Робоча програма навчальної дисципліни 2 вс(ІМ) теоретичні основи англійської мовиСкачати 347.66 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір347.66 Kb.
ТипРобоча програма

1

2
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ І МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ3.4.2 ВС(ІМ) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

напрям підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»
Педагогічний інститут

Київ – 2014 рік

3


4
ЗМІСТ
Пояснювальна записка
5

Структура програми навчальної дисципліни
6
І. Опис предмета навчальної дисципліни
6
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни
7
ІІІ. Програма
7
Змістовий модуль І. Історія англійської мови. Теоретична фонетика англійської мови
Змістовий модуль ІІ. Теоретична граматика англійської мови
Змістовий модуль ІІІ. Лексикологія англійської мови. Стилістика англійської мови
ІV. Навчально-методична карта дисципліни
10
V. Плани лекцій і практичних занять
11
VІ. Завдання для самостійної роботи
14
VІІ. Карта самостійної роботи студента
15
VІІІ. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
17
ІХ. Система поточного та підсумкового контролю
18
Х. Методи навчання
19
ХІ. Методичне забезпечення курсу
19
ХІІ. Рекомендована література
19


5
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни «Теоретичні основи англійської мови» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для студентів-бакалаврів 3-го року навчання за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта».
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра».
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Робоча програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни
«Теоретичні основи англійської мови», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
«Теоретичні основи англійської мови» є складовою частиною дисциплін лінгвістичного циклу вибіркового блоку. Їх вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної
підготовки
фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про характерні особливості англійської мови, професійної підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі освіти відповідно до вітчизняних та європейських стандартів; професійно-педагогічну діяльність вихователя дітей дошкільного віку, вчителя іноземної мови (англійської) у дошкільних закладах.
Мета
курсу – ознайомити з основними лінгвістичними явищами і поняттями англійської мови, а також особливості її лексики, стилістики, фонетики, граматики, функціонально-комунікативну й експресивно-семантичну диференціацію складу сучасної англійської мови; забезпечити розуміння усвідомленого вивчення теоретичних основ як базису для оволодіння іншомовною діяльністю; формувати вміння аналізувати та інтерпретувати мовні явища і факти, що, у свою чергу, сприятиме розвитку методичної компетенції студентів, їх наукової і професійної підготовки відповідно до державних та
європейських стандартів, потреб суспільства.
Завдання
курсу:
ознайомлення та засвоєння знань з історії англійської мови, теоретичної фонетики англійської мови, мови, теоретичної граматики англійської мови, лексикології сучасної англійської мови, стилістики сучасної англійської мови; аналіз основних лінгвістичними явищ, фактів і понять англійської мови; аналіз текстів та їх інтерпретація; формування умінь лексичного, фонетичного та граматичного аналізу лінгвістичних явищ, реферування мовознавчих джерел, підготовка усних розгорнутих відповідей із теоретичних питань дисципліни; прогнозування перспектив продовження навчання за освітньою програмою бакалавра з дотриманням положень Лісабонської угоди; прогнозування перспектив мобільності на європейському ринку праці; вивчення, аналіз та узагальнення практики, досвіду викладання теоретичних основ іноземної мови у вищих навчальних закладах.
У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: фонетичні, граматичні, лексичні, стилістичні особливості англійської мови.
Підвищенню ефективності практичних занять сприятиме передбачене програмою виконання навчально-дослідних завдань, зокрема реферативних досліджень з актуальних проблем розвитку, становлення, особливостей англійської мови, удосконалення практичної підготовки вихователя дітей дошкільного віку, вчителя іноземної мови (англійської) у дошкільних закладах, його лінгвістичної та професійної компетенції, інтеграції у європейський освітній простір.
Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідної та самостійної роботи студенти
набувають
уміння та навички:
1.
Уміти встановити тип структурної одиниці.
2.
Уміти проводити морфологічний аналіз і визначати його структурний тип.
3.
Знати значення, вимову і написання найбільш вживаних афіксів і уміти перекладати без словника похідні слова з відомими коренями.

6 4.
Уміти диференціювати складні слова і словосполучення; уміти визначати спосіб утворення складних слів; правильно вимовляти, писати і перекладати складні слова всіх типів.
5.
Знати значення найбільш вживаних складноскорочених слів і скорочень.
6.
Знати значення, вимову і написання найбільш вживаних омонімів.
7.
Уміти сформулювати словникові значення слів, які входять в словник - мінімум, і правильно вживати ці слова у мовленні.
8.
Знаючи основне значення слова, уміти перекладати без словника речення, які містять дане слово в похідному значенні.
9.
Уміти пояснити і проілюструвати різницю між синонімами і уміти правильно використовувати їх у мовленні.
10.
Уміти пояснити причину типових словникових і лексико – стилістичних помилок.
11.
Уміти правильно використовувати у мовленні фразеологізми, які входять в репродуктивний словник – мінімум.
12.
Уміти визначити семантичний тип фразеологічної одиниці.
13.
Уміти перекладати фразеологізми з асоціативними значеннями.
14.
Уміти аналізувати проблеми стилістики, її основні аспекти і положення, погляди на неї як науку вітчизняних та зарубіжних вчених різних шкіл і наукових напрямків.
15.
Уміти аргументовано і логічно викласти основні аспекти теоретичної проблеми, дати дефініції основних понять.
16.
Уміти застосовувати на практиці стилістичний аналіз мовного та мовленнєвого матеріалу: коментувати, пояснювати та ілюструвати стилістичні явища в різних текстах та різних сферах функціонування мови.
17.
Уміти відбирати мовно-стилістичні засоби для повноцінної та ефективної передачі відповідної
інформації.
18.
Уміти застосовувати найбільш ефективні методи аналізу мовного та текстового матеріалу, використовуючи на практиці набуті теоретичні знання.
19.
Уміти аналізувати різноманітні явища, що спостерігаються в теорії фонетики англійської мови.
20.
Уміти аналізувати та інтерпретувати граматичні категорії іменника (рід, відмінок, число) відповідно до семантико-граматичного підходу.
21.
Уміти репрезентувати граматичні категорії дієслова (число, аспект, стан, спосіб) як абстрактні реалії, що є відмінним від практичного підходу, на засадах якого означені категорії аналізуються взаємопов’язано і взаємообумовлено.
22.
Уміти виокремлювати синтаксичні одиниці англійської мови та визначати їх типи.
23.
Уміти аналізувати просте речення як моно предикативну конструкцію, а складне речення як поліпредикативну конструкцію, визначати їх типи.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить:
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Курс: підготовка бакалаврів

Галузь знань, напрям підготовки,
освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 2,5
Змістових модулів: 3
Загальна кількість годин: 90
Кількість аудиторних годин на тиждень: 2

Галузь знань:
0101 «Педагогічна освіта»
Напрям підготовки:
6.010101 «Дошкільна освіта»
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
«бакалавр»
Вибіркова
Рік підготовки: 3
Семестр: V
Аудиторні заняття: 40
Лекції: 18
Практичні заняття: 16
Самостійна робота: 45
Індивідуальна робота: 6
Модульний контроль: 5
Форма контролю: залік

7
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИп.п


Тема
Кількість годин
Р
аз
ом

А
уд
и
то
р
н
и
х
Л
ек
ц
ій

П
р
ак
т.
з
ан
.
С
ем
ін
.
за
н
.
Ін
ди
в
ід
уа
л
.
р
об
от
а
С
ам
ос
т.

р
об
от
а
М
К
Р

ІІІ курс, V семестр
Змістовий модуль І. Історія англійської мови. Теоретична фонетика англійської мови
1.
Тема 1. Вступ. Початок історії Великої Британії.
Англія середньовіччя.
2 1
4 2.
Тема 2. Формування національної літературної мови (15-17сс). Сучасна АМ.
2 1
4 3.
Тема 3. Звукова субстанція і шляхи її аналізу та опису. Варіанти вимови англійської мови.
2 2
3 4.
Тема 4. Артикуляційні та функціональні аспекти звуків мови. Склад, наголос та інтонація в англійській мові.
2 2
3
Модульна контрольна робота 12
Змістовий модуль ІІ. Теоретична граматика англійської мови
5.
Тема 5. Вступ. Морфологія.Частини мови. Іменник та його граматичні категорії.
2 2
3 6.
Тема 6. Дієслово та його граматичні категорії.
2 2
3 7.
Тема 7. Синтаксис. Типи речень. Просте речення.
Класифікація простих речень.
2 1
4 8.
Тема 8. Складносурядне та складнопідрядне речення.
2 1
4
Модульна контрольна робота 22
Змістовий модуль ІІІ. Лексикологія англійської мови. Стилістика англійської мови
9.
Тема 9. Морфемна структура та етимологічні джерела слів в англійської мови.
2 1
4 10
Тема 10. Словотвір. Семасіологія та фразеологія.
2 5
11. Тема 11. Стилістична диференціація словника АМ.
2 1
4 12. Тема 12. Виражальні засоби та стилістичні прийоми на морфологічному, фонетичному, лексико- семантичному та синтаксичному рівнях.
2 2
4
Модульна контрольна робота 31
Разом за V семестр
90
40 18 16
6
45
5
Разом за навчальним планом
90
40 18 16
6
45
5


ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

V СЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Тема 1. Вступ. Початок історії Великої Британії. Англія у період середньовіччя. Історичні
передумови 12-14 сс.
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу історії англійської мови. Три основні періоди в історії англійської мови. Англія в період стародавньої історії. Вторгнення на територію
Британських островів. Завоювання Англії кельтськими племенами. Римські завойовники. Вторгнення англосаксонських племен на територію Британії та вплив германських племен на розвиток англійської мови. Англосаксонські діалекти.

8
Англія в період середньовіччя. Вторгнення скандинавських племен. Норманське завоювання.
Боротьба між англійською та французькою мовами. Історичні передумови з 12-14 сс. Діалекти англійської мови періоду середньовіччя. Перші ранні пам’ятники письменності. Лондонський діалект.
Розквіт літератури в 14 сторіччі. Зміни в алфавіті та письмі.
Тема 2. Формація національної літературної англійської мови. Сучасна англійська мова
Історичні передумови з 15 с.–17 с. Умови для мовознавчої єдності. Формація національної літературної англійської мови. Розмовна літературна англійська мова. Географічна експансія англійської мови. Англійська мова сьогодні.
Тема 3. Звукова субстанція і шляхи її аналізу та опису. Варіанти вимови англійської мови
Вживання мови в усній вербальній комунікації. Вимова як засіб усної форми мови. Звукова структура мови та її компонентів: система звуків, структура складу, наголос у слові, інтонація. Одиниці мови. Фонетика як наука та її галузі. Фонетика та фонологія. Теорії навчання вимови сьогодення.
Визначення слова «варіант». Основні варіанти вимови англійської мови. Соціальне надавання форми англійської мови. Проблеми нормативної англійської мови і зразки англійської мови для міжнародного спілкування. Норми вимови та її кодифікації. Словники вимови англійської мови. Варіації нормативної/ літературної англійської мови.
Тема 4. Артикуляційні та функціональні аспекти звуків мови. Склад, словесний наголос та
інтонація в англійській мові
Аспекти звуків мови. Звуки мови як артикуляційні одиниці і проблема їх класифікації. Класифікація голосних в англійській мові. Класифікація приголосних в англійській мові. Функціональний аспект звуків мови. Теорія фонеми як основи фонології. Три аспекти і три функції фонеми. Голосні та приголосні злиття у зв’язній мові: коартикуляційні явища.
Склад як невід’ємна частика слова. Функції складу. Типи складів в англійській мові. Теорія утворення складу. Основні правила утворення складу в англійській мові. Поділ слова на склади. Природа словесного наголосу. Типи наголосу в англійській мові. Тенденції словесного наголосу. Функції словесного наголосу. Зразки словесного наголосу. Розміщення наголосу в англійській мові. Варіації наголосу у слові. Загальні поняття просодії. Інтонація як комплексна одиниця просодійних характерних рис. Основні функції інтонації. Висота тону в інтонації. Тональна одиниця як мінімальна одиниця опису
інтонації. Рівень наголосу в реченні/висловлюванні як просодійне узвишшя (надання великого значення \ сили). Ритм.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Тема 5. Вступ. Морфологія. Частини мови. Іменник та його граматичні категорії
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу теоретична граматика. Мова та мовлення. Морфологія та синтаксис. Частини мови. Іменник. Основні характеристики іменника.
Граматичні категорії іменника в англійській мові: граматична категорія роду; граматична категорія відмінку; граматична категорія числа. Артикль.
Тема 6. Дієслово та його граматичні категорії
Дієслово. Основні характеристики дієслова. Граматичні категорії дієслова в англійській мові: граматична категорія часу; граматична категорія виду; граматична категорія стану; граматична категорія способу; граматична категорія особи та числа. Узгодження часів.
Тема 7. Синтаксис. Типи речень. Класифікація простих речень
Основні характеристики синтаксису. Основні синтаксичні поняття. Синтаксичні відносини.
Структура речення. Класифікація речень. Актуальне членування речення. Просте речення як монопредикативна одиниця. Складова структура простого речення. Класифікація простих речень.
Тема 8. Складносурядне та складнопідрядне речення
Складносурядне речення і типи сурядного зв’язку. Сполучники і прислівникові координатори.
Позначений сурядний зв'язок і непозначений сурядний зв'язок. Підрядний зв'язок як діагностичний зразок для сурядного зв’язку. «Відкриті» і «закриті» конструкції. Складнопідрядне речення як поліпредикативна конструкція. Актуальне членування в складнопідрядному реченні. Типи складнопідрядних речень: підрядні підметові, підрядні присудкові, підрядні додаткові, підрядні означальні, підрядні обставинні.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. СТИЛІСТИКА
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Тема 9. Морфемна структура та етимологічні джерела слів у англійській мові
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу лексикологія англійської мови.

9
Морфеми: кореневі морфеми, афікси. основи. Структурні типи англійського слова: прості слова, похідні слова. складні слова, складні похідні слова.
Запозичені слова. Англосаксонський елемент в словнику англійської мови. Кельтський елемент.
Класичний елемент. Скандинавський елемент. Нормано-французький елемент. Запозичення з російської мови. Інші різноманітні елементи в словнику англійської мови. Інтернаціональні слова. Архаїзми.
Неологізми.
Тема 10. Словотвір. Семасіологія та фразеологія
Словотвір. Основні поняття. Шляхи утворення слів: афіксація, складання слів, редуплікація, фразові дієслова, конверсія, субстантивація, аджективізація, фразові іменники, скорочення: контрактура, абревіатура, реверсія, зміна наголосу у слові, чередування звуків (градація), звуки наслідування
(ономатопія), лексикалізація множини іменників.
Лексичне значення та семантична структура слова в англійській мові. Зміна значення.
Трансференція назви. Семантичні групи слів. Семантичні відношення в парадигматиці. Синоніми.
Евфемізми. Омоніми. Семантичні поля: гіпонемія. Функціональні семантичні класи. Класифікація фразеологічних одиниць на базі семантичного принципу. Класифікація на базі структурального принципу. Класифікація згідно відмінності в їх функціях в комунікації. Семантичні відношення в фразеології.
Тема 11. Стилістична диференціація словникового складу англійської мови
Словниковий склад англійської мови. Нейтральний, літературний та розмовний словники англійської мови. Спеціальний літературний словник англійської мови: терміни, професіоналізми, поетичні та епістолярні слова, архаїчні слова, слова, що вийшли з ужитку, застарілі слова, варваризми, чужоземні слова, неологізми. Спеціальний розмовний словник англійської мови: слова скорочення, слова-злиття, складні слова, слова гібриди жаргонізми, діалектизми, сленг, вульгарні слова, ідіоми.
Тема 12. Виражальні засоби та стилістичні прийоми на морфологіта синтаксичному рівнях
Морфологічна стилістика. Виражальні засоби та стилістичні прийоми на морфологічному рівні: перестановка, субстантивація, незвичне використання артиклів, транспозиція дієслів, транспозиція прикметників, транспозиція займенників.
Фонетичні виражальні засоби та стилістичні прийоми: віршування, рима, ритм, манера виконання, алітерація, асонанс, ономатопія, мелодія. Графічні виражальні засоби: пунктуація, текстова сегментація, параграф, частини, підрозділи, заголовок
Фігури заміщення:Фігури кількості: гіпербола, міосис, літота. Фігури якості: метонімія, синекдоха, перифраза, евфемізм, метафора, епітет, антономазія, персоніфікація, алегорія, іронія. Фігури комбінування: Фігури ідентичності: Сімілія (порівняння), синоніми. Фігури контрастування: оксюморон, парадокс, протиставлення. Фігури нерівності: клімакс, антиклімакс, зевгма, каламбур (гра слів, гра за вимовою).
Редукція моделі речення: еліпсис, називні речення, приривання (апосіопесія), асиндетон, роздроблення. Розширення моделі речення: повтор, перелік, тавтологія, полісиндетон, паралельні конструкції. Зміна порядку слів: інверсія, відокремлення членів речення. Перенесення значення речення: риторичне запитання та інші варіанти.


10

ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
Разом: 90 год., лекції – 18 год., практичні заняття – 16 год., індивідуальна робота – 6 год., самостійна робота – 45 год., модульний контроль – 5 год.
Семестр
V СЕМЕСТР
Модулі
Змістовий модуль I
Змістовий модуль II
Змістовий модуль III
Назва модуля
Історія англійської мови.
Теоретична фонетика англійської
мови
Теоретична граматика
англійської мови
Лексикологія англійської мови.
Стилістика англійської мови
Кільк. балів за модуль
76 бал
76 бал

60 балів
Лекції
1 (1 б.)
2 (1 б.)
3 (1 б.)
4 (1 б.)
5 (1 б.)
6 (1 б.)
7 (1 б.)
8 (1 б.)
9 (1 б.)
Практичні
1 2
3 4
5 6
7 8
Теми практичних занять
(88 балів)
В
ст уп
. П
оч ат ок
і
ст ор
ії
В
ел ик ої
Бр ит ан
ії.
А
нг лі
я се ре дн ьо ві
чч я.
Ф
ор м
ув ан ня н
ац
іо на ль но
ї лі
те ра ту рн ої
м ов и.
С
уч ас на
А
М
1
б
+
1 0
б
.)
Зв ук ов а су бс та нц
ія
В
ар
іа нт и ви м
ов и ан гл м
ов и.
(1
б
+
1 0
б
.)
А
рт ик ул яц та ф
ун кц
іо н.
а сп ек ти зв ук
ів м
ов и.
С
кл ад
, на го ло с та
ін то на ці
я в
А
М
(1
б
+
1 0
б
.)
М
ор ф
ол ог
ія
Ч
ас ти ни м
ов и.
Ім ен ни к та й
ог о гр ам ат ич ні
ка те го рі
ї.
(1
б ал
+
1 0
б ал
ів
)
Д
іє
сл ов о та й
ог о гр ам ат ич ні
ка те го рі
ї.
(1
б
+
1 0
б
.)
Си нт ак си с.
Т
ип и ре че нь
П
ро ст е ре че нн я.
К
ла си ф
ік ац
ія п
ро ст их ре че нь
С
кл ад но су ря дн е та ск ла дн оп
ід ря дн е ре че нн я.
(1
б
+
1 0
б
.)
М
ор ф
ем на с
тр ук ту ра
Е
ти м
ол ог
іч ні
д ж
ер ел а сл
ів у
ан гл
ій сь кі
й м
ов
і.
С
ло во тв
ір в
А
М
С
ем ас
іо ло гі
я,
ф ра зе ол ог
ія
(1
б
+
1 0
б
.)
С
ти лі
ст ич на д
иф ер ен ці
ац
ія сл ов ни ка
А
М
В
ир аж ал ьн
і з ас об и та ст ил
іс ти чн
і п ри йо м
и в
А
М
(1
б
+
1 0
б
.)
Сам. робота
(40 балів)
5 5
5 5
5 5
5 5
Пот. контр.
(75 балів)
Модульна контрольна робота 1
(25 балів)
Модульна контрольна робота 2
(25 балів)
Модульна контрольна робота 3
(25 балів)
ІНДЗ
30 балів
Підсумк. контроль
Залік. Максимальна кількість балів без екзамену – 242 бали, коефіцієнт розрахунку К – 2,42

11
V. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

V СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Лекція 1
Початок історії Великої Британії. Англія в період стародавньої історії
Англія у період середньовіччя. Історичні передумови 12-14 сс. (2 год.)
1.
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу історії англійської мови.
2.
Три основні періоди в історії англійської мови.
3.
Англія в період стародавньої історії. Вторгнення на територію Британських островів. Завоювання Англії кельтськими племенами. Римські завойовники.
4.
Вторгнення англосаксонських племен на територію Британії та вплив германських племен на розвиток англійської мови. Англосаксонські діалекти.
5.
Англія в період середньовіччя. Вторгнення скандинавських племен. Норманське завоювання. Боротьба між англійською та французькою мовами.
6.
Історичні передумови з 12-14 сс. Діалекти англійської мови періоду середньовіччя. Перші ранні пам’ятники письменності. Лондонський діалект.
7.
Розквіт літератури в 14 сторіччі.
8.
Зміни в алфавіті та письмі.

Практичне заняття 1
Формація національної літературної англійської мови (15-17 cc.)
Сучасна англійська мова (2 год.)
1.
Історичні передумови з 15 с. – 17 с. Умови для мовознавчої єдності.
2.
Формація національної літературної англійської мови.
3.
Розмовна літературна англійська мова.
4.
Географічна експансія англійської мови.
5.
Англійська мова сьогодні.
Література (Історія англійської мови):[3;9;10]
Лекція 2
Звукова субстанція і шляхи її аналізу та опису. Варіанти вимови англійської мови (2 год.)
1.
Вживання мови в усній вербальній комунікації.
2.
Вимова як засіб усної форми мови.
3.
Звукова структура мови та її компонентів (система звуків, структура складу, наголос у слові, інтонація).
4.
Одиниці мови.
5.
Фонетика як наука та її галузі.
6.
Фонетика та фонологія.
7.
Теорії навчання вимови сьогодення.
8.
Визначення слова «варіант».
9.
Основні варіанти вимови англійської мови.
10.
Соціальне надавання форми англійської мови.
11.
Проблеми нормативної англійської мови і зразки англійської мови для міжнародного спілкування.
12.
Норми вимови та її кодифікації.
13.
Словники вимови англійської мови.
14.
Варіації нормативної/ літературної англійської мови.

Практичне заняття 2 (2 год.)
Вживання мови в усній вербальній комунікації. Вимова як засіб усної форми мови. Звукова структура мови та її компонентів: система звуків; структура складу; наголос у слові; інтонація.
Одиниці мови. Фонетика як наука та її галузі. Фонетика та фонологія. Теорії навчання вимови сьогодення.
Визначення слова «варіант». Основні варіанти вимови англійської мови. Соціальне надавання форми англійської мови. Проблеми нормативної англійської мови і зразки англійської мови для міжнародного спілкування. Норми вимови та її кодифікації. Словники вимови англійської мови. Варіації нормативної/ літературної англійської мови.
Література (Теоретична фонетика англійської мови):[1;3;11]
Лекція 3. Артикуляційні та функціональні аспекти звуків мови. Склад, словесний наголос,
інтонація в англійській мові (2 год.)
1.
Аспекти звуків мови.
2.
Звуки мови як артикуляційні одиниці і проблема їх класифікації.
3.
Класифікація голосних в англійській мові.

12 4.
Класифікація приголосних в англійській мові.
5.
Функціональний аспект звуків мови.
6.
Теорія фонеми як основи фонології.
7.
Три аспекти і три функції фонеми.
8.
Голосні та приголосні злиття у зв’язній мові: коартикуляційні явища.
9.
Склад як невід’ємна частика слова. Функції складу. Типи складів в англійській мові. Теорія утворення складу.
Основні правила утворення складу в англійській мові. Поділ слова на склади.
10.
Природа словесного наголосу. Типи наголосу в англійській мові. Тенденції словесного наголосу. Функції словесного наголосу. Зразки словесного наголосу. Розміщення наголосу в АМ. Варіації наголосу у слові.
11.
Загальні поняття просодії. Інтонація як комплексна одиниця просодійних характерних рис. Основні функції
інтонації. Висота тону в інтонації. Тональна одиниця як мінімальна одиниця опису інтонації. Рівень наголосу в реченні/висловлюванні як просодійне узвишшя (надання великого значення \ сили). Ритм.

Практичне заняття 3 (2 год.)
Аспекти звуків мови. Звуки мови як артикуляційні одиниці і проблема їх класифікації. Класифікація голосних в англійській мові. Класифікація приголосних в англійській мові. Функціональний аспект звуків мови. Теорія фонеми як основи фонології. Три аспекти і три функції фонеми. Голосні та приголосні злиття у зв’язній мові: коартикуляційні явища.
Склад як невід’ємна частика слова. Функції складу. Типи складів в англійській мові. Теорія утворення складу.
Основні правила утворення складу в англійській мові. Поділ слова на склади.
Природа словесного наголосу. Типи наголосу в англійській мові. Тенденції словесного наголосу. Функції словесного наголосу. Зразки словесного наголосу. Розміщення наголосу в АМ. Варіації наголосу у слові.
Загальні поняття просодії. Інтонація як комплексна одиниця просодійних характерних рис. Основні функції інтонації.
Висота тону в інтонації. Тональна одиниця як мінімальна одиниця опису інтонації. Рівень наголосу в реченні/висловлюванні як просодійне узвишшя (надання великого значення \ сили). Ритм.
Література (Теоретична фонетика англійської мови):[1;3;12]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Лекція 4. Вступ. Морфологія. Частини мови. Іменник та його граматичні категорії (2 год.)
1.
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу теоретична граматика.
2.
Мова та мовлення.
3.
Морфологія та синтаксис.
4.
Частини мови.
5.
Іменник. Основні характеристики іменника. Граматичні категорії іменника в англійській мові: граматична категорія роду; граматична категорія відмінку; граматична категорія числа. Артикль.

Практичне заняття 4 (2 год.)
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу теоретична граматика. Мова та мовлення. Морфологія та синтаксис. Частини мови. Іменник. Основні характеристики іменника. Граматичні категорії іменника в англійській мові
(граматична категорія роду; граматична категорія відмінку; граматична категорія числа).
Література (Теоретична граматика англійської мови):[3;4;6;11]
Лекція 5. Дієслово та його граматичні категорії (2 год.)
1.
Дієслово. Основні характеристики дієслова.
2.
Граматичні категорії дієслова в англійській мові (граматична категорія часу, граматична категорія виду, граматична категорія стану, граматична категорія способу, граматична категорія особи та числа).
3.
Узгодження часів.

Практичне заняття 5 (2 год.)
Дієслово. Основні характеристики дієслова. Граматичні категорії дієслова в англійській мові (граматична категорія часу, граматична категорія виду, граматична категорія стану, граматична категорія способу, граматична категорія особи та числа).
Узгодження часів.
Література (Теоретична граматика англійської мови):[3;4;6;11]
Лекція 6. Синтаксис. Типи речень. Класифікація простих речень (2 год.)
1.
Основні характеристики синтаксису.
2.
Основні синтаксичні поняття та відносини.
3.
Структура речення.
4.
Класифікація речень.
5.
Актуальне членування речення.
6.
Просте речення як монопредикативна одиниця.
7.
Складова структура простого речення. Класифікація простих речень.
Література (Теоретична граматика англійської мови):[ 3;4;6;11]

13
Практичне заняття 6
Складносурядне та складнопідрядне речення (2 год.)
Складносурядне речення і типи сурядного зв’язку. Сполучники і прислівникові координатори. Позначений сурядний зв'язок і непозначений сурядний зв'язок. Підрядний зв'язок як діагностичний зразок для сурядного зв’язку. «Відкриті» і
«закриті» конструкції. Складнопідрядне речення як поліпредикативна конструкція. Актуальне членування в складнопідрядному реченні. Типи складнопідрядних речень (підрядні підметові, підрядні присудкові, підрядні додаткові, підрядні означальні, підрядні обставинні).
Література (Теоретична граматика англійської мови):[3;4;6;11]
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. СТИЛІСТИКА
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Лекція 7. Морфемна структура та етимологічні джерела слів у англійській мові (2 год.)
1.
Вступ. Предмет дослідження, основні цілі, задачі та поняття курсу лексикологія англійської мови.
2.
Морфеми: кореневі морфеми, афікси. основи.
3.
Структурні типи англійського слова: прості слова, похідні слова. складні слова, складні похідні слова.
4.
Запозичені слова. Англосаксонський елемент в словнику АМ. Кельтський елемент. Класичний елемент.
Скандинавський елемент. Нормано-французький елемент. Запозичення з російської мови.
5.
Інші різноманітні елементи в словнику англійської мови. Інтернаціональні слова. Архаїзми. Неологізми.
Література (Лексикологія англійської мови):[2;3;7;8]
Практичне заняття 7
Словотвір. Семасіологія та фразеологія (2 год.)
Словотвір. Основні поняття. Шляхи словотвору.
Афіксація. Складання слів. Редуплікація. Фразові дієслова. Конверсія. Субстантивація. Аджективізація. Фразові
іменники. Скорочення: контрактура, абревіатура. Реверсія. Зміна наголосу у слові. Чередування звуків (градація). Звуки наслідування (ономатопія). Лексикалізація множини іменників.
Лексичне значення та семантична структура слова в англійській мові. Зміна значення. Трансференція назви.
Семантичні групи слів. Семантичні відношення в парадигматиці. Синоніми. Евфемізми. Омоніми. Семантичні поля: гіпонемія. Функціональні семантичні класи. Класифікація фразеологічних одиниць на базі семантичного принципу.
Класифікація на базі структурального принципу. Класифікація згідно відмінності в їх функціях в комунікації. Семантичні відношення в фразеології.
Література (Лексикологія англійської мови):[2;3;7;8]

Лекція 8
Стилістична диференціація словникового складу англійської мови (2 год.)
1.
Словниковий склад англійської мови.
2.
Нейтральний, літературний та розмовний словники англійської мови.
3.
Спеціальний літературний словник англійської мови: терміни, професіоналізми, поетичні та епістолярніслова, архаїчні слова, слова, що вийшли з ужитку, застарілі слова, варваризми, чужоземні слова, неологізми.
4.
Спеціальний розмовний словник англійської мови: слова скорочення, слова-злиття, складні слова, слова гібриди жаргонізми, діалектизми, сленг, вульгарні слова, ідіоми.
Література (Стилістика англійської мови):[3;5;11]
Лекція 9. Виражальні засоби та стилістичні прийоми на морфологічному, фонетичному, лексико-
семантичному та синтаксичному рівнях (2 год.)
1.
Виражальні засоби та стилістичні прийоми на морфологічному рівні.
2.
Фонетичні та графічні виражальні засоби та стилістичні прийоми.
3.
Фігури заміщення та комбінування.
4.
Редукція та розширення моделі речення.
5.
Зміна порядку слів: інверсія, відокремлення членів речення.
6.
Перенесення значення речення: риторичне запитання та інші варіанти.

Практичне заняття 8 (2 год.)
Виражальні засоби та стилістичні прийоми на морфологічному рівні.
Фонетичні та графічні виражальні засоби та стилістичні прийоми.
Фігури заміщення та комбінування.
Редукція та розширення моделі речення.
Зміна порядку слів: інверсія, відокремлення членів речення.
Перенесення значення речення: риторичне запитання та інші варіанти.
Література (Стилістика англійської мови):[3;5;11]


14
VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Тема 1. Вступ. Початок історії Великої Британії. Англія середньовіччя. (4 год.)
1.
Ознайомитися із трьома основними періодами в історії формування АМ та культури (2 год.).
2.
Значення вторгнення скандинавських та норманських племен на територію Англії (2 год.).
Тема 2. Формування національної літературної мови. Сучасна АМ. (4 год.)
1.
Історичні передумови формування нац. літературної мови в Британії у 15 – 17 сс. (2 год.).
2.
Прочитати та опрацювати матеріал щодо сучасної англійської мови (2 год.).
Тема 3. Звукова субстанція. Варіанти вимови англ. мови (3 год.)
1.
Аспекти звуків мови, звуки мови як артикуляційні одиниці і проблему їх класифікації (1 год.).
2.
Ознайомитися із класифікацією голосних та приголосних в англійській мові (2 год.).
Тема 4. Артикуляц. та функціон. аспекти звуків мови. Склад, наголос та інтонація в АМ (3 год.)
1.
Ознайомитися: типи складів, основні правила утворення складу та поділ слова на склади (1 год.).
2.
Опрацювати: природа, типи, функції словесного наголосу та інтонації в англійській мові (2 год.).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI
Тема 5. Вступ. Морфологія. Частини мови. Іменник та його граматичні категорії (3 год.)
1.
Проаналізувати морфологію та синтаксис, ознайомитися з частинами мови (1 год.).
2.
Прочитати та опрацювати матеріал стосовно граматичних категорій іменника (2 год.).
Тема 6. Дієслово та його граматичні категорії (3 год.)
1.
Ознайомитися з основними характеристиками дієслова (1 год.).
2.
Проаналізувати граматичні категорії дієслова (2 год.).
Тема 7. Синтаксис. Типи речень. Просте речення. Класифікація простих речень (4 год.)
1.
Проаналізувати типи речень залежно від мети висловлювання та за будовою (2 год.).
2.
Ознайомитися та проаналізувати класифікацію простих речень (2 год.).
Тема 8. Складносурядне та складнопідрядне речення (4 год.)
1.
Проаналізувати структуру складносурядних речень та їх утворення (2 год.).
2.
Ознайомитися зі структурою складнопідрядного речення та функцією різних типів підрядних речень
(2 год.).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII
Тема 9. Морфемна структура та етимологічні джерела слів у англійській мові (4 год.)
1.
Класифікація структуральних типів слова (2 год.).
2.
Прочитати та опрацювати матеріал щодо етимологічних особливостей словника АМ (2 год.).
Тема 10. Словотвір. Семасіологія та фразеологія (5 год.)
1.
Ознайомити та опрацювати шляхи утворення слів в англійській мові (3 год.).
2.
Класифікація фразеологічних одиниць на базі семантичного та структурального принципів (2 год.).
Тема 11. Стилістична диференціація словникового складу англійської мови (4 год.)
1.
Проаналізувати словниковий склад англійської мови (2 год.).
2.
Ознайомитися та проаналізувати спеціальний розмовний словник англійської мови (2 год.).
Тема 12. Виражальні засоби та стилістичні прийоми на морфологічному, фонетичному, лексико-
семантичному та синтаксичному рівнях (4 год.)
1.
Ознайомитися з виражальними засобами та стилістичними прийомами на морфологічному та фонетичному рівнях (2 год.).
2.
Проаналізувати лексико-семантичні та синтаксичні виражальні засоби та стилістичні прийоми (2 год.).15
VII. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Змістовий модуль та теми курсу
Академічний контроль
Бали
Термін
виконання
(тижні)
V СЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Тема 1. Вступ. Початок історії Великої Британії. Англія
середньовіччя. (4 год.)
1.
Ознайомитися із трьома основними періодами в історії формування АМ та культури (2 год.).
2.
Значення вторгнення скандинавських та норманських племен на територію Англії (2 год.).
Індивідуальне заняття
5 1
Тема 2. Формування національної літературної мови.
Сучасна АМ. (4 год.)
1.
Історичні передумови формування нац. літературної мови в Британії у 15 – 17 сс. (2 год.).
2.
Прочитати та опрацювати матеріал щодо сучасної англійської мови (2 год.).
Індивідуальне заняття
2
Тема 3. Звукова субстанція. Варіанти вимови англ.
мови (3 год.)
1.
Аспекти звуків мови, звуки мови як артикуляційні одиниці і проблему їх класифікації (1 год.).
2.
Ознайомитися
із класифікацією голосних та приголосних в англійській мові (2 год.).
Індивідуальне заняття,
5 3
Тема 4. Артикуляц. та функціон. аспекти звуків мови.
Склад, наголос та інтонація в АМ (3 год.)
1.
Ознайомитися: типи складів, основні правила утворення складу та поділ слова на склади (1 год.).
2.
Опрацювати: природа, типи, функції словесного наголосу та інтонації в англійській мові (2 год.).
Індивідуальне заняття,
МКР
5 4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Тема 5. Вступ. Морфологія. Частини мови. Іменник та
його граматичні категорії (3 год.)
1.
Проаналізувати морфологію та синтаксис, ознайомитися з частинами мови (1 год.).
2.
Прочитати та опрацювати матеріал стосовно граматичних категорій іменника (2 год.).
Індивідуальне заняття
5 5
Тема 6. Дієслово та його граматичні категорії (3 год.)
1.
Ознайомитися з основними характеристиками дієслова
(1 год.).
2.
Проаналізувати граматичні категорії дієслова (2 год.).
Індивідуальне заняття,
5 6
Тема 7. Синтаксис. Типи речень. Просте речення.
Класифікація простих речень (4 год.)
1.
Проаналізувати типи речень залежно від мети висловлювання та за будовою (2 год.).
2.
Ознайомитися та проаналізувати класифікацію простих речень (2 год.).
Індивідуальне заняття
5 7
Тема 8. Складносурядне та складнопідрядне речення (4
год.)
1.
Проаналізувати структуру складносурядних речень та
їх утворення (2 год.).
2.
Ознайомитися зі структурою складнопідрядного речення та функцією різних типів підрядних речень (2 год.).
Індивідуальне заняття,
МКР
8
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ ТА СТИЛІСТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Тема 9. Морфемна структура та етимологічні джерела
слів у англійській мові (4 год.)
1.
Класифікація структуральних типів слова (2 год.).
Індивідуальне заняття
5 9

16 2.
Прочитати та опрацювати матеріал щодо етимологічних особливостей словника АМ (2 год.).
Тема 10. Словотвір. Семасіологія та фразеологія (5 год.)
1.
Ознайомити та опрацювати шляхи утворення слів в англійській мові (3 год.).
2.
Класифікація фразеологічних одиниць на базі семантичного та структурального принципів (2 год.).
Індивідуальне заняття
10
Тема 11. Стилістична диференціація словникового
складу англійської мови (4 год.)
1.
Проаналізувати словниковий склад англійської мови (2 год.).
2.
Ознайомитися та проаналізувати спеціальний розмовний словник англійської мови (2 год.).
Індивідуальне заняття
5 11
Тема 12. Виражальні засоби та стилістичні прийоми на
морфологічному, фонетичному, лексико-семантичному
та синтаксичному рівнях (4 год.)
1.
Ознайомитися з виражальними засобами та стилістичними прийомами на морфологічному та фонетичному рівнях (2 год.).
2.
Проаналізувати лексико-семантичні та синтаксичні виражальні засоби та стилістичні прийоми (2 год.)
Індивідуальне заняття,
МКР
12
Разом: 45 годин
Разом: 40 балів
VІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТІВ
Індивідуальне
навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНДЗ прилюдним захистом навчального проекту.
Вид
ІНДЗ: дослідження у вигляді реферату.
Орієнтовна
структура ІНДЗ: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у таблицях 1 і 2.
Таблиця 1

п.п
Критерії оцінювання ІНДЗ
Максимальна
кількість балів за
кожним критерієм
1.
Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження. Анотація прочитаної додаткової літератури з курсу
5 балів
2.
Повідомлення з теми, рекомендованої викладачем
5 балів
3.
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел за темою навчального проекту. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.
10 балів
4.
Самостійність роботи, доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження
5 балів
6.
Дотримання логічності викладу матеріалу, вимог щодо технічного оформлення структурних елементів навчального проекту (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)
5 балів
Разом
30 балів
Таблиця 2
Шкала оцінювання ІНДЗ
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий
27- 30
Відмінно
Достатній
23 - 26
Добре
Середній
21 - 22
Задовільно
Низький
0 - 20
Незадовільно

17
ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДЗ (РЕФЕРАТУ) З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
1.
Дослідження історичних передумов формування стародавньої англійської мови.
2.
Проведення порівняльної характеристики германських мов.
3.
Обгрунтування впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на розвиток голосних, приголосних та орфографії в англійській мові середньовіччя.
4.
Висвітлення впливу норманського завоювання Британії в історії англійської мови.
5.
Проведення аналізу формування національної англійської мови у період сереньовіччя.
6.
Описання граматичної системи іменника в стародавній та середньовічній англійській мові.
7.
Дослідження історичних передумов походження та розвитку артиклів в англійській мові.
8.
Представлення аргументів стосовно особливостей англійської мови у Сполучених Штатах Америки.
Теоретична граматика англійської мови
1.
Порівняння граматичних категорій іменника в англійській та українській мовах.
2.
Представлення аргументів стосовно особливостей граматичної категорії родового відмінка іменника в англійській мові.
3.
Виявлення відмінностей між абсолютною одниною і абсолютною множиною іменників в англійській мові.
4.
Дослідження взаємозв’язку часу та аспекту дієслова в англійській мові.
5.
Складення таблиці часових форм дієслова у пасивному та активному станах.
6.
Проведення порівняльного аналізу особливостей фразеологічного іменника та фразеологічного дієслова в англійській мові.
7.
Описання ознак та особливостей модальних дієслів у англійській мові.
8.
Визначення ознак складносурядного та складнопідрядного речення в англійській мові.

Теоретична фонетика англійської мови
1.
Описання загальної характеристика методів дослідження у фонетиці англійської мови.
2.
Проведення захисту точки зору Л.В. Щерби у дослідженні фонеми в англійській мові.
3.
Формулювання відмінностей між американською фонологічною школою та лондонською фонологічною школою.
4.
Дослідження взаємозв’язку між англійською фонетикою та фонологією.
5.
Представлення особливостей англійських голосних, які потребують уваги у навчанні вимови.
6.
Складення списку найбільш типові помилок у вимові, які є наслідком різної артикуляційної бази в англійській та українській мовах
7.
Дослідження проблеми нормативної англійської мови і зразків англійської мови для міжнародного спілкування.
Лексикологія англійської мови
1.
Представлення аргументів стосовно впливу запозичень на обсяг словника і семантичну структуру англійської мови.
2.
Складання списку словотвору в англійській мові.
3.
Висвітлення відмінностей між синонімами й антонімами в англійській мові.
4.
Наведення прикладів українсько-англійської лексичної відповідності сьогодення.
5.
Проведення порівняльного аналізу загальнолітературної лексики та функціонально-літературної лексика.
6.
Виявлення характерних ознак літературно-розмовної та фамільярно-розмовної лексики.
7.
Дослідження орфографічних, граматичних та лексичних відмінностей між англійським та американським варіантами англійської мови.
Стилістика англійської мови
1.
Описання стилю офіційних документів і його різновидів.
2.
Дослідження проблеми наукової термінології (формули та їх використання в науковій прозі).
3.
Проведення детального аналізу газетного стилю, його різновидів та особливостей.
4.
Висвітлення відмінностей між розмовним стилем та поетичним стилем.
5.
Дослідження стилістичної диференціації словникового складу англійської мови.
6.
Визначення ознак виражальних засобів та стилістичних прийомів морфологічному, фонетичному й графічному рівнях.
7.
Пояснення особливостей лексико-фразеологічних виражальних засобів та стилістичних прийомів в англійській мові.

18 8.
Дослідження синтаксичних і лексико-синтаксичних виражальних засобів та стилістичних прийомів в англійській мові.

ІХ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Теоретичні основи англійської мови» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю.
Розрахунок рейтингових балів


Вид діяльності
Кількість
балів за
одиницю
Кількість
одиниць до
розрахунку
Всього
1
Відвідування лекцій
1 9
9 2
Відвідування практичних занять
1 8
8 3
Виконання завдання з самостійної роботи (домашнього завдання)
5 8
40 4
Робота на практичному занятті, в т.ч. доповідь, дискусія, виступ, повідомлення
10 8
80 5
ІНДЗ
30 1
30 6
Модульна контрольна робота
25 3
75
Залік. Максимальна кількість балів: 242, коефіцієнт рейтингового розрахунку К - 2,42
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда.

Методи письмового контролю: модульні контрольні роботи, реферат.

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Оцінка
Критерії оцінювання

«Відмінно»
Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«Добре»
Ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«Задовільно»
Ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«Незадовільно»
Виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка
«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

19
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS
Підсумкова кількість балів
(max -100)
Оцінка за 4-бальною
шкалою
Оцінка за шкалою
ECTS
1- 34
“незадовільно”
(з обов’язковим повторним курсом)
F
35 - 59
“незадовільно”
(з можливістю повторного складання)
FX
60 - 68
“задовільно”
E
69 - 74
“задовільно”
D
75 - 81
“добре”
C
82 – 89
“дуже добре”
B
90 - 100
“відмінно”
A
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи (реферату) залежить від дотримання таких вимог:

своєчасність виконання навчальних завдань;

повний обсяг їх виконання;

якість виконання навчальних завдань;

самостійність виконання;

творчий підхід у виконанні завдань;

ініціативність у навчальній діяльності.

Х. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І
. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації: Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація, пояснення, розповідь, бесіда. Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.
ІІ
. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

ХІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
1. Опорні конспекти лекцій;
2. Навчальні посібники;
3. Робоча навчальна програма;
4. Збірка контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів.
ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
література
1.
Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 238 с.
2.
Раевская Н.М. Курс лексикологии английского языка. – К.: Вища школа, 2007. – 336 с.
3.
Соколовська С.В., Веклич Ю.І. Theoretical English Course (Теоретичний курс англійської мови): навч.- метод. посіб. для студ. напрямку «Початкова освіта» зі спеціаліз. «Англійська мова» / С.В.
Соколовська, Ю.І. Веклич. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. – 364 с.
4.
Blokh M.Y. A COURSE IN THEORETICAL ENGLISH GRAMMAR / Теоретическая грамматика английского языка: Учеб.- 4-е изд., испр., – М.: Высш. шк., 2008.- 423с.
5.
Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. Вінниця: Нова книга, 2010. – 240 с.

20
Додаткова
література
6.
Алексєєва І.О. Курс теоретичнох граматики сучасної англійської мови: навчальний посібник. –
Вінниця: Нова Книга, 2007. – 328 с.
7.
Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа,
2009, – 288 с. (на кафедрі в електронному виді)
8.
Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. –
2-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., Дубна: Изд. центр «Феникс», 2006 – 381 с. (на кафедрі в електронному виді)
9.
Костюченко Ю.П. Історія англійської мови. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 427 с.
10.
Brigit Viney. The History of the English Language. – Oxford.: Oxford Bookworms Factfiles, Oxford
University Press, 2012. – 62 p.
11.
David Crystal. The English Language. – Penguin Books, 2009, – 312 p.
12.
Wells, J.C. Pronunciation preferences in British English; a new survey // Proceedings of the 14
th
International
Congress of Phonetic Sciences. – San Francisco, 2009. – 382 p.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал