Робоча програма дисципліниСкачати 257.88 Kb.
Дата конвертації03.12.2016
Розмір257.88 Kb.
ТипРобоча програма
Навчальні матеріали дисциплін кафедри

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Спеціальність «Соціальна педагогіка»

Основи соціально-педагогічних досліджень

Робоча програма дисципліни


Метою викладання навчальної дисципліни “Основи соціально-педагогічних досліджень” є полягає у підготовці студентів до організації та проведення самостійного наукового дослідження з проблеми соціально-педагогічної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи соціально-педагогічних досліджень ” є • окреслити предмет і завдання соціально-педагогічних досліджень;

 • визначити специфіку соціально-педагогічних досліджень

 • обґрунтувати етапи соціально-педагогічного дослідження

 • виокремити перспективні напрями соціально-педагогічних досліджень


Навчально-методичні матеріали до семінарських занять

Модуль 1.

Загальна характеристика соціально-педагогічних досліджень
Тема І.1. Поняття соціально-педагогічного дослідження

1.Характеристика наукового дослідження. Поняття „соціально-педагогічне дослідження”

2. Загальна характеристика соціально-педагогічних досліджень, їх види та функції. Порівняння педагогічного, психологічного, соціологічного та соціально-педагогічного досліджень. Особливості соціально-педагогічного дослідження.

3. Проблематика сучасних соціально-педагогічних досліджень.

Основна література: 3, 4, 6, 7, 8, 13

Додаткова література: 1, 20


Запитання і завдання для обговорення

 1. Що ви розумієте під поняттям «наукове пізнання»?

 2. Наукове педагогічне дослідження – це:

 3. а) це процес формування нових педагогічних знань;

 4. б) це процес вироблення наукових знань.

 5. Назвіть основні функції наукового дослідження.

 6. Охарактеризуйте види наукового дослідження.

 7. На яких рівнях відбувається педагогічне дослідження?

 8. Назвіть основні функції соціально-педагогічного дослідження.

 9. Охарактеризуйте риси соціально-педагогічного дослідження.

 10. Соціально-педагогічне дослідження – це …

 11. а) сукупність засобів і прийомів вивчення фактів психічних явищ і виявів психічної діяльності;

 12. б) процес вироблення наукових знань, один з видів пізнавальної діяльності вченого;

 13. в) форма пізнання соціальної і педагогічної дійсності, її роль в житті особистості у вигляді наукових методів та способів визначення

 14. Дайте визначення соціологічного дослідження.

 15. Дайте визначення психологічного дослідження.

 16. Чим відрізняється соціально-педагогічне дослідження від соціологічного?

 17. Закінчіть фразу: «Для вирішення складних наукових проблем у сфері соціально-педагогічної практики, дослідникові необхідно дотримуватись…


Домашнє завдання

На основі аналізу статей журналів «Практична психологія та соціальна робота», «Соціальна робота в Україні: теорія та практика», «Соціальна педагогіка: теорія та практика» визначити проблеми, які є предметом соціально-педагогічних досліджень. Результати роботи подати у вигляді таблиці.Теоретичні проблеми соціальної педагогіки

Проблеми дослідження соціально-педагогічної діяльності

Проблеми дослідження професійної підготовки соціального педагога

Тема 1.2 Організація та планування соціально-педагогічних досліджень

Мета: Навчитися здійснювати організацію та планування соціально-педагогічних досліджень.

Заняття передбачає виконання практичного завдання і його оформлення як практичної роботи №1.Завдання для виконання

1. Скласти структуру плану наукової роботи у відповідності до поданого зразка, обравши тему соціально-педагогічного дослідження. Дати назву розділам та підрозділам плану. Оформити як зразок змісту до кваліфікаційної роботи.

Орієнтовна структура плану наукової роботи
2. Скласти індивідуальний календарний план-графік виконання кваліфікаційної роботи, користуючись таблицею, поданою нижче, враховуючи що вибір теми дослідження здійснюється у жовтні, а захист – у червні.

Форма календарного плану-графікаЗ/п


Назва роботи

Термін

Відмітка про виконання

число

місяць

1.

Вибір теми


2.

Складання загального календарного плану


3.

Підбір літератури


4.

Складання детального плану


5.

Вивчення об’єкта дослідження


6.

Складання календарного плану-графіка написання роботи


7.

Написання роботи


8.

Рецензування роботи керівником


9.

Оформлення роботи,відгуків, рецензій.

Підготовка до захисту.
10.

Захист


Погоджено:---------------------------------

Науковий керівник------------------------ (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові )Склав-----------------------------------------------

(прізвище, ім’я, по батькові)


Роботу виконав(ла)_____________________________________________група_______
Домашнє завдання.(Практична робота №2)

Тема: Правила та методи побудови вибірки у соціально-педагогічних дослідженнях

Мета: Навчитися на конкретних прикладах проводити розрахунки щодо побудови вибірки різних типів.

Завдання для виконання

У Черкаському національному університеті ім.. Б.Хмельницького проводиться соціально-педагогічне дослідження, темою якого є організація дозвілля студентів ЧНУ ім. Б.Хмельницького, які навчаються на денному відділені інститутів та факультетів, що, мають гуманітарну спрямованість.

Загальна кількість студентів ЧНУ ім. Б.Хмельницького - 7 тис. осіб, з них - на денному відділенні навчається 5 тис. осіб. Кількість студентів денного відділення природничо-математичного профілю становить 1,5 тис. осіб, кількість студентів денного відділення соціально-економічного профілю - 500 осіб.

Розподіл генеральної сукупності за структурою:

А) стать: чоловіки - 800 осіб, жінки - 2200 осіб;

Б) навчальні курси: І - 500 осіб, II - 480 осіб, III - 520 осіб, IV - 680 осіб, V - 700 осіб, VI-120 осіб;

. В) інститути та факультети:


 • ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва - 420 осіб;

 • Психологічний факультет - 740 осіб;

 • ННІ історії та філософії - 460 осіб;

 • ННІ української філології та журналістики - 640 осіб;

 • ННІ іноземних мов - 840 осіб.

Розподіл студентів ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва:

Курс

Чоловіки

Жінки

Всього

I

20

40

60

II

25

55

80

III

30

70

100

IV

15

65

80

V

25

65

90

VI

5

5

10

Всього

120

300

420


Виконати наступні завдання з розрахунку вибірки:

 1. Визначити об'єкт дослідження, генеральну сукупність, основу вибірки, одиницю відбору.
 2. Визначити обсяг генеральної сукупності. 3. Визначити обсяг вибіркової сукупності.

 4. Проаналізувати сукупність за основою вибірки та одиницями відбору. Розрахувати просту механічну вибірку.

 5. Розрахувати серійну вибірку

 6. Скласти вибірку для студентів ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва, використовуючи метод квот.


Питання та завдання для обговорення

 1. Назвіть основні вимоги до проведення соціально-педагогічного дослідження.

 2. Репрезентативність вибірки - це:

 3. Назвіть основні види планів дослідження та охарактеризуйте їх.

 4. Назвіть основні види вибірки та охарактеризуйте їх.

 5. Визначте сутність і принципи реалізації системного підходу в дослідженні.

 6. Коротко охарактеризуйте положення, на яких ґрунтується поняття «система».

 7. Застосування системного підходу передбачає дотримання певної послідовності в організації дослідження, а саме передбачає конкретні кроки. Назвіть їх.

 8. Всі системи підпорядковуються певним принципам. Назвіть і охарактеризуйте їх.


Тема 1.3 Структура процесу соціально-педагогічного дослідження та загальна характеристика його основних етапів

Мета: Навчитися на основі лекційного матеріалу та існуючих прикладів матеріального втілення результатів попередніх соціально-педагогічних досліджень складати власну програму соціально-педагогічного дослідження (відповідно до теми кваліфікаційної, дипломної, магістерської роботи),

Запитання і завдання для обговорення і самоконтролю на заннятті

1.Що ви розумієте під логікою дослідження?

2.В чому полягає послідовність проведення наукового дослідження?

3.Охарактеризуйте особливості вибору теми та проблеми дослідження.

4.Дайте визначення понять «мета» і «завдання» соціально-педагогічного дослідження .5. Охарактеризуйте основні етапи соціально-педагогічного дослідження. Визначте компоненти, що входять до них.

6. З чого розпочинається наукове дослідження:

а) з постановки теми або проблеми;

б) з визначення завдань дослідження;

в) з формулювання гіпотези.

7. Від чого залежить результативність дослідження:

а) від актуальності обраної теми;

б) від великого об'єму вибірки дослідження;

в) від правильно складеної програми дослідження;

г) від вдалого і обґрунтованого вибору теми.

8. Перед складанням програми дослідження необхідно:

а) уточнити проблему і тему дослідження;

б) поставити мету дослідження;

в) обґрунтувати актуальність дослідження;

г) сформулювати гіпотезу;

д) визначити завдання дослідження.

9. Теоретичному аналізові результату дослідження передує:

а) формулювання гіпотези;

б) підбір відповідних методів дослідження;

в) систематизація і впорядкування зібраних матеріалів, перевірка їх достовірності.


Завдання для виконання

1. Проаналізувати структури соціально-педагогічних досліджень на прикладі дипломних робіт студентів-випускників.

2. Сформулювати власну тему дослідження, мету і завдання до неї.

3. Розробити програму власного соціально-педагогічного дослідження за схемою (результати оформити):Наукова проблема-Тема дослідження-Актуальність обраної теми-Об‘єкт дослідження-Предмет дослідження-Мета дослідження-Завдання дослідження-Гіпотеза дослідження-Теоретичне значення дослідження-Практичне значення дослідженняД.З.Оформити результати у вигляді Практичної робота №3.Тема: Структура процесу соціально-педагогічного дослідження
Тема 1.4 Інформаційне забезпечення соціально-педагогічного дослідження
Мета: Навчитися оформлювати список використаної літератури відповідно до існуючих вимог. Ознайомитися з правилами цитування

Завдання для виконання

 1. Скласти до обраної теми кваліфікаційної (дипломної) роботи список використаних наукових джерел (бібліографію), користуючись відповідними нормативами ГОСТ та ВАК. Вимоги до бібліографії: не менше 25 найменувань, з них: десять підручників, монографій, посібників; десять статей з періодичних видань; п‘ять посилань на відповідні Web-сайти. Обов‘язково зазначити тематику дослідження.

2.Підготувати зразок використання цитат у тексті відповідно до тематики кваліфікаційної (дипломної) роботи (не менше трьох).

Д.З. Оформити згідно до діючих вимог цитування матеріалів.(Результати завдання оформити у вигляді Практичної роботи №4)

Питання для обговорення на занятті і самоконтролюі

 1. Поняття про наукову інформацію.

 2. Види та ознаки наукової інформації.

 3. Які ви знаєте етапи вивчення наукових джерел?

 4. Що Ви розумієте під системою опрацювання інформаційних джерел?

 5. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. Дайте характеристику.

 6. Поняття та види каталогів.

 7. Техніка опрацювання інформації.

 8. Який порядок роботи над текстом?

 9. Які вимоги до використання цитат?

 10. Бібліографічний опис літератури. Які вимоги до оформлення?


Модуль 2.

Методи одержання, опрацювання та аналізу інформації у структурі соціально-педагогічного дослідження

Тема 2.1 Характеристика теоретичних методів дослідження

Мета: Навчитися застосовувати теоретичні методи наукового дослідження

Питання та завдання для обговорення і самоконтролю

    1. Дайте характеристику теоретичному рівню наукового пізнання.

    2. Назвіть відомі вам теоретичні методи наукового дослідження.

    3. Охарактеризуйте теоретичні методи наукового дослідження: індукцію та дедукцію, аналіз і синтез, порівняння, класифікацію, абстрагування та конкретизація, моделювання, метод ідеалізації, узагальнення, формалізації, аксіоматичний метод, гіпотетико-дедуктивний, історичний, логічний методи.

    4. Розкрийте специфіку використання теоретичних методів у соціально-педагогічних дослідженнях.

    5. У чому полягає застосування логічних законів і правил у процесі наукового дослідження.

Завдання для виконання

1. Опрацювати кілька першоджерел, використовуючи теоретичні методи дослідження. Скласти висновки відповідно до опрацьованого матеріалу.

2. Зробити письмовий порівняльний аналіз тлумачення одного з базових понять теми дослідження.

Д.З.Оформити результати у вигляді Практичної робота №5 Тема: Теоретичні методи наукового дослідження
Тема 2.2 Емпіричні методи соціально-педагогічного дослідження
Мета: Навчитися застосовувати емпіричні методи у соціально-педагогічних дослідженнях

Завдання для обговорення

1. Роль емпіричних методів дослідження у соціально-педагогічному дослідженні.

2. Метод спостереження та проблеми його застосування при аналізі соціально-педагогічних явищ.

3. Опитування як метод збору первинної соціально-педагогічної інформації.

4. Експеримент у соціально-педагогічному дослідженні.

5. Методи аналізу документів.

6. Особливості застосування тестів у соціально-педагогічному дослідженні.

7. Методи ранжування, соціометрії та експертної оцінки


Завдання для виконання

 1. Розробити анкету соціально-педагогічного дослідження відповідно до тематики кваліфікаційної роботи, дотримуючись вимог до складання бланків анкет.

 2. Розглянути тести, що можуть бути використані у соціально-педагогічних дослідженнях. Обрати тест що відповідає тематиці кваліфікаційної роботи, визначити його тип.

 3. Провести дослідження стосунків у навчальному колективі, використовуючи метод соціометрії.

 4. Розробити перелік питань для інтерв’ю.

 5. Розробити план проведення спостереження


Д.З.Оформити результати у вигляді Практичної робота №6 Тема: Емпіричні методи соціально-педагогічного дослідження
Тест для самоперевірки

1. Чи правильним є твердження, що спостереження, як метод соціально-педагогічного дослідження не розкриває внутрішніх сторін педагогічних явищ та об'єктів, не забезпечує повної об'єктивності інформації?

2.Визначте основні ознаки наукового спостереження:

а) спостереження повинно бути спрямоване на соціально-значущі моменти;

б) спостереження повинно проводитись організовано і систематизовано;

в) спостереження завжди вимагає максимального збору інформації (фото, кіно, магнітофон та ін.);

г) результати спостереження повинні чітко фіксуватись і без затрати праці піддаватись відтворенню.

3. Сформуйте правильну послідовність етапів наукового спостереження (записати послідовність буквами):

а) обробка та інтерпретація одержаної інформації;

б) визначення мети спостереження;

в) проведення спостереження;

г) вибір об'єкта спостереження;

д) корекція програми спостереження;

є) уточнення предмета спостереження;

ж) здійснення пілотажного, пробного спостереження;

з) планування ситуацій спостереження;

і) прогнозування можливих помилок спостереження;

к) підбір способів спостереження;

л) вибір способів реєстрації досліджуваного матеріалу;

м) визначення тривалості і кількості спостережень.

4.Виберіть з переліку ті твердження, що описують недоліки спостереження:

а) суб'єктивність;

б) збереження природних умов діяльності;

в) неможливість контролювати і впливати на спостережувану ситуацію;

г) можливе використання різноманітних технічних засобів;

д) не потребує попередньої згоди досліджуваних.

7.Перед початком спостереження дослідник має найперше з'ясувати:

а) на яке питання повинно дати відповідь спостереження;

б) в яких умовах має здійснюватись спостереження;

в) яка кількість спостережень потрібна для формулювання висновків;

г) вибрати об'єкт спостереження.

З.Визначте основні відмінності наукового спостереження від щоденного спостереження у побуті;

а) цілеспрямованість;

б) планомірність;

в) спостереження вербальної діяльності людей, експресивних реакцій та переміщення тіла в просторі:

г) реєстрація результатів;

д) оперування системою понять.

9. Назвіть не менше п'яти видів спостереження (за різними основами класифікацій).

10.Які з перелічених операцій можуть застосовуватись для реєстрації результатів спостереження:

а) система категорій;

б) побудова графіків;

в) складання таблиць;

г) шкала оцінювання (шкала рейтинга).
Тема 2.3 Узагальнення соціально-педагогічного досвіду в дослідженні
Мета: Навчитися застосовувати методи узагальнення соціально-педагогічного досвіду в дослідженні

Завдання для обговорення

1. Поняття про вивчення та узагальнення передового досвіду як методу дослідження.

2. Технологія узагальнення соціально-педагогічного досвіду .

3. Педагогічна кваліметрія.

4. Кваліметричний підхід у науково-дослідній роботі.

5. Форми звітності при науковому дослідженніЗавдання для виконання

1. Узагальнити та описати досвід роботи (шкільного соціального педагога, соціальної служби, громадської організації тощо)Д.З.Оформити результати у вигляді Практичної робота №7. Тема: Узагальнення соціально-педагогічного досвіду в дослідженні
Тема 2.4 Методи зведення й обробки результатів наукових досліджень

Мета: Навчитися застосовувати методи зведення й обробки результатів наукових досліджень

Запитання для обговорення

1. Охарактеризувати методи зведення й обробки результатів наукових досліджень

2.Табличні та графічні методи зведення результатів соціально-педагогічного дослідження.

3. Статистичні методи обробки результатів соціально-педагогічного дослідження.

4. Правила оформлення ілюстрацій, графіків, таблиць.
Завдання для виконання


 1. Представити матеріал власного дослідження за допомогою таблиці та графічного матеріалу (графіка, діаграми, рисунка).


Д.З.Оформити результати у вигляді Практичної робота №8 Тема: Методи зведення й обробки результатів наукових досліджень
Тема 2.5 Обробка та оформлення результатів соціально-педагогічного дослідження
Тема: Оформлення результатів соціально-педагогічного дослідження

Мета: Навчитися оформляти результати власного соціально-педагогічного дослідження

Запитання і завдання для обговорення

1. Результатом вивчення стану досліджуваної проблеми може бути:

а) бібліографічний список опрацьованих літературних джерел;

б) виписки із опрацьованих матеріалів;

в) реферат чи конспект опрацьованого матеріалу.

2. Охарактеризуйте види оформлення результатів соціально-педагогічного дослідження: науковий звіт; доповідь та повідомлення; наукова стаття; методичні рекомендації; реферат, курсова, дипломна, магістерська роботи; дисертація

3. Назвіть основні вимоги до оформлення результатів дослідження, списку використаних джерел та додатків

4. Визначте права і обов’язки наукового керівника, права і обов’язки дослідника


Завдання для виконання

1. Оформити результати власного дослідження у формі доповіді для студентської науково-практичної конференції

2. Підготувати анотацію на монографію та наукову статтю

Д.З.Оформити результати у вигляді Практичної робота №9 Тема: Оформлення результатів соціально-педагогічного дослідження
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Тема 1.1 Поняття соціально-педагогічного дослідження

1.На основі аналізу статей журналів “Практична психологія та соціальна робота”, “Соціальна робота в Україні: теорія та практика”, “Соціальна педагогіка: теорія та практика” визначити проблеми, які є предметом соціально-педагогічного дослідження. Основна література: 3, 4, 6, 7, 8, 13


Тема 1.2 Організація та планування соціально-педагогічних досліджень

1.Розкрити сутність базових принципів соціально-педагогічного дослідження.

Інформацію подати у вигляді таблиці.

Основна література: 6, 8, 18, 19, 24


Тема 1.3 Структура процесу соціально-педагогічного дослідження та загальна характеристика його основних станів

1. Проаналізувати структури соціально-педагогічних досліджень на прикладі дипломних робіт студентів-випускників.

2. Сформулювати тему дослідження та мету і завдання до неї.

3. Розробити програму соціально-педагогічного дослідження

Основна література: 24, 8, 11, 12, 14, 18
Тема 1.4 Інформаційне забезпечення соціально-педагогічного дослідження

1.Користуючись правилами конспектування, підготувати конспект наукової праці.

2. Скласти список літератури до обраної студентом проблеми дослідження згідно з вимогами до їх оформлення.

3. Підібрати матеріали до обраної проблеми з Інтернет.

4. Підготувати анотацію на монографію та наукову статтю.

Основна література: 24, 8, 11, 12, 14, 18


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 2.1 Характеристика теоретичних методів дослідження

1. Опрацювати кілька першоджерел, використовуючи теоретичні методи дослідження.

2. Зробити письмовий порівняльний аналіз тлумачення одного з базових понять теми дослідження.

3. Написати висновки до однієї з частин дослідження

. Основна література: 18, 17
Тема 2.2 Емпіричні методи соціально-педагогічного дослідження

1. Розробити зразок анкети.

3. Розробити перелік питань для інтерв’ю.

3. Розробити план проведення спостереження.

Основна література: 7, 9, 12, 14, 21, 24
Тема 2.3 Узагальнення соціально-педагогічного досвіду в дослідженні

1. Узагальнити та описати досвід роботи (шкільного соціального педагога, соціальної служби, громадської організації тощо).

2. Проаналізувати пакет документів відповідно до визначених критеріїв.

Основна література: 7, 9, 12, 24Тема 2.4 Графічні матеріали у дослідженні

Представити матеріал власного дослідження за допомогою графічного матеріалу. Основна література: 22, 20, 24


Тема 2.5 Обробка та оформлення результатів дослідження

1. Оформити результати свого дослідження у формі доповіді для студентської науково-практичної конференції.

2. Розробити критерії моніторингу та оцінки до теми дослідження.

Основна література: 12, 15, 17, 18, 19, 24 ;Індивідуальні завдання


Підготовка реферативного повідомлення

Творча письмова робота
Підготовка понятійно-термінологічного словника

Розробка анкет,тестів,питань для інрервю


Тематика рефератів і наукових повідомлень


 1. Роль наукових положень людинознавчих дисциплін у соціально-педагогічному дослідженні.

 2. Використання сучасних положень психології, соціології, валеології у комплексному науковому дослідженні.

 3. Соціально-педагогічний потенціал різних соціальних інституцій як джерело дослідницького пошуку.

 4. Порівняльна характеристика соціально-педагогічного дослідження з психологічним, педагогічним та соціологічним дослідженнями
 1. Характеристика системного підходу у науковому дослідженні.

 2. Вибіркова сукупність об’єктів соціально-педагогічного дослідження.

 3. Методика планування наукового дослідження.
 1. Поняття про логіку дослідження.

 2. Послідовність проведення соціально-педагогічного дослідження.

 3. .Основні методики планування соціально-педагогічного дослідження .

 4. .Сутність та основні етапи організації досліджень.

 5. Методи обробки змісту наукових текстів

 6. Використання Internet -ресурсів у соціально-педагогічному дослідженні

 7. Система інформаційного забезпечення наукових досліджень

 8. Типологія наукової інформації та основні види видань.

 9. Теоретичні методи наукового пізнання та специфіка їх використання у соціально-педагогічних дослідженнях.

 10. Роль теоретичних методів у науковому дослідженні

 11. Найхарактерніші логічні помилки у викладені наукового матеріалу та способи їх уникнення
 1. Особливості застосування тестів у соціально-педагогічному дослідженні.

 2. .Методи ранжування, соціометрії та експертної оцінки.

 3. Особливості застосування експерименту в соціально-педагогічних дослідженнях.

 4. Методика організації спостережень у соціально-педагогічних дослідженнях.

 5. Роль опитування у соціально-педагогічних дослідженнях.

 6. Технологія узагальнення соціально-педагогічного досвіду.

 7. Експертиза соціально-педагогічних новацій .

 8. Педагогічна кваліметрія.

 9. Статистичні методи обробки результатів соціально-педагогічного дослідження.

 10. Загальна характеристика графічних матеріалів.

 11. Лінійний графік у дослідженні.

 12. Діаграма у дослідженні.

 13. .Таблиця у дослідженні.

 14. .Схема у дослідженні.

 15. .Правила оформлення ілюстрацій, графіків, таблиць.

 16. Оформлення результатів соціально-педагогічного дослідження: науковий звіт; доповідь та повідомлення

 17. Вимоги до написання та оформлення наукової статті

 18. Вимоги до написання та оформлення реферату

 19. Вимоги до написання та оформлення курсової, дипломної, магістерської роботи

 20. Вимоги до написання та оформлення дисертації

 21. Основні вимоги до оформлення списку використаних джерел та додатків

 22. Права і обов’язки наукового керівника. Права і обов’язки дослідника


Рекомендована література
Основна

1. Архипова С.П.Основи соціально-педагогічних досліджень:навч.посібник.-Черкаси,2011.

2. Белановский С.А. Метод фокус-групп: Учебное пособие. – М.,2001. – 280с.

3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – К.,1989

4. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление. Практическое пособие /Под ред.Н.И.Загузова. Изд.2-е, испр. и доп. – М.,2003

5. Воловик П.М. Теорія імовірності і математична статистика в педагогіці. – К.,1986

6. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. – К.,1995

7. Городяненко В.Г. Социологический практикум. – К.,1989

8. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений. – М.,2001

9. Луков В.А. Социальное проектирование: Учебное пособие. – М.,2003

10. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, програми, процедури. – К.,1998

11. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К.,1990

12. Борисова Ю.В. Методологія та методи соціальних досліджень: Навч.посіб. – К.:ДЦССМ, 2003. – 216с.

13. Архипова С. П. Підготовка науково-дослідних робіт із соціально-педагогічних дисциплін : навч.-метод. матеріали для студ. і кер. курсових (кваліфікаційних, дипломних і магістерських) робіт / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. соц. роботи та соц. педагогіки. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 108 с. - ISBN 966-353-029-4

14. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К.,1996

15. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогического исследования. – М.,1989

16. Програми вищих педагогічних закладів освіти: Основи наукових досліджень /Укл.В.К.Сидоренко, П.В.Дмитренко. – К.,2000

17. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів /О.О.Яременко, О.Р.Артюх, О.М.Балакірєва та ін. – К.:ДЦССМ, 2002. – 132с.

18. Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистєльнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень. – К.,1998

Додаткова

19.Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень. – К., 2000

20. Скалкова Я.С. Методология и методы педагогического исследования. – М.,1989. – 220с.

21. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. – М.,1999

22. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. – К.,2001

23. Як провести соціологічне дослідження: методичні рекомендації /Упоряд.та заг.ред. О.М.Балакірєвої та О.О.Яременка. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004.- 264с.24. Методологія та методи соціально-педагогічного дослідження: Навч.посібник /Борисик С.О., Команчук А.І. та ін. – Ніжин, 2002

25. Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів. – К.,1998. – 343с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал