Робоча навчальна програмаСкачати 179.13 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.12.2016
Розмір179.13 Kb.

(Ф 03.02 – 92)
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий
Гуманітарний інститут
Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики
УЗГОДЖЕНО
Директор ННАКІ
_________________
В. Шмаров
«___»____________2016
р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної та методичної роботи
________________
Т.Іванова
«___»____________2016
р.

Система менеджменту якості
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«Іноземна мова»

Галузь знань:
10
«Природничі науки»
Спеціальність: 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
Спеціалізація: «Прикладна фізика»
Курс – 1 Семестр – 1,2
Практичні заняття - 68
Диференційований залік - 1 семестр
Самостійна робота
- 52
Екзамен
-
2 семестр
Усього (годин/кредитів ECTS) - 120/4
Індекс
РБ-1-105/16-1.4
СМЯ НАУ РНП
12.01.04–01-2016


Система менеджменту якості.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
РНП
12.01.04

01-2016 стор. 2 з 12
Робочу навчальну програму дисципліни «Іноземна мова» розроблено на основі робочого навчального плану № РБ-1-105/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» та спеціалізацією «Прикладна фізика», навчальної програми цієї дисципліни, індекс НБ-1-105/16-1.4 затвердженої ректором «___»
__
________ 2016р., та відповідних нормативних документів.
Робочу навчальну програму розробила: доцент кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики _______________________ Л. Конопляник
Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики, протокол № ____ від
«____» __________ 2016 р.
Завідувач кафедри ________________________ О. Шостак
Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» та спеціалізацією «Прикладна фізика» – кафедри теоретичної та прикладної фізики,, протокол

___ від
«___»__________2016р.
Завідувач кафедри ________________________
О. Кузнєцова
Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методично-редакційної ради навчально-наукового Гуманітарного
інституту, протокол №___ від «___»___________2016 р.
Голова НМРР ______________________________
С. Ягодзінський
Рівень документа – 3б
Плановий термін між ревізіями – 1 рік
Контрольний примірник

Система менеджменту якості.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
РНП
12.01.04

01-2016 стор. 3 з 12

ЗМІСТ
стор.

1.Вступ .............................................................................................................. 4
2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................... 4 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ................................................ 4
3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ...................................... 6 3.1. Список рекомендованих джерел................................................................ 6 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання…......................
6
4.
Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь..... 7


Система менеджменту якості.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
РНП
12.01.04

01-2016 стор. 4 з 12
1.

ВСТУП
Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Іноземна мова» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз.
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
2.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2
.1.Тематичний план навчальної дисципліни

№ пор.
Назва теми
Обсяг навчальних занять (год.)
Усього
Практи чні заняття
СРС
1 2
3 4
5
1
курс
1
семестр
Модуль №1 «Механіка. Кінематика. Динаміка»
1.1
Фізика. Одиниці вимірювання. Іменник (рід, число, злічувані та незлічувані іменники).
4 2
2 1.2
Механіка. Кінематика. Утворення множини
іменників.
4
2
2 1.3
Механічний рух. Порядок слів у реченні. Типи питальних речень.
3 2
1 1.4
Прискорення та вільне падіння. Теперішній простий час.
3 2
1 1.5
Статика. Теперішній тривалий час.
4
2
2 1.6
Динаміка. Сила. Минулий простий час.
4 2
2 1.7
Класифікація сил у фізиці. Минулий тривалий час.
3 2
1 1.8
Інерція, маса та вага. Майбутній простий час.
Майбутній тривалий час.
3 2
1 1.9
Перший закон Ньютона. Теперішній доконаний час. Теперішній доконаний тривалий час.
4
2
2

Система менеджменту якості.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
РНП
12.01.04

01-2016 стор. 5 з 12 1.10
Інерціальна та неінерціальна системи відліку.
Минулий доконаний час. Минулий доконаний тривалий час.
4 2
2 1.11
Другий та третій закони Ньютона. Майбутній доконаний час. Майбутній доконаний тривалий час.
3 2
1 1.12
Сила тяжіння. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Дроби.
3 2
1 1.13
Рух тіла під дією кількох сил. Числівник.
Математичні функції, формули, ступені.
4
2
2 1.14
Робота та енергія. Артикль (означений, неозначений).
Вживання артикля з абстрактними назвами та назвами матеріалів.
3 2
1 1.15
Закони збереження. Вживання артикля із власними назвами.
3 2
1 1.16
Презентація з теми «Механіка».
4 2
2 1.17
Модульна контрольна робота №1.
4 2
2
Усього за модулем №1
60
34
26
Усього за 1 семестр
60
34
26
2 семестр
Модуль №2 «Молекулярна фізика і термодинаміка»
2.1
Молекулярно-кінетична теорія.
Вживання пасивного стану.
4 2
2 2.2
Модель ідеального газу. Пасивний стан
(теперішні часи).
4 2
2 2.3
Закони ідеальних газів.
3 2
1 2.4
Термодинаміка. Пасивний стан (минулі часи).
3 2
1 2.5
Закони термодинаміки. Пасивний стан
(теперішні часи).
4 2
2 2.6
Нульовий та перший закони термодинаміки.
Пасивний стан (майбутні часи).
4 2
2 2.7
Другий та третій закони термодинаміки.
3 2
1 2.8
Тепловий двигун. Непряма мова.
3 2
1 2.9
Агрегатні стани. Непрямі твердження.
4
2

2 2.10
Тверді тіла. Непрямі питання.
4 2
2 2.11
Рідини. Непрямі команди, накази та прохання.
3 2
1 2.12
Гази. Узгодження часів.
3 2
1 2.13
Фазові перетворення. Прикметник і прислівник.
4
2

2 2.14
Пароутворення і конденсація. Кипіння.
3 2
1 2.15
Плавлення, кристалізація, сублімація. Ступені порівняння прикметників і прислівників.
3 2
1

Система менеджменту якості.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
РНП
12.01.04

01-2016 стор. 6 з 12 2.16
Презентації та проектні роботи.
4 2
2 2.17
Модульна контрольна робота №2.
4 2
2
Усього за модулем №2
60
34
26
Усього за 2 семестр
60
34
26
Усього за навчальною дисципліною
120
68
52

3
. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3
.1. Список рекомендованих джерел
Основні рекомендовані джерела
3.1.1.
Шостак О.Г. Professional English. Physics : навч. посіб. /
О.Г. Шостак, Л.М. Конопляник. – К. : «Талком», 2014. – 514 с.
3.1.2. Dictionary of Physics / Edited by Valerie H. Pitt. – Longman Group
Ltd, 1998. – 368 p.
3.1.3. Virginia Evans. Round Up 5. Grammar book. – Longman, 2004. – 210 p.
Додаткові рекомендовані джерела
3.1.4. Конопляник Л. М. Англійська мова. Education. Computers.
Mechanics
: навч.-метод. посіб. / Л. М. Конопляник. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. – 108 с.
3.1.5. Dooley J., Evans V. Grammarway 4. English Grammar book. –
Express Publishing, 1999. – 278 p.
3.1.6. Hewitt, P. Conceptual Physics. 9
th
3.1.7. Ibbotson M. Professional English in Use. Engineering. Technical English for professionals. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – 144 p. edition. Boston : Pearson Prentice
Hall, 2009. – 480 p.
3.1.8. Jewett, Serway. Physics for Scientists and Engineers. 6
th edition.
California : California State Polytechnic University, 2004. – 1284 p.
3
.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,
методичних матеріалів до ТЗН
№ пор.
Назва
Шифр тем за тематичним планом
Кількість
1.
Відеозаписи «Galileo discovers sunspots», «Sir Isaak Newton’s
Biography»
1.4, 1.11 1 прим.
Електронна версія
2.
Зведена таблиця часів активного стану.
1.4-1.12 1 прим.
Система менеджменту якості.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
РНП
12.01.04

01-2016 стор. 7 з 12

4
. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
4
.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.
Таблиця 4.1
1 семестр
Модуль №1
Мах кількість балів
Вид навчальної роботи
Мах кількість балів
Читання та переклад текстів (8 текстів х 3 бали)
24
(сумарна)
Знання термінології
3
Переказ текстів (4 тексти х 5 балів)
20
(сумарна)
Переклад та переказ статті
5
Бесіда з теми
4
Знання граматичного матеріалу (тестування)
5
Підготовка презентації з теми
7
Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1
студент має набрати не менше 41 балу
Виконання модульної контрольної роботи №1 20
Усього за модулем №1
88
Семестровий диференційований залік
12
Усього за семестр
100
2 семестр
Модуль №2
Мах кількість балів
Вид навчальної роботи
Мах кількість балів
Читання та переклад текстів (8 текстів х 3 бали)
24
(сумарна)
Знання термінології
3
Переказ текстів (4 тексти х 5 балів)
20
(сумарна)
Переклад та переказ статті
5
Бесіда з теми
4
Знання граматичного матеріалу (тестування)
5
Підготовка презентації з теми
7
Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №2
студент має набрати не менше 41 балу
Виконання модульної контрольної роботи №2 20
Усього за модулем №2
88
Семестровий екзамен
12
Усього за семестр
100

Система менеджменту якості.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
РНП
12.01.04

01-2016 стор. 8 з 12 4.2.
Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2).
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види вико- наної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.
Таблиця 4.2
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи в балах оцінкам за національною шкалою
Рейтингова оцінка в балах
Виконання модульної контроль- ної роботи
Оцінка за національ- ною шкалою
Читання та переклад текстів, знання термінології
Переказ текстів, переклад та переказ статті, знання грама- тичного матеріалу
(тестування)
Бесіда з теми
Підго- товка презен- тації з теми
М №1–2 3
5 4
7 18–20
Відмінно
2,5 4
3 6
15–17
Добре
2 3
2,5 4–5 12–14
Задовільно менше 2 менше 3
менше 2,5 менше 4 менше 12
Незадовільно
4.4
. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок стано- вить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за націо- нальною шкалою заноситься до відомості модульного контролю.
Таблиця 4.3
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок в балах оцінкам за національною шкалою

Модуль №1
Модуль №2
Оцінка за національною шкалою
79-88 79-88
Відмінно
66-78 66-78
Добре
53-65 53-65
Задовільно менше 53 менше 53
Незадовільно
4.5.
Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

Система менеджменту якості.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
РНП
12.01.04

01-2016 стор. 9 з 12
Таблиця 4.4.
Відповідність підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки в балах оцінкам за національною шкалою
Таблиця 4.5
Відповідність залікової/екзаменаційної рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою
Оцінка в балах
Оцінка за національною шкалою
Оцінка в балах
Оцінка за національною шкалою
Залікова
Екзамен.
79-88
Відмінно
12 11-12
Відмінно
66-78
Добре
10 9-10
Добре
53-65
Задовільно
8 7-8
Задовільно менше 53
Незадовільно
- менше 7 Незадовільно
4.6
. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS
(табл. 4.6).
Таблиця 4.6
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS
Оцінка в балах
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за шкалою ЕСТS
Оцінка
Пояснення
90-100
Відмінно
А
Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82-89
Добре
В
Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома помилками)
75-81
С
Добре
(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67-74
Задовільно
D
Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60-66
Е
Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним критеріям)
35-59
Незадовільно

Незадовільно
(з можливістю повторного складання)
1-34
F
Незадовільно
(з обов'язковим повторним курсом)

Система менеджменту якості.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
РНП
12.01.04

01-2016 стор. 10 з 12 4.7
. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.
4.8.
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В,
7
9/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.
4.9
Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до
Додатку до диплома

Система менеджменту якості.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
РНП
12.01.04

01-2016 стор. 11 з 12
(Ф 03.02 – 01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№ прим.
Куди передано
(підрозділ)
Дата видачі
П.І.Б. отримувача
Підпис отримувача Примітки
(Ф 03.02 – 02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
№ пор.
Прізвище ім'я по-батькові
Підпис ознайомленої особи
Дата ознайом- лення
Примітки

Система менеджменту якості.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
РНП
12.01.04

01-2016 стор. 12 з 12
(Ф 03.02 – 04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
№ пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис
Висновок щодо адекватності
(Ф 03.02 – 03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№ зміни
№ листа (сторінки)
Підпис особи, яка внесла
Дата внесення зміни
Дата введення зміни
Зміненого Заміненого Нового Анульо- ваного
(Ф 03.02 – 32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис
Ініціали, прізвище
Посада
Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено

Document Outline

 • Навчально-науковий Гуманітарний інститут
 • Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики
 • Система менеджменту якості
 • РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
  • Завідувач кафедри ________________________ О. Кузнєцова
  • Голова НМРР ______________________________ С. Ягодзінський
   • 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН
    • Таблиця 4.3
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • Модульна контрольна робота №1.
 • 34
 • 60
 • 34
 • 60
 • Усього за 1 семестр
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
 • 34
 • 60
 • 34
 • 60


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал