Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівнеСторінка2/12
Дата конвертації13.12.2016
Розмір1.99 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Список використаних джерел

повинен бути оформленим відповідно до поданого зразка.

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:
Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. — Львів: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1).

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К.: Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.


Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д, Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. —Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХLIII, 265 с.

Чотири

автори


1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).П'ять і

більше


авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — X. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод, посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. Ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. – (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К.: Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2: Додатки — 2007. — 573, [1] с.

2. Межгосударственньїе стандарти: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. — Львов: НТЦ "Леонорм-Стандарт", 200. — (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 с.

3. Дарова А. Т. НеисповедимьІ пуги Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. — Одесса: Астропринт, 2006. — (Сочинения: в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — X.: Право, 2002.— Т. 4: Косвенньїе налоги. — 2007. — 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. — Житомир: Полісся, 2006.— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К.: НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — X.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.

3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К.: Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с. — (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук, праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с.

6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.


Словники

1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — X.: Халімон, 2006. — 175, [1] с.

2. Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К.: Карпенко, 2007. — 219 с.

4. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.Законодавчі та нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005р./ Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. — 459 с.— (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).


Бібліографічні показчики

1. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О.Куц, О. Вацеба. — Львів: Укр. технології, 2007. — 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).Автореферати дисертацій

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор /

Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. —С. 15—18, 35—38.Електронні ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації /Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Міп / 700 МВ. — Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт.диск (СD-RОМ); 12 см. — Систем. вимоги: Реntіum; 32 Мb RАМ; Windows 95, 98, 2000, ХР; МS Wоrd 97-2000.— Назва з контейнера.

При написанні курсової роботи курсант повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали. Цитування та посилання на використані джерела слід зазначати порядковим номером за списком, поданим у кінці роботи. При цьому після цитати в тексті подаються у квадратних дужках [номер за списком, сторінка].

Титульний лист є першою сторінкою курсової роботи і повинен виконуватися у відповідності зі стандартом. Верхня частина сторінки містить назви Міністерства освіти і науки України; вищого навчального закладу, де виконувалась робота – Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; назву навчально-методичного кабінету.

Приблизно в центрі сторінки (формат А4) розміщується назва роботи великими літерами. Далі вказується: прізвище, ім’я та по батькові слухача курсів, фах, кваліфікаційна категорія, місце роботи, дата проходження курсів, форма навчання (очно-дистанційна, за індивідуальним планом навчання тощо), науковий консультант.
Міністерство освіти і науки України

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Назва кабінету
Курсова робота

НАЗВА РОБОТИ
Виконав

ПІБ слухача курсів

Кваліфікаційна категорія.

Місце роботи, фах.

Дата проходження курсів.

Форма навчання.


Науковий консультант

Рівне – 20__ р.


План курсової роботи.

Складання плану роботи – важливий етап курсової роботи. План – це точний і короткий перелік положень у тому порядку, в якому вони розташовуватимуться в курсовій роботі під час розкриття теми.

План повинен містити найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, основної частини, розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури тощо.

Існує два основні типи плану: простий і складний (розгорнутий). У простому плані зміст курсової роботи поділяють на пункти, а в складному – на розділи, пункти та підпункти. Грамотно побудований план курсової роботи відповідає сформульованій темі, меті і завданням роботи. Треба уникати такого недоліку, коли назва розділу (пункту) плану повторює назву теми (частина не дорівнює цілому).Вступ.

Вступ - важлива частина курсової роботи, вміщує в стислій формі всі положення роботи. Тому писати вступ краще після завершення роботи, коли основна частина повністю готова. У ньому обґрунтовують актуальність обраної теми, оцінюють стан дослідження науково-методичної проблеми, формулюють мету і визначають завдання курсової роботи, дають короткий загальний огляд наявної літератури і використаних джерел.

Вступ, як правило, починається реченням «Актуальність теми…», з оцінкою сучасного стану проблеми та підстав для її виконання. Ознаками актуальності є відображення основних завдань розвитку педагогічної науки, педагогіки школи, розвиток особистості учня, учителя, належність проблеми дослідження до програм розвитку освіти в державі та регіоні. Обов’язкове посилання на документи: обласні, регіональні програми, «Закон про освіту», «Національну програму виховання дітей та учнівської молоді в Україні (2004 – 2013 рр.)», Конституцію та інші документи з поступовим переходом до проблеми: «школа потребує нової особистості вчителя, особливого значення набуває…».

Обґрунтування актуальності обраної теми — це насамперед відповідь на питання: «Чому я вибрав цю тему курсової роботи, чим вона мене зацікавила?». До того ж важливо пов'язати її з сучасними пріоритетними напрямами розвитку освітньої галузі в період формування нової особистісно зорієнтованої парадигми.

Оцінюючи стан дослідження науково-методичної проблеми, необхідно коротко висвітлити різні сучасні погляди науковців на дану проблему. Скажімо, у вступі курсової роботи з теми «Розвиток особистості вчителя в процесі навчання» варто зазначити, що існує багато психологічних теорій про механізми розвитку особистості, наприклад, культурно-історична, гуманістична, біхевіоризм, психоаналіз тощо.

Мета курсової роботи може формулюватися:

- за допомогою таких дієслів, як: дослідити, вивчити, визначити, обґрунтувати, проаналізувати, систематизувати, висвітлити, розглянути, узагальнити тощо;

- за допомогою питань.

Мета роботи формулюється чітко, зрозуміло, варто дотримуватися формулювань: «Теоретично обґрунтувати…», «З’ясувати можливості…», «Довести, що …», «Продемонструвати на прикладах…», «Показати перспективи»…»; вона повинна розкривати практичне і теоретичне значення теми.

Завдання визначаються відповідно до мети і поставленою проблемою роботи, їх може бути декілька. Вирішення кожного – етап роботи. Завдання визначають зміст дослідження, структуру тексту роботи. Наприклад: проаналізувати стан розробки проблеми; визначити сутність і специфіку; експериментально перевірити ефективність методики, технології, програми тощо.

У короткому огляді літератури і джерел, з якими автор працював, треба оцінити їхню корисність, доступність, висловити своє ставлення до їхнього змісту.

Основна частина.

Основна частина може складатися з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожен розділ починають з нової сторінки. Основна частина повинна розкрити педагогічний, методичний, особистісний рівень слухача курсів, підтвердити його професійний ріст.

У ній потрібно послідовно розкрити всі передбачені планом питання, обґрунтувати основні положення, підкріпити їх конкретними прикладами і фактами, сформулювати думки чітко, лаконічно, правильно і недвозначно, а також логічно структурувати текст.

У курсовій роботі варто висловити власне бачення вирішення проблеми. Всі міркування потрібно аргументувати, викласти послідовно, грамотно.

Необхідно дотримуватися таких загальних правил:

- у наукових текстах не рекомендується вести мову від першої особи однини (судження краще висловлювати в безособовій формі);

- при згадуванні в тексті прізвища обов'язково ставити ініціали;

- кожний розділ (пункт) починати з нової сторінки;

- при викладі різних поглядів і наукових положень, цитат, витягів із використаних джерел, необхідно посилатися на них відповідно до поданих вище вимог.

Висновки.

Робота завершується висновками. У них варто висвітлити такі аспекти:

- оцінити ступінь досягнення мети і виконання завдань роботи, подати найбільш важливі навчально-методичні результати опрацьованої теми;

- перерахувати і стисло охарактеризувати відомі наукові підходи досліджених проблем, а також виділити нові аспекти, дискусійні питання, що підлягають подальшому вивченню;

- визначити, що є цінним у роботі, що вимагає додаткового аналізу й уточнення, а що викликає сумніви;

- сформулювати рекомендації щодо практичного використання тощо.Вимоги до оформлення курсової роботи:

- робота повинна бути виконана комп'ютерним набором;

- формат — А4 (2І0 х 297мм), розмір шрифту — 14пт (кеглів), друк тільки з одного боку, інтервал — 1,5 на комп'ютері, рівномірна щільність, відступ в абзацах - 1,25 см;

- текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий - 25 мм, правий - 15 мм, верхній - 20 мм, нижній - 20 мм;

- загальний обсяг курсової роботи відповідає вимогам до виду роботи, обраної курсантом;

- текст не перевантажують курсивом, шрифтами, назви структурних частин набирають таким же кеглем, але великими літерами, наприклад: ВСТУП, РОЗДІЛ, ДОДАТКИ і вирівнюють по центру, заголовки підпунктів розділу починають з абзацного відступу і по центру не вирівнюють, з великої літери звичайним шрифтом;

- заголовок – відокремлений від тексту зверху і знизу, відстань між назвою заголовку і підзаголовку один пропущений рядок, крапка в кінці не ставиться; кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки;

- нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, схем, таблиць, додатків здійснюється тільки арабськими цифрами без знаку №, титульний аркуш і зміст не нумеруються, на вказаних сторінках номери не проставляються, але включають до загальної нумерації, наступні сторінки нумеруються у правих верхніх кутах цифрами без крапок у кінці з урахуванням зазначених перших сторінок; всі додаткові матеріали повинні мати назву і номер.Вимоги до додатків.

Додатки міститься після списка використаних джерел і містять матеріали, що доповнюють основний текст курсової роботи. За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, який додає системності, повноти і методичної значущості курсовій роботі, саме:

- опорні схеми, таблиці, алгоритми тощо;

- роздатковий матеріал;

- тестові завдання різних видів тощо.

Додаток є бажаною, але не обов'язковою частиною курсової роботи.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

 1. Сучасна нормативно-правова база

  1. Указ президента України № 1013/2005 від 4 липня 2005 р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні /WWW.mon.gov.ua/ .

  2. Програма діяльності Кабінету Міністрів «Назустріч людям» /WWW.mon.gov.ua/ .

  3. Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно- модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації. (Рішення колегії МОН освіти України від 24 квітня 2003 року. №5/5 - 4).

  4. Доповідна записка про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації/ Київ. / Міністерство освіти і науки України/.

  5. Програма проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи в організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації. Київ. / Міністерство освіти і науки України, 23.01.2004 р./

  6. Тимчасове положення «Про організацію навчального процесу в кредитно- модульній системі підготовки фахівців. Київ. Наказ МОН від 23.01.2004 р.

  7. Наказ «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Київ. №48 від 23.01.2004 р.

  8. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті,- К„ 2004 р.

  9. Андрущенко В.П. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу // Вища освіта України. - К. №1, С. 5-15.

  10. Гусєв В.П. Рейтинговая 100-бальная система оценок. // Высшее образование сегодня.-2003. С. 40-43.

  11. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти - К. Політехніка КУТУ, 2003.

  12. Кремень В.Г. Болонський процес: зближення, а не уніфікація. // Зеркало недели. 2003, №48.

II. Літератури з проблеми курсів

   1. Бермус А.Г. Проблеми и перспективи реализации компетентностного подхода в образовании // Интернет-журнал «Зйдос». - 2005. - 10 сентября. – http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm.

   2. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів. - X.: Вид. група «Основа», 2005. - 112 с.- (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 3).

   3. Горностай П. Життєва компетентність в умовах обмеженості життєвого світу / Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : Науково-методичний збірник. К.: контекст, 2000. - с. 44-47.

   4. Єльникова Г. Управлінська компетентість. - К.: Ред. загальнопед. газ., 205. - с. 128 - (Б-ка «Шк. світу»).

   5. Єрмаков І. Педагогіка життєтворчості: орієнтири для XXI століття / Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : Науково-методичний збірник. К.: контекст, 2000.-с. 18-19.

   6. Єрмаков І.Г. Пузіков Д.О. Проектне бачення компетентісно спрямованої 12- річної середньої школи - Запоріжжя, 2005. - с. 112.

   7. Життєва компетентність особистості: Науково-методичний посібник / За ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен - К.: Богдана, 2003. - С. 520.

   8. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики : Науково- методичний посібник / За ред. І.Г. Єрмакова - Запоріжжя: Центріон, 2005 . - С.640.

   9. Лебедев О.Е. Компетентностньїй подход в образовании // ІІІкольньїе технологии. -2004. - №5,- С. 3-12.

   10. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Директор школи. України. - 2005. - №3-5. - С.4-33.

   11. Родигіна І.В. Компетентісно орієнтований підхід до навчання. - X.: Вид. група «Основа» ,2005. - 96 с. - (Б-ка журн. «Управління школою»; ви. 8).

12.Савенков О. Аспекти компетентності // Директор школи. Україна. - 2004. - №6- 7.-с. 61-69.

ІІІ. Показчик основних Web-сайтів

Міністерство освіти і науки України

www.educatio.gov.ua

www.ministry.edu-ua.netАкадемія педагогічних наук України

www.apsu.org.ua

www.aps.edu-ua.netНауково-методичні центри:

 • вищої освіти;

 • середньої освіти;

 • професійно-технічної освіти; Головний інформаційно-обчислювальний центр Міністерства освіти і науки України

www.ictme.edu-ua.net

UDL System Українська система дистанційного навчання

www.udl.org.ua

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України

www.cippe.edu-ua.net

Інститут засобів навчання АПН України

www.ime.edu-ua.net

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

www.npu.kiev.ua

Національний університет ім. Т.Г.Шевченка

www.univ.kiev.ua

Українська Академія державного управління при Президентові України

www.akademy.kiev.ua

Українська науково-освітня мережа УРАН

www.uran.net.ua

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

http:ntu-kpi.kiev.ua

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

http:users.kpi.kharkov.ua


Бібліотечний світ України

www.ukrlibworld.kiev.ua

Національна бібліотека України ім. В.Вернадського

www.nbuv.gov.ua

Державна освітянська бібліотека України

www.edu-ua.net/library

АЛГОРИТМ

роботи з курсовими роботами слухачів курсів підвищення кваліфікації

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Тиждень

День курсів

ПЛАН ДІЙ

Виконавці

І

1-2 (понеділок-вівторок)

Узгодження та закріплення тематики курсових робіт за слухачами курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Куратори груп

І

3 (середа)

Закріплення науково-педагогічних працівників РОІППО за слухачами для надання методичної допомоги у виконанні курсових робіт.

Куратори груп

Завідувачі кафедрІ-ІІ

4-10 (четвер-середа)

Виконання курсових робіт.

Слухачі курсів

І-ІІ

4-10 (середа-середа)

Керівництво написання слухачами курсових робіт, надання поточних консультацій.

Науково-педагогічні працівники РОІППО

ІІ

11 (четвер)

Здача курсових робіт кураторам груп.

Слухачі курсів

Куратори курсівІІ-ІІІ

11-16 (четвер-вівторок)

Видача курсових робіт науковим керівникам для рецензування, рецензування робіт.

Куратори груп

Наукові керівники

Завідувачі кафедр


ІІІ

16-18 (вівторок-четвер)

Повернення прорецензованих курсових робіт кураторам груп.

Науково-педагогічні працівники РОІППО

ІІІ-ІV

19, 22-24 (п’ятниця, понеділок-середа)

Захист курсових робіт.

Проведення моніторингу якості написання і рецензування курсових робіт.Завідувачі кафедр

Професорсько-викладацький склад кафедр

Куратори груп


ІV

24-26 (середа-п’ятниця)

Здача курсових робіт у навчальний відділ.

Куратори груп

Вибірковий контроль якості виконання курсових робіт

Завідувачі кафедр

ОРІЄНТОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Підвищення кваліфікації соціальних педагогів

загальноосвітніх навчальних закладів

Для кваліфікаційної категорії «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії»:

1. Вплив засобів масової інформації на соціальне виховання.

2. Соціально-педагогічна допомога дітям і підліткам, що зазнали насилля в сім’ї.

3. Соціалізація особистості підлітка як етап становлення самосвідомості.

4. Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки підлітка.

5. міжособистісні конфлікти у спілкування підлітків: прични, динаміка розвитку та способи їх вирішення.

6. Соціально-педагогічна реабілітація дезадаптованих дітей і підлітків.

7. Соціальна адаптація сім’ї, що виховує дитину з відхиленням у розвитку.

8. Технології соціально-педагогічної підтримки дітей і підлітків в кризових ситуаціях.

9. Соціально-психологічний тренінг як метод вирішення проблем соціалізації дітей з особливими потребами.

10. реабілітаційна робота соціального педагога з підлітками, що схильні до суїциду.

11. Соціально-педагогічна діагностика особистості та її соціальних зв’язків.

12. технологія соціально-психологічної корекції міжособистісної взаємодії в педагогічному колективі.

13. Програма соціально-педагогічної підготовки вчителів до роботи з дітьми з особливими

потребами.

14. Психосоціальні особливості підліткової субкультури.

15. Соціальний супровід дітей-сиріт в школі.

16. Соціально-педагогічна адаптація дитини до дошкільного закладу.

17.Адаптація дитини при переході з початкової до середньої ланки навчання в школі (психолого-педагогічний консиліум).

18. Соціально-педагогічний супровід обдарованої дитини в школі.

19. Профорієнтація як напрямок роботи соціального педагога в навчальному закладі.

20. Гендерна психологія в навчанні та вихованні.

21. Соціально-педагогічна діагностика у роботі соціального педагога.

22. Використання невербальних методів у роботі соціального педагога.

23. Корекційно-розвивальна допомога соціального педагога з формування адекватної самооцінки дітей.

 

Для кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії»:

1. Консультативний напрямок роботи соціального педагога і його реалізація у власному професійному досвіді.

2. Соціально-педагогічне забезпечення роботи педагогічної ради навчального закладу.

3. Реалізація превентивного напрямку в роботі соціального педагога з батьками.

4. Реалізація просвітницького напрямку в роботі соціального педагога з батьками.

5. Особливості взаємодії соціального педагога з адміністрацією закладу.

6. Роль психологічної служби у формуванні позитивного іміджу навчального закладу.

7. Використання комп’ютерних методик у роботі соціального педагога.

8. Використання відео та медіа-технологій у роботі соціального педагога.

9. Факультатив з питань соціальної педагогіки (з досвіду проведення).

 

Для кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:Опис досвіду роботи за основними напрямками за обраною темою.


Підвищення кваліфікації практичних психологів

загальноосвітніх навчальних закладів

Для кваліфікаційної категорії «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії»:

 1. Соціально-психологічна допомога дітям і підліткам, що зазнали насилля в сім’ї.

 2. Соціалізація особистості підлітка як етап становлення самосвідомості.

 3. Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки підлітка.

 4. Міжособистісні конфлікти в спілкуванні підлітків, їх причини, динаміка розвитку і способи вирішення.

 5. Соціально-психологічна реабілітація дезадаптованих дітей і підлітків.

 6. Соціально-психологічна адаптація сім’ї, що виховує дитину з відхиленням у розвитку.

 7. Технології соціально-психологічної підтримки дітей і підлітків в кризових ситуаціях.

 8. Соціально-психологічний тренінг як метод вирішення проблем соціалізації дітей з особливими потребами.

 9. Технології реабілітаційної роботи психолога з підлітками, що схильні до суїциду.

 10. Технологія соціально-психологічної корекції міжособистісної взаємодії в педагогічному колективі.

 11. Програма соціально-психологічної підготовки вчителів до роботи з дітьми з особливими потребами.

 12. Психосоціальні особливості підліткової субкультури.

 13. Психологічний супровід дітей-сиріт в школі.

 14. Соціально-психологічна адаптація дитини до дошкільного закладу.

 15. Психологічні аспекти готовності дитини 6-го віку до навчання у школі.

 16. Адаптація дитини при переході з початкової до середньої ланки навчання в школі (психолого-педагогічний консиліум).

 17. Страхи у дошкільному віці (методи діагностики та корекції).

 18. Синдром “Професійного вигорання” у педагогічних працівників.

 19. Психологічний супровід обдарованої дитини в школі.

 20. Профорієнтація як напрямок роботи практичного психолога.

 21. Гендерна психологія в навчанні і вихованні.

 22. Використання невербальних методів у роботі практичного психолога.

 23. Корекційно-розвивальна робота практичного психолога з формування адекватної самооцінки дітей.


Для кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії»:

 1. Організація і проведення тижня психології у навчальному закладі.

 2. Консультативний напрямок роботи практичного психолога і його реалізація у власному професійному досвіді.

 3. Психологічне забезпечення роботи педагогічної ради навчального закладу.

 4. Реалізація превентивного напрямку у роботі практичного психолога з батьками.

 5. Реалізація просвітницького напрямку у роботі практичного психолога з батьками.

 6. Формування психологічної культури вихователів дошкільного закладу.

 7. Особливості взаємодії практичного психолога з адміністрацією закладу.

 8. Роль психологічної служби у формуванні позитивного іміджу навчального закладу.

 9. Використання комп’ютерних методик у роботі практичного психолога.

 10. Факультатив із психології (з досвіду проведення).

 11. Використання відео та медіа-технологій у роботі психолога.

 12. Зміст, форми і технології роботи практичного психолога з батьками вихованців, учнів, студентів.

 13. Зміст, форми і технології роботи практичного психолога з формування навичок здорового способу життя у вихованців, учнів, студентів.

 14. Зміст, форми і технології роботи практичного психолога з формування навичок відповідального батьківства серед вихованців, учнів, студентів.

 15. Профілактика наркоманії, ВІЛ/СНІДу, Інтернет-залежності серед вихованців, учнів, студентів.

 16. Психологічний супровід профілізації навчання у старшій школі.

 17. Система професійної орієнтації старшокласників в діяльності практичного психолога навчального закладу.

 18. Зміст, форми і технології підвищення психологічної культури вчителів, вихователів, майстрів виробничого навчання, кураторів студентських груп.

 

Для кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:

Опис досвіду роботи за основними напрямками за обраною темою.


Підвищення кваліфікації директорів, їх заступників,

методистів, педагогів-організаторів та культорганізаторів

позашкільних навчальних закладів

 1. Шляхи реформування освіти в Україні.

 2. Сучасні парадигми освітнього процесу.

 3. Особистісні цінності як духовні надбання людини.

 4. Гуманістичні цінності нової філософії освіти.

 5. Соціально-педагогічні проблеми гуманізації та демократизації системи освіти.

 6. Мовна норма, мовленнєва культура особистості.

 7. Розвиток соціального партнерства в системі освіти.

 8. Теоретико-методологічні засади діяльності ПНЗ.

 9. Формування іміджу позашкільного навчального закладу.

 10. Позашкільний заклад як інститут соціалізації дітей та підлітків.

 11. Метод проектів у освітній системі ПНЗ.

 12. Сутність управлінської діяльності керівника позашкільного навчального закладу.

 13. Управління інноваційним розвитком ПНЗ (з досвіду роботи директора, заст. директора) позашкільного навчального закладу.

 14. Маркетингова діяльність керівника позашкільного навчального закладу.

 15. Організація моніторингових досліджень у системі позашкільної освіти.

 16. Система управління позашкільним навчальним закладом.

 17. Програмно-цільове управління в системі позашкільної освіти.

 18. Наукові засади управління навчально-виховним процесом у позашкільному закладі.

 19. Методика колективних творчих справ в освітньому процесі позашкільного навчального закладу.

 20. Сучасні аспекти методології позашкільної освіти.

 21. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у позашкільному навчальному закладі.

 22. Наукові засади методичної діяльності у позашкільному закладі.

 23. Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи у позашкільному навчальному закладі.

 24. Сучасні підходи до вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з позашкільної освіти.

 25. Система науково-методичної роботи з працівниками позашкільних навчальних закладів.

 26. Планування та прогнозування у системі роботи методиста.

 27. Атестація педагогів як засіб професійного удосконалення.

 28. Типи та причини виникнення конфліктів у закладах освіти, їх профілактика.

 29. Організація профільного навчання та професійної підготовки дітей та учнівської молоді у позашкільному навчальному закладі.

 30. Психолого-педагогічні засади організації навчально-виховного процесу у позашкільному закладі.

 31. Організація навчально-виховного процесу ПНЗ на засадах педагогіки життєтворчості.

 32. Психолого-педагогічне проектування навчально-виховного процесу у позашкільному закладі.

 33. Особливості навчання і виховання дітей з особливими потребами у позашкільному закладі.

 34. Гендерні підходи до навчання і виховання.

 35. Упровадження актуальних педагогічних концепцій, інноваційних технологій, моделей, оптимальних форм і методів в організацію позашкільної освіти.

 36. Інтерактивні форми, методи навчання та виховання у діяльності педагога позашкільного навчального закладу.

 37. Ігрові технології у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу.

 38. Застосування ІКТ в освітньому процесі позашкільного навчального закладу.

 39. Інноваційні технології в організації навчально-виховного процесу позашкільного навчального закладу.

 40. Допрофесійна підготовка дітей та учнівської молоді у позашкільному закладі.

 41. Організація пошукової та науково-дослідницької діяльності вихованців позашкільних навчальних закладів.

 42. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей в умовах позашкільного навчального закладу. 

 43. Компетентнісний підхід до розвитку творчих здібностей вихованців гуртків, творчих об'єднань. 

 44. Виховання громадянина, патріота, гуманіста в системі діяльності керівника гуртка.

 45. Актуальні проблеми виховання підростаючого покоління в сучасному суспільстві.

 46. Формування навичок здорового життя у дітей та підлітків в умовах позашкільного навчального закладу.

 47. Виховання дитини на основі народних звичаїв і традицій.

 48. Естетичне виховання у позашкільному навчальному закладі.

 49. Виховання духовно-моральної культури особистості.

 50. Формування екологічної культури особистості.

 51. Виховання учнівської молоді на засадах козацької педагогіки.

 52. Особливості організації дитячого самоврядування у позашкільному навчальному закладі.

 53. Роль дитячих і молодіжних громадських організацій у вихованні дітей та учнівської молоді.

 54. Роль позашкільного навчального закладу у превентивному вихованні учнівської молоді.

 55. Психолого-педагогічні проблеми розвитку обдарованості дітей та підлітків.

 56. Інтелектуальний розвиток особистості дитини засобами творчої діяльності.

 57. Розвиток творчих здібностей вихованців позашкільних навчальних закладів.

 58. Особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання дітей.

 59. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей в умовах позашкільного навчального закладу.

 60. Особливості реалізації дозвілевих програм у ПНЗ.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал