Рівненський державний гуманітарний університет Інститут соціальних дослідженьPdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3   4   5
8.
Виконання обов'язків координатора КМСОНП факультету
125 год. на навчальний рік
9.
Завідування кафедрою
300 год. на навчальний рік
10.
Виконання обов'язків заступника завідувача кафедрою із методичної, профорієнтаційної, наукової, організаційної роботи, практичної підготовки, працевлаштування студентів, координатора КМСОНП кафедри
50 год. кожному заступнику на навчальний рік; при поєднанні обов'язків з різних видів робіт одному працівнику не може бути заплановано більше 100 год.
Підготовка студента до участі в олімпіаді, конкурсі наукових робіт, конференції з доповіддю:
- міжнародній
40 год. за одного учасника
- всеукраїнській
- регіональній, міській
20 год. за одного учасника 15 год. за одного учасника
11.
- внутрівузівській
10 год. за одного учасника
Підготовка до проведення наукових конференцій (у тому числі студентських), семінарів, нарад, студентських олімпіад; виставок наукових досягнень і результатів роботи, наукових конкурсів (у тому числ. студентських); урочистих нарад, зборів з нагоди визначних наукових подій:
- міжнародних
До 50 год. за один захід кожному виконавцю, але не більше 200 год. загалом
- всеукраїнських
До 40 год. за один захід кожному виконавцю, але не більше 160 год. загалом
- регіональних
- міських
До 30 год. за один захід кожному виконавцю, але не більше 120 год. загалом
До 20 год. за один захід кожному виконавцю, але не більше 80 год. загалом
- університетських
До 15 год. за один захід кожному виконавцю, але не більше 60 год. загалом
12.
- кафедральних
До 10 год. за один захід кожному виконавцю, але не більше 50 год. загалом
13.
Робота наставника академічної групи студентів, які навчаються у КМСОНП
2 год. на 1 -ю студента на навчальний рік
14.
Робота наставника академічної групи студентів, які не навчаються у
КМСОНП
30 год. на академічну групу на навчальний рік
15.
Підготовка і проведення лекцій виховного характеру
3 год. на потік (академ. групу) за 1 -ну лекцію
16.
Керівництво студентськими гуртками виховного спрямування
10 год. на 1 гурток за семестр
17.
Організація і відвідування зі студентами обласної державної бібліотеки, будинку вчених м. Рівне, інших установ наукового спрямування; організація культпоходів до театру, органного залу, музеїв міста
4 год. за один захід
18.
Робота в гуртожитку, організація тематичних лекцій, вечорів запитань- відповідей, вечорів відпочинку, Днів кафедр у гуртожитку, конкурсів „Краща кімната року" та ін.
3 год. за один захід
19.
Підготовка студентів до участі у „Дні факультету", фестивалі „Студентська
До 5 год. кожному виконавцю за 1 захід,

42
весна", КВК, творчих конкурсів, ігор „Рейн-ринг"
але не більше 30 год. за 1 захід загалом
20.
Підготовка семінарів з виховної роботи
4 год. за один семінар
21.
Керівництво науково-дослідною лабораторією, центром, групою, сектором
100 год. на навчальний рік
22.
Керівництво науковим семінаром, науковим гуртком (у тому числі студентським, аспірантським) на постійній основі
50 год. на навчальний рік
Організація і проведення персональної творчої виставки для працівників творчих спеціальностей:
- всеукраїнської
До 30 год. за одну виставку кожному виконавцю, але не більше 90 год. загалом
- регіональної
До 20 год. за одну виставку кожному виконавцю, але не більше 60 год. загалом
- міської
До 15 год. за одну виставку кожному виконавцю, але не більше 45 год. загалом
23.
- університетської
До 10 год. за одну виставку кожному виконавцю, але не більше 30 год. загалом
24.
Створення та відкриття науково-дослідної лабораторії, творчого колективу, центру, філії іншого наукового чи науково-творчого підрозділу
100 год. за один підрозділ
25.
Підготовка документів до проведення акредитації науково-дослідної лабораторії, центру
До 50 год. кожному виконавцю, але ие більше 100 год. загалом
26.
Підготовка документації до проведення ліцензування науково- дослідної та дослідно-виробничої діяльності
До ЗО год. кожному виконавцю, але не більше 60 год. загалом
Підготовка документації до:
- ліцензування нових спеціальностей
До 300 год. загалом
27.
- акредитації нових спеціальностей
До 250 год. загалом
28.
Виконання обов'язків координатора КМСОНП університету
300 год. на навчальний рік
29.
Виконання обов'язків заступників деканів, кураторів потоків з фізичного виховання
3 год. на семестр на одну групу
Організація і проведення поза навчальних спортивних заходів:
— керівництво студентами (особиста участь) під час змагань
1 год. за одного студента
30.
— підготовка і проведення спортивних свят, показових виступів спортсменів, спортивних змагань
8 год. за 1 день заходу
31.
Виконання обов'язків наставника збірної команди університету з виду спорту
До 50 год. кожному наставнику, але не більше 100 год. за одну команду
32.
Підготовка інформаційних статей в засоби масової інформації або на
\¥еЬ-сторінку РДГУ про діяльність університету
6 год. за одну статтю
7
ДАК- державна акредитаційна комісія,
8
ВАК- вища атестаційна комісія.

43
ПІСЛЯМОВА

Завершуючи аналіз проблем впровадження соціально-педагогічного моніторингу в навчальних закладах регіону, автор залишає на майбутнє прогнозні висновки і узагальнення щодо соціально-психологічної проблематики існування, функціонування, формування, реалізації та ідентифікації професійного та
інтелектуального потенціалу викладачів та студентів в наступних соціологічних дослідженнях.
Пропоновані міркування, які сформувалися під час викладання предметів
„Соціологія” в Рівненському державному гуманітарному університеті та під час здійснення конкретно-соціологічних розвідок зусиллями Інституту соціальних досліджень, автор схильний розглядати як пропозицію колегам – педагогам, психологам та соціологам розпочати фундаментальні теоретичні дослідження й надолужити певне відставання соціальної педагогіки від потреб практики.
Безперечно, такі розробки та отримані результати емпіричних досліджень стануть у нагоді не лише працівникам ВНЗ, але і учителям, аспірантам та фахівцям установ й організацій молодіжного спрямування.
Апробація методик та впровадження технологій соціально-педагогічного моніторингу сприятиме піднесенню ваги в суспільстві як наукових розвідок, так і практичних результатів у поглибленні мотивації праці викладача та навчання студентської молоді.

44

СПИСОК
ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Фройд З. Вступ до психоаналізу / Пер. с нім. П.Таращук. – К.: Основи,
1998. - C. 21.
2. Аграрна реформа в Україні (соціологічна діагностика). За ред.
В.Тарасенка. – К.: Інститут соціології НАН України, 2007. – С. 20.
3. Там само. – С. 20.
4. Там само. – С. 21.
5. Вербець В.В. Соціально-педагогічний моніторинг у вузі: методологія, методика, організація: Монографія. – Рівне: РДГУ, 2002. – 309 с.
6. Моніторинг якості освіти: методи, форми, організаційне забезпечення /
Південоукр. Регіон. ін-т післядтпломної освіти педагог. Кадрів / Уклад. Зубко
А.М., Товстуха Н.В., Морев О.О. – Одеса, 2001. - С.7.
7. Єльнікова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою. – Харків: Крок, 1999. – С. 17.
8. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Академия, 2000. – С. 72.
9. Орбан-Лембрик Л. Перспективні напрями розвитку соціальної психології в контексті реальних потреб суспільства // Соціальна психологія. –
2003. - № 1. - с.16-17.
СПИСОК
рекомендованої літератури
1.Андреенков В.Г., Сотникова Г.Н. Телефонное интерв’ю. – М.: Наука,
1989.
2.Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. –
М.: Наука, 1989. – 176 с.
3.Вербець В.В. Методологія та методика соціологічних досліджень. –
Острог.: Національний ун-т “Острозька академія”. - 2001. – 183 с.
4. Вербець В.В. Методологія та методика соціологічного дослідження:
Навчально-методичний посібник. – Друге вид. доп. і перероб. – Рівне: РДГУ,
Інститут соціальних досліджень. - 2008. – 231 с.
5. Вербець В.В. Соціально-педагогічний моніторинг у вузі: методологія, методика, організація: Монографія. – Рівне: РДГУ, 2002. – 309 с.
6. Вербець В.В. Діагностика формування та реалізації духовно-творчого потенціалу студентської молоді: Методичний посібник (Рекомендовано МОН
України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів -
№ 14/11.2-1242 від 07.06.2004 р. )
7. Вербець В.В. Педагогічна діагностика формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді: Монографія. – Острог - Рівне: РДГУ, 2005. – 383 с.
8.
Волович В.И. Надежность информации в социологическом исследовании. – К.: Наук. думка, 1974. – 135 с.
9. Городяненко В.Г. Социологический практикум. – К., 1999. – 160 с.

45 10. Гречихин В.Л. Лекции по методике и технике социологических исследований. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.
11. Докторов Б.З. О надежности измерения в социологических исследованиях. – Л.: Наука, 1979. – 127 с.
12. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. – М.: Мысль, 1969. – 205 с.
13. Как провести социологическое исследование / Под ред. М.К.Горшкова,
Ф.Э.Шереги. – М.: Политиздат, 1990.
14. Методы сбора информации в социологических исследованиях / Под ред. В.Г.Андреенкова, О.М. Масловой. – М.: Наука, 1990. – Кн. 1-2.
15. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. – М.:
Прогресс, 1995. – 380 с.
16. Паниотто В.И. Качество социологической информации (методы оценки и процедура обеспечения). – К.: Наукова думка, 1986.
17. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. – К.: Наук. думка, 1982. – 272 с.
18. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. – К.:
Наук. Думка, 1996. – 232 с.
19. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983. – 477 с.
20.
Саганенко
Г.И.
Надежность результатов социологических исследований. – Л.: Наука, 1983. – 189 с.
21. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник. За ред. В.І.Воловича.
– К.: Укр.. центр духовної культури, 1998.
22. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований. – К.: МАУП, 2000. – 304 с.
23. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Вип.6. – Львів, 1996.
– 74 с.
24. Чурилов Н.Н. Проектирование выборочного социоллогического исследования. – К.: Наук. Думка, 1986. – 183 с.
25. Экспертные оценки в социологических исследованиях / C.Б.
Крымский, Б.Б.Жилин, В.И.Паниотто и др. – К.: Наук. думка, 1990. – 320 с.
26. Ядов В.А. Социологичекое исследование: методология, программа, методы. – М.: Наука, 1987. – 248 с.
27. Яковенко Ю.И., Паниотто В.И. Почтовый опрос в социолоогическом исследовании. – К., 1988. – 139 с.
28. Якуба О.О. Соціологія. – Харьків, 1998. – 191 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал