Рівненський державний гуманітарний університет Інститут соціальних дослідженьPdf просмотр
Сторінка4/5
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3   4   5
2. Наукова робота
(Оцінюється окремо за положенням наукового відділу університету)
3. Виховна і громадська робота
(Перевіряється зав.кафедри та деканом ф-ту)
3.1.
Ефективне виконання громадських доручень
(постійних):- загальноуніверситетських факультетських кафедральних
+ 30
+ 20
+ 10
* За одне порушення
(за поданням деканату, завкафедр) до осіб, які не користуються правом на пільги
3.2.
Організовані і проведені виховні заходи
(актуальність тематики, її соціальна та професійна
* За один захід

35
спрямованість ; рівень підготовки та проведення, дотримання мовного законодавства);
1.Загальноуніверситетські
2.Факультетські
3.Кафедральні
+ 30
+ 20
+ 10 3.4.
Якісне керівництво академічною групою
(кураторство). (За результатами анкетування студентів і заступників деканів з виховної роботи).
+ 30
-30 за умовами невідповідного відношення
3.5.
Види виховної діяльності, що не входить у показники
+ 10
Загальна кількість балів
за розділом
4. Творча робота
4.1.
Створення та керівництво художнім колективом (поза навчальним процесом)
+ 50
За кожен колектив
4.2.
Здійснення (участь у постановці) творчих проектів поза навчальним процесом (вистави, концерти, виставки)
+ 40
За кожен проект
4.3.
Участь у фестивалях, оглядах, конкурсах
- університеських;
- факультетських;
- кафедральних.
+ 30
+ 20
+ 10
+ 50 за призові місця
4.4.
Висвітлення творчої роботи в мас-медія
+ 20
За кожен сюжет
4.5.
Відсутність означених показників
- 10 за кожен пункт
Загальна кількість балів
за розділом
Загальна сума балів
X
X
X
X
Примітка:
1. За об'єктивність визначених балів кожного викладача несе відповідальність завідувач кафедри, декан
2. Якщо відділи ВНЗ, що перевіряють виконання запланованих робіт, змушені вносити свої корективи по оцінюванню діяльності викладача за відсутності окремих видів робіт - знімається певна нарахована сума балів та ще 50 штрафних.
Підписи:
Викладача_________
Завідувача кафедрою
Декана факультету

36
Надаємо методику, яка розроблена в Національному університеті водного господарства і природокористування (м. Рівне). Водночас зважаючи на специфіку діяльності
Інституту мистецтв та художньо-педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету, у положення були внесені доповнення відповідно до особливостей
РДГУ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення про планування роботи працівників професорсько-викладацького складу розроблено у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України (МОНУ) № 450 від 07.08.02, у якому визначено види й обсяг навчальної роботи викладача і перелік його навчальних, методичних, наукових та організаційних обов'язків; наказу
МОНУ № 48, де обумовлено особливості планування роботи викладачів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).
Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових та організаційних обов'язків у поточному навчальному році, відображених в
індивідуальному робочому плані. Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов'язків (на одну посадову ставку) становить не більше 1548 годин на навчальний рік при середиьотижневій тривалості 36 годин
("Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затверджене наказом МОНУ № 161 від 02.06.93).
Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне навантаження викладача.
Види навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються
індивідуальним планом.
Мінімальний і максимальний обов'язковий обсяг навчального навантаження викладача в межах його робочого часу встановлює вищий навчальний заклад з урахуванням виконання ним інших обов'язків
(методичних, наукових, організаційних) і у порядку, передбаченому його статутом та колективним договором.
Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може перевищувати 900 год. на рік
(Закон України „Про вищу освіту" зі змінами і доповненнями, від 17.01.2002 р. № 2984-Ш).
Для максимального використання потенціалу науково-педагогічних працівників дозволяється диференціювати норму навчальної роботи працівників однієї посади.
Рішення про встановлення навчального навантаження відмінного від середнього по кафедрі (якщо різниця пропонованого і середнього по кафедрі навчального навантаження складає більше ± 20 год.) за відповідною посадою стосовно кожного працівника приймається на засіданні кафедри за поданням завідувача і затверджується першим проректором після відповідного подання обґрунтування і витягу з протоколу засідання кафедри. Плановий річний обсяг роботи таких працівників встановлюється у межах 1548 год. У випадках виробничої необхідності викладач може бути залучений до проведення навчальних занять понад обов'язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним планом, в межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин встановлюється вищим навчальним закладом і не може перевищувати 0,25 мінімального обов'язкового обсягу навчального навантаження ("Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затверджене наказом МОНУ № 161 від 02.06.93). Зміни в навчальному навантаженні викладача заносяться в його індивідуальний план викладача завідувачем кафедрою не пізніше, ніж за два місяці до початку виконання робіт, вид або обсяги яких були змінені. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом з урахуванням особливостей спеціальності і форм навчання. Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу. Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних занять та контрольних заходів, передбачених розкладом. План роботи викладача на наступний навчальний рік складається завідувачем кафедрою, затверджується на засіданні кафедри не пізніше червня місяця поточного року і заноситься викладачем до «Індивідуального плану та обліку роботи викладача».
Методична, наукова й організаційна робота, яка планується викладачу, має відповідати загальному плану діяльності кафедри, затвердженому наказом по університету. В кінці першого семестру завідувач кафедрою зобов'язаний проаналізувати стан виконання
індивідуального плану кожним викладачем. У випадку невиконання окремих видів робіт внести відповідні корективи в індивідуальні плани викладачів на другий семестр і затвердити їх на засіданні кафедри до початку другого семестру. У випадку, коли з поважних причин завідувач кафедрою не може забезпечити виконання викладачем окремих видів робіт на початку семестру, корективи щодо обсягів і видів мають бути внесені не піз- ніше як за два місяці до початку виконання робіт.
Звіт про виконання затвердженого плану роботи щорічно розглядається на засіданні кафедри і затверджується завідувачем. Індивідуальний план завідуючого кафедрою погоджується деканом факультету за підпорядкованістю і затверджується проректором. Зміни в індивідуальному плані викладача затверджуються завідувачем кафедрою.
Завідувач кафедрою повинен систематично контролювати виконання викладачем індивідуального плану
і заповнення журналу обліку роботи. За достовірність інформації, занесеної до індивідуального плану, персональну відповідальність несуть викладач і завідувач кафедрою. В кінці навчального року, викладач має підвести підсумки, вказати причини невиконання або перевиконання індивідуального плану з кожного виду роботи.

37
І. Норми часу для планування начальної роботи
№ з\п
Назва виду навчальної роботи
Норма часу (у годинах)
1
Проведення співбесіди зі вступниками
0,25 год. кожному членові комісії на 1-го вступника
2
Проведення випускних екзаменів довузівської підготовки та вступних екзаменів до ВНЗ:
- усних
0,25 год. кожному членові комісії на 1-го слухача
(вступника)
- письмових:
а) з мови та літератури:
- диктант
1 год. для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,33 год. на перевірку 1-єї роботи
- переказ
2 год. для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,50 год. на перевірку 1-єї роботи
- твір
4 год. для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,50 год. на перевірку 1-єї роботи б) з інших предметів
3 год. для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,50 год. на перевірку 1-єї роботи
- тестових до 3 год. для проведення тестування на потік (групу) слухачів, вступників. Час для проведення творчих випробувань за напрямом підготовки "Архітектура" визначається програмами вступних випробувань, за- тверджених в установленому порядку
3
Повторна перевірка письмових робіт на випускних екзаменах довузівської підготовки та вступних екзаменах до ВНЗ
0,15 год. на кожну роботу, що перевіряється
4
Читання лекцій
1 год. за одну академічну годину
5
Проведення практичних і семінарських занять
1 год. на академічну групу за 1-ну академічну год.
6
Проведення лабораторних занять
1 год. на половину академічної групи за 1-ну академічну годину
7
Проведення навчальних занять зі студентами на філіях кафедр (базах практики)
до 6 год. на день на одну академічну групу
8
Проведення індивідуальних занять
Від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу:
- до 10% для ОКР
1
"молодший спеціаліст",
"бакалавр";
- до 15% для ОКР "спеціаліст";
- до 20% для ОКР "магістр"
9
Проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом семестру
Від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу:
- 6% для денної форми навчання (при чисельності студентів в групі 25 осіб);
- 12% для заочної, дистанційної форми навчання
(при чисельності студентів в групі 40 осіб);
10
Проведення екзаменаційних консультацій
- вступний екзамен - 2 год. на потік (групу);
- семестровий екзамен - 2 год. на академічну групу:
- державний екзамен - 2 год. на академічну групу з кожної навчальної дисципліни, що входить до програми державного екзамену
11
Перевірка контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час аудиторних занять
0,25 год. на одну роботу
12
Перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час самостійної роботи
0,33 год. на одну роботу
13
Керівництво і приймання (захист) індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом:
- рефератів, аналітичних оглядів, перекладів тощо
0,25 год. на одну роботу
- творчих робіт – показів, виставок, конкурсів тощо
0,50 год. на одну роботу
- курсових робіт із загальноосвітніх навчальних дисциплін
2 год. на курсову роботу, у тому числі 0,25 год. кожному членові комісії на проведення захисту

38
- курсових робіт із фахових навчальних дисциплін
- курсових („бакалавр”)кафедральних творчих проектів із загально-навчальних дисциплін
3 год. на курсову роботу, у тому числі 0,33 год. кожному членові комісії на проведення захисту 3 год. на курсовий проект, у тому числі 0,33 год. кожному членові комісії на проведення захисту
- курсових „магістерських” проектів із фахових навчальних дисциплін
4 год. на курсовий проект, у тому числі 0,33 год. кожному членові комісії на проведення захисту
14
Проведення заліку
2 год. на академічну групу
15
Проведення залікового творчого конкурсу поза межами навчального процесу, але передбаченого навчальним планом
6 год. для кожного викладача, який бере участь у поході
Проведення семестрових екзаменів:
- в усній формі
0,33 год. на одного студента
16
- у письмовій формі
до 3 год. на академічну групу (диктант - 1 год.); 0,50 год. на перевірку однієї роботи
17
Керівництво навчальною практикою
6 год. в день на академічну групу; якщо програмою навчальної практики передбачено робота студентів у спеціалізованих приміщеннях - 6 год. на 1/2 групи
18
Керівництво виробничою практикою
2 год. в день на академічну групу
19
Керівництво переддипломною практикою
1 год. на одного студента в тиждень
20
Проведення державних екзаменів
0,50 год. на 1-го студента голові та кожному членові
ДЕК
21
Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту дипломних проектів (робіт):
- ОКР "бакалавр"
до 25 год. на 1-го студечта, у т. ч.: по 0,50 год. голові та кожному членові ДЕК;
до 20,5 год. керівнику і консультантам; до 2 год. рецензенту
- ОКР "спеціаліст"; до 30 год. на 1-го студента, у т. ч.: по 0,50 год. голові та кожному членові ДЕК; до 24,5 год. керівнику і консультантам; до 3 год. рецензенту
- ОКР "магістр" до 40 год. на 1-го студента, у т. ч.: по 0,50 год. голові та кожному членові ДЕК; до 33,5 год. керівнику і консультантам; до 4 год. рецензентам
22
Рецензування рефератів при вступі до аспірантури та складанні канд. екзаменів
3 год. за один реферат
23
Проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів
1 год. кожному екзаменатору на одного вступника, аспіранта (здобувача)
24
Керівництво аспірантами
50 год. щороку на аспіранта
25
Наукове консультування докторантів (до 3 років)
50 год. щороку на докторанта
26
Керівництво здобувачами (до 5 років)
25 год. щороку на здобувача
27
Керівництво стажуванням викладачів
8 год. на одного викладача-стажиста за 1 місяць, але не більше 30 год. на один рік
28
Проведення тематичних дискусій, науково-практичних конференцій слухачів ВНЗ післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти ВНЗ
1 год. за 1-ну академічну год. для кожного викладача
29
Керівництво стажуванням слухачів ВНЗ післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти ВНЗ на підприємствах, в установах та організаціях
5 год. на тиждень на одного слухача
30
Рецензування рефератів слухачів ВНЗ післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти ВНЗ
3 год. на реферат
31
Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту випускних робіт слухачів післядипломної освіти ВНЗ до 10 год. на одного слухача, у тому числі: робіт слухачів ВНЗ післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти ВНЗ
по 0,33 год. голові та кожному членові комісії; до 2 год. рецензенту
32
Проведення випускних екзаменів слухачів ВНЗ післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти ВНЗ
0,50 години на одного слухача голові та кожному членові екзаменаційної комісії
1
ОКР - освітньо-кваліфікаційний рівень
2
ДЕК - державна екзаменаційна комісія

39 2. Норми часу для планування методичної роботи
№з /п
Назва виду роботи
Норма часу, у год.
Підготовка:
- підручника
100 год. на 1 д.а
4
- навчального посібника
75 год. на 1 д.а.
1.
— словника, довідника, конспекту лекцій
50 год. на 1 д.а.
2.
Підготовка до видання методичних вказівок (рекомендацій)
30 год. па 1 д.а.
3.
Складання завдань для комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни
50 год. за один комплект
4.
Розробка завдань для модульного контролю з навчальної дисципліни
10 год. на одну МКР, яка виконується в аудиторії; 20 год. на одну МКР, яка вико- нується у вигляді тестування на комп'ютері
5.
Розробка завдань для проведення екзаменів
0,5 год. на одне завдання зі вступних екзаменів та екзаменів з начальної дисциплі- ни; 1 год. па одне завдання державного екзамену
6.
Підготовка дистанційного курсу з дисципліни
30 год. на кожен кредит ЕСТ8 навчальної дисципліни
7.
Розробка матеріалів аудіо-візуального супроводу навчальної дисципліни
1 год. за 1 комплект друкованих роздатков і\ матеріалів; 0,5 год. за 1 фолію (про-зірку); 2 год. за 1 плакат; 3 год. за 1 м стенду; 5 год. за 1-ну модель; 5 год. за одну мультимедійну презентацію
8
Підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальної дисципліни
До 50 год. за одну програму
9.
Розробка навчального плану спеціальності (напряму) для студентів денної форми навчання
100 год. за 1 навч. план для ОКР
«бакалавр»; 250 год. за 1 навч. план для
ОКР «спеціаліст», «магістр»; 30 год. за 1
інтегрований навч. план.
10.
Розробка індивідуального навчального плану
5 год. за 1 навч. план для студентів, які навчаються за скороченими програмами підготовки; 2 год. за 1 інд. навч. план студента, який навчається в КМСОНП, на навчальний рік
11.
Розробка навчального плану для підготовки фахівців екстернатної, заочної, дистанційної форм навчання
Нормативи зменшуються у 3 рази порівняно з денною формою навчання
12.
Розробка робочих навчальних планів
2 год. за 1 робочий навчальний план на 1 курс
13.
Розробка навчальної програми навчальної дисципліни (планується для членів робочих груп науково-методичних комісій МОН України з розробки стандартів вищої освіти)
20 год. на кожен кредит ЕСТ8
14.
Розробка робочої навчальної програми навчальної дисципліни
(практики) яка вивчається в умовах КМСОНП
10 год. на кожен кредит ЕСТ8
15.
Рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників, конспектів лекцій
2 год. на 1 д.а.
16.
Розробка внутрівузівських нормативних документів (положення, порядки, рекомендації, роз'яснення) з питань організації навчально- методичної роботи
50 год. за 1 д.а.
17.
Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу, нових форм методів і технологій навчання
20 год. за один предмет
18.
Розробка проектів лабораторних пристроїв та інших установок для навчального процесу норми встановлюються кафедрою щодо кожної установки
3
Планування часу на перероблення, оновлення і доповнення навчально-методичної документації здійснюється з коефіцієнтом 0,5.
4
«1 д.а.» - один умовний друкований аркуш.

40 3. Норми часу для планування наукової і творчої роботи
5
№з /п
Назва виду роботи
Норма часу, у год.
1.
Виконання наукових, науково-дослідних і науково-творчих робіт за державними програмами (затвердженими на кафедрі)
150 год. на кожного виконавця за навчальний рік
2.
Виконання кафедральної НДР
До 150 год. на кожного виконавця за навчальний рік за рішенням кафедри
3.
Підготовка наукової монографії
150 год. за 1 д.а. українською мовою; 200 год. за
1 д.а. іноземною мовою (крім російської)
Підготовка наукової, наукової статті:
- у фахових українських виданнях;
30 год. за одну статтю
- у нефахових українських виданнях
20 год. за одну статтю
4.
— в іноземних виданнях
40 год. за одну статтю в країнах Сх. Європи; 70 год. за одну статтю в інших країнах
5.
Підготовка державного нормативу науково-творчого характеру
150 год. за один норматив керівнику робіт; 100 год. за один норматив виконавцю робіт
6.
Підготовка відомчого (галузевого) нормативного документу науково- творчого характеру
100 год. за один стандарт керівнику робіт; 80 год. за один стандарт виконавцю робіт
7.
Підготовка рекомендацій для закладів освіти, культури тощо
100 год. за одні рекомендації керівнику робіт; 80 год. за одні рекомендації виконавцю робіт
8.
Підготовка брошури науково-інформаційного чи рекламного характеру
50 год. за 1-ну брошуру
9.
Підготовка науково-інформаційного, рекламного листка, плакату
10 год. за 1 листок або за 1 плакат ф.АІ
10.
Підготовка творчого проекту (звітного концерту, вистави)
20 год. на одну заявку в Україні; 30 год. на одну заявку в інших країнах
11.
Підготовка заявки на наукове відкриття
100 год. на одну заявку в Україні; 150 год. на одну заявку в інших країнах
12.
Оформлення документів на продаж ліцензії на винахід, патенту (за кожні 100 тис. грн. суми ліцензійного договору)
40 год. на один договір в Україні; 50 год. на один договір в інших країнах
Підготовка наукової доповіді на наукову, науково-творчу конференцію, семінар, нараду:
— міжнародну у країнах Сх. Європи
20 год. за одну доповідь і 20 год. за тези
- міжнародну в інших країнах
30 год. за одну доповідь і 25 год. за тези
- міжнародну в Україні
15 год. за одну доповідь і 15 год. за тези
- всеукраїнську
10 год. за одну доповідь і 10 год. за тези
- регіональну
7 год. за одну доповідь і 7 год. за тези
13.
-у РДГУ
6 год. за одну доповідь і 6 год. за тези
Підготовка робіт для участі у науковій, науково-творчій виставці
- міжнародній у країнах Сх. Європи
- міжнародній в інших країнах
До 50 год. за одну виставку кожному виконавцю, але не більше 150 год. загалом до 80 год. за одну виставку кожному виконавцю, але не більше 240 год. Загалом
- міжнародній в Україні
До 40 год. за одну виставку кожному виконавцю, але не більше 120 год. Загалом
- всеукраїнській
До 30 год. за одну виставку кожному виконавцю, але не більше 90 год. Загалом
- регіональній
До 20 год. за одну виставку кожному виконавцю, але не більше 60 год. Загалом
14.
- у РДГУ
До 10 год. за одну виставку кожному виконавцю, але не більше 30 год. Загалом
15.
Рецензування наукових монографій
3 год. на 1 д.а.
16.
Рецензування наукових статей (експертиза)
2 год. за одну
17.
Підготовка відгуку на автореферат дисертації
5 год. за один - кандидатської; 10 год. за один - докторської
18.
Підготовка відгуку опонента на дисертаційну роботу
20 год. за один - кандидатської; 40 год. за один - докторської
19.
Розробка внутрівузівських нормативів,
50 год. за 1 д.а.
стандартів з наукової роботи та наукової діяльності
20.
Планова робота над дисертаційним дослідженням для здобувачів наукового ступеня протягом встановленого планом періоду, але не більше трьох років поспіль (окрім випускників аспірантури, докторантури)
100 год. на навчальний рік
21.
Розробка творчого проекту (показу, проекту, виставки)
до 20 год. кожному виконавцю, але не більше 60 год. загалом
22.
Підготовка аплікації для отримання дослідницького гранту

41
- в міжнародних інституціях
До 50 год.
- у вітчизняних
До 30 год.
5
Плановими є наукові дослідження, що включені до тематичних планів науково-дослідних робіт вищого навчального закладу, кафедри та наукових, науково-творчих програм.
6
При плануванні праці за виконання НДР за сумісництвом або за трудовою угодою норми часу не застосовуються.
4. Норми часу для планування організаційної роботи
№з
/п

Назва виду роботи

Норма часу, у год.

1.
Робота в науково-методичних комісіях МОН України, комісіях інших міністерств; робота в ДАК
7
, експертних і фахових радах; в експертних комісіях ВАК
8
До 100 год. на навчальний рік
2.
Робота в спецрадах по захисту дисертацій
До 40 год. на навчальний рік
3.
Робота в методичних комісіях, науково-методичній раді, науково- технічних радах і комісіях навчального закладу та структурних підрозділів, участь у засіданнях ректорату, спортивних федерацій, комісій, радах
До 40 год. на навчальний рік
4.
Робота в редакційній колегії збірника наукових праць РДГУ та інших
ВНЗ (НДІ)
30 год. на навча.іьний рік
5.
Виконання обов'язків начальників відділів, відділу ліцензування й акредитації, начальників навчально-консультаційних центрів
300 год. на навчальний рік
6.
Виконання обов'язків відповідального секретаря приймальної комісії, заступника відповідального секретаря приймальної комісії
400 год. на навчальний рік
7.
Виконання обов'язків заступника декана фа-
250 год. на навчальний рік культету, заступника директора навчально-консультаційного центру


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал