Рішенням 8 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради №133 від 23. 12. 2016 р. Комплексна програма розвитку освітиСторінка1/8
Дата конвертації14.03.2017
Розмір1.24 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 8 сесії 8 скликання

Іллінецької міської ради № 133

від 23.12.2016 р.


Комплексна програма

розвитку освіти

Іллінецької міської об’єднаної

територіальної громади

на 2017-2020 роки

2016 р.
ПАСПОРТкомплексної Програми розвитку освіти

Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки


1

Тип програми

Програма розвитку

2

Підстава для розробки програми

Продовження програмно-цільового забезпечення розвитку системи освіти в громаді з урахуванням досягнутого в результаті виконання попередніх програм, переорієнтація освіти на забезпечення рівного доступу до якісної освіти, реалізації принципу безперервної освіти, задоволення освітніх запитів населення

3

Нормативно-правова база Програми

 • Конституція України

 • Закони України:

   • "Про освіту";

   • "Про дошкільну освіту";

   • "Про загальну середню освіту" (зі змінами)

   • "Про позашкільну освіту";

   • "Про охорону дитинства";

   • "Про оздоровлення та відпочинок дітей";

   • "Про фізичну культуру та спорт";

   • "Про бібліотеки і бібліотечну справу";

   • "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді

 • Укази Президента України:

-"Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування розвитку освіти в Україні";

-"Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні";

-"Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні",

Постанови Кабінету Міністрів України з питань освіти, документи Міністерства освіти і науки України та інші нормативно-правові акти.4

Розробник програми

Управління освіти Іллінецької міської ради

5

Відповідальний виконавець програми

Управління освіти Іллінецької міської ради


6

Учасники програми

Управління освіти Іллінецької міської ради, загальноосвітні навчальні заклади , дошкільні навчальні заклади об’єднаної територіальної громади, громадські організації, батьки.

7

Мета Програми

Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Іллінецької об’єднаної територіальної громади відповідно до вимог суспільства.

Забезпечення ефективного управління системою освіти громади.8

Завдання Програми

 • Розвиток дошкільної, загальної середньої освіти.

 • Створення механізмів державно-громадського регулювання якості регіональної освіти шляхом:

  • чіткої координації діяльності державних органів управління освітою та громадських інститутів освітньої політики;

  • урізноманітнення форм неперервної освіти педагогів та управлінців, запровадження системи їхнього стимулювання;

  • переходу на систему незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів.

 • Організації незалежної експертної оцінки та наукового супроводу на всіх рівнях реалізації Програми.

 • Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їхнього соціального статусу, професійного та загальнокультурного рівня, фахової майстерності.

 • Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій.

 • Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.

 • Формування в учнівської молоді здорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту і туризму.

 • Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів з метою інтенсифікації розвитку системи освіти об’єднаної територіальної громади.

 • Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства.

Приведення матеріально-технічного стану кожного навчального закладу та освітньої установи до потреб модернізації галузі.

9

Терміни реалізації програми

2017-2020 роки

10

Ресурсне забезпечення Програми

 • Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів у системі освіти об’єднаної територіальної громади.
11

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством.

12

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в тому числі:
12.1

коштів державного бюджету:
У межах фінансування

12.2

коштів інших джерел не заборонених чинним законодавством.
13

Очікувані результати Програми

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Іллінецької об’єднаної територіальної громади

відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави.14

Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості освіти.


І. Загальна характеристика Програми

Комплексна програма розвитку освітньої галузі Іллінецької об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про дитяче харчування», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти , на виконання вимог указів Президента України від 13.10.2015 р. №580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», від 25.06.2013р. № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021року», від 30.09.2010р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 30.09.2010р. №927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», від 29.06.1995р. № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», від 20.03.2008р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», від 09.02.2016 р. «Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», постанов Верховної Ради України від 09.01.2007р. № 536-V «Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних закладах», від 19.06.2002 року «Про організацію харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів», від 16.01.2003 року №31 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус», від 27.09.2010 року №777 «Про затвердження Положення про освітній округ», від 27.09.2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013р. № 686-р. «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» і спрямована на забезпечення стійкого розвитку системи освіти в об’єднаній територіальній громаді, її ефективності, оновлення і прискореного запровадження нових форм і технологій організації освітнього процесу, підтримку обдарованої молоді, розвиток її творчого потенціалу, самореалізації особистості.


ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Підготовка Програми зумовлена стратегічним розвитком України в Європейське співтовариство, процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента, забезпеченням наступності та неперервності в її розвитку.

Загальна спрямованість модернізації освіти об’єднаної територіальної громади полягає у приведенні її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення запитів жителів об’єднаної територіальної громади у якісній та доступній освіті.

Стратегічний курс суспільства на посилення ролі об’єднаних громад у регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовлює переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних змін. Виважена та гнучка освітня політика має успішно реалізовуватися через Програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає економічним, соціокультурним умовам і перспективам розвитку .


Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в об’єднаній територіальній громаді є особистість, здатна успішно будувати власне життя і ефективно діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому просторах.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти об’єднаної територіальної громади, створення освітнього середовища, що, задовольняючи запити в якісній освіті населення громади, водночас інтегруватиметься в єдиний державний освітній простір, відповідатиме міжнародним критеріям освіти.

Програма започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби, скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави.

За структурою Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування, усі підрозділи її взаємопов’язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають розглядатися лише комплексно у своїй цілісності. У ній максимально враховано суспільні потреби населення громади щодо рівня освіти, забезпечено отримання якісних послуг у загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості, забезпечено розвиток інтелектуального потенціалу молоді, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться суттєві зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації регіону, що вимагатимуть відповідного реагування системи освіти громади.Провідна ідея Програми - якісна освіта через відкритий доступ, оптимальність використання ресурсів, комфортність учасників навчально-виховного процесу.

Реалізація Програми дозволить створити умови для виконання державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів до оновленого змісту освіти, сприятиме удосконаленню діяльності закладів освіти об’єднаної територіальної громади, стимулюватиме розвитку творчого потенціалу вчителя, підвищення його професійної майстерності, розв’язання комплексу завдань у питаннях пошуку, розвитку, заохочення й підтримки обдарованих і талановитих дітей і підлітків, підготовки їх до Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, проведення конкурсу «Учитель року».


ІІІ. Мета Програми

Метою програми є: • забезпечення якісно нового рівня розвитку освіти об’єднаної територіальної громади;

 • забезпечення умов рівної доступності населення регіону до сучасної якісної освіти;

 • суттєве підвищення якості освіти і виховання, приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб дитини;

 • створення умов для реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на отримання рівного доступу до якісної освіти;

 • раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навальних закладів у сільській місцевості;

 • створення у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах громади умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення навчально-виховного процесу;

 • створення в об’єднаній територіальні громаді єдиного інформаційно-навчального простору освіти для забезпечення нової якості навчання та забезпечення комплексного підходу до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі;

 • впровадження сучасних управлінських систем;

 • удосконалення позашкільної освіти, створення можливостей для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку особистості в позаурочний час;

 • створення сприятливих умов для виявлення, підтримки інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, їх самореалізації в сучасному суспільстві через участь у предметних олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях;

 • забезпечення відповідального ставлення учнівської молоді до особистого здоров’я, вміння протистояти шкідливим звичкам та неадекватній поведінці;

 • налагодження освітніх контактів, співпраця у міжнародних програмах і проектах, активізація партнерських зв’язків між освітянами різних країн, створення туристичних маршрутів;

 • забезпечення регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників;

 • забезпечення якісного харчування дітей у освітніх закладах громади;

 • підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності освітньої галузі;

 • реалізація стратегії впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.


ІV. Шляхи та засоби виконання Програми

Основними засобами розв’язання окреслених проблем є: • забезпечення подальшого структурного і якісного розвитку мережі навчальних закладів з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;

 • упровадження інноваційних моделей управління на основі мережевого підходу та технології управління освітніми округами;

 • модернізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів, розвиток опорних шкіл;

 • удосконалення системи роботи з національно - патріотичного виховання;

 • заохочення і підтримка обдарованих дітей, запровадження сучасних методик виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді, впровадження дієвого механізму стимулювання учнів та їх наставників. Популяризація здобутків учнів та поширення досвіду роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;

 • створення умов для здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами; запровадження у навчальних закладах посад учитель-асистент та вихователь-асистент;

 • удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу на основі інноваційних моделей формування освітніх компетентностей;

 • вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов;

 • поглиблення міжнародного співробітництва з питань реалізації кращих зразків європейської освіти;

 • оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення педагогічної культури вчителів та розвиток педагогічної творчості в освіті, удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, їх професійної діяльності та післядипломної освіти;

 • створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти шляхом розширення та розвитку мережі гуртків та секцій на базі навчальних закладів;

 • забезпечення навчальних закладів громади сучасним матеріально-технічним оснащенням, навчально-методичною, краєзнавчою, довідниковою, художньою літературою;

 • оздоровлення дітей пільгових категорій;

 • забезпечення якісного харчування дітей відповідно до норм в освітніх закладах об’єднаної територіальної громади, активізація участі територіальної громади в його організації;

 • оновлення їдалень (технологічного, холодильного устаткування, інвентарю для харчоблоків, посуду, меблів, тощо);

 • оснащення навчальних закладів громади сучасними навчально-комп’ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;

 • оновлення та забезпечення належного технічного стану шкільних автобусів;

 • оновлення матеріально-технічної бази на основі сучасних технологій та енергозбереження.

Програма виконується в один етап.Строк реалізації Програми – 2017-2020 роки.
V. Завдання Програми та результативні показники
Розділ І. Дошкільна освіта

   1. Розвиток дошкільної освіти

Завдання :

 • забезпечення максимального охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості;

 • розвиток мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників;

 • забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;

 • створення системи додаткових освітніх послуг;

 • комп’ютеризація, впровадження інноваційних методик навчання дітей, створення сайтів дошкільних закладів;

 • розвиток нових форм дошкільної освіти відповідно до запитів населення;

 • забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю;

 • забезпечення інтегрованого підходу до розв’язання проблем психологічного розвитку дитини;

 • створення умов для інтелектуального розвитку, підтримки обдарованих і талановитих дітей дошкільного віку;

 • реалізація у практиці роботи здоров’язберігаючих технологій;

 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

 • посилення соціального захисту дітей дошкільного віку;

 • збільшення кількості працівників з дошкільною педагогічною освітою;

 • забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників дошкільних закладів;

 • активізація участі батьків у освітньому процесі дошкільного навчального закладу, підвищення їх загальної педагогічної культури;

 • модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

 • покращення системи харчування;

 • впровадження енергозберігаючих технологій;

 • забезпечення протипожежного захисту будівель та приміщень дошкільних навчальних закладів.

Очікувані результати:

 • удосконалення та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

 • 100% охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою;

 • підвищення показника охоплення різними видами дошкільної освіти, забезпечення її якості та доступності;

 • створення в дошкільних навчальних закладах груп інтенсивного розвитку для обдарованих дітей;

 • розроблення програми планування здоров’язберігаючих технологій у всіх видах пізнавальної діяльності;

 • підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти відповідно до сучасних потреб.

 • покращення якісних показників здоров’я дітей дошкільного віку;

 • забезпечення системи додаткових освітніх послуг, спрямованих на створення умов розвитку особистості;

 • створення розвивального середовища для дітей дошкільного віку з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей;

 • забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами;

 • забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій (заміна вікон, дверей, дахів, утеплення фасадів);

 • зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

 • забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів.

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.


Розділ ІІ. Розвиток загальної середньої освіти
2.1. Підвищення якості шкільної освіти

Завдання :

 • забезпечення для населення об’єднаної територіальної громади державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної та повноцінної освіти

незалежно від місця проживання і матеріального статку: безоплатності

повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів;

- досягнення нової сучасної якості загальної середньої освіти з варіативною соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг;

- максимальне наближення навчання і виховання кожного учня до їх сутності, здібностей та особливостей;

- якісний розвиток мережі загальної середньої освіти, впровадження різних форм навчання (у т.ч. екстернатного, дистанційного);

- забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою;

- відпрацювання нових моделей (у тому числі освітніх округів, опорних закладів, («Шкіл майбутнього»), ефективного використання наявних матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних, інформаційно-комп’ютерних та інших ресурсів, широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету;

- розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному загальноосвітньому навчальному закладі;

- створення умов для організації навчально-виховного процесу з фізичної культури та спорту ;


 • упровадження технологій управління на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку освіти;

 • забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження

прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти;

 • досягнення якісних змін інформаційних потоків та комунікацій в

усіх ланках системи освіти, в освітньому процесі та в управлінні;

 • застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформації;

 • оновлення й удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів.


Очікувані результати:

 • розвиток мережі всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • впровадження нових державних стандартів загальної середньої освіти;

 • створення рівних умов для доступності учнівської молоді до якісної загальної середньої освіти;

 • підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень педагогічної науки та якості надання освітніх послуг;

 • забезпечення якості навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів;

 • підтримка лідерів освітніх інновацій, стимулювання педагогічних колективів, що здійснюють експериментальну роботу з упровадження інноваційних технологій навчання;

 • забезпечення навчальних закладів сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами; покращення матеріально-технічної та навчальної бази загальноосвітніх закладів.

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми, уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал