Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 5 липня 2012 року вища кваліфікаційна комісія суддів україни програмаСторінка1/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.65 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України від 5 липня 2012 року

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА

ПИСЬМОВОГО АНОНІМНОГО ТЕСТУВАННЯ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ НА ВИЯВЛЕННЯ НАЛЕЖНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НА СТАДІЇ ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ


I. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО


1.1. Адміністративне право та адміністративні правовідносини

Предмет адміністративного права. Адміністративно-правові відносини: публічно-правова природа, види та принципи. Публічна адміністрація (управління). Суб'єкти адміністративно-правових відносин. Особливості (характерні риси) адміністративно-правових відносин.

Поняття, особливості та структура адміністративно-правових норм. Реалізація норм адміністративного права. Види реалізації норм адміністративного права. Вимоги до застосування норм адміністративного права.

1.2. Суб'єкти адміністративного права

Суб'єкти адміністративного права. Адміністративна правосуб'єктність. Система суб'єктів адміністративного права. Підстави виникнення відносин між адміністративними органами і приватними особами. Права приватних осіб у сфері публічної адміністрації. Звернення громадян. Доступ до публічної інформації. Право на участь в управлінні.

Місце органів виконавчої влади у системі публічної адміністрації. Класифікація органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (служби, агентства, інспекції). Місцеві державні адміністрації. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права. Представницькі і виконавчі органи місцевого самоврядування. Посадові особи місцевого самоврядування.

Особливості адміністративно-правового статусу об'єднань громадян.

1.3. Державна служба та інші види публічної служби

Публічна служба за Кодексом адміністративного судочинства. Державна служба і державний службовець. Посада і посадова особа. Адміністративно-правовий статус державних службовців. Підстави припинення державної служби. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.

Служба в органах місцевого самоврядування.

Правові засади дипломатичної служби в Україні.1.4. Види діяльності публічної адміністрації. Адміністративні акти. Адміністративні договори

Види діяльності публічної адміністрації. Прийняття підзаконних нормативних актів. Регуляторна діяльність. Укладення адміністративних договорів. Індивідуальні адміністративні акти. Здійснення організаційних дій. Виконання матеріально-технічних операцій.

Вимоги до рішень, дій та бездіяльності суб'єктів владних повноважень (відповідно до Кодексу адміністративного судочинства).

Акти публічної адміністрації. Нормативні акти та їх ознаки. Інші акти публічної адміністрації та їх ознаки. Дія актів у часі та просторі. Підстави припинення дії актів публічної адміністрації. Акти Президента України. Акти Кабінету Міністрів України. Акти центральних органів виконавчої влади. Акти місцевих органів виконавчої влади. Акти органів місцевого самоврядування. Державна реєстрація нормативно-правових актів.

Адміністративні послуги. Поняття адміністративного акта. Адміністративні договори: поняття та види.

Інспекційна діяльність публічної адміністрації. Контроль і нагляд за публічною адміністрацією. Запобігання корупції в публічній адміністрації.


1.5. Адміністративна процедура

Поняття та зміст адміністративної процедури. Принципи адміністративної процедури. Учасники адміністративної процедури, їх статус. Стадії адміністративної процедури. Види адміністративних проваджень. Провадження щодо надання адміністративних послуг. Процедури щодо розпорядження публічним майном. Контрольні (інспекційні) провадження. Адміністративно-деліктні провадження. Адміністративне оскарження.1.6. Адміністративна відповідальність

Адміністративне правопорушення (проступок): відмінність від інших видів правопорушень. Види адміністративних правопорушень. Система адміністративних правопорушень, передбачених. Кодексом про адміністративні правопорушення. Корупція та корупційні діяння.

Заходи адміністративного примусу.

Адміністративна відповідальність. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності. Відповідальність посадових осіб. Відповідальність іноземних громадян і осіб без громадянства. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність Можливість звільнення від адміністративної відповідальності.

Адміністративне стягнення. Система адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Основні і додаткові адміністративні стягнення. Попередження. Штраф. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Позбавлення спеціального права. Виправні роботи. Адміністративний арешт. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення. Строки накладення адміністративного стягнення. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду.

ІІ. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС


2.1. Загальні положення

Поняття адміністративного судочинства. Принципи адміністративного судочинства. Верховенство права – визначальний принцип адміністративного судочинства. Зміст принципу законності. Правила застосування законодавства. Аналогія закону та аналогія права. Характеристика принципу рівності усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом. Забезпечення рівності сторін в адміністративному процесі. Принципи змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин у справі. Характеристика принципів гласності і відкритості адміністративного процесу. Обмеження відкритості адміністративного процесу. Гарантії гласності і відкритості. Принцип обов’язковості судових рішень. Відповідальність за невиконання судових рішень. Особливості застосування принципів адміністративного судочинства. Наслідки порушення принципів. Адміністративні суди у розумінні Кодексу адміністративного судочинства.2.2. Адміністративна юрисдикція та підсудність адміністративних справ

Предмет адміністративної юрисдикції та його співвідношення з предметами конституційної, кримінальної, цивільної та господарської юрисдикцій. Визначення правової природи правовідносин для вирішення питання юрисдикції адміністративних судів.

Підсудність адміністративних справ та її різновиди. Предметна підсудність адміністративних справ. Територіальна підсудність адміністративних справ. Інстанційна підсудність адміністративних справ. Наслідки недодержання правил підсудності, передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого.

2.3. Організація адміністративного судочинства

Формування системи спеціалізованих адміністративних судів. Організація діяльності адміністративних судів.

Докази і доказування в адміністративному судочинстві. Поняття доказів. Класифікація доказів. Засоби доказування. Суб’єкти подання доказів. Належність доказів і предмет доказування. Правила допустимості доказів. Розподіл обов’язків щодо доказування. Презумпція винуватості суб’єкта владних повноважень. Роль суду в доказуванні. Підстави звільнення від доказування. Поняття, способи та порядок забезпечення доказів.

Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників, як засіб доказування. Показання свідків. Письмові та речові докази. Поняття та види судових експертиз.

Строки в адміністративному судочинстві. Поняття строку звернення з адміністративним позовом. Загальний строк звернення з адміністративним позовом. Спеціальні строки звернення з адміністративним позовом. Обчислення строків. Наслідки пропущення строків звернення з адміністративним позовом. Процесуальні строки. Поновлення і продовження процесуальних строків.

Судові виклики, повідомлення та порядок їх надсилання. Строки та процедура вручення повістки. Час вручення повістки. Наслідки відмови від одержання повістки. Умови та порядок застосування виняткових засобів судових викликів і повідомлень. Фіксування судового засідання.2.4. Склад суду, відводи. Учасники адміністративного процесу

Одноособовий розгляд справ. Розгляд адміністративної справи окружним адміністративним судом у складі колегії суддів. Незмінність складу суду. Підстави для відводу судді. Самовідвід.

Поняття адміністративної процесуальної правосуб’єктності ( право- і дієздатності). Носії адміністративної процесуальної правосуб’єктності. Виникнення та припинення адміністративної процесуальної правоздатності, адміністративної процесуальної дієздатності.

Класифікація учасників адміністративного процесу. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

Позивач та відповідач як сторони в адміністративному процесі. Випадки, встановлені законом щодо можливості позовів суб’єкта владних повноважень. Права та обов’язки сторін. Права та обов’язки третіх осіб, які заявляють (або не заявляють) самостійні вимоги на предмет спору. Треті особи. Представництво в адміністративному процесі. Завдання участі у справі представника. Загальні вимоги до особи, яка може бути представником. Види представників в адміністративному процесі. Коло осіб, які не можуть бути представниками. Повноваження представника у суді. Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі. Процесуальний статус інших учасників процесу: секретаря судового засідання, судового розпорядника, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача.2.5. Провадження в суді першої інстанції.

Форма і зміст адміністративного позову. Відкриття провадження в адміністративній справі. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі. Підготовка справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання. Відмова від адміністративного позову та визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження. Примирення сторін під час підготовчого провадження. Судові доручення. Об'єднання і роз'єднання позовів. Забезпечення адміністративного позову. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення та поновлення провадження у справі. Закриття провадження у справі.2.6. Судові рішення

Поняття та види судових рішень в адміністративному процесі. Вимоги, яким має відповідати судове рішення. Порядок ухвалення, оформлення і надання судових рішень в адміністративних справах. Питання, які вирішує суд, приймаючи постанову. Структура постанови, ухвали суду. Усунення недоліків судового рішення судом, який його ухвалив. Законна сила судового рішення. Негайне виконання судових рішень.2.7. Особливості вирішення деяких категорій адміністративних справ

Особливості розгляду спорів щодо нормативно-правових актів.

Особливості розгляду спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністративних органів у справах про адміністративні правопорушення.

Особливості розгляду спорів у процесі виборів та референдуму.

Особливості розгляду спорів щодо реалізації свободи мирних зібрань.

Особливості розгляду спорів у податкових правовідносинах.

Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства.

2.8. Скорочене провадження

Адміністративні справи, розгляд яких проводиться із застосуванням скороченого провадження. Відкриття скороченого провадження. Порядок надання відповідачем заперечення або заяви про визнання позову. Розгляд судових справ у порядку скороченого провадження. Строки розгляду справ.

Постанова суду, прийнята у справі, розгляд якої проводився у скороченому провадженні. Апеляційне оскарження постанови за результатами скороченого провадження.

2.9. Перегляд судових рішень в адміністративних справах за нововиявленими обставинами

Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Порядок і строки подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Повноваження суду у провадженні за нововиявленими обставинами.2.10. Виконання судового рішення

Набрання рішенням законної сили. Негайне виконання судового рішення. Роль суду в процесі виконання судового рішення. Особливості виконання судових рішень в адміністративних справах. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Наслідки невиконання судових рішень.ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО


  1. Кримінальний закон. Кримінальна відповідальність та її підстави

Джерела кримінального права. Поняття закону про кримінальну відповідальність. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі. Поняття кримінальної відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності. Поняття кримінально-правових відносин. Проблема теоретичного та нормативного визначення підстав кримінальної відповідальності. Проблеми визначення форм кримінальної відповідальності.

  1. Поняття злочину

Поняття злочину та його ознаки. Конституційні підстави кримінально-правового визначення поняття злочину. Елементи і ознаки складу злочину. Визначення ролі складу злочину при застосуванні кримінально-правових норм у постановах Пленуму Верховного Суду України. Види складу злочину. Кваліфікація злочинів. Проблема причинного зв'язку при кваліфікації злочину. Особливості кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально - правових норм. Визнання незакінченого діяння злочином.

Юридично-правовий взаємозв'язок норм Загальної та Особливої частин кримінального права України.

Злочинні наслідки: нормативне закріплення та вплив на кримінальну відповідальність.

Об'єкт злочину. Предмет злочину. Види об'єктів злочинів. Проблеми визначення підстав класифікації об'єктів злочинів. Потерпілий в системі соціальних цінностей і кримінально-правової охорони.

Об'єктивна сторона злочину. Суспільно-небезпечне діяння (дія або бездіяльність). Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення. Причинний зв'язок між діяннями (дією або бездіяльністю) і суспільно-небезпечними наслідками. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину.

Суб'єкт злочину. Поняття і види суб'єктів злочину. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння. Ознаки осудності та «обмеженої осудності» та їх вплив на кримінальну відповідальність.

Суб'єктивна сторона злочину. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину. Поняття і значення вини. Умисел та його види. Необережність та її види. Змішана форма вини. Мотиви і мета злочину, помилка та її значення для кримінальної відповідальності.


  1. Стадії злочину

Поняття і види стадій злочину. Закінчений злочин. Незакінчений злочин і його види, готування до злочину. Замах на злочин. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах на злочин). Добровільна відмова від вчинення злочину.

  1. Співучасть у злочині

Кримінально-правове визначення поняття співучасті, видів співучасників, підстав та умов їх відповідальності. Підстави та умови кримінальної відповідальності за вчинення групового злочину певного виду. Деякі питання добровільної відмови співучасників та осіб, що вчинили груповий злочин.

  1. Повторність, сукупність і рецидив злочинів

Одиночний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів. Повторність злочинів. Сукупність злочинів та її види. Рецидив злочинів. Кваліфікація множинності злочинів.

  1. Обставини, що виключають злочинність діяння

Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння. Правові та юридичні проблеми визначення інституту обставин, що виключають злочинність діяння та підстав і порядку звільнення від кримінальної відповідальності.

Необхідна оборона. Крайня необхідність. Фізичний або психічний примус. Виконання наказу або розпорядження. Діяння, пов'язане з ризиком (виправданий ризик). Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації  1. Звільнення від кримінальної відповідальності

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України). Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК України). Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки (ст.48 КК України). Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК України). Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України).

  1. Система і види покарань

Визначення поняття покарання, його ознак, цілей та функцій. Проблемні питання визначення поняття покарання, його ознак, цілей та функцій. Покарання та кримінальна відповідальність – їх нормативне співставлення. Ознаки, цілі та функції покарання. Кримінально-правова характеристика окремих видів покарань. Принципи призначення покарань. Система покарань. Основні покарання. Додаткові покарання. Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові. Обставини, які пом'якшують покарання. Обставини, які обтяжують покарання. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення покарання за сукупністю вироків. Правила складання покарань і зарахування строку ув'язнення.

  1. Звільнення від покарання та його відбування

Види звільнення від покарання та його відбування. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Умовно-дострокове звільнення від покарання. Амністія і помилування.

  1. Судимість

Поняття судимості. Погашення судимості. Зняття судимості. Часові межі судимості. Обставини, які зумовлюють визнання особи такою, що не має судимості. Загальні умови та строки погашення судимості. Особливості обчислення строків погашення судимості під час перебігу давності виконання вироку, у разі умовно-дострокового звільнення від покарання чи заміни його більш м'яким.

  1. Система особливої частини Кримінального кодексу України.

Поняття, правова та юридична характеристика розділів і норм особливої частини Кримінального кодексу України.

Злочини проти основ національної безпеки України: характеристика, систематизація юридичних складів злочинів проти основ національної безпеки України. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України: юридичні склади злочину, особливості кваліфікації за сукупністю з іншими злочинами.

Злочини проти життя та здоров’я особи: характеристика, систематизація юридичних складів злочинів проти життя та здоров’я особи за чинним кримінальним законодавством України. Злочини проти життя: особливості юридичних складів злочину. Відмежування від умисного вбивства та вбивства через необережність. Злочини проти здоров’я. Поняття тілесного ушкодження: медичний та юридичний аспекти. Особливості юридичних складів.

Злочини проти волі, честі та гідності особи: загальна характеристика, особливості юридичних складів. Злочини проти волі особи: особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін.

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Зґвалтування: особливості юридичних складів, відмежування від суміжних злочинів.

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Особливості механізму кримінально-правової охорони прав і свобод людини та громадянина. Злочини проти окремих політичних прав громадянина України: юридичні склади, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Злочини, що посягають на рівність конституційних прав громадян та їх рівність перед законом. Злочини, що посягають на недоторканність приватного життя громадян: особливості юридичних складів злочинів. Злочини, що посягають на нормальний розвиток неповнолітніх та матеріальне забезпечення осіб, що потребують соціального захисту, їх особисту безпеку. Злочини, що посягають на трудові права громадян. Злочини, що посягають на права громадян, на захист своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Злочини, що посягають на право інтелектуальної власності. Злочини, що посягають на свободу світогляду і віросповідання, порядок відправлення релігійних культів та порядок поводження з культовими (релігійними) цінностями: особливості юридичних складів.

Злочини проти власності. Проблеми систематизації юридичних складів злочинів проти власності за чинним кримінальним законодавством України. Корисливі посягання на власність: особливості юридичного складу злочину. Некорисливі посягання на власність. Проблеми застосування кримінально - правових норм при посяганні на власність. Кваліфікація корисливих злочинів проти власності та їх відмежування від деяких злочинів у сфері господарської діяльності.

Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення господарської діяльності та окремих її видів. Злочини, що посягають на встановлений порядок проведення процедури банкрутства. Злочини, що посягають на фінансову діяльність. Злочини, що посягають на встановлений порядок виготовлення і використання документів у господарській діяльності. Злочини, що посягають на встановлений порядок формування та витрачання бюджетних коштів. Злочини, що посягають на встановлений порядок реалізації споживачам товарів і надання послуг: особливості предмета та об’єктивної сторони юридичного складу злочину. Злочини, що посягають на свободу господарської діяльності. Злочини, що посягають на встановлений порядок використання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, послуг та комерційної таємниці як об’єктів права інтелектуальної власності в сфері господарської діяльності. Злочини, що посягають на відносини у сфері приватизації державного чи комунального майна.

Злочини проти довкілля. Особливості безпосередніх об’єктів злочинів проти довкілля. Злочини проти екологічної безпеки: особливості юридичних складів. Злочини, що посягають на встановлений порядок використання землі, її надр. Злочини, що посягають на встановлений порядок використання водних ресурсів та атмосферного повітря. Злочини, що посягають на встановлений порядок використання об’єктів флори і фауни.

Злочини проти громадської безпеки: особливості юридичних складів злочину; підстави звільнення від кримінальної відповідальності. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами. Порушення правил, що забезпечують громадську безпеку. Інші злочини проти громадської безпеки.

Злочини проти безпеки виробництва. Злочини у сфері безпеки праці: юридичні склади. Інші злочини у сфері безпеки виробництва.

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію всіх видів транспорту. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного та магістрального трубопровідного транспорту: особливості юридичних складів злочину. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію автомобільного та міського електричного транспорту: особливості юридичного складу злочину.

Злочини проти громадського порядку та моральності. Злочини проти громадського порядку: юридичні склади злочинів, відмежування від суміжних злочинів, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Злочини проти моральності: юридичний склад, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами.

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. Злочини, що посягають на встановлений порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів: особливості їх юридичних складів. Інші злочини проти здоровя населення.

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Злочини, що порушують правила охорони та зберігання державної чи службової таємниці. Злочини, що порушують встановлений порядок перетинання державного кордону України та правила переміщення через її митний кордон окремих предметів. Злочини, що порушують встановлений порядок комплектування Збройних Сил України.

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Злочини, що посягають на загальні засади управлінської діяльності в державі. Злочини, що посягають на окремі блага та інтереси фізичних осіб як суб’єктів управлінської діяльності. Особливості юридичних складів злочину. Злочини, що посягають на встановлений порядок функціонування матеріальних носіїв управлінської діяльності.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал