Рішення" лексична семантика прикметників на позначення "малої ваги" у поетичних творах класичного періодуPdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.57 Mb.
ТипРішення
1   2   3
She literally died of jealousy. – Вона буквально померла від заздрощів.
Через те, що люди все частіше використовують це слово в протилежному значенні, деякі найвідоміші словники додали його як частину офіційного визначення. Як повідомляє PR Daily ”Словники Вебстер і Макміллан, а також
Google додали це неформальне визначення” [6].

Один із найяскравіших прикладів наводиться у вищезгаданій статті з
Wikipedia. Його добре проілюстровано на Рис.1.
Рис.1 Приклад контроніма “inflammable” [2]
“Слово “inflammable” – це контронім і англійською може означати як
“горючий” так і “негорючий”. Тому англійські попереджувальні знаки зазвичай використовують слово “flammable”. Іспанською та французькою слово “inflame(m)able” означає лише “горючий”, тому багатомовні написи можуть виглядати трохи суперечливо – це шафка для горючий чи негорючих речовин?” [2].
Достатньо великий список з 75 контронімів наводить Марк Нікол. У цьому списку присутні прийменники, такі як off, out, with та ін., які в контексті отримують протилежні значення. Для прикладу прийменник off означає як
“ввімкнений” так і “вимкнений” [7]. Ось речення, які це ілюструють:
I turned the lights off. – Я вимкнув світло.
The alarm went off. – Сигналізація ввімкнулася.
Інші контроніми не менш цікаві для аналізу, але детальніше дослідження за обсягом “буквально” відповідатиме дисертації. Таким чином, зроблено невеликий огляд контронімів в англійській мові, але це лише одна з перших спроб постановки проблеми. Зрозумілим є те, що дана тема потребує більш ретельного і багатогранного дослідження. Це сприятиме глибшому розумінню мови, зокрема при порівняльному аналізі.

Список літератури
1. Оxforddictionaries.com [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/contronym
Definition of contronym in Oxford dictionary
2. Wikipedia, the free encyclopedia [Electronic Resource]. – Mode of access :
URL : http://en.wikipedia.org/wiki/Enantiosemy#cite_note-4
Auto-antonym
3. Ironick [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://ironick.typepad.com/ironick/2003/11/antagonyms.html
Ironick: Antagonyms.
4. Червоножка В. С. Енантіосемія в сучасній болгарській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.03 “Слов’янські мови” / Валентина Семенівна Червоножка; Київськ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка.

К.,
2001.

20 c.

Режим доступу
: http://disser.com.ua/contents/3588.html
5. Альгео Дж. П’ятдесят років серед нових слів: Словник неологізмів 1941-
1991. — К. : Cambridge University Press, 1993. — 268 с. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу
:
URL
: http://books.google.com.ua/books?id=3x- umCIwEYQC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
6. PR Daily [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www.prdaily.com/Main/Articles/15033.aspx
Dictionaries add informal definition of ‘literally’
7. Ніколь М. 75 контронімів (Слова з протилежними значеннями)
[Електронний ресурс].

Режим доступу
:
URL
: http://www.dailywritingtips.com/75-contronyms-words-with-contradictory- meanings/
75 Contronyms (Words with Contradictory Meanings)
CONTRONYMS IN ENGLISH LANGUAGE
Oleh Vasylenko
Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, senior lecturer, e-mail: ogardariker@gmail.com

Contronyms as lexico-semantic group and the way these are expressed in
English have been analyzed in the article. Their relation to enantiosemy is established. Special emphasis is placed on ambiguousness and the need of more profound research of the very linguistic phenomenon.
Key words: contronym, antagonym, auto-antonym, enantiosemy, enantiosem.

ТРУДНОЩІ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК
ІНОЗЕМНОЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ (З ДОСВІДУ РОБОТИ З
ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ)
Наталія Іщук
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького Секція гуманітарних дисциплін
У статті проведено аналіз фонетичних, лексичних та граматичних труднощів, що виникають на початковому етапі вивчення української мови як
іноземної. Аналіз заснований на досвіді роботи зі студентами з Польщі та пропонує методи для подолання цих помилкових тенденцій.
Ключові слова: українська мова як іноземна, мовні помилки, мовна
інтерференція.
Знання української мови сприяє ознайомленню іноземних студентів з культурним надбанням України загалом та кожного міста зокрема. Це полегшує
їх проживання на елементарному побутовому рівні. Навчати мови - це означає навчати іншого способу мислення чи іншої ментальності, це шлях до можливості іноземців висловлювати свої думки мовою країни, де вони проживають. В першу чергу студенти потребують елементарних навичок спілкування для того, щоб заговорити зі своїми однокурсниками-українцями, з викладачами, які не володіють іноземною мовою, у магазинах, громадському транспорті і просто на вулиці. Тому перша інформація до вивчення української мови як іноземної повинна бути простою, доступною та такою, яка б зацікавила студента.
Це завдання не є простим, адже тут виникають перші труднощі. Умовою викладання медичних дисциплін для іноземних студентів є англійська мова.
Більшість свого часу іноземні студенти проводять з колегами, що також приїхали в Україну з інших країн. Відповідно, спілкуються вони між собою не
українською, тобто лише на практичних заняттях з мови їм потрібні знання з української.
Володіння державною мовою України потрібне студентам на старших курсах для спілкування з пацієнтами під час проходження практики у медичних закладах. Але вивчення мови вже не є для них актуальним, адже попереду повернення на Батьківщину, де знання української мови не потрібне. Такі, на перший погляд, фактори і обставини є складовими того, що в іноземців не виникає основної мотивації та потреби вивчати українську мову. Тому все лише у руках педагога - як зацікавити та віднайти свої секрети до спонукання
іноземних студентів вивчати українську мову. Кінцевим результатом студента
(а це не так розуміння усіх фонетичних та граматичних процесів, як вільне спілкування в україномовному середовищі) є не лише досягнення студента, але й успіхи викладача.
Починаючи вивчати українську мову як іноземну, студенти, зокрема з
Польщі, спочатку вважають, що не матимуть жодних проблем при вивченні української через спорідненість мов. Та вже на перших заняттях вони усвідомлюють хибність таких поглядів, адже є чимало правил і законів, з якими
їм нелегко впоратись. І вже навіть на перших етапах вивчення української мови більшість студентів не можуть подолати мовних помилок. Перші труднощі для студентів-поляків у процесі вивчення української мови є вимова приголосного
[г]. Звук [г] - горловий (його ще називають глотковий, фарингальний), у вимові легкий, наче подих, але саме з цим звуком студенти не можуть впоратися не лише на початковому етапі навчання, але й на старших курсах. Через відсутність цього звука в польській мові замість правильної вимови чуємо звук, проміжний між [г] і [х], хоча близьким до українського [г], але не тотожними йому, є звук [h] у словах halas, huk і вигук aha! Часто у незручні ситуації студент потрапляє через невміння розрізняти звуки [г] і [х]: у словах голод і холод, намагатися і намахатися тощо. Вимова звуків, позначених буквою ї, також створює багато проблем студентам на початковому етапі навчання
української мови. Аналогічно до рідної польської мови слово кожної він скаже як [кожной], до неї - як [до ней] тощо.
Як відомо, наголос у польській мові постійний, тобто, за деякими винятками, падає на другий склад від кінця. Український наголос вільний
(може падати на будь-який склад у слові), рухомий (при зміні форми слова може переходити на інший склад) та динамічний (силовий). Правильно наголошувати слова дуже важливо, тому що від наголосу залежить лексичне значення слів, наприклад: плачу (від плакати) - плачу (від платити), атлас (збір карт) - атлас (тканина), замок (будівля) – замок (пристрій для замикання дверей), орган (частина організму) - орган (музичний інструмент), пора (овоч) - пора (час). Наголос допомагає розрізняти граматичні форми того самого слова, наприклад: руки (Р.в. однини) - руки (Н.в. множини), пісні (Р.в. однини) - пісні
(Н.в. множини), вікна (Р.в. однини) - вікна (Н.в. множини), насипати
(недоконаний вид) - насипати (доконаний вид) або розрізняє граматичні форми різних частин мови, наприклад: брати (дієслово) - брати (іменник Н.в. множини), дорога (іменник) - дорога (прикметник), дзвони (іменник Н.в. множини) - дзвони (дієслово, наказовий спосіб). Крім того, деякі слова мають подвійний наголос, наприклад: апостороф, завжди, доповідач, мабуть, також, помилка тощо.
Розуміючи правильність літературної вимови, студенти шукають способів опанування української орфоепії та акцентуації. Проте, попри виконання усних
і письмових вправ (читання текстів уголос, позначення наголосів у написаних словах), абсолютно довершеного способу опанування українського наголошення поки що не винайдено. Тому нерідко доводиться запам'ятовувати або ж навіть зазубрювати місце наголосу в слові, адже причини зміни наголосу у парадигмі важко пояснити.
На лексичному рівні українська мова дуже близька до польської. І саме тому студенти через цю схожість мов часто розгублюються: неправильно виявляють значення слова, оскільки думають рідною мовою і розмовляють відповідно до її лексичних норм. Наведу декілька поширених прикладів на
підтвердження цієї думки. Випадки вживання українських форм імен по батькові є найбільш помітними. Студентам дуже важко до них звикнути, а тут ще й треба навчитись їх утворювати! Вони не мають буквального перекладу, тобто безеквівалентні. Наприклад, власне ім'я Андрій Іванович передаємо по- польськи як Andrij, syn Iwana, але у випадку звертання Андрію Івановичу! слід уже казати Panie Andriju! Перебуваючи в Україні, студенти намагаються запам'ятати і вживати форму імені по батькові, але частіше надають перевагу польським відповідникам, у структурі яких є слова пан, пані, панство, панове.
Тому досить часто при звертанні до людей науки студенти вживають здебільшого конструкцію, що складається з форми пан, пані та наукового ступеня, наприклад: пані професор!
Особливістю української культури є важливість поняття обід (полудень) як пункт розподілу дня чи навіть людського життя. Для його позначення вживають мовні конструкції до обіду, після обіду, якими називають приблизний час. Через більшу конкретизацію часового простору студенти часто вживають польські відповідники po obiedzie і do obiadu, які не мають такого значення. Нетиповим для студента-поляка є рахунок поверхів в Україні, який починають від першого, тоді як у Польщі на позначання першого поверху вживають слово parter, а вже українською другий поверх - це pierwsze pientro.
Шукаючи аудиторію, наприклад, на третьому поверсі, для українців це четвертий, студент може витратити на пошуки більше часу або ж зовсім її не знайти.
Ще однією поширеною помилкою студентів на початковому етапі навчання української мови є ідентифікування близьких за звучанням слова як зрозумілі через рідну мову. Але вони інколи мають протилежне наповнення або
є далекими за значенням. Наприклад:
- український кавун - це польський arbuz, а гарбуз означає dynia, натомість українська диня як sklep, склеп - як grobowiec, а magazyn - це склад;
- килим - це dywan, а диван - kanapa, tapczan;

- lekcja - це шкільний урок, слово лекція тлумачимо як wyklad, а виклад - це ujecie, przedstawienie (tematu, sprawy), натомість польський urok - це чарівність, чари; пара (в університеті) це польське zajecia; а український курс (в університеті) має відповідник rok (studiyw).
При відтворенні іменників другої відміни середнього роду на -я нерідко трапляються орфоепічні і відповідно орфографічні помилки на зразок знання, життя, стаття. Польськомовні студенти за аналогією до рідної мови не подовжують приголосних звуків основи, а говорять, наприклад: знаня замість знання та ін. Також можна спостерігати помилки у словозмінні іменників чоловічого роду з кінцевим -р. Оскільки наголос є важливим при визначенні м'якого чи твердого типу парадигми, то тут полякам якраз даються взнаки труднощі з правильним акцентуванням та проблема інтерференції. Тому й чуємо від студента вислови на зразок: до лікара (do lekarza), до Ігора ( do Igora) тощо.
Проблемою не лише першого, а й наступних етапів навчання української мови як іноземної є керування. Студентам з Польщі доводиться запам'ятовувати та багато працювати, доки не навчаться правильно будувати словосполучення і речення. Мова йде про відмінності в дієслівному керуванні, порівняймо: говорити (про кого? про що?) - mowic (o kim? o czym?), боліти (в кого?) - bolec (kogo?); або відмінність у виборі прийменника для поєднання дієслова з іменником, порівняймо: до університету - na uniwersytet, за зразком - wedlug wzoru, за кавою - przy kawie тощо.
Хоча польська і українська мови є спорідненими і мають багато схожого, проте існує безліч відмінностей. Багато помилок в мовленні студента виникає при вживанні форм і конструкцій за аналогією до польської мови, що в свою чергу породжує неточність і спотворює зміст. Наведені типові фонетичні, лексичні та граматичні помилки і труднощі, з якими стикається студент, можуть дати стимул вивчити українську мову як іноземну. На заняттях з української мови як іноземної студенти докладають багато зусиль для її
вивчення: читають тексти, позначають наголоси в словах, пишуть диктанти, твори, складають діалоги, розв'язують тести, перекладають тощо.
Однак, поки що для усунення проблем, які виникають у студентів у процесі вивчення української мови як іноземної, одного універсального способу, який би вирішив всі питання раз і назавжди не існує. Та активне й тривале перебування в середовищі носіїв мови, уважне спостереження й порівняння української мови з рідною, користування українською якнайчастіше у різних ситуаціях є найкращим способом подолання багатьох труднощів, сприятиме виявленню власних помилок та їхньому усуненню. Студент не матиме потреби пропускати думки та слова через польську, а одразу думатиме українською.
DIFFICULTIES IN LEARNING UKRAINIAN AS A FOREIGN
LANGUAGE IN THE INITIAL STAGE, FROM THE EXPERIENCE OF A
POLISH STUDENT
Nataliya Ishchuk
Danylo Halytsky Lviv National Medical University savarmakn@i.ua
The article analyzes phonetic, lexical and grammatical difficulties that arise at the initial stage of learning Ukrainian. Analysis is based on the experience of teaching Polish-speaking students and proposes methods for overcoming some erroneous tendencies.
Key words: Ukrainian language as a foreign, language mistake, language interference.

СИНОНІМІЯ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ ЯК КУЛЬТУРНА СКЛАДОВА
НАУКОВОЇ МОВИ
Лариса Смольська, доцент, канд. філол. наук,
Дзвенислава Коваль-Гнатів, ст. викл.
Львівський національний медичний університет
Подано огляд результатів досліджень наукової мови, зокрема щодо визначення термінів та щодо їх синонімічного потенціалу. Наведено приклади термінів-синонімів в анатомічній та клінічній термінологіях, розглянуто питання омонімії терміноелементів.
Ключові слова: наукова мова, термінологічна інформація, терміни- синоніми, омонімія терміноелементів, термінологічна культура.
Наукова мова як особливий пласт культури ґрунтується на термінології.
Тому одне з найважливіших завдань сучасної науки про мову – вивчення та опис її різноманітних підсистем. Зростає роль наукових субмов. Актуальною стає необхідність вивчення їх структури, шляхів та способів формування, закономірностей функціонування. Науковий стиль вимагає чіткого, логічного викладу матеріалу і спонукує авторів постійно вдосконалювати мову як у синтаксисі, так і в семантиці, звертаючи увагу на семантику слів і термінів.
Термін – це слово в особливому вживанні, яке виконує специфічну функцію, позначаючи наукові поняття. Від звичайного слова термін відрізняється тим, що його зміст може і повинен бути визначений. Він є одиницею мовного і професійно-наукового знання, важливим засобом фіксації, зберігання і перетворення термінологічної інформації. Важливою рисою термінологічної інформації є її кумулятивність, що пов’язано із спадковістю знання та інтернаціональним характером розвитку науки. Закріплена в термінах
інформація про нагромадження колективного досвіду є тією основою, на якій
ґрунтується сучасне професійно-наукове знання. Як слушно зауважує
М. Володіна, «термінологічна інформація володіє властивістю відкривати перед
нами завісу минулого, навчати теперішньому і вводити у майбутнє»[1, с. 140].
Важливою рисою термінологічної інформації є здатність розсіювання, позв’язаного з використанням одного терміна в різних термінологічних системах.
Наукова мова, щоб запобігти одноманітності і тавтології, використовує синонімію. Використання синонімів дозволяє урізноманітнити вживання термінів, які повторюються. Так в анатомічній термінології зустрічаються терміни, які в латинській мові подаються кількома іменниками, а в українській мові використовується один і той самий іменник. Наприклад, анатомічний термін «шийка» в латинській мові передається двома словами – cervix, icis f i collum, i n. Іменник cervix, icis f вживається лише у трьох термінах: cervix dentis – шийка зуба, cervix uteri – шийка матки, cervix vesicae – шийка міхура
(сечового), а у всіх інших випадках вживається collum, i n, наприклад: collum costae – шийка ребра, collum mandibulae – шийка нижньої щелепи. Так само на означення анатомічного терміна «шво» використовуються два іменники – латинський іменник sutura, ae f i грецький іменник raphe, es f. Коли мова йде про загальну назву лінії з’єднання половин різних симетричних частин, вживається термін raphe, es f, наприклад: raphe mediana – серединне шво, raphe pterygomandibularis – крило піднебінне шво, sutura squamosa – лускувате шво, sutura incisiva – різцеве шво. В анатомічній термінології зустрічаються і синоніми – означення, які виражені різними прикметниками в залежності від іменників, з якими вони вживаються, наприклад: прикметники sacer, cra, crum і sacralis, e – крижовий: os sacrum – крижова кістка, vertebra sacralis – крижовий хребець. Термін «під’язиковий» передається трьома прикметниками: hyoideus, a, um, hypoglossus, a, um i sublingualis, e: glandula sublingualis -- під’язикова залоза, os hyoideum -- під’язикова кістка, musculus hypoglossus -- під’язиковий м’яз. Прикметник sublingualis, e вживається зі всіма іменниками, окрім os «кістка» і nervus «нерв» [2]. У своїй сукупності сучасна українська термінолексика як вагомий складник наукової лексики виявляється цілком достатньою для забезпечення мовних потреб медицини.

У клінічній термінології можемо також знайти чимало прикладів термінів- синонімів. Це пов’язано з тим, що там переважає грецька лексика. Синонімом до терміноелемента –ectasia є термін dilatatio, наприклад: gastrectasia або dilatatio ventriculi, а до терміноелемента –ectomia є термін extirpatio
«видалення певного органа повністю, вирізання» i extractio «видалення, виривання», наприклад: laryngectomia або extirpatio totalis laryngіs
«видалення гортані», odontectomia або extractio dentis «видалення зуба» [3]. А на означення болю, больового відчуття використовуються аж чотири терміноелементи, кожний з яких має ще й свій відтінок значення: -agra означає локалізований біль (внаслідок відкладання сечокислих солей в суглобах, хрящах), напад гострого болю; -algesia -- больове відчуття, надмірна чутливість до болю; -algia -- біль, болючість; -odynia -- больовий стан [4]. Ці останні два кінцеві терміноелементи найчастіше замінюють один одного, наприклад myodynia має те саме значення, що й myalgia «м’язевий біль». Термін «жирова грижа» можна перекласти трьома словами: lipocele, adipocele i латинським словосполученням hernia adiposа [3]. Мовні можливості давньогрецької мови дозволяли створювати невеликі, але семантично навантажені найменування, у той час як лексика латинського походження на означення одного терміна вимагала двох-трьох слів.
Принципово важливого значення набуває питання про форму терміноелемента. Прийнята у медичній термінології форма терміноелемента не збігається з формою вихідного слова, від якого утворена. Терміноелементи ж, зазвичай, утворюються від основи іменників та прикметників, але є і випадки – від називного відмінка, наприклад, Nom. phos, Gen. photos – photometria
«вимірювання світла», але Phosphorus «фосфор»; Nom. mys, Gen. myos – myalgia «м’язевий біль, біль у м’язах без суттєвої причини; термін рівнозначний терміну «м’язевий ревматизм», але myositis «міозит, запалення м’яза»; Nom. soma, Gen. somatos – psychosomaticus «психосоматичний», але chromosoma «хромосома»; Nom. pan, Gen. pantos – pantophobia «боязнь всього», але pancarditis «запалення всіх шарів стінок серця» [3].

Терміноелементи можуть бути однозначними, що формують один термінологічний ряд. І неоднозначними, що беруть участь у формуванні декількох термінологічних рядів. Їх неоднозначність може бути наслідком омонімії або полісемії, а також через їх походження з різних мов. Але в кожному випадку ми отримуємо омонімію терміноелемента. Омонімічний збіг терміноелементів спостерігаємо на прикладі різновидностей елементу di, dis – прислівник «двічі», наприклад, diplegia «двосторонній параліч», і префікс «роз, через». Як префікс, що має значення розділеня, відокремлення, роз’єднання, посилення дії, зустрічаємо у таких термінах, як diuresis «посилене сечовиділення», disseminatio «розсіювання» та інші. Слід зауважити, що останній елемент dis у свою чергу є омонімічний другому dуs, який походить від грецького dуs-, що означає відхилення від норми, порушення функції, розлад – dyspepsia «розлад травлення», dystrophia «порушення живлення тканин» [3].
Підсумовуючи, можемо сказати, що термінологічна норма сприяє формуванню термінологічної культури. Необхідна цілеспрямована робота по впорядкуванні і регламентації синонімічної медичної термінології. На Україні вкрай необхідна центральна реєстрація термінів-синонімів, яка б координувала свою роботу з міжнародними термінологічними центрами.
Список літератури
1. Володина М. Н. Знание сквозь призму терминологической информации /
M. Володина // Вестник Московского университета. – Сер. 19. – 2011. -- №3. –
С. 136 – 145.
2. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І. І. Бобрика, В. Г.
Ковешнікова. – К. : Здоров’я, 2001. – 328 с.
3. Арнаудов Г. Д. Медицинская терминология на пяти языках. – София,
1979. – 944 с.
4. Ілюстрований медичний словник Дорланда. У 2-х томах. – Львів :
Наутилус, 2002. – 2688 с.

SYNONYMY OF MEDICAL TERMS AS A CULTURAL COMPONENT
OF SCIENTIFIC LANGUAGE
Larysa Smolska, PhD, Dzvenyslava Koval-Hnativ
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
The article deals with some of the results of scientific language in particular on the definition of terms and their synonymous potential. Examples of synonym terms in anatomic and clinical terminology as well as the questions of homonymous ending word forming elements of terms are considered.
Key words: scientific language, terminology data, synonym terms, homonymous ending word forming elements, terminological culture.

КОНЦЕПТУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ФРАГМЕНТІВ ЗНАННЯ В
ДИСКУРСІ СТОМАТОЛОГІЇ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал