Рекомендована літератураСкачати 145.1 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір145.1 Kb.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Жирним шрифтом виділено основні підручники і монографічні дослідження з лексикографії, курсивом – статті й автореферати, присвячені окремому аспектові теорії чи практики лексикографії, звичайним шрифтом – додаткові праці.


 1. Бабій І. О. Українська лексикографія : збірник вправ і завдань / Ірина Бабій. — Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2012. — 180 с.

 2. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія української мови : навч. посібник / С. П. Бевзенко. — К. : Вища школа, 1991. — 231 с.

 3. Бовтенко М. А. Комп’ютерна лінгводидактика : навч. посібник / М. А. Бовтенко. — М. : Флінта: Наука, 2005. — 216 с.

 4. Бодик О.П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посібник / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 416 с.

 5. Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : навч. посіб. / Бондар О. І., Карпенко Ю. О., Микитин-Дружинець М. Л. — К. : ВЦ “Академія”, 2006. — 368 с.

 6. Боярчук О. С. Сучасні тенденції в українській офіційно-діловій лексикографії / О. С. Боярчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. — 2011. — № 3. Частина 2. — С. 190—194. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog_mov/2011_3

 7. Бук С. Н. Роман Івана Франка “Для домашнього огнища” крізь призму частотного словника / С. Н. Бук // Мовознавство. — 2011. — № 4. — С. 56—66.

 8. Бурячок А. А. Семимовний словник початку ХVІІІ століття / А. А. Бурячок // Мовознавство. — 1969. — № 2. — С. 47—54.

 9. Вихованець І. Про новий тлумачний словник української мови / І. Вихованець, А. Непокупний, О. Ткаченко // Мовознавство : доповіді та повідомлення на IV Міжнародному конгресі україністів. — К., 2002. — С. 17—22.

 10. Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект) / за ред. А. П. Грищенка : монографія / Г. М. Вокальчук — Рівне : Науково-видавничний центр “Перспектива”, 2004. — 523 с.

 11. Габай А. Теоретичні засади та принципи укладання “Словника граматичного керування прикметників” / А. Габай // Українська мова. — 2011. — № 2. — С. 57—67.

 12. Галас Б. К. Рукописні українсько-російські словники 1 пол. 19 ст. / Б. К. Галас // Мовознавство. –— 1978. — № 5. — С. 69—76.

 13. Галас Б. К. Ф. С. Шимкевич як лексикограф і українське словникарство (кінець XVIII — початок XX ст.) : біографія / Б. К. Галас. — Ужгород : [б. в.], 1995. — 300 с.

 14. Галас Я. В. Із історії української лексикографії на Закарпатті (ХІХ — 1-ша пол. ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : / Ярослав Васильович Галас. — Ужгород, 2001. — 20 с.

 15. Гетьман І. М. Теоретична і практична ідеографія : принципи побудови тезаурусів / І. М. Гетьман. — К. : Наукова думка, 1993. — 186 с.

 16. Головащук СІ. Перекладні словники і принципи їх укладання (на лексичному матеріалі російської та української мов) / С. І. Головащук ; АН УРСР ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — К. : Наукова думка, 1976. — 247 с.

 17. Гордієнко Н. Сучасна лексикографія як об’єкт лінгвістики / Наталія Гордієнко // Українська мова. –– 2011. –– № 3. –– С. 67––74.

 18. Гордієнко Н. Українська тлумачна лексикографія: сучасний стан і перспективи розвитку / Н. Гордієнко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” : Збірник наук. праць. — Херсон : Вид-во ХДУ. — 2010. — Вип. 11. — С. 15—21. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvkhdu/2010_XI/index.

 19. Горецький П. Й. Історія української лексикографії / П. Й. Горецький. — К. : Видавництво АН УРСР, 1963. — 245 с.

 20. Городенська К. Граматичний словник (концепція та принципи укладання) / К. Городенська // Українська мова. — 2005. — № 2. — С. 22—27.

 21. Гринчишин Д. Г. Здобутки відділу мовознавства в галузі лексикографії / Д. Г. Гринчишин // Українська історична та діалектна лексика. — Київ, 1995. — Вип. 2. — С. 37—44.

 22. Гринчишин Д. Г. З історії створення історичного словника української мови / Д. Г. Гринчишин // Українська лексика в історичному та ареальному аспектах. — Київ : Наукова думка, 1991. — С. 5—18.

 23. Грязнухіна Т. О. Автоматичний багатомовний перекладний словник / Т. О. Грязнухіна, Т. П. Любченко // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія філологія, т. 6, вип. 2. — 2003. — С. 68—71.

 24. Грязнухіна Т. О. Система багатомовного машинного перекладу / Т. О. Грязнухіна // Мовознавство. — 2001. — № 5. — С. 14—25.

 25. Гумецька Л. Л. Принципи створення історичного словника української мови / Л. Л. Гумецька. — К. : Вид-во АН УРСР, 1958. — 24 с.

 26. Дарчук Н. П. Частотний словник сучасної української публіцистики / Н. П. Дарчук, Т. О. Грязнухіна // Мовознавство. — 1996. — № 4—5. — С. 15—18.

 27. Демська О. Вступ до лексикографії / О. Демська. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2010. — 266 с.

 28. Демська-Кульчицька О. М. Лексикографія: між ремеслом і наукою / О. М. ДемськаКульчицька // Наукові записки НаУКМА. Серія Філолологічні науки. — 2008. — Т. 85 — С. 3—9. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Fil/2008_85/01

 29. Дерба С. М. Українська термінологія в галузі прикладної (комп’ютерної) лінгвістики (логіко-лінгвістичний аналіз) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Світлана Миколаївна Дерба. — К., 2007. — 20 с.

 30. Дзира Я. Автопортрет нації (козацький “Реєстр” 1649 року як лексикографічна пам’ятка живої національної мови) / Я. Дзира // Літературна Україна. — 1997. — 23 січня. — С. 7.

 31. Дубічинський В. В. Лексикографія української мови : конспект лекцій / В. В. Дубічинський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2002. — 56 с.

 32. Дубічинський В. В. Українська лексикографія : історія, сучасність та комп’ютерні технології : навчальний посібник / В. В. Дубічинський ; Національний технічний ун-т “Харківський політехнічний ін-т”. — Х. : НТУ “ХПІ”, 2004. — 164 с.

 33. Іванова О. Термінологічні словники: класифікаційні ознаки / О. Іванова // Українська мова. — 2006. — № 4. — С. 84—94.

 34. Канна В. Ю. Структура, функції та лексикографія конотативної топонімії : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.15 / Вікторія Юріївна Канна. — Донецьк, 2009.— 19 с.

 35. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне “Я” / С. Караванський. — К., 2001. — Режим доступу: maysterni.com/p4.htm

 36. Карпіловська Є. А. Вступ до прикладної лінгвістики : комп’ютерна лінгвістика. Підручник / Є. А. Карпіловська. — Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2006. — 188 с.

 37. Карпіловська Є. А. Машинні версії традиційних словників як основа для укладання комп’ютерних словників та тезаурусів / Є. А. Карпіловська // Мовознавство. — 1996. — № 4—5. — С.  19—22.

 38. Карпіловська Є. Роль інтегральних словників у вивченні сучасного українського лексикону / Є. Карпіловська // Українська історична та діалектна лексика. — Львів, 2003. — Вип. 4. — С. 4—15.

 39. Карпіловська Є. Сучасна українська словотворчість та її відображення в неологічних словниках / Є. Карпіловська // Вісник Львівського університету. Серія “Філологія”. — 2004. — Вип. 34. Ч. І. С. 3—10 — Режим доступу: http://www.anthropos.org.ua/jspui/bitstream/123456789/970/1/

 40. Кирикилиця В. В. Укладання словників як спосіб збереження і систематизації мови / В. В. Кирикилиця // Філологічні науки — 2007. — № 3 — С. 389—393. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/nvvnu/filolog/2007_3/13/1

 41. Кириченко І. М. Українська лексикографія радянського періоду / І. М. Кириченко // Вісник АН УРСР.— К. — 1954. — № 10. — С. 12—20.

 42. Клименко Н. Ф. Морфемно-словотвірний фонд української мови як дослідницька та інформаційно-довідкова система / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська [та ін.] // Мовознавство. — 1990. — № 6. — С. 41—50.

 43. Клименко Н. Ф. Нові підходи до укладання комп’ютерних словників / Н. Ф. Клименко // Мовознавство. — 1996. — № 4—5. — С. 11—15.

 44. Клименко Н.Ф. Підходи до лексикографічного моделювання мовної динаміки. Типологія неологічних словників / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк // Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі : монографія. — К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. — С. 106—133.

 45. Ковтун А. Проблеми лесикографічної репрезентації релігійно-християнської лексики / А. Ковтун // Дивослово. — 2010. — № 6. — С. 27—29.

 46. Ковтуненко Л. С. Комп’ютерні аспекти лексикографічних систем / Л. С. Ковтуненко // Мовознавство. — 1996. — №  4—5. — С. 28—34.

 47. Кононенко В. І. Функціонально-комунікативні аспекти академічного тлумачного словника української мови / В. І. Кононенко // Мовознавство. — 2007. — № 6. — С. 3—11.

 48. Концепція державної цільової національно-культурної науково-технічної програми розвитку національної словникової бази України на 2009—2015 роки. — Режим доступу:http://www.ulif.org.ua/UMIF/sites/default/files/PROJECT

 49. Копиленко Н. Б. З історії “Словаря української мови” Бориса Грінченка / Н. Б. Копиленко // Українська мова і література в школі. — 1990. — № 7. — С. 60—63.

 50. Кочерга О. Тенденції української термінологічної лексикографії / О. Кочерга, Н. Непийвода // Урок української. — 2000. — № 3. — С. 25—29.

 51. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. П. Кочерган. — К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. — 368 с.

 52. Критська В. І. Частини мови у Частотному словнику наукового стилю (мовознавство, літературознавство, філософія) / В. І. Критська [та ін.] // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія філологія. Т.6, вип. 2. — 2003. — С. 72—79.

 53. Кровицька О. Українська лексикографія : теорія і практика / Ольга Кровицька ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича. — Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 2005. — 175 с.

 54. Кровицька О. Українська історична лексикографія у міжслов’янському контексті / О. Кровицька // Проблеми слов’янознавства. — 2003. — Вип. 53. — С. 136—144. — Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/page/n53/014.pdf

 55. Кульчицька Т. Ю. Українська лексикографія ХІІІ—ХХ ст. : бібліограф. покажчик / Т. Ю. Кульчицька ; НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Л. : [б. в.], 1999. — 360 с.

 56. Кульчицький І. М. Відображення структурних відношеннь реєстру темінологічних словників у базах даних / І. М. Кульчицький // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. Інформ. системи та мережі. — 2010. — № 689. — С. 271—280.

 57. Кульчицький І. М. Комп’ютерно-технологічні аспекти створення сучасних лексикографічних систем / І. М. Кульчицький; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, 2002. — 59 с.

 58. Кульчицький І. М. Лексикографічна база даних збірки М. Номиса “Українські приказки, прислів’я і таке інше” / І. М. Кульчицький, Н. Б. Осідач // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. Інформ. системи та мережі. — 2011. — № 699. — С. 321—331. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/ISM/2011_699/33.pdf

 59. Кульчицький І. М. Розроблення WordNet-подібного словника української мови / І. М. Кульчицький [та ін.] // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. Інформ. системи та мережі. — 2010. — № 673. — С. 306—318. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/ISM/2010_673/34.pdf

 60. Лексикографія сучасної української мови : методичні матеріали, навчальні словники : для студ. Ін-ту журналістики / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка / Анастасія Іванівна Мамалига (упоряд.). — К. : Вид-во КДУ, 1994. — 116 с.

 61. Лендау, Сидні І. Словники : мистецтво та ремесло лексикографії / Сидні І. Лендау / Пер. з англ. — К. : К.І.С., — 2012. — 480 с.

 62. Лещук Т. Проблеми уніфікації науково-технічних словників (з погляду лексикографічних засад) / Т. Лещук // Українська мова. — 2005. — №  2. — С. 44—55.

 63. Лісна М. І. Українська перекладна лексикографія: проблема безеквівалентності (друга половина ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Маріанна Ігорівна Лісна. — Харків, 2011. — 20 с.

 64. Лозко Г. Перші українські словники / Г. Лозко // Українське народознавство. — 3тє вид. — Х., 2005. — Режим доступу: http://pidruchniki.ws/kulturologiya/pershi_ukrayinski_slovniki

 65. Ляшук Н. Кодифікація багатозначних лінгвістичних термінів у словниках цитатного типу / Наталія Ляшук // Українська мова. –– 2011. –– № 3. –– С. 57––67.

 66. Максимчук В. В. Особливості лексикографічного представлення авторських лексичних новотворів у сучасних неологічних словниках / В. В. Максимчук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. — Вип. 17. — С. 256—264. — Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/729/1/6.pdf

 67. Мовчун Л. Словник української мови: додатковий том. Історія укладання та підсумки роботи / Лариса Мовчун // Українська мова. –– 2011. –– № 3. –– С. 74––82.

 68. Москаленко А. Нариси історії української лексикографії / А. Москаленко. — К. : Державне учбово-педагогічне видавництво “Радянська школа”, 1961. — 164 с.

 69. Назаров С. М. Проект “Глоса”: система комп’ютерних навчальних словників / С. М. Назаров [та ін.] // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія філологія. Т. 6, вип.  2. — 2003. — С. 33—42.

 70. Німчук В. В. Мовознавство на Україні в ХІV—ХVІІ ст. / В. В. Німчук. — К. : Наукова думка, 1985. — 224 с. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/nimchuk/nim.htm

 71. Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською / В. В. Німчук. — К. : Наукова думка, 1980. — 304 с.

 72. Німчук В. Тимченко Є. — основоположник української наукової історичної лексикографії / В. Німчук // Українська історична та діалектна лексика. — Вип. 3. — Львів, 1996. — С. 26—34.

 73. Озерова Н. Г. Перший том словника української мови у 20-ти томах / Н. Г. Озерова, В. А. Широков // Мовознавство. — 2011. — № 2. — С. 3—13.

 74. Паламарчук Л. С. Питання теорії і практики сучасної лексикографії / Л. С. Паламарчук // Мовознавство. — 1977. — № 4. — С. 3—12.

 75. Паламарчук Л. С. Українська радянська лексикографія (Питання історії, теорії та практики) / Л. С. Паламарчук. — К. : Наукова думка, 1978. — 201 с.

 76. Перебийніс В. І. Традиційна та комп’ютерна лексикографія : навчальний посібник / В. І. Перебийніс, В. М. Сорокін. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. — 218 с.

 77. Пещак М. М. Нариси з комп’ютерної лінгвістики / М. М. Пещак. — Ужгород : Закарпаття, 1999. — 199 с.

 78. Пещак М. М. Стан і перспективи комп’ютерної лексикографії в Україні / М. М. Пещак // Мовознавство. — 1996. — № 4—5. — С. 8—11.

 79. Погрібна О. О. Дослідження семантичної структури іменникових дефініцій у тлумачному словнику / О. О. Погрібна // Мовознавство. — 2003. — № 1. — С. 84—89.

 80. Познанська В. Д. Українська лексикологія, фразеологія та лексикографія. Практикум : навчальний посібник / В. Д. Познанська, М. О. Вінтонів, Л. В. Сегін. — Донецьк-Слов’янськ : ДонНУ, 2007. — 67 с. — Режим доступу: http://mova.dn.ua/content/view/154/21/

 81. Полюга Л. Проблеми української лексикографії в освітянському процесі / Л. Полюга // Українська мова в освіті. — Івано-Франківськ, 2000. — С. 141—154.

 82. Полюга Л. М. Складові елементи словників: із досвіду лексикографа / Л. М. Полюга // Записки з українського мовознавства. Зб. наук. праць — Одеса, 2006. — Вип. 16. — С. 299—307.

 83. Полюга Л. Структура і функції словникових статей у лексиконах різних типів / Л. Полюга // Українська історична та діалектна лексика : зб. наук. праць. — Львів, 2003. — Вип. 3. — С. 16—23. — Режим доступу: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TKWork/TK_poluha_2003_01.htm

 84. Полюга Л. Український лексикограф як особистість / Л. Полюга // Дивослово. — 2004. — № 6. — С. 54—55.

 85. Проблеми й перспективи авторської лексикографії. “Регіональний” словник поетичних неолексем (Рівненщина) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний ун-т “Острозька академія” / Галина Миколаївна Вокальчук (відп. ред.). — Вид. 2-ге, випр. і доп. — Острог : Острозька академія, 2008. — 192 с.

 86. Родніна Л. Корифеї повоєнної української лексикографії (40—50 роки ХХ ст.) / Л. Родніна // Українська мова. — 2001. — № 1. — С. 91—95.

 87. Русанівський В. М. Від універсальної бази лінгвістичних знань до комп’ютерного укладання словників / В. М. Русанівський, Н.Ф. Клименко // Мовознавство. — 1995. — № 4—5. — С. 6—7.

 88. Русанівський В. М. Інформаційно-лінгвістичні основи сучасної тлумачної лексикографії / В. М. Русанівський, В. А. Широков // Мовознавство. — 2002. — № 6. — С. 7—48.

 89. Русанівський В. М. Теоретико-лінгвістичні засади та інформаційно-комп’ютерне забезпечення україномовних лінгвістичних інтелектуальних систем / В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, В. А. Широков // Мовознавство. — 1996. — № 4—5. — С. 3—7.

 90. Світлична Т. В. Місце комп’ютерної лексикографії в загальному словникарстві. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ling/2010_2/5.pdf

 91. Сінкевич Н. М. Сучасний електронний український словник як база лінгвістичного аналізу слова. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal///Soc_Gum/dlgum/2011.../Artcl31.pdf

 92. Сірук О. Б. Тезаурус дієслів української мови: лінгвістичні проблеми та методика конструювання : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Олена Борисівна Сірук. — К., 2006. — 20 с.

 93. Сніжко Н. В. Ідеографічний тезаурус як інформаційно-довідкова система при вивченні закономірностей структурно-функціональної організації лексики / Н. В. Сніжко, М. Д. Сніжко // Мовознавство. — 1996. — № 4—5. — С. 23—28.

 94. Сніжко Н. В. Ідеографічний тезаурус як модель лексико-семантичної системи (за наслідками автоматизованого аналізу українських іменників) / Н. В. Сніжко // Мовознавство. — 1995. — № 6. — С. 28—35.

 95. Статєєва В. Ліна Костенко й українська лексикографія кінця ХХ — початку ХХІ століття / В. Статєєва // Культура слова. — 2010. — Вип. 73. — С. 54—64. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Kuls/2010_73/Stateyeva.pdf

 96. Струганець Л. В. Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття : автореф. дис. … д. філол. наук : 10.02.01 / Любов Василівна Струганець. — К., 2002. — 33 с.

 97. Струганець Л. В. Рукописний словник Я. Головацького — джерело дослідження діалектної лексики / Л. В. Струганець // Культура слова. — 1992. — Вип. 42. — С. 14—18.

 98. Сучасна українська літературна мова. Орфографія, лексикологія, фразеологія, лексикографія : навч.-метод. посіб. / Л. І. Лонська ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 2011. — 263 с.

 99. Тараненко О. О. Лексикографія // Українська мова: Енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк [та ін.]. — К. : Укр. енцикл., 2004. –– 824 с. — С. 296—297.

 100. Тараненко О. О. Новий словник української мови (концепція і принципи укладання словника) / О. О. Тараненко. — К. : Кам’янець-Подільський, 1996. — 170 с.

 101. Ткаченко О. До концепції нового “Словника української мови” (Перевидання з додатком чи новий словник?) / О. Ткаченко // Українська мова. — 2002. — № 1. — С. 18—24.

 102. Томіленко Л. М. Галузева термінологія в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови (лексико-семантичний та словотвірний аспекти) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Людмила Миколаївна Томіленко. — К., 2010. — 19 с.

 103. Указ Президента України від 07.08.1999 р. № 967 “Про розвиток національної словникової бази” // Офіційний вісник України. — 1999. — № 32.

 104. Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія (м. Київ, Інститут української мови, 12—13 травня 2011 р.) / Відпов. ред. : к. філол. н. І. С. Гнатюк. — К., 2011. — 560 с.

 105. Українська лексикографія другої половини ХХ — початку ХХІ століття : навч. посіб. / Н. О. Зубець ; Ред. : Л. І. Кучеренко ; Запоріз. нац. ун-т. — 2-ге вид., доповн. — Запоріжжя, 2011. — 125 с.

 106. Українська лексикографія кінця ХVІ — ІІ половини ХVІІІ століття : лекції для студ. філол. ф-ту / О. А. Крижко ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ, 2003. — 38 с.

 107. Хобзей Н. Сучасне українське діалектне словництво / Н. Хобзей // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Відп. редактор Микола Крикун, заступник відп. редактора Остап Середа. Львів, 2006—2007. — Режим доступу: www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/760Chobzej.pdf

 108. Цимбалюк-Скопненко Т. В. Українська авторська лексикографія: здобутки й перспективи / Т. В. Цимбалюк-Скопненко // Українська мова. — 2010. — № 2. — С. 3—14.

 109. Черницький В. Б. Комп’ютерна лексикографія : навчальний посібник / В. Б. Черницький / Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. — Миколаїв : НУК, 2004. — 84 с.

 110. Широков В. А. Всеукраїнський лінгвістичний діалог у контексті теорії лексикографічних систем / В. А. Широков // Мовознавство. — 2003. — № 6. — С. 3—7.

 111. Широков В. А. Елементи лексикографії : монографія / В. А. Широков ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. — К. : Довіра, 2005. — 304 с.

 112. Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем / В. А. Широков ; НАН України. Український мовно-інформ. фонд. — К. : Довіра, 1998. — 331 с.

 113. Широков В. А. Технологічні основи сучасної тлумачної лексикографії / В. А. Широков [та ін.] // Мовознавство. — 2002. — № 6. — С. 49—86.

 114. Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем : монографія / В. А. Широков ; НАН України. Укр. мовно-інформ. фонд. — К. : Наукова думка, 2004. — 327 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал