Рекомендації щодо проходження стажування кандидатів на посаду судді у місцевому загальному судіСкачати 98.62 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір98.62 Kb.
Рекомендації щодо проходження стажування кандидатів на посаду судді

у місцевому загальному суді

Під час проходження стажування в місцевому загальному суді кандидатам на посаду судді необхідно:

І. Під час проходження стажування в канцелярії суду ознайомитись з:


 • Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженою

наказом ДСА України 27.06.2006 року № 68;

 • Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30;

 • Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженою наказом ГПУ , МВС України, ДПА України, СБУ, ВСУ, ДСА України 27.08.2010 року № 51/401/649/471/23/125;

 • порядком надходження та прийому канцелярією суду позовних заяв, скарг, клопотань, кримінальних проваджень та інших заяв та документів. Їх реєстрація та автоматичний розподіл;

 • порядком передачі заяв (клопотань, скарг, тощо) судді;

 • порядком обліку та зберігання речових доказів;

 • порядком повернення справ до канцелярії суду після закінчення їх розгляду та прийняття рішення;

 • порядком видачі виконавчих листів.

ІІ. Виробити та розвинути вміння і навички, необхідні для підтримання авторитету судової влади; навчитись оцінювати свою поведінку як судді з точки зору етичних правил; вивчити правила належної поведінки судді у різних сферах і навчитись ними керуватися.
Бути присутнім під час спілкування судді з працівниками апарату, у судових засіданнях, з представниками ЗМІ, тощо.

За результатами отриманих знань і навичок кандидат на посаду судді зобов’язаний підготувати реферат за однією з вказаних тем: 1. Суддівська діяльність як різновид професійної діяльності юристів та її особливості.

 2. Професіоналізм судді.

 3. Гласність та конфіденційність у роботі судді.

 4. Гарантії професійної діяльності судді.

 5. Якості, необхідні для здійснення професійної діяльності судді.

 6. Етичні аспекти при формуванні професійних навичок роботи судді.

 7. Судова етика та дотримання порядку в залі судового засідання.

 8. Конфлікт інтересів у професійній діяльності судді. Вирішення та попередження юридичних конфліктів.

 9. Професійна деформація судді та способи її запобігання.

 10. Професійна свідомість та культура діяльності судді.

Вимоги до реферату:

 • набір тексту здійснюється стандартним 14 шрифтом Times New Roman;

 • назви розділів краще набирати 14-им шрифтом (усі великі напівжирні), а пункти і підпункти виділяти напівжирним курсивом;

 • міжрядковий інтервал – 1,5;

 • відступ в абзацах – 1,25 см;

 • текст реферату необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 15 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм;

 • нумерація сторінок зверху посередині;

 • обсяг реферату – 15-20 сторінок.

Рекомендовані джерела:

 1. Конституція України (ст.ст. 126, 127, 129). Інтернет ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show;

 2. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (1950 р.) Інтернет ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004;

 3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Інтернет ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF%D1%80%;

 4. Висновок Консультативної ради європейських суддів про етику та відповідальність суддів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_en.asp;

 5. Кодекс професійної етики суддів, затверджений V з’їздом суддів України 24 жовтня 2002р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/tu11/14/47/;

 6. Європейська хартія про закон про статус суддів від 10 липня 1998 року // Бойко В., Євдокимов В., Юлдашев О. Право людини на правосуддя (Судове право України): Навч. посіб. – К.: «Варта»; МАУП, 2003. – С. 243-246;

 7. Рекомендація №(94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Незалежність, дієвість та роль суддів» від 13 жовтня 1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_323;

 8. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки від 17 листопада 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a38;

 9. Висновок Консультативної ради європейських суддів про правосуддя і суспільство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_en.asp>;

 10. Акашев А.Б. Юридическая психология: Хрестоматия. – Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2008. – 331 с.;

 11. Алексеева Л.В. Юридическая психология: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2010. – 312 с.;

 12. Ароцкер Л. Е. Тактика и этика судебного допроса. – М., 1969.

 13. Асмолов А. Г. Психология личности. – М., 1990;

 14. Афанасьева О.В. Етика и психология профессиональной деятельности юриста: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений /О.В. Афанасьева, А.В. Пищелко.- 2-е изд., перераб.и доп.- М.: Издательский центр "Академия", 2004.- 224с.;

 15. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология: Учебник. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 596с.;

 16. Бандурка О.М. Професійна етика працівників органів внутрішніх справ: Навч. посібник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 220с.;

 17. Бачинин В.А. Культурология : Энциклопедический словарь / В.А. Бачинин. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 288 с.;

 18. Бедрацкая, А. В. О психологии противодействия судьи злоупотреблениям процессуальными правами учасниками арбитражного процесса / А. В. Бедрацкая.//Российское правосудие. -2012. - № 4. - С. 86 -90;

 19. Бедь В.В. Юридична психологія. Навч. посіб., 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: МАУП, 2004. – 436с.;

 20. Бочелюк В.Й. Юридична психологія Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.;

 21. Будіянський М.Ф. Психологія судової діяльності: Навч.посібник // Одеськ. націон. у-т ім. І.І. Мечникова.- Одеса: Фенікс, 2005.- 118 с.;

 22. Буроменський М. Сердюк О., Підкуркова І. Суди у відносинах з журналістами: Посібник для суддів. – Київ, 2009. – 64с. / Режим доступу з екрана: http://court.gov.ua/userfiles/UROL_Courts_and_Media_Manual_for_Judges.pdf;

 23. Буроменський М., Сердюк О., Підкуркова І. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ: Посібник для суддів. — К., 2008. — 64 с.;

 24. Валицкас Г., Юстицкис В. Соответствие поведения судей требованиям процедурной справедливости (на примере литовского судопроизводства) // Психологический журнал, 2006. - Т.27. - № 4. -с.95-105;

 25. Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов. 6-е изд. –СПб.: Питер, 2009. -608с.;

 26. Велично О., Янковська Т. Управління конфліктами та стресом. Посібник для працівників апарату суду. – К., 2010. – 192с.

 27. Декларація щодо надання інформації через засоби масової інформації стосовно кримінального провадження / Режим доступу з екрана: http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/51/;

 28. Дубровская Т.В. Судебный дискурс: речевое поведение судьи [Електронний ресурс]: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук: специальность 10.02.19 <Теория языка> / Т.В. Дубровская. - Саранск: 2010. - 40 с.- Режим доступу: http://www.ceninauku.ru/page_15885.htm;

 29. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной психологии: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2005. - 640 с.;

 30. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и развитие компетентности в общении. – М., 1990.

 31. Іванов В.М., Іванова О.В. Юридична конфліктологія. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2004. – 224с.;

 32. Іова В.Ю. Формування правової культури особистості на засадах духовності : навчально-методичний посібник / В.Ю. Іова. – Камянець-Подільський : Абетка. – 2001. – 168 с.;

 33. Кармин А. Культурология : учебник / Анатолий Кармин. – СПб. : Лань, 2011. – 928 с.;

 34. Колеснікова О.В. Естетична культура у професійному становленні юриста : конспект лекцій / О.В. Колеснікова. – Харків : УкрЮЛ, 1994. – 20 с.;

 35. Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (общие черты судебной этики) [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://az.lib.ru/k/koni_a_f/text_0060.shtm;

 36. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн "Видавничий Дім " Ін Юре ".- 2004.- 424 с.;

 37. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Підручник, 2-ге вид., перероб.і доп. – Х.: Право, 2008. – 240с.;

 38. Костенко О.М. Культура і закон – у протидії злу / О.М. Костенко. – К. : Атіка, 2008. – 352 с.;

 39. Левчук Л.Г. Основи естетики : навчальний посібник / Л.Г. Левчук, О.І. Оніщенко. – К. : Вища школа, 2000. – 271с.;

 40. Лозовой В.О. Професійна етика юриста / В.О. Лозовой, О.В. Петришин. – Харків : Право, 2004. – 176 с.;

 41. Маляренко А.В. Про присягу судді та відповідальність за її порушення // Вісник Верховного Суду України. -№2. -2012. -С. 26-31.

 42. Марчак В.Я., Шувальська Л.Р. Використання спеціальних психологічних знань суб’єктами судочинства [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/socpr/2011_1/Marchak.pdf;

 43. Москвич Л.М. Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади // Вісник Верховного Суду України. -№2. -2011. –С. 25-30.

 44. Москвич Л.М., Іваницький С.О., Русанова І.О. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних) / За заг. ред. І.Є. Марочкіна: Монографія. – Харків: «Фінн», 2009. – 488 с.;

 45. Нерсесянц В.С. Право и культура : монография / В.С. Нерсесянц, Г.И. Муромцев, Г.И. Мальцев [и др.]. – М. : РУДН, 2002. – 423 с.;

 46. Нестерчук Л.П. Етичні основи в діяльності суддів України //Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Випуск 47. – С.212-216;

 47. Пантелеев В. А. Психология судебного разбирательства по уголовным делам. – М., 1980;

 48. Петруня О.Э. Юридическая психология Учебное пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2007. – 171с.;

 49. Пушкин В.Н. Эвристика – наука о творческом мышлении / В.Н. Пушкин. – М. : Издательство политической литературы, 1967. – 272 с.;

 50. Романов В.В. Юридическая психология. – М.: Юристъ, 1998. – 488с.;

 51. Сливка С.С. Інформаційна культура юриста. – Івано-Франківськ, 1996. – 155 с.; Скакун О.Ф. Юридическая деонтология: учебник / О.Ф. Скакун. – Харьков : Эспада, 2006. – 384 с.;

 52. Сливка. С. Юридична деонтологія. Підручник. Вид. 2-е, пере-роб. і доп- К.: Атіка, 2003.- 320 с.;

 53. Столяренко А. М. Психологические приемы в работе юриста. – М., 2000;

 54. Столяренко А.М. Энциклопедия юридической психологии. – Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 607с.;

 55. Столяренко О.М. Психологические приемы в работе юриста [Електронний ресурс] : - Практ. пособие. - М.: Юрайт, 2000. – 345 с.- Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/989135/;

 56. Стратегічні комунікації суду або як досягти поставлених цілей / Режим доступу з екрана: http://court.gov.ua/userfiles/UROL_Strategic_Court_Communications_Manual_2011_UKR.pdf;

 57. Стратегічні комунікації. Навчально-методичний посібник для викладачів суддів і працівників апарату суду / Режим доступу з екрана: http://www.ukrainerol.org.ua/content/library_doc/ UROL_Strategic_Communications_PIO_Curriculum_2011_UKR.pdf;

 58. Управління залою судових засідань. Навчальний посібник (у формі модуля). Академія суддів України. – К., 2010. – 216 с.;

 59. Хмелевский С.В. Юридическая психология Учебно-методические материалы. – М.: ЦДО МНЮИ, 2002. – 135с.;

 60. Цимбалюк М.М. Онтологія правосвідомості : теорія та реальність : монографія / М.М. Цимбалюк. – К. : Атіка, 2008. – 288 с.;

 61. Цимбаюк Ю.М.Психологія спілкування. – Вид – во Професіонал, Київ – 2004;

 62. Шепітько В. М. Психологія судової діяльності:[навч. посіб.] / Шепітько В. М. – Х.:Право, 2006. – 160 с.;

 63. Шибіко В.П. Етика судова/ В.П. Шибіко//Юридична енциклопедія, 1999. –Т. 2. –С. 367;

 64. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология: Учебник Шиханцов Г. Г., Отв. ред.: Томсинов В. А. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – 352с.;

 65. Щёкин Г.В. Как читать людей по их внешнему облику. – 2-е изд. – К., 1993;

 66. Юдина Е.В. Юридическая психология: Учебное пособие / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. – 206с.

ІІІ. Навчитись здійснювати аналіз позовних заяв, зустрічних позовних заяв, судової практики з питань відкриття провадження у справі, залишення позовної заяви без руху, рух справи, зупинення провадження, закриття провадження, залишення заяви без розгляду. Виробити навички своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ місцевим судом першої інстанції за наступним планом:

1. Завдання цивільного судочинства.

Законодавство про цивільне судочинство.

Мова цивільного судочинства.

Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ.

2. Аналіз позовних заяв.

Поняття позову, вимоги яким має відповідати позовна заява.

Підстави залишення позовної заяви без руху.

Підстави повернення заяви.

Підстави відмови у відкритті провадження у справі.

Вимоги, яким має відповідати зустрічний позов.

Вимоги, яким має відповідати позов третьої особи із самостійними вимогами.

Процедура об’єднання і роз’єднання позовів.

Підстави та правові наслідки залишення заяви без розгляду.

3. Відкриття провадження у справі.

Процесуальні строки.

Процесуальний документ про відкриття провадження, його форма і зміст.

Визначення складу осіб, які беруть участь у справі.

Надіслання копії ухвали.

Вимоги належного повідомлення про виклик до суду.

4. Докази та доказування.

Процедура забезпечення доказів.

Виклик свідків.

Процедура забезпечення позову.

Порядок призначення експертизи.

5. Попереднє судове засідання. Відводи.

Мета попереднього судового засідання.

Процесуальні дії суду у попередньому судовому засіданні.

Можливість ухвалення судового рішення у попередньому судовому засіданні.

Призначення справи до розгляду.

6. Судовий розгляд справ.

Судове засідання – процесуальна форма судового розгляду цивільної справи.

Ускладнення, що виникають при судовому розгляді справи, їх правові наслідки.

Фіксування судового засідання технічними засобами та протоколи про окремі процесуальні дії.

7. Підстави та правові наслідки зупинення провадження, відновлення провадження. Закриття провадження.

8. Судові рішення.

Види судових рішень.

Мирова угода.

Набрання законної сили судовими рішеннями.

Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень.

9. Заочний розгляд справи.

Завдання та особливості заочного розгляду справи.

Вимоги, що ставляться до заочного рішення та набрання ним законної сили.

Процедура перегляду заочного рішення.

Правові наслідки скасування заочного рішення.

10. Судові витрати, їх розподіл.

11. Особливості розгляду справ окремого провадження. Склад суду та інші учасники цивільного процесу.

12. Особливості розгляду справ наказного провадження. Процедура розгляду заяви про скасування судового наказу.

13. Особливості розгляду заяв у зв’язку з нововиявленими обставинами.

14. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів.

15. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.

16. Відновлення втраченого провадження.17. Особливості провадження у справі за участю іноземних осіб.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал