Реферативний огляд ВступСкачати 402.89 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації13.12.2016
Розмір402.89 Kb.
ТипРеферат
1   2   3

Алфавітний список авторів

 1. Баранов В. В. Психолого-педагогічні умови формування соціальної компетентності виховання закладів соціальної реабілітації / В. В. Баранов // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. – 2011. – 13, Ч. 5. – С. 7-13. – Бібліогр.: 9 назв. – укp.

 2. Безкоровайна О. Соціальна компетентність старшокласника в контексті особистісно-зорієнтованого підходу / О. Безкоровайна // Нова педагогічна думка. – 2011. – № 4. – С. 49-53. – Бібліогр.: 8 назв. – укр..

 3. Безродна В. Історична освіта як чинник формування комунікативної компетентності / В. Безродна // Рідна школа. – 2010. – № 4/5. – С. 66-68. – Бібліогр.: 6 назв. – укp.

 4. Бех І. Ідентифікація у вихованні особистості / І. Бех // Рідна школа. – 2013. – № 4/5. – С. 20-25. – Бібліогр.: 10 назв. – укр.

 5. Биковська О. Теоретико-методичні основи позашкільної освіти / О. Биковська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 2. – С. 24-29. – Бібліогр.: 4 назв. – укp.

 6. Білозерська І. Реалізація компетентнісної парадигми у роботі з батьками дітей із порушеннями психофізичного розвитку / І. Білозерська // Дефектологія. – 2011. – № 3. – С. 14-17. – Бібліогр.: 5 назв. – укp.

 7. Бобрич Н. В. Соціальна компетентність як складова частина компетентнісного підходу / Н. В. Борбич / Педагогічний пошук. – 2011. – №2. – С.11-13. – Бібліогр.: 7 назв. – укр..

 8. Гайдаєнко І. В. Формування комунікативної компетентності на уроках української мови та літератури / І. В. Гайдаєнко, С. В. Левченко // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 59. – С. 80-84. – Бібліогр.: 6 назв. – укp.

 9. Глушенко К. О. Проблема формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей у спеціальній літературі США та Великої Британії : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / К. О. Глушенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2009. – 20 c. – укp.

 10. Гринченко Н. В. Андрагогічна модель підготовки класних керівників до формування соціальної компетентності підлітка / Н. В. Гринченко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 29. – С. 121-127. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

 11. Гринченко Н. Теоретичні основи та діагностичне дослідження формування соціальної компетентності підлітка / Н. Гринченко // Рідна школа. – 2008. – № 12. – С. 14-16. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

 12. Данилейко С. Використання ідей В. Сухомлинського в процесі формування соціальної компетентності молодших школярів / С. Данилейко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 101. – С. 118-124. - Бібліогр.: 7 назв. – укр..

 13. Данилейко С. І. Поліпшення якості навчальної літератури з християнської етики як чинник формування соціальної компетентності молодших школярів / С. І. Данилейко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ, 2010. – Вип. 88. – С. 71-75. – Бібліогр. в кінці ст. – укр..

 14. Добротвор О. В. Формування комунікативної компетентності старшокласників засобами організаційно-діяльнісної гри : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / О. В. Добротвор; Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2011. – 20 c. – укp.

 15. Дорожко М. В. Теоретичні питання формування в молодших школярів ключових компетентностей / М. В. Дорожко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 40. – С. 105-110. – Бібліогр.: 3 назв. – укр..

 16. Залібовська-Ільницька З. В. Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / З. В. Залібовська-Ільніцька; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. – Житомир, 2009. – 20 c. – укp.

 17. Залібовська-Ільніцька З. В. Шляхи підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів / З. В. Залібовська-Ільніцька // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2008. – № 5. – С. 27-32. – Бібліогр.: 3 назв. – укp.

 18. Запасникова О., Лівенцев О. Виховання старшокласників як суб'єктів соціальної сфери життя громадянського суспільства / О. Запасникова, О. Лівенцев // Рідна школа: щомісяч. наук.-пед. журн. – 2013. – № 12. – С. 56-60. – Бібліогр.: 3 назви. – укр..

 19. Івашковський В. В. Теоретико-методичні засади виховання старшокласників як суб'єктів громадянського суспільства : монографія / В. В. Івашковський; НАПН України, Ін-т пробл. виховання. – К.: Паливода А. В., 2010. – 514 c. – Бібліогр.: 923 назв. – укp.

 20. Коберник Г. І. Формування громадянських якостей школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Г. І. Коберник // Пед. дискурс: зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 10. – С. 221-223. – Бібліогр.: 3 назв. – укp.

 21. Колган Т. В. Формування громадянської компетентності старшокласників через виховний потенціал предметів суспільно-гуманітарного циклу / Т. В. Колган // Наша школа. – 2012. – № 1. – С. 21-26. – Бібліогр.: 9 назв. – укp.

 22. Колодич О. Б. Формування мовленнєвої компетентності як засобу соціально-психологічної адаптації дітей молодшого шкільного віку в сучасному суспільстві / О. Б. Колодич // Наука і освіта. – 2009. – № 10. – С. 194-197. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.

 23. Кондратюк Н. В. Соціально-психологічний потенціал особистості у ХХІ столітті / Н. В. Кондратюк // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 29. – С. 266-271. – Бібліогр.: 5 назв. – укp.

 24. Костенко С. Е. Педагогічні умови формування моральної поведінки підлітків у сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / С. Е. Костенко; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2013. – 20 c. – укp.

 25. Кузьміч Т. О. Формування соціальної компетентності старшокласників засобами слов'янської культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Т. О. Кузьміч; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 19 c. – укp.

 26. Кучер О. А. Формування громадянської компетентності учнів профільних класів засобами варіативних суспільствознавчих предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. А. Кучер; НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2014. – 20 c. – укp.

 27. Кучер О. Громадянська компетентність старшокласників у контексті парадигми сучасної освіти до особистісно зорієнтованого навчання / О. Кучер // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 4. – С. 194-198. – Бібліогр.: 21 назв. – укp.

 28. Липецький О. Метод проектів як засіб формування соціальної компетентності учнів у технічних гуртках позашкільних навчальних закладів / О. Липецький // Нова педагогічна думка. – 2011. – № 3. – С. 8-10. – Бібліогр.: 6 назв. – укp.

 29. Литовченко О. Виховання соціально компетентної особистості в позашкільному навчальному закладі / О. Литовченко // Шлях освіти. – 2009. – № 4. – С. 28-31. – укp.

 30. Литовченко О. Теоретико-методичні засади виховання соціально компетентної особистості у позашкільних навчальних закладах / О. Литовченко // Нова педагогічна думка. – 2011. – № 3. – С. 14-16. – Бібліогр.: 8 назв. – укp.

 31. Лук’яненко В. В. Психологічні особливості становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / В. В. Лук'яненко; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2011. – 20 c. – укp.

 32. Малахова С., Апалькова Т., Фокіна Н. Розвиток соціальної та громадянської компетентностей старшокласників засобами телекомунікаційних проектів / С. Малахова, Т. Апалькова, Н. Фокіна // Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журн. – 2013. – № 12. – С. 61-65. – Бібліогр.: 5 назв. – укр..

 33. Мамчур Л. І. Лінгводидактичні підходи до формування комунікативної компетентності учнів основної школи / Л. І. Мамчур // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 59. – С. 125-129. – Бібліогр.: 9 назв. – укp.

 34. Мамчур Л. І. Перспективність і наступність у формуванні комунікативної компетентності учнів основної школи : монографія / Л. І. Мамчур; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань : Сочінський, 2012. – 449 c. – Бібліогр.: с. 411-449. – укp.

 35. Оксенюк О. Використання шкільних курсів історії у формуванні готовності педагогів до розвитку соціальної компетентності у старших підлітків / О. Оксенюк // Нова педагогічна думка. – 2011. – № 3. – С. 26-30. – Бібліогр.: 4 назв. – укp.

 36. Оксенюк О. Застосування засобів вивчення історії для формування національних цінностей у старших підлітків / О. Оксенюк // Нова педагогічна думка. – 2010. – № 3. – С. 84-88. – Бібліогр.: 3 назв. – укp.

 37. Окушко Т. Формування соціальної компетентності підлітків у дитячому об'єднанні / Т. Окушко // Нова педагогічна думка. – 2011. – № 4. – С. 92-94. – Бібліогр.: 6 назв. – укp.

 38. Папач О. І. Громадянські компетентності та їх формування у молодших школярів / О. І. Папач, Т. П. Козачук // Наша школа. – 2007. – № 3. – С. 10-15. – Бібліогр.: 8 назв. – укp.

 39. Позднякова О. Л. Формування соціальної компетентності учнів з обмеженими можливостями здоров'я засобами проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / О. Л. Позднякова; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2010. – 22 c. – укp.

 40. Рибак Г. Формування громадянської компетентності школярів через реалізацію системи громадянського виховання та освіти / Г. Рибак // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 135-138. – Бібліогр.: 4 назв. – укp.

 41. Савенко Н. Педагогічне проектування закладу життєвої компетентності / Н. Савенко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 2. – С. 90-93. – Бібліогр.: 5 назв. – укp.

 42. Сак Т. Контроль та оцінювання соціальної компетентності учнів з особливостями психофізичного розвитку в інклюзивному класі / Т. Сак // Дефектологія. – 2010. – № 4. – С. 8-12. – Бібліогр.: 5 назв. – укp.

 43. Симоненко С. М. Психологічні особливості формування гендерної моделі поведінки у хлопчиків молодшого шкільного віку за допомогою українських народних казок / С. М. Симоненко, І. В. Нападовська // Наука і освіта. – 2008. – № 7. – С. 169-174. – Бібліогр.: 5 назв. – укp.

 44. Смагіна Т. М. Формування громадянської компетентності учнів у процесі навчання правознавства : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. М. Смагіна; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2007. – 20 c. – укp.

 45. Терпан В. Соціокультурна самоідентифікація та адаптація молодшого школяра / В. Терпан // Соціальна психологія. – 2011. – № 5. – С. 154-162. – Бібліогр.: 5 назв. – укp.

 46. Хом’як А. П. Педагогічні технології формування комунікативної компетентності старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / А. П. Хом'як; Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2010. – 20 c. – укp.

 47. Чернова Л., Керчмар Д. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: кроки до європейської школи здоров'я / Л. М. Чернова, Д. Керчмар // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров'я через освіту: матеріали V Міжнар. та ХІХ Всеукр. пед. читань, 11-12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку: [у 4 т.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Укр. асоц. ім. Василя Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк: Витоки, 2012. – Т. 4. – С. 276-279. – Бібліогр.: 10 назв. – укр..

 48. Шестопалюк О. Громадянська освіта як фактор формування громадянських компетентностей сучасної молоді / О. Шестопалюк // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С. 33-35. – Бібліогр.: 6 назв. - укp.

 49. Шульський М. В. Школа соціальної адаптації / М. В. Шульський // Педагогічний пошук. – 2013. – № 2. – С. 38-42. – Бібліогр.: 7 назв. – укp.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал