Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу // Професійно-педагогічна освіта: особистісно-орієнтований підхід : монографія / за редСкачати 283.04 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації22.12.2016
Розмір283.04 Kb.
1   2   3

Рішення завдань психолого-педагогического супроводу дитини не може бути обмежене безпосередньою взаємодією психолога з дитиною, а вимагає організації роботи з педагогами і батьками як учасниками навчально- виховного процесу
[
19
].
Традиційно цей напрям визначається як психологічна освіта.
Затвердження парадигми розвивальної, особистісно-орієнтованої освіти, завдання підвищення професіоналізму педагогічних кадрів вимагають переходу від традиційної моделі психологічної освіти до моделі розвитку психологічної компетентності педагогів, оснащенню їх антропо- і психотехнікою, що дозволяє вирішувати актуальні завдання розвитку і виховання дитини, її навчання
[
19
].


Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей
Діагностична робота
- вивчення типів темпераменту; - вивчення рівня домагань учнів;
- виявлення типів акцентуацій характеру; - виявлення домінуючої загальної мотивації;
- виявлення рівнів та типів тривожності; - вивчення загального рівня розумового розвитку;
- вивчення особливостей особистості; - вивчення типів інтелекту;
- вивчення класного колективу; - вивчення творчих здібностей особистості;
- вивчення творчого потенціалу особистості
Консультаційна робота
Діти
Педагоги
Батьки
Адміністрація школи
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
Напрямки роботи:
когнітивна сфера; мотиваційна сфера; особистісна сфера; емоційна сфера.
Форми роботи:
семінари, практикуми; тренінги; розвивальні вправи; вправи на релаксацію.
Просвітницька діяльність педагога
Діти:
- тренінги;
- семінари-практикуми;
- гуртки;
- факультативи;
- курси і т.д.
Батьки:
- батьківський лекторій;
- батьківський університет;
- батьківський всеобуч;
- „круглий” стіл;
- диспути і т. д.
Педагоги:
- консиліум;
- семінар;
- семінар-практикум;
- „круглий” стіл;
- педагогічні наради і т. д.
Зв’язки з громадськістю
- центр наукової творчості;
- благодійні фонди;
- гуртки;
- спортивні секції;
- соціальні центри;
- центр зайнятості і т. д.
Організаційно-методична робота
- створення програм роботи з обдарованими учнями;
- участь у науково-методичних об’єднаннях;
- створення банку даних тощо.

Нині педагогам доводиться працювати з неоднорідним контингентом дітей. Реальна практика освіти потребує педагога-професіонала, здатного до роботи з різними категоріями дітей (дітей з особливостями в розвитку, обдарованих дітей, дітей - представників різних етнічних і субкультурних спільностей)
[
19
].
Тому тут важливе значення, на думку Т.Д. Сєдової, має навчально- семінарська діяльність з вчителями в цьому напряму, яка орієнтується на актуалізацію уваги педагогів на особливостях учнівської пізнавальної сфери, в якій проявляється дитяча індивідуальність, характерологічна для більшості обдарованих дітей.
Система семінарських занять для педагогів охоплює основні орієнтири "контури" виявлення обдарованості за особливостями пізнавальної сфери учня, а саме:
 прихильність до завдань, задач дивергентного типу, особливістю яких
є наявність декількох правильних відповідей;
 оригінальність мислення, яка проявляється в мисленні і поведінці;
 гнучкість мислення у швидкому знаходженні рішень, установленні асоціативних зв'язків;
 легке генерування ідей, як реакція на проблемну ситуацію;
 легкість в асоціації, тобто здібність знаходити аналоги там, де традиційно вони не знаходяться;
 здібність до прогнозування в різних аспектах діяльності;
 висока концентрація уваги під час виконання складних довготривалих завдань;
 відмінна пам'ять як важливий фактор обдарованості;
 здібність до оцінювання, що розглядається науковцями як похідна критичного мислення і оцінювання власного продукту навчальної діяльності;
 сталість інтересів як ознака обдарованості в певному напряму;
 самоактуалізація як бажання постійно втілювати, реалізовувати свої здібності;
 соціальна автономність як одна з основних особливостей обдарованості;
 пізнавальний егоцентризм, пов'язаний з особливістю мислення;
 лідерство і змагальність;
 особливості емоційного розвитку, що характеризується підвищеною уразливістю.
Така цілеспрямована навчально-семінарська діяльність з педагогами дозволяє зорієнтувати вчительську увагу на особливостях учнівської обдарованості як явища
[18].
Аналіз досвіду роботи вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладів з розвитку здібностей дитини свідчить про те, що робота з обдарованими учнями має бути цілеспрямованою, керованою, систематичною; повинна здійснюватися цілісно, охоплювати всі види навчальної та виховної діяльності; до неї мають бути залучені практично всі вчителі школи.
Організація роботи школи по розвитку здібностей і талантів учнів передбачає
кілька етапів здійснення:
1. Діагностичний: виявлення дітей, які мають здібності до певних видів діяльності; відрізняються нестандартністю мислення та творчим підходом до вирішення проблем.
2. Формуючий: створення умов для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного розвитку обдарованих дітей.
3. Мотиваційно-стимулюючий: стимулювання учнів до саморозвитку та самовдосконалення.
4. Контрольно-результативний: підведення підсумків здійсненої діяльності, виявлення недоліків та позитивних зрушень, корекція подальшої роботи.
У виховній роботі з обдарованими дітьми мають бути задіяні як фахівці, так і батьки учнів. Зокрема до функцій класного керівника входять: аналіз роботи та постановка завдань; планування роботи з класним колективом; організація виховного процесу; організація роботи учнівського колективу; робота з батьками та шкільним психологом. Практичний психолог повинен забезпечити психодіагностичну, профілактичну, корекційну та розвивальну роботу; організаційну, дослідну, методичну та самоосвітню роботу; просвітницьку та психопрофілактичну роботу з педагогами та батьками.
Діяльність учителів-предметників спрямована на формування міжособистісних стосунків;
індивідуального стилю педагогічного спілкування; роботу з обдарованими учнями. Цілеспрямована робота з батьками учнів передбачає роботу батьківського всеобуча; індивідуальні консультації; батьківські збори; участь батьків у роботі піклувальної ради, у загальношкільних заходах.
Основними формами виховної роботи школи з обдарованими дітьми є
інформаційно-масові (дискусії, диспути, „філософський стіл”, інтелектуальні брейн-ринги); діяльнісно-практичні групові (огляди-конкурси, вечори акторської майстерності, виставки власних робіт); інтегровані (шкільні клуби,
КВК, фестивалі, гуртки). Такі форми сприяють розвитку особистості, створюють умови для розкриття талантів та самореалізації.
При цьому дуже важливо разом із дітьми розкрити їхню індивідуальність, віднайти та виокремити ті чинники, які зумовлюють обдарованість дітей у різних видах діяльності. Тільки тоді можна сподіватися на відповідні результати.
Актуальними залишаються і вимоги ранньої діагностики обдарованості з метою її цілеспрямованої підтримки, оскільки наявною є тенденція до
поступового згасання обдарованості з віком за відсутності умов для її розвитку. При цьому позитивною тенденцією вважємо намагання батьків, вихователів, вчителів виявляти домінуючі здібності дитини.
Узагальнення педагогічного досвіду роботи школи по проектуванню розвитку здібностей та обдарувань учнів показало, що виділені компоненти тісно пов`язані між собою, взаємозумовлені та становлять єдиний комплекс, системоутворюючим чинником якого є діяльність учителя. На нашу ж думку, вчителі часто не готові до роботи з обдарованими дітьми. При цьому ми
підтримуємо позицію значної кількості психологів і педагогів, що обдарованою є кожна дитина, але кожна обдарована по-своєму. Більшість же вчителів не готові враховувати у своїй діяльності обдарування кожної дитини.
Як результат неспроможності вчителів роздивитися в дитині певні обдарування і допомогти реалізувати їх у практичній діяльності, особистість часто не може правильно обрати життєвий шлях, що зрештою негативно позначається на науковому та інтелектуальному потенціалі держави в цілому, на рівні її економічного та соціального розвитку.
Література
1. Акользина Г.М. Психолого-педагогическое сопровождение одарённого ребёнка в семье и школе : [Електронний ресурс] : режим доступу : ipk.68edu.ru/docs/deyat/mer/konf/odarennost/.../akolzina-g-m.doc.
2. Батиянова М.Р. Организация психологической службы в школе / М.Р.
Батиянова. – М.: Совершенство, 1998. – 268 с.
3. Бех І.Д. Психологічний супровід особистісно зорієнтованого виховання / І.Д. Бех // Початкова школа. – 2004. – №3. – С.3-6.
4. Веліканова О.Г., Дзюбенко О.М. Система роботи з обдарованими учнями (з досвіду роботи Харківської спеціалізованої школи № 16)
// Організація роботи з обдарованими учнями: досвід харківських шкіл (за результатами відкритого конкурсу-захисту проектів) : Методичний посібник для заступників директорів ЗНЗ та вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. – Харків, 2009. – 40 с.
5. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь,
1997. – 376 с.
6. Даль В. Толковый словарь / В. Даль: в 4 т. – М.: Русский язык, 1982. –
Т. 4. – 1982. – 488 с.
7. Демина Е.В. Приоритеты развития практики сопровождения одаренного ребенка в условиях специализированного обучения // Системы обучения интелектуально одаренных детей в российской школе : Под ред. А.А.
Никитина, В.Я. Синенко, Н.И. Яворского: Тезисы Всероссийской конференции. - Новосибирск: Изд-во ИПИО РАО, 2010.
8. Докшина Н., Кошель С. Робота з обдарованими та здібними дітьми
// Психологічний супровід школярів / Упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С 125-127.
9. Жукова А., Мальцева В. Організація психологічного супроводу //
Вопросы психологии. – 2002. - № 2. – С. 2-6;
10. Зінченко В.М. Організація психолого-педагогічного супроводу дитини в умовах дошкільного закладу / В.М. Зінченко // Дошкільна освіта. –
2004. – № 1. – С. 15-17.
11. Іваненко Н. Обдаровані діти й амбіції дорослих // Директор школи. –
2005. - № 44. – С. 26-28.
12. Комплексна програма підтримки та розвитку обдарованих дітей
«творча обдарованість» Сніжнянського міського відділу освіти на 2011-2015 роки
:
[Електронний ресурс]
: режим доступу
: snezhnoe- rada.gov.ua/files/sovet/.../120.doc

13. Міщик Л., Вєтрова О. Соціально-педагогічний супровід обдарованої молоді у вищих навчальних закладах // Вища школа. Гуманізація навчально- виховного процесу : Спецвипуск 7. - Слов’янськ, 2011. – С. 45-52.
14. Морозова Л.А. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в общеобразовательной школе : [Електронний ресурс] : режим доступу
: http://argo1.com.ua/54.htm
15. Новий тлумачний словник української мови. – Т. 4. – к.: АКОНІТ,
1999. – 684 с.
16. Організація роботи з обдарованими дітьми у 2005-2006 н. р. //
Управління школою. – 2005. - № 22-24. – С. 88-96.
17. Психологічний супровід школярів / Упорядник Т. Гончаренко. – К.:
Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 128 с. – (Б-ка „Шк. світу”)
18. Сєдова Т.Д. Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнівв освітньому середовищі гімназії // Організація роботи з обдарованими учнями: досвід харківських шкіл (за результатами відкритого конкурсу- захисту проектів) : Методичний посібник для заступників директорів ЗНЗ та вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. – Харків, 2009. – 40 с.
19. Синягина Н.Ю., Косарецкий С.Г. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно- воспитательном процессе в условиях модернизации образования // Письмо
Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 "О методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования :
[Електронний ресурс]
: режим доступу
: http://psy.1september.ru/article.php?ID=200400108 20. Слободенюк
Л.І.
Система психолого-педагогічного пошуку обдарованих дітей // Психолог. – 2003. – № 8 (56). – С.4-5.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал