Психолого – педагогічної характеристики класного колективуСкачати 67.09 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації03.12.2016
Розмір67.09 Kb.

1
Схема написання психологопедагогічної характеристики класного колективу.
1.Склад класу за віком, національністю і статтю.
2.Актив класу. Наявність у нього авторитету серед учнів. Характеристика активістів
(ініціативність, самостійність, наполегливість, вимогливість, організаторські здібності). Наявність у класі неофіційного активу, його характеристика і стосунки з офіційним активом.
3.Стан згуртованості й організованості класу. Вміння розподіляти між собою обов’язки й роботу.
Вміння підкорятись розпорядженням уповноважених осіб. Критика і самокритика в колективі. Стан дисципліни в класі. Випадки порушення дисципліни й характерні причини. Взаємовідносини між учнями класу. Що лежить в основі цих взаємин: спільна робота, спільні інтереси, визнання авторитету, взаємодопомога. Наявність малих груп, основа їх виникнення і ступінь зацікавленості загальними справами колективу. Характер і спрямованість товаришування і дружби. Взаємовідносини між хлопчиками та дівчатками. Наявність групової поруки в класі.
4.Моральні переконання та ідеали учнів класу. Інтереси до суспільно – політичних подій і соціальних проблем у нашій країні, за рубежем. Рівень розвитку патріотизму і національної гордості.
5.Успішність класу. Загальні показники успішності класу з навчальних предметів. Ставлення учнів до окремих навчальних предметів і вчителів. Взаємодопомога в навчанні. Дисципліна на уроках.
Негативні моменти в навчальній діяльності (списування, шпаргалки, підказування). Відмінники класу, їх ставлення до всіх учнів класу, в тому числі до відстаючих. Невстигаючі учні, причини їх неуспішності.
6.Громадська робота класу. Інтерес класу до загальношкільного життя і участь в ньому. Місце громадсько – корисної праці та характер її виконання класом. Прояви свідомої дисципліни в праці.
Громадські обов’язки учнів.
7.Кругозір учнів. Їх загальний розвиток, інтерес до мистецтва, літератури і спорту. Форми його прояву
(колекціонування, читацькі конференції, диспути, обговорення переглянутих кінофільмів, вистав тощо).
8.Культура поведінки учнів у школі і поза нею. Ставлення до вчителів, батьків і товаришів.
До розділу "Основні напрями діяльності та справи класного колективу"
Відповідно до результатів, отриманих у процесі аналітичної діяльності, та на основі сформульованих цілей і завдань виховної роботи педагогу необхідно визначити напрями, форми та способи організації життєдіяльності класного колективу. Допоможуть у цьому сформований учителем образ класу, його уявлення про організацію діяльності, спілкування і відносин у класному колективі.
Форми та способи життєдіяльності класу не мають визначатися набором випадково відібраних і не пов'язаних між собою заходів. Щоб добір справ був справді системним і науково обґрунтованим, класний керівник має під час планування спиратись на теоретичні та технологічні розробки з питань виховання учнів.
Необхідно передбачити участь вихованців у загальношкільних і класних справах, водночас визначити як пріоритетний той вид діяльності, що якнайкраще вплине на розвиток особистості учнів та забезпечить неповторність класного колективу. Вибираючи форми й способи роботи, вчитель віддає перевагу тим справам, які вибрані учнями та батьками під час колективного планування. Як правило, ці заходи найбільше відповідають інтересам і потребам учнів та сприяють їхньому розвитку.
Вчителю важливо правильно визначити терміни виконання завдань і відповідальних за підготовку та проведення заходів. Оптимальний розподіл часу і сил членів класної спільноти дасть змогу підвищити ефективність виховної діяльності.


2
До розділу "Індивідуальна робота з учнями"
Діяльність класного керівника спрямовується на створення у класі сприятливого середовища для формування особистості учнів, педагогічне проектування та забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку учня, пошук найбільш ефективних прийомів і методів здійснення виховного впливу на кожного школяра.
Основними напрямами індивідуальної роботи класного керівника з учнями є: вивчення
індивідуальних особливостей учнів, специфіки умов і процесу їхнього розвитку; встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною; створення в класному колективі умов для прояву і розвитку реальних і потенційних можливостей учнів, задоволення соціально цінних і особистісно значущих інтересів та потреб учнів; вивчення та врахування в роботі стану фізичного, психічного та соціального здоров'я учнів; розв'язання питання соціальної адаптації учнів в умовах дитячого та педагогічного колективу; надання індивідуальної допомоги учням, які мають проблеми в адаптації до життєдіяльності класу, у відносинах з учителем та іншими членами колективу навчального закладу, виконанні норм і правил поведінки у школі та поза її межами; профілактична робота з учнями "групи ризику" (дітьми, які виховуються у дисфункційних сім'ях, схильні до правопорушень, вживають наркогенні речовини); взаємодія з батьками, адміністрацією, соціально-психологічною та іншими службами навчального закладу з метою проектування індивідуальної траєкторії розвитку учнів, педагогічної підтримки суспільно корисних ініціатив учнів, корекції відхилень в інтелектуальному, моральному та фізичному становленні їхньої особистості; сприяння вихованцям у діяльності з самопізнання, самовизначення і саморозвитку; діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня, облік їхніх особистих досягнень.
Під час розробки плану класний керівник може використати прийоми й методи психолого- педагогічної діагностики, вивчення матеріалів медичного та психологічного обстеження учнів, складання
індивідуальних характеристик вихованців, оформлення карти захоплень та інтересів учнів, їхніх батьків, ведення щоденника особистих досягнень учнів, визначення разом із вихованцем та його батьками найближчих перспектив розвитку, індивідуальні консультації та бесіди, педагогічний консиліум, створення ситуацій успіху та вибору, розробка та реалізація програми колекційної діяльності, організація занять гуртка "Пізнай себе" тощо.
Зразок програми аналізу виховного процесу у класі
1. Аналіз ефективності цілепокладання та планування виховного процесу у класі торік.
1.1. Результати рішення виховних задач минулого року, доцільність їх постановки, дієвість ідей, що висувались при плануванні.
1.2. Правильність вибору основних напрямів, змісту, форм і методів роботи, засобів педагогічного впливу, прийомів включення учнів у діяльність і спілкування.
2. Аналіз розвитку учнів класу.
2.1. Вихованість учнів, їх морально-естетичний, інтелектуальний і фізичний розвиток (указати, які фактори вплинули на це в більшій мірі).
2.2. Розвиненість пізнавальних інтересів і творчих здібностей, що виявляються учнями в
інтелектуальному, художньо-естетичному, трудовому й інших видах діяльності.
2.3. Рівень знань, умінь і навичок учнів класу, їх успішність (бажано порівняти з результатами попередніх років).
2.4. Зміни в мотиваційно-потребнісній сфері (динаміка навчальних мотивів, мотивів участі в тих чи інших видах життєдіяльності класу, школи, прояви «нових» потреб школярів тощо).

3 2.5. Сформованість в учнів потреби займатися самовихованням.
2.6. Зміни в соціокультурному розвитку учнів (розвиток культури спілкування, правової культури,
інтелектуальної й інформаційної культури, художньої, екологічної, фізичної культури, культури сімейних відносин, економічної культури та культури праці, адаптованість до сучасного життя, розвиток самостійності, уміння благотворно впливати на соціум, а в підсумку - розвиток культури життєвого самовизначення).
2.7. Успіхи й досягнення учнів класу, ріст особистісних досягнень, найбільш яскраві прояви
індивідуальних особливостей учнів класу.
2.8. Групи ризику учнів (їх індивідуальні провідні особливості, потреби, мотиви вчинків; вплив на них найближчого соціального оточення; найбільш діючі прийоми роботи з ними; задачі виховання й корекції поведінки цих учнів; прогноз подальшої соціалізації цих учнів).
3. Аналіз динаміки соціальної ситуації розвитку учнів.
3.1. Особливості відносин учнів класу з оточуючим їх соціумом, найбільш помітні зміни в цих відносинах, що відбулися за минулий навчальний рік. Які фактори (умови) особливо вплинули на ці зміни?
3.2. Основні ціннісні орієнтації учнів класу, особливості ставлення учнів класу до людей, до праці, навчання, школи, класу тощо.
3.3. Зміни кола найбільш значущих людей (референтного оточення) учнів класу. Хто для них є (стає) найбільш значущим? Яка статистика впливу найближчого соціального оточення (батьків, однолітків), занять у гуртках, секціях та інших об'єднаннях на процес і результат соціалізації школярів?
3.4. Хто і що впливає в більшій мірі на розвиток особистості учнів, на формування їхніх особистісних якостей, творчих (емоційних, інтелектуальних, фізичних, організаторських і т. д.) талантів і здібностей?
3.5. Яку роль у соціальному розвитку школярів відіграє класне співтовариство?
4. Аналіз розвитку колективу класу.
4.1. Соціально-психологічна атмосфера у класі. Які фактори (люди, умови) впливають на формування цієї атмосфери? Особливості морально-психологічної атмосфери у класі: характер взаємин учнів (тактовність, увічливість, увага й повага один до одного, взаємини хлопчиків і дівчаток, доброзичливість, колективізм, відносини взаємної відповідальності, піклування тощо); переважне ставлення учнів до вчителів і школи, домінуюче емоційне налаштування учнів класу, особливості спілкування у класному колективі.
4.2. Соціометрична, рольова й комунікативна структура класу, рівень розвитку колективних взаємин і колективної творчої діяльності в ньому, ступінь включеності учнів у життєдіяльність класу, у процес планування, організації й аналізу спільної діяльності.
4.3. Розвиток громадської активності учнів (їх ініціативність, творчість, організованість, самостійність, участь у самоврядуванні класу).
4.4. Зміни складу класу, що відбулися протягом року, індивідуальні особливості «нових» учнів, їх адаптація й інтеграція у класний колектив.
4.5. Особливості громадської думки класу та її вплив на інтереси та поведінку учнів. Хто (що) впливає на громадську думку класу?

4 5. Аналіз організації виховного процесу у класі й ефективності виховної роботи класного керівника.
5.1. Що зі змісту виховних заходів було прийнято учнями найбільш охоче? В яких справах вони брали участь з найбільшим задоволенням? В яких виявили себе активними організаторами? А до яких залишились байдужими? В яких пасивними? Чому?
5.2. Наскільки вдалою була послідовність класних заходів у минулому навчальному році?
5.3. Яка діяльність позитивно впливала на формування свідомої дисципліни та відповідального ставлення до навчання та праці?
5.4. Які спільні справи, проведені в минулому році, сприяли згуртуванню класного колективу?
5.5. Які методи виховного впливу, форми роботи та засоби педагогічного впливу найбільш позитивно вплинули на розвиток учнів?
6. Аналіз участі учнів класу в життєдіяльності школи.
6.1. Основні мотиви участі учнів класу у шкільних заходах, ступінь їх зацікавленості та залучення в життєдіяльність школи, активність і результативність (для розвитку особистості та забезпечення життєдіяльності школи) участі членів класного колективу у шкільних справах.
6.2. Участь учнів класу у шкільному самоврядуванні, організаторській діяльності, роботі шкільних гуртків, секцій, клубів та інших об'єднань; вплив цієї діяльності на виховання й розвиток особистості учнів.
7. Аналіз педагогічної взаємодії з родинами учнів класу та батьківським активом.
7.1. Частота та характер контактів з родинами учнів.
7.2. Зміна ставлення батьків до школи за навчальний рік.
7.3. Вплив батьків учнів на виховну діяльність класу (у формулюванні соціального замовлення, пред'явленні вимог до змісту й організації педагогічного процесу, у плануванні й організації класних справ і заходів).
7.4. Результативність педагогічної освіти батьків та інформування їх про хід і результати навчально- виховного процесу у класі (у залежності від змісту й форм, які застосовувались для цього).
7.5. Результативність організації батьківських зборів у класі.
7.6. Ефективність індивідуальної роботи з батьками.
7.7. Особливості взаємодії з батьківським активом (батьківським комітетом школи, радою батьків класу).
7.8. Результати педагогічних спостережень за вихованням у родинах учнів класу, участь батьків у підготовці дітей до сімейного життя.
7.9. Взаємодія з «проблемними» родинами, що вимагають особливої уваги педагогів школи.
8. Аналіз організації педагогічної взаємодії дорослих, працюючих з учнями класу.
8.1. З ким з педагогічних, медичних, соціальних працівників і представників інших сфер здійснювався

5 виховний вплив?
8.2. Хто з дорослих, працюючих з учнями класу, значно впливає на виховання й розвиток особистості учнів?
8.3. Якою мірою класному керівнику вдалось організувати взаємодію педагогів, які навчають і виховують учнів класу?
8.4. Які методи педагогічної взаємодії дорослих були найбільш ефективними?
9. Висновки: про удачі та знахідки, про накопичений позитивний досвід; про негативні моменти в організації життя класу й вихованні учнів; про нереалізовані можливості та невикористані резерви; про перспективні цілі та першочергові задачі на найближче майбутнє.
10. Додаток може містити таке:
10.1. Результати підсумкових діагностичних досліджень, анкетувань, опитувань тощо.
10.2. Відомості про проведення й результати окремих заходів, акцій чи окремих періодів життя класного колективу.


6
Інструментарій до практичного заняття
За
якою програмою слід вивчати учнів і складати характеристику?
Приступаючи до вивчення учнів, потрібно мати та дотримуватися такої програми.
1. Демографічні відомості — прізвище, ім'я, по батькові; день, місяць, рік народження; прізвище, ім'я, по батькові матері та батька, їх професії, місце роботи, посади, які вони обіймають, домашня адреса, телефон.
2. Умови розвитку і виховання в сім'ї — склад сім'ї, матеріально-побутові умови, вплив батьків на виховання дитини, їх психолого-педагогічна культура, ставлення до школи.
3. Рівень фізичного розвитку — стан здоров'я, володіння санітарно-гігієнічними навичками, спортивні
інтереси, потреби.
4. Моральні якості — загальний рівень морального розвитку; знання морально-етичних норм і правил; рівень сформованості вмінь і навичок у моральній поведінці, їх співвідношення із загальнолюдськими та національними морально-духовними цінностями; соціально-моральний статус у колективі; рівень і особливості спілкування з молодшими, ровесниками і старшими; рівень сформованості почуттів патріотизму та інтернаціоналізму, національної гідності; рівень правової й екологічної культури, здатності до самооцінювання; особливості прояву дисциплінованості, відповідальності, совісності, соціальної зрілості й активності, милосердя, гуманізму.
5. Розумовий розвиток — загальний розумовий розвиток, рівень інтелекту, потенційні розумові здібності, інтереси, схильності; ставлення до навчальної діяльності; сформованість мотивів навчання; рівень володіння методами та прийомами самостійної пізнавальної діяльності; успішність, її адекватність розумовим можливостям.
6. Трудове виховання — сформованість ставлення до праці, різних її видів, мотивів трудової діяльності; рівень володіння уміннями і навичками в різних видах праці; соціальні інтереси до праці; загальна культура різних видів праці (фізичної, обслуговуючої, розумової); інтереси та схильності до певних видів професійної діяльності, рівень і стійкість професійної орієнтації.
7. Естетична вихованість — сформованість естетичних почуттів та вмінь, інтереси і схильності в різних видах мистецтва; здатність творити прекрасне в повсякденній діяльності.
8. Психічний розвиток — потреби і рівень сформованості уваги, культури мовлення, відчуттів, сприймання, пам'яті, мислення, уваги, почуттів, волі; особливості прояву характеру; здібності; темперамент.
9. Особливості впливу біологічного і соціального чинників на розвиток особистості учня. Особливі випадки впливу на вихованця, його наслідки.
10. Загальні психолого-педагогічні висновки — позитивні якості сформованості особистості з погляду всебічного гармонійного розвитку особистості; недоліки та складності в соціально-психологічному становленні вихованця, їх причини, шляхи й засоби подолання; рекомендації індивідуального підходу і виховних заходів впливу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал