Психологічний супровід розвитку адаптаційних можливостейPdf просмотр
Сторінка6/6
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6
Додаток № 7
Індивідуальний протокол Готовності дошкільного навчання
П.і.б. дошкільника ___________________________ дата народж. ______
Дом. адреса ____________________Тел. __________ Д/з № __________
№ 1
Сфера |
Кі
л
ь
к
іс.
ан
ал
із

Якісний аналіз
1. Мовленнєва сфера
Порушення: а) слух б) Відхилення у вимові в) ФФП
г) словникові конструкції Фонематичний слух (С),(Ш), (Ц, Р, (Л) Звуковий аналіз слів Звуки, літери
Норма
Логопедичні
порушення. Не
сформованість Заміна,
зміщення, Легкі
порушення
2. Змоційно-вольова
готовність.
Мотиваційній компонент Саморегуляція Темп діяльності Рівень тривоги Мотивація
Самостійно,
Вірно, швидко,
За допомогою
психолога,
Адекватна оцінка
Ігрова, пізнавальна
3. Психо-соціальна
готовність
Обізнаність
Комуникативні навички
, (тестова бесіда)
Широкий світогляд
Поверхове уявлення
Сформовані, несформовані. Морфологічн
а готовність
Стан здоров’я Моторика руки
(графичний диктант)
Зоровий
Слуховий
Хронічні захворювання
Домінуюча рука Л, П
Близько до зразка
Незначні відхилення
Повна нездатність
сприйняття елементів
на письмі
5.
і
Психологічна
готовність
а) пам’ять б) мислення та вимова Слухова Зорова 4- й зайвий
Мовленнєво- логічне мислення Тести Піаже
Последовність подій
Класифікує, класифікує
з допомогою, не
класифікує
Називає окремі
предмети
Аргументує відповідь
Будує логічну
послідовність подій
Рівень готовності _____________ Дата
:____________________
Рекомендації:____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
_____________________ Психолог Батьки
Карта - характеристика готовності дитини дошкільного навчання
1. Психологічна і соціальна готовність до школи
А. Мотиваційний компонент Дитина бажає йти до школи Наявність зовнішньої мотивації до навчання Негативне ставлення до школи Б. Навчальна мотивація Усвідомлює важливість та необхідність навчання, особисті цілі навчання набули самостійну привабливість Особистісні цілі навчання не усвідомлюються, привалює, дитину тільки цікавить зовнішня сторона навчання (можливість разом з однолітками відвідувати школу, мати ранець, носити шкільну форму і таке інше. Мету навчання не усвідомлює. В. Уміння спілкуватися, адекватно поводити себе та реагувати на ситуацію Достатньо легко знаходить контакт з оточуючими правильно сприймає ситуацію, розуміє її зміст, адекватно поводить себе. Спілкування утруднено, розуміння ситуації не завжди адекватне. Погано знаходить контакт з оточуючими, має великі проблеми у спілкуванні та розумінні ситуації. Г. Організованість поведінки Поведінка організована Поведінка недостатньо організована Поведінка неорганізована
Загальна оцінка рівня психологічної і соціальної
готовності до школи
1.
Вище середнього, середній (розвиток більшості показників готовності оцінюється по першому рівню. Нижче середнього (розвиток більшості показників готовності оцінюється по другому рівню. Низький (розвиток більшості показників оцінюється по третьому рівню)
2. Розвиток навчально-вагомих психофізичних функцій
А. Фонематичний слух, артикуляційний апарат Порушень у фонематичній будові мовлення, звуковимові немає мова правильна, чітка. У фонематичній будові мовлення, у звуковимові є порушення необхідне дослідження логопеда. Дитина косноязична (необхідне дослідження логопеда.

4.
Б.Дрібна моторика руки
1. Рука добре розвинута дитина впевнено володіє олівцем, ножицями. Рука недостатньо добре розвинута олівцем, ножицями працює з великою напругою.
3. Рука розвинута погано олівцем, ножицями володіє з великими труднощами. В. Просторова орієнтація, координація рухів Достатньо добре орієнтується у просторі, координує рухи подвижен, ловок. Відмічаються окремі ознаки недостатнього розвитку у просторі, координації рухів, недостатньо ловок. Орієнтація у просторі, координація рухів розвинуті погано неуклюж, гіподинамія. Г. Координація у системі «око-рука»: Може правильно перенести у зошит нескладний графічний малюнок, який зорово сприймає на відстані (з класної дошки. Графічний малюнок повторює у зошиті з незначними помилками. Графічний малюнок повторює у зошиті зі значною кількістю помилок. Д Об’єм здорового сприйняття. Відповідає середнім показникам вікової групи. Нижче середніх показників вікової групи. Набагато нижче середніх показників вікової групи.
Загальна середня оцінка рівнів розвитку навчально-
вагомих психофізіологічних функцій
1.
Вище середнього, середній (розвиток більшості показників готовності оцінюється першим рівнем. Нижче середнього (розвиток більшості показників готовності оцінюється другим рівнем. Низький (розвиток більшості показників оцінюється третім рівнем.
Розвиток пізнавальної діяльності
А. Світогляд Уявлення просвіт достатньо розгорнуті та конкретні може розповідати про країну, місто, у якому живе, про тварини та рослини, пори року. Уявлення достатньо конкретизовані та обумовлені тільки оточуючим Знання про оточуючий світ безсистемні, фрагментарні. Б. Розвиток мовлення Мова змістовна, виразна, граматично вірна. Під час бесіди з’являються утруднення у пошуку слів, висловлюванні думок, мова недостатньо виразна. Відповіді односкладові, умові багато помилок (неправильний порядок слів, речення не мають закінчень. В. Розвиток пізнавальної активності, самостійності Дитина любознательна, активна, завдання виконує з зацікавленістю,
самостійно, немає потребі у додаткових зовнішніх стимулах. Дитина недостатньо активна та самостійна, в умовах виконання завдань необхідна зовнішня стимуляція, коло питань, які викликають зацікавленість невелика. Рівень активності, самостійності низький в умовах виконання завдань необхідна постійна зовнішня стимуляція, зацікавленість до зовнішнього світу немає. Г. Сформованість інтелектуальних умінь (аналіз, порівняння, узагальнення. знаходження закономірностей Правильно визначає зміст, думку тексту, вправ, які аналізуються. Завдання, які потребують аналізу, порівняння, узагальнення виконує за допомогою дорослого. Завдання, які потребують аналізу, порівняння, узагальнення дитина виконує тільки за умови конструктивної допомоги дорослого, допомога сприймається с великими труднощами, самостійний переносне здійснюється. Д- Довільність діяльності Утримує мету діяльності, будує її план добирає адекватні засоби перевіряє результат самостійно долає труднощі у роботі. Утримує мету діяльності будує план обирає адекватні засоби перевіряє результат, але у процесі діяльності часто відволікається, труднощі долає тільки за допомогою психологічної підтримки. Діяльність хаотична окремі умові завдань, які вирішуються губляться результатне перевіряється діяльність припиняється у разі виникнення будь-яких труднощів.
Е.Контроль діяльності Результати зусиль дитини відповідають меті. Він самостійно може зіставити всі отримані результати з раніше зазначеною метою. Результати зусиль зовсім не відповідають меті, дитина не бачить цієї невідповідності. Ж. Темп діяльності Відповідає середнім показникам вікової групи. Нижче середніх показників вікової групи Набагато нижче середніх показників вікової групи
З.Навчальні знання, уміння Вказати детально, який запас навчальних умінь має дошкільник (знання літер, елементарні математичні уявлення.
Загальна середня оцінка рівня розвитку пізнавальної
діяльності:
1.
Вище середнього, середній (розвиток більшості показників оцінюється першим рівнем. Нижче середнього (розвиток більшості показників оцінюється другим рівнем. Низький (розвиток більшості показників оцінюється третім рівнем.
Дуже низький (розвиток інтелектуальних умінь оцінюється четвертим рівнем, в умовах оцінки більшості показників третім.
4.
Стан здоров’я
1.
Особливості розвитку на етапі дошкільного дитинства, які ускладнили розвиток дитини важкі пологи, травми, хронічні захворювання. Темп розвитку у період дошкільного дитинства (чи своєчасно дитина почала ходити, говорити. Стан соматичного здоров’я дитини
- характер відхилень у системах і функціях організму, захворювання
- кількість захворювань за попердній рік.
Визначення групи здоров’я
Висновок: Підстава для занесення дитини до групи ризику. Рекомендації з питань індивідуально-корекційної роботи. Консультації спеціалістів
Психолого-педагогічна карта-характеристика труднощів 1- « _ « класу
Куратор класу (п.і.б.) ___________________________________________ Загальна кількість учнів _____ хлопчиків ______ дівчаток ______ Кількість організованих учнів ______ Кількість дошкільників на 01.09. ________ шестирічок __________ семирічок ________ Рівень психологічної готовності Достатній _______ Середній _______ Початковий тип Труднощі
1» _ « клас (прізвища учнів)
1 а
Мовленнєва сфера
Логопедичні порушення б Середній та низький рівень зв’язного мовлення Послідовність подій»,складання оповідання за серією малюнків)
2. а Пам ять
Середній та низький рівень зорового запам’ятовування. б Середній та низький рівень слухового запам’ятовування
3. а Довільність
Низький та середній рівень сформованості дрібної моторики руки б Труднощі з виконанням завдань за зразком.
4
Логічне мислення
Недостатній рівень сформованості операцій аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння
5
Рівень обізнаності
Словниковий запас, знання про навколишній світ
6
Мотиваційна сфера
Домінування ігрової мотивації
7 а б в
Емоційно-вольова сфера Пперактивність
Ппоактивність (низький темп діяльності, низький рівень концентрації уваги Рівень тривоги Психолог (п.і.б.)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал