Психологічний супровід розвитку адаптаційних можливостейPdf просмотр
Сторінка5/6
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6


Додаток№5
ПОГОДЖЕНО
Директор Гімназії №6
____________Л.В.Бєлік р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою ІАМЦ протокол №___ від р. голова експертної комісії
________________ О.В.Гусак

ПРОГРАМА

ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ
ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
Укладач:
Плотнікова Н.В. – практичний психолог Запорізька гімназіям. Запоріжжя
2015


Складові частини програми
І. Теоретичний блок програми
1.
Пояснювальна записка Актуальність програми конкурсного приймання Мета та завдання програми Процедура проведення співбесіди Критерії оцінювання
II. Практичний блок програми
Тестова батарея діагностичних методик
III. Додатки
IV. Список використаної методичної літератури
І. Теоретичний блок програми
Пояснювальна записка
Гімназія №6 Комунарського району м Запоріжжя є загальноосвітнім навчальним закладом з профільним викладанням наук математичного, природно - наукового та гуманітарного циклу. Підготовка до профільного навчання у гімназії починається заздалегідь, щез початкової ланки Так набір дітей до першого класу здійснюється на конкурсній основі. Вході індивідуальної співбесіди з майбутніми першокласниками використовується тестова батарея методик, яка відслідковує психологічні аспекти розвитку дитини шостого року життя.
Готовність дитини дошкільного навчання передбачає її всебічний розвиток. Показники готовності - це комплекс властивостей і характеристик , які описують найбільш значні досягнення в розвитку малюка. Такими основними складниками психологічної готовності до школи є мотиваційна , розумова, особистісна, вольова, а також готовність до спілкування з однокласниками і вчителями. Ці показники не можна використовувати з метою діагностики , спрямованої на відбір готових і відсіювання неготових дошкільного навчання шестирічних дітей. Вони є орієнтирами в роботі вчителя і вихователя з дітьми шестирічного віку Що дають змогу , по - перше, конкретніше визначити спрямованість навчання, по-друге , одержати дані для реалізації індивідуального підходу до дітей у навчально-виховному процесі і, по - третє, обґрунтовано робити висновки про успішність навчального процесу. Основним змістом поняття психологічна готовність до навчання в школі є готовність до навчальній діяльності (навчанню.
А.Л.Венгер, Г.А.Цукерман (2001) відмічають, що в умовах великої різноманітності підходів до навчання, орієнтуватися на загальні критерії готовності до школи неможливо, тому що школи різняться і за програмами , і за методами навчання , і за віком початку навчання Тому який рівень психічного розвитку повинен служити показником достатньої готовності дитини до школи залежить від особливостей самої школи. Не дивлячись на це незмінними залишаються ті компоненти структури готовності, ті параметри, за якими можна оцінити ступінь готовності дитини до школи , змінюються лише критерії. Так з першого класу гімназії №6 поглиблено вивчається англійська мова. Перешкодою у її вивченні можуть бути логопедичні порушення , або недостатній розвиток фонематичного слуху. Тому велика увага при визначенні психологічної готовності дошкільного навчання надається вивченню мовленнєвої сфери дитини. Зміст підготовчої роботи щодо набору дітей у перший клас відображений у інформаційно - нормативних документах Міністерства науки і освіти України
Наказ Міністерства освіти і науки України від р. №389 Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій та забезпечення відповідної організації, проведення конкурсного приймання дітей згідно п.З ст. 18 Закону України Про загальну середню освіту та наказу управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 20.08.2002 №244 Про організацію роботи щодо визначення шкільної зрілості майбутніх першокласників.
Положення про конкурсне приймання у гімназію № 6
м. Запоріжжя
1. Загальні положення.
1.2 Правила конкурсного приймання розробленi вiдповiдно до Інструкцiї про порядок конкурсного приймання дiтей до гiмназiй, лiцеїв, коледжiв, спецiалiзованих шкiл, затвердженої Наказом Мiнiстерства освiти i науки України 19.06.2003 року за № 389, інструктивно-методичного листа
Мiнiстерства освiти i науки України щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу від 14.02.2015 №1/9-7, Положення про загальноосвiтнiй навчальний заклад та на пiдставi Статуту навчального закладу i затверджені на спільному засiданнi педагогiчної ради i ради гімназії і погоджені з Територіальним відділом освіти, молоді та спорту Комунарського району м. Запоріжжя.
3. Порядок зарахування до 1-4 класів
3.1. Прийом до 1-ого класу гімназії проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків, або осіб, які їх замінюють.
3.2. Численність осіб, що проводять індивідуальну співбесіду з дитиною, яка вступає до го класу гімназії, не перевищує трьох, включаючи практичного психолога.
3.3. Мета співбесіди виявлення індивідуальних особливостей і здібностей дитини, рівня шкільної зрілості, функціональної готовності до систематичного навчання, здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації гімназії та усвідомленого вибору батьками навчального закладу.
3.4. Зміст співбесіди передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань спрямованих на визначення актуальної зони розвитку дитини, інтелектуальної зрілості та розвитку мовленнєвої діяльності та когнітивної сфери. Зарахування дітей дох класів здійснюється за умов надання заяви, копії свідоцтва про народження дитини, медичної картки таз урахуванням результатів індивідуальної співбесіди.

Компоненти шкільної готовності
І. Морфологічна готовність
- стан здоров я дитини
- рівень сформованості дрібної моторики
- зорово-рухова (моторна) координація
II. Психологічна готовність
Інтелектуальна зрілість (рівень сформованості пізнавальної сфери) Мислення Мовленнєва сфера Лам ять Увага Творче мислення, уява (рішення завдань, які не мають аналогів у попередньому досвіду дитини)
Емоційно-вольова зрілість Рівень розвитку навичок самоконтролю, довільності Мотиваційний компонент Рівень тривоги
III. Соціальна готовність
(соціальна та комунікативна компетентність)
Сформованість вищезазначених компонентів шкільної готовності є умовою успішної адаптації та навчання молодшого школяра. Особливу увагу під час співбесіди психолог надає спостереженню за сформованістю якостей емоційно-вольової сфери, навичками самоконтролю, здатністю сприймати, відтворювати та аналізувати інформацію, працездатністю дитини уході виконання завдань. Сформованість цих якостей дозволяє дитині успішно навчатися в умовах гімназії. Програма представлена батареєю тестових завдань, які дозволяють визначити психологічні особливості майбутніх першокласників та рівень розвитку компонентів шкільної готовності. Надані у програмі діагностичні методики надійні та прогностичні. Новизна цієї програми полягає у розробці аналітичних карт-характеристик сформованих класних колективів за підсумками індивідуальних співбесід.
За допомогою карт-характеристик готовності дитини дошкільного навчання можливо якісно проаналізувати рівень сформованості компонентів шкільної готовності до навчання у гімназії (Додаток № 8).
За результатами конкурсного приймання учителя-куратори отримують аналітичні карти-характеристики сформованих класних колективів. Ці характеристики допоможуть куратору організувати НВП в контексті особистісно-орієнтованого навчання вже з перших днів перебування дитини у навчальному закладі. (Додаток № 9)Процедура проведення співбесіди
Термін проведення - квітень, травень.
Форма проведення - групове тестування та індивідуальна співбесіда.
Місце проведення - класна кімната та кабінет психологічного розвантаження. Процедура співбесіди з майбутніми першокласниками здійснюється у два етапи.
1 етап Групове тестування
Методики Графічний диктант, Коректурна проба Тестування здійснюється під час занять з майбутніми першокласниками. Обстеження проводить психологу класній кімнаті. Тривалість обстеження - 15-
20 хвилин.
Аспекти дослідження
1.
Морфологічна зрілість (рівень сформованості дрібної та крупної моторики руки. Емоційно - вольова зрілість (розвиток довільної уваги , поведінки та рівень тривоги.
2 етап Індивідуальна співбесіда
Індивідуальна співбесіда з дитиною проводиться у присутності батьків в умовах доброзичливості і прийняття. Результати рівня готовності фіксуються у індивідуальному протоколі. Наприкінці співбесіди батькам за її результатами надаються належні рекомендації, щодо подальшої роботи з дитиною. Тривалість обстеження - 20-25 хвилин. Підсумком співбесіди є висновок щодо рівня готовності дитини до навчання у школі, який зроблено на підставі порівняння його індивідуальних характеристик з віковими нормами. Визначається оптимальний для нього рівень складності навчальних програм. Якщо спостерігаються значні відхилення від вікової норми то психологом може бути надана рекомендація про відкладення нарік вступу дитини до школи. У випадку , якщо дитина вже досягла семирічного віку може бути запропоновано навчання у загальноосвітній школі.
Практичний блок програми Тестова батарея
І. Діагностика морфологічної готовності
Складові морфологічної готовності стан здоров я дитини під час вступу до школі, рівень сформованості дрібної моторики руки, розвиток зорово-моторної координації. З метою виявлення стану здоров’я дошкільника та його індивідуальних особливостей батьки під час співбесіди з дитиною відповідають на запитання анкети Вивчення індивідуальних особливостей дошкільника (Додаток 1). На протязі виконання завдань фіксується домінування відомої руки.
Методика Графічний диктант ДБ.Ельконіна
(Додаток 2)
Мета:Аналіз рівня сформованості довільної зорово-моторної координації, дрібної моторики руки. Визначення уміння самостійно виконувати завдання за зразком та під диктовку.
Матеріал:Листок паперу у клітину, на якому зазначено дві крапки та графічний малюнок. Ці графічні опори є початком виконання завдань.
Інструкція:Зараз ми будемо малювати різні візерунки. Треба намагатися, щоб вони вийшли гарними та охайними. Для цього треба уважно слухати мене - я буду казати, наскільки клітинок і в яку сторону треба проводити лінію. Перший малюнок будемо виконувати разом. малюнок Постав ручку у крапку. Дві клітини угору, одна вправо, дві - донизу, 1 -вправо, 2 - угору, 1 - вправо, 2- донизу і т.інш.. малюнок (самостійно, без допомоги психолога) Постав ручку в крапку клітинки угору, 2 клітини вправо, 1 клітина вниз, 1 -вліво, І - донизу, 2 -вправо, 2 - угору, 2 - вправо, 1 - донизу, 1 - вліво, 1 - вниз, 2
- вправо і т.інш.. З малюнок (виконання завдання за зразком) Подивись уважно на візерунок,розглянь його та продовж до кінця строки. Інтерпретація результатів Перший малюнок не оцінюється Достатній рівень (Дбали графічний диктант виконано без помилок) Середній рівень (С) - 1 балу диктанті є помилки, які повторюються і в самостійному продовженні) Низький рівень (Н) - 0 бал (завдання не виконує) Наприкінці завдання дитина отримує бали за кожне з двох завдань.
II. Психологічна готовність
І н те л е к ту а л ь назрілі с т ь
І.Пам’ять
А. Короткострокова слухова пам’ять Методика «10 слів « А.Р.Лурія (Додаток № 3)

Мета:оцінка короткострокової, довгострокової слухової пам’яті
Матеріал:бланки фіксації результатів з наборами слів
Інструкція:Зараз я прочитаю тобі 10 слів. Намагайся їх запам’ятати (Наприклад стіл, дуб, рак, дощ, школа, місто, ручка, квітка, ніс, кінь. Повтори слова, які ти запам’ятав. У першому стовпчику психолог фіксує слова у бланку. Потім психолог повторює ті ж слова у й, та й раз фіксує результати у бланку. Б. Довгострокова слухова пам’ять
Інструкція:
Згадай, будь ласка, слова, які я тобі називала на початку нашої розмови та назви їх.
Психолог у останньому четвертому стовпчику фіксує результат. У підсумку психолог отримує чотири числа, які позначають кількість згаданих слів після кожного повторення (наприклад 4,6,9/7) Інтерпретація результатів Достатній рівень (Д) 26. - дошкільник називає 7-10 слів на момент останнього повторення Середній рівень (С) 16. - 4-6 слів Низький рівень (Н) Об. - 1 -3 слова В. Зорова пам’ять
Методика Образна пам ять Р.Римська(Додаток № 4)
Матеріал: картки з зображенням предметів, які знайомі дитині (тварини, рослини, предмети домашнього побуту та ін.). Перед виконанням завдання потрібно уточнити, чи знайомі дитині нижчеподані предмети. Інструкція Подивись уважно наці картки і запам’ятай їх. Через деякий час я їх приберу, а ти згадай і назви, що запам’ятав. Психологу бланку фіксує кількість згаданих карток. Час пред’явлення - 20 сек. Інтерпретація результатів Достатній рівень (Д карток -б.
Середній рівень (С карток-1б
Низький рівень (Н)-1-3картки -б.
2.
Мислення (Додаток № 5) А. Тест Зайвий предмет Мета Оцінка образно-логічного мислення розумових операцій аналізу та узагальнення.
Матеріал картки, на яких зображені по 4 різних предмети. Одна з карток тренувальна. Інструкція Подивись уважно на малюнок і назви один зайвий предмет. Поясни, чому він зайвий. Дитини для вирішення пропонується 5 варіантів. Додаткове запитання Склади своє завдання з зайвим словом.
Інтерпретація результатів
Високий рівень (В) 36. - дитина правильно знаходить зайвий предмету чотирьох завданнях, та вигадує своє завдання.
Достатній рівень (Д) 26. - дитина вірно знаходить зайвий предмету х завданнях та вигадує своє. Середній рівень (С) 16. - 3 завдання, виникають труднощі зі складанням особистого завдання.
Низький рівень (Н) Об. - 1-2 завдань з допомогою психолога Б. Тест для оцінки мовленнєво-логічного мислення Інструкція Зараз я пропоную тобі відповісти на запитання, або продовжити речення. Психолог на вибір пропонує 5 запитань.
Опитувальник для дитини Яка з тварин більше-кінь чи собака Вранці люди снідають, а ввечері вечеряють) Днем на вулиці світло, а вночі. ? темно) Яблука, сливи, груші, персики - це фрукти) Що таке Запоріжжя, Дніпропетровськ, Київ, Мелітополь (назви міст) Маленька собака - це цуценя, маленька вівця це ...? ягня) Яка зараз пора року Чому ти так вирішив (вирішила Чим схожі та чим відрізняються метелик та птах кішка - собака стіл-стілець олівець-ручка хлопчик-дівчинка і т.ін.) Що таке футбол, хокей, волейбол види спорту. Доповни рядок Які ти знаєш види транспорту Назви зимові місяці, весняні, осінні, літні. Скільки тобі років Скільки буде через 2 роки, через З У якій країні ти живеш Назви країни, які ти знаєш. Що треба робити для того, щоб бути здоровим та сильним Уяви, до тебе в гості завітав громадянин іншої держави, який розуміє значення деяких слів. Поясни йому, що таке яблуко ( стіл, дощ, школа, вітерит. ін.) Інтерпретація результатів Аналізуючи відповіді, треба особливо звертати увагу на аргументовані, повні відповіді. Достатній рівень (Д) 26. - дитина правильно аргументовано відповіла на 4-5 запитань Середній рівень (С) 1 б. - 2-3 відповіді (на окремі запитання можлива відсутність пояснень)
Низький рівень (Н) Об. - 0-1 відповідь

3.Мовленнєва сфера
А. Тест фонематичного слуху (Ю.З.Гільбух)
Мета:Оцінка рівня фонематичного слуху дошкільника та звуковимови окремих звуків.
Інструкція: Давай пограємо в школу. Ти будеш учителем, а я учнем. Я зараз буду повторювати яке-небудь слово. Якщо я зіб’юся, ти повинен (повинна) один раз плеснути у долоні.

Набори слів російського варіанта
1) Ознайомлювально-тренувальне завдання Рама, рама, рама, рама, лама рама, рама, рама Коробок, коробок, колобок, коробок, коробок, коробок
2) Залікове завдання
(Дзвінкі-глухі)
(Г-К) Кора, кора, кора, гора, кора, кора
(С) Коса, коса, коса, коза, коса, коса, коса
(Ж-Ш) Шар, шар, шар, жар, шар, шар
ІСвистячі-шиплячі)
(С-Ш) Сьггьій,
СЬГГЬІЙ, СЬГГЬІЙ, СЬІТЬІЙ, СШИТЬІЙ. СЬІТЬІЙ,
((С-Ц ) Рассвет, рассвет, расцвет. рассвет, рассвет
(Тверді-м’які)
(Л-Ль) Угол, утол, угод, уголь. угол, угол
(В-Вь) Вол, вол, вол, вел, вол, вол. Інтерпретація результатів Кількість помилок
Кількість балів
Рівень
З
0

низький
1 -2 середній
0 достатній
Б.Тест Звуковий аналіз слів
Інструкція: Назви, будь ласка, звуки в слові кот (стол, крот, зонт) Скільки всього звуків у цьому слові?
1.
Наведи прикладі слів, які мають таку ж саму кількість звуків. Назви слова, які починаються на такий самий звук яку поданому слові. Інтерпретація результатів Кількість помилок
Кількість балів
Рівень
З
0
низький
1 -2 середній
0 2
достатний
В.Тест Послідовність подій Гуткіна Н.И.
(Додаток № 6)

Мета: оцінка розвитку мовлення дошкільника, уміння аналізувати та узагальнювати інформацію
Матеріал: окремі картки с зображенням подій оповідання.
Інструкція: Перед тобою оповідання у малюнках. Я розрізала його на окремі картки. Тобі треба уважно їх роздивитися та розкласти у логічній послідовності від початку до кінця. Далі тобі потрібно скласти невеличке, цікаве оповідання за цими малюнками. Ти можеш вигадувати імена героїв, додавати події, які тут не намальовані, але які обов’язково пов’язанні зі змістом цього оповідання.Інтерпретація результатів

Помилки(якісний аналіз) Кількість балів Рівень
Дошкільник не розуміє інструкцію, не справляється з виконанням завдання
0
низький Послідовність карток будує за допомогою психолога. Припускається багатьох мовленнєвих помилок у складанні оповідання. Описує картки окремо не пов’язує зі змістом попередніх
1 середній Правильно виконує завдання у відповідності з
інструкцією
2 достатній
Е моці й ново л ь о ваз р і ліс т ь Складові емоційно-вольової зрілості - розвиток довільності та рівень тривоги відстежуються у процесі співбесіди з дитиною під час виконання завдань.
Методика виявлення домінування пізнавального або ігрового
мотиву дошкільника (по НЛ.Гуткіної)
Інструкція: Дитині пропонують прослухати казку, яку він раніше не чув. На цікавому місці психолог зупиняє читання і пропонує дитині вибір продовжити читання казки далі, або погратися іграшками, які є в кімнаті.
Інтерпретація результатів : Діти з домінуванням пізнавального мотиву обирают казку. Діти зі слабкими пізнавальними потребами обирають іграшки. Гра таких дошкільників має частіше маніпулятивну спрямованість то за одну іграшку хапаються, то за іншу.
III. Соціальна готовність

Однією зважливих умов успішної соціалізації дитини в нових умовах шкільного навчання є сформовані та розвинуті комунікативні навички та достатній рівень соціалізації.

Методика Знайомство Оцінка психологічної зрілості за допомогою тестової бесіди)

Мета:знайомство, налагодження контакту з дитиною, орієнтована оцінка загального розвитку дитини, його уявлень про навколишній світ, рівня сформованості зв’язного мовлення.
Питання:
1.
Давай з тобою познайомимось. Мене звуть (ім’я, по-батькові психолога. Назви своє прізвище, ім’я. З ким ти сьогодні прийшов до школи Назви ім’я, по-батькові. Ким працюють твої батьки Які ще назви професій ти знаєш Уяви собі, що я захотіла завітати до тебе в гості. Як мені тебе знайти Що я повинна знати обов’язково? {Домашня адреса) Назви місто, у якому ти живеш (країну). Які ще ти знаєш назви міст, країн Як ти вважаєш, що більше місто чи країна Чому. Подивись на цю іграшку. З якої вона казки Склади невеличку розповідь про неї Чи бажаєш ти іти до школи Для чого потрібна школа Для чого в школі дзвоник, парта, ранець Що треба робити, якщо пошкодиш чужу річ Кого можна вважати своїм другом Чого б ти не хотів чекати від свого друга Як треба поводити себе, щоб мати багато друзів Уяви, що ти зустрів знайому людину, як ти її привітаєш Які слова ввічливості ти знаєш Чому їх необхідно використовувати
(1-4 запитання) - «Знайомство»
(5-10)– Обізнаність про навколишній світ
(11-16) - «Комунікативні навички Опитування проводиться на початку співбесіди з дитиною з метою налагодження контакту. Запитання з вищезазначеного переліку - ставляться вибірково. 1-3 запитання є обов’язковими. Далі по 2 запитання з кожного блоку на погляд психолога. Всього дошкільник повинен дати відповідь на 7 запитань.
Інтерпретація результатів
У підсумку - дитина отримує загальну кількість балів запитаннями. Кожна відповідь оцінюється за допомогою балів. Правильна, повна відповідь. Достатній рівень по одному питанню. Неповна відповідь. Середній рівень Допомога психолога у формуванні відповіді. Відсутність відповіді.
Об. Низький Неправильна відповідь.
7 -10 балів - достатній рівень

4-6 балів - середній рівень
0-5 балів - низький рівень Загальний кількісний аналіз психосоціальної зрілості за використаними методиками визначається по сумі балів. Висновки фіксуються у третій колонці Індивідуального підсумкового протоколу Загальний якісний аналіз психосоціальної зрілості передбачає уважне вивчення висловлювань дитини, які фіксуються у четвертій колонці підсумкового протоколу. (Додаток № 7)
Додаток 2


Д
одаток № З
Орієнтовні набори слів Школа, огурец, окно, мед, лето, вода, год, кот, мяч, час Слон, глаза, нос, сон, кресло, волк, гриб, нож, лист, игра.
3.
Осень, еж, ваза, мост, море, кран, гром, вечер, сьір.
4.
Врач, оса, лес, ветер, гггица, цветок, тетрадь, карандаш, хлеб, ветка. Карта, щетка, слово, юла, гора, туча, ножницьі, бант, пирог, сила.


кількість повторів
1 2
3 4 слова
1.
Дом
2.
Стол
3.
Дождь
4. Рак
5. Шар
6.
Ток
7. Сон
8.
Окно
9.
Ночь
10 Час Бланк №
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал