Програмові вимоги до курсу «соціальна психологія» для студентів спеціальності «Психологія»Скачати 52.03 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір52.03 Kb.
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» для студентів спеціальності «Психологія»

1. Предмет і завдання соціальної психології.

2. Місце соціальної психології у системі наукового пізнання.

3. Поняття «соціально-психологічного простору», «соціально-психологічних явищ» та «соціально-психологічної реальності» у соціальній психології.

4. Ознаки сучасної соціальної психології.

5. Функції соціальної психології.

6. Основні методи соціальної психології.

7. Етапи становлення української соціальної психології.

8. Соціально-психологічний аспект дослідження особистості: класичні моделі особистості (людина енергетична система, людина як актор, людина як інформаційний процесор, людина як дослідник, як соціальна конструкція), соціальний тип особистості Б.С. Братуся (рівні струтктури особистості).

9. Соціальна зрілість особистості. Ознаки особистості.

10. Поняття соціалізації особистості. Соціалізація як інкультурація. Соціалізація як інтерналізація. Соціалізація як адаптація. Соціалізація як конструювання соціальності.

11. Критерії соціалізованості особистості. Ресоціалізація особистості.

12. Стадії соціалізації.

13. Соціальні інститути соціалізації. Засоби соціалізації (традиційний, інституційний, міжособистісний, рефлексивний, стилізований).

14. Чинники та механізми соціалізації (наслідування, навіювання, соціальна фасилітація, чутки, інтеріоризація, рефлексія тощо). Форми соціалізації (цілеспрямована і стихійна).

15. Теорії соціалізації: біогенетичний, соціогенетичний, соціоекологічний (У. Бронфенбреннер), психоаналітичний підходи.

16. Сучасні теорії соціалізації (когнітивізм, ситуаціонізм, конструктивізм).

17. Види соціалізації: політична, економічна, статево-рольова.

18. Формування Я-концепції: фактори і механізми. Взаємозв’язок «активного» і «рефлексивного Я». Мотив самопідсилення, мотив самопізнання.

19. Фактори, що визначають формування уявлень про «Я», механізми ( К. Герген).

20. Поняття самоповаги особистості. Самооцінки особистості. Поведінкові кореляти осіб з високою і низькою самооцінкою.

21. Поняття самоефективності А. Бандури. Безпомічність.

22. Механізми соціальної регуляції поведінки: зовнішні і внутрішні; соціальні норми, соціальні установки (аттитюди), цінності, ціннісні орієнтації.

23. Девіантна поведінка: неузгодженість поведінки соціальним нормам і цінностям. Фактори девіантної поведінки. Теорія Е. Дюркгейма, Р. Мертона, культурологічні теорії (Т. Селліна, У. Міллера).

24. Поняття внутрішньоособистісного конфлікту. Специфіка, показники.

25. Типологія внутрішньоособистісних конфліктів. Причини виникнення внутрішньоособистісних конфліктів.

26. Поняття «соціальне сприйняття» і «соціальне пізнання».

27. Теорії когнітивної відповідності (теорія структурного балансу Ф. Хайдера, комунікативних актів Т. Ньюкома, когнітивного дисонансу Л. Фестігнера, конгруентності Ч. Осгуда і П. Таненбаума).

28. Соціальна категоризація як спосіб конструювання соціальної реальності. Первинна категоризація, рекатегоризація.

29. Евристика як спосіб конструювання соціальної реальності.

30. Основні етапи когнітивної роботи із соціальною інформацією.

31. Способи структурування інформації: прототипи, схеми, скрипти, імпліцитні теорії особистості.

32. Соціально-психологічні характеристики малої групи.

33. Класифікація малих груп.

34. Динаміка групоутворення.

35. Лідерство і керівництво. Стилі лідерства і керівництва.

36. Прийняття рішень. Різновиди особистісних профілів рішень.

37. Нормативна поведінка. Групові норми.

38. Груповий конформізм.

39. Нонконформна поведінка.

40. Групові рішення. Групомислення.

41. Поняття «соціально-психологічного клімату колективу». Показники СПК та чинники успішності міжособистісних стосунків у колективі.

42. Групова сумісність і згуртованість. Визначення індексу згуртованості групи.

43. Стадії формування згуртованої групи. Ознаки згуртованості.

44. Конфлікти. Типи конфліктів: між особистістю і групою, внутрігрупові, міжгрупові. Функції конфліктів.

45. Способи і методи подолання конфліктів. Шляхи вирішення конфліктів. Стратегії поведінки у конфліктній ситуації.

46. Вплив керівника на створення психологічного клімату у колективі. Вплив моббінгу на СПК.

47. Метод соціометрії у вивченні міжособистісних відносин у групі.

48. Поняття про міжособистісні стосунки: соціальні стосунки, формальні і неформальні взаємини, соціальний контроль, офіційні взаємини, особистісні стосунки. Теорія «людських відносин» Е. Мейо.

49. Поняття «міжособистісних впливів». Принцип реципрокності і соціального обміну. Концепція Р. Чалдіні (феномен «дверима в лоб», «нога у дверях», «ефект очевидця»).

50. Поняття «атракція» (потяг), соціальна фасилітація, соціальна інгібіція, конформність підпорядкування, когнітивна реінтеграція як форми соціального впливу. Експерименти С. Мілгрема.

51. Типи міжособистісних стосунків: знайомство, приятелювання, товариські, дружні, любовні, подружні, родинні, деструктивні (М. Обозов). Критерії міжособистісних стосунків.

52. Соціально-психологічні механізми міжособистісного сприймання. Поняття «соціальна перцепція»: ідентифікація, емпатія, стереотипізація, рефлексія, каузальна атрибуція. Феномен «егоцентричного приписування». Типи атрибуції: особистісна, об’єктна, обставинна.

53. Ефекти, що визначають успішність міжособистісної взаємодії: ефект первинності, новизни, установки, ореолу, надуманої згоди.

54. Статус особистості у структурі міжособистісних відносин. Складові статусу особистості: авторитет, престиж. Поняття «позиція особистості».

55. Роль як реалізація статусу і позиції особистості. Соціальна роль. Класифікації ролей (Дж. Міда, Т. Парсонса, Дж. Морено).

56. Спілкування як соціально-психологічне явище. Структура спілкування. Функції спілкування. Бар’єри спілкування.

57. Міжособистісна комунікація: комунікатор, реципієнт. Комунікативний бар’єр. Моделі комунікації: низхідна і висхідна комунікація. Вербальна (усна мова, денотати і конотації) і невербальна комунікації (оптико-кінетична система знаків, «контакт очей», паралігвістична й екстралінгвістична система знаків, проксеміка).

58. Комунікативна компетентність. Характеристики комунікативної компетентності.

59. Інтерактивний аспект спілкування. Поняття «соціальна дія». Типи взаємодії: спіробітництво, суперництво, кооперація, конфлікт.

60. Великі групи. Суттєві ознаки великих груп. Структура великих груп. Види великих груп.

61. Клас як соціальна група. Соціальні класи. Соціально-психологічні ознаки класів.

62. Психологічні особливості етнічних груп. Етнічна група. Метальність. Національний характер. Етнічний стереотип. Етноцентризм. Національна свідомість, самосвідомість.

63. Маса, публіка та аудиторія як стихійні групи.

64. Масові явища у великих групах як критерії їх вивчення: громадська думка, суспільні настрої, масові настрої, мода, чутки, паніка.

Натовп як стихійна група. Природа натовпу, характеристики натовпу (Г. Лебон).

65. Соціально-психологічні ознаки натовпу. Механізм розвитку натовпу. Психологічні способи впливу у натовпі:навіювання, зараження, наслідування. Види натовпу: пасивний, активний, агресивний; випадковий, діючий, конвенційний, експресивний.

66. Психологічні особливості поведінки людини у натовпі. Змінені стани свідомості. Причини виникнення зміненого стану свідомості. «Кільцева реакція» у натовпу (Ф. Олпорт), соціальна занепокоєність, характерні ознаки.67. Психічні особливості людини у натовпу. Засоби профілактики паніки у натовпу. Етапи виникнення паніки у натовпах.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал