Програми практикPdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4

Характер стосунків батьків: між собою до дітей до цієї дитини утримання фізичне покарання
інші види покарань сексуальне насилля
ІV. Соціальний статус дитини
Заклади, що відвідує
Успішність
Знаходження на обліку в міліції
Бродяжництво, втеча з дому
Частота захворювань
Додаткові відомості

ДОДОТОК К 2

Карта клієнта, який звернувся в обласний ЦССМ
Прізвище, ім’я, по батькові
Дата народження
Домашня адреса, телефон
Освіта
(середня, вища)
Місце роботи або навчання
(із зазначенням посади, класу, факультету, групи)
Категорія клієнта
(інвалід, сирота, звільнений з ВТК тощо)
Інші примітки

54
Дата заповнення
Підпис
П.І.П
Відомості про організацію, яка направила клієнта
Назва організації
Контактна особа
Адреса, контактний телефон
Примітки
Відомості про організації, які працювали з клієнтом
Назви організацій
Адреси, контактні телефони
Контактні особи
№ з/п
Дата заповнен- ня
Код проб- лем
(за глосараєм)
Вид послуг
Заходи, вжиті для вирішення проблеми
Результат роботи з клієнтом
Прізвище, підпис соц. працівника
Приміт- ки
Робота Обласного ЦСССМ спрямовується переважно на:

молодих людей, які збираються брати шлюб;

молоді сім’ї, які переживають перші труднощі в подружньому житті;

батьків, котрі відчувають безпорадність у вихованні дітей;

підлітків та молодь, що бажають краще пізнати себе та професійно визначитися;

осіб, які вийшли з місць позбавлення волі;

військовослужбовців, котрі потребують допомоги в соціальній сфері.
55ДОДОТОК К 3

Карта особистості учня
Прізвище Ім’я По батькові
Стать Рік, число, місяць народження
Навчальний заклад, де вчиться
Клас
Домашня адреса
Телефон
Ім’я та по-батькові матері
Місце роботи, посада, освіта матері
Ім’я та по-батькові батька
Місце роботи, посада, освіта батька
Наявність інших членів сім’ї

56
Стан здоров’я (вказати діагноз хвороби, якщо є)
Ставлення до здоров’я (хвороби)
Умови для занять у сім’ї
Матеріальні умови (заробітна плата батьків, тип квартири)
Додаткові дані
Соціально-психологічна характеристика учня
Становище у класному колективі
Громадська позиція стосовно подій та явищ середовища життєдіяльності
Соціальні ролі в сімейному та класному колективах
Соціально-психологічні та індивідуальні якості особистості
А. Якості особистості, що проявляються у спілкуванні з іншими людьми:
А-1. Здатність до усної комунікації та діалогу
А-2. Здатність до письмового спілкування
А-3. Перцептивні здібності
А-4. Інтерактивні здібності
Б. Спрямованість особистості
Б-5. Пізнавальна спрямованість (інтереси, нахили)
Б-6. Духовні, гуманістичні ідеали
Б-7. Професійні інтереси, нахили, плани
Б-8. Творча спрямованість
В. Риси характеру особистості
В-9. Активність
В-10. Організованість
В-11. Порядність
В-12. Моральність
В-13. Вольові риси характеру
В-14. Діловитість
В-15. Старанність
В-16. Бережливість

57
Г. Самосвідомість (Я-підструктура)
Г-17. Самоусвідомлення, самопізнання, самооцінка
Г-18. Саморегуляція, самоорганізація, самоконтроль
Г-19. Самореалізація та самовдосконалення
Д. Психофізіологічні якості особистості
Д-20. Темперамент
Д-21. Патологічні прояви особистості
Заключна частина
І. Яскраво виражені прояви своєрідності в соціально-психологічному ряді:
А. Спілкування
Б. Спрямованість
В. Риси характеру
Г. Самосвідомість
Д. Психофізіологічні якості
ІІ. Виражені особистісні прояви в діяльнісному ряді властивостей
1. Провідні потреби і мотиви
2.
Цілі, задуми, плани, програми
3.
Результати, творчі досягнення
4.
Провідні емоції, почуття
ІІІ. Віковий розвиток особистості
1.
Адекватність рівня розвитку особистості віковій нормі
2.
Біологічна спадковість, задатки
3.
Соціальна спадковість (культурні, освітні, професійні передумови розвитку особистості учня у сім’ї та школі)
4.
Загальна характеристика особистості, її соціальні та індивідуальні, можливі та наявні особистісні проблеми, прогноз їх перебігу, шляхи розв’язання, практичні рекомендації та програми роботи
Прізвище, ім’я студента-практиканта
Дата складання карти особистості


58
Загальні рекомендації стосовно користування картою

Для заповнення карти необхідно попередньо зібрати численні дані, використовуючи різноманітні джерела і методики (особисті документи, відгуки та думки близьких і знайомих клієнта, аналіз його поведінки та діяльності, опитування близьких і самої людини, бесіди, систематичне планомірне спостереження, тестування, експеримент тощо). Задля об’єктивності фактів слід дублювати відомості за допомогою декількох методів, які потрібно подати у заключній частині.
Отриману інформацію доцільно інтегрувати в єдину систему оцінок за методом узагальнення незалежних характеристик, запропонованим
К. Платоновим. Згідно з методом обчислення відносної оцінки прояву кожної якості цілісної характеристики особистості на основі інтеграції оцінок використовується 5-бальна система оцінки якостей за певною моделлю (від +2 до –2 балів). Якість проявляється:

помітно, систематично, є характерною для особистості – (+2 бали);

слабко, випадково, трапляється дуже рідко, (+1 бал);

не може бути вірогідно оцінена, про неї нічого сказати (0 балів);

не виявлялася зовсім і ніколи (–1);

не виявляється, і сама людина не вважає за доцільне її формувати в собі
(–2 бали).
Означена карта особистості характеризує соціальність та індивідуальність людини, що розкриваються у “Заключній частині”. Тут аспект характеристики розділяється на три рівні: соціально-психологічно-індивідуальний, діяльнісний
і віковий.


59ДОДАТОК К4
Соціально-педагогічна карта учня
Клас_______
Прізвище, ім’я та по батькові дитини_____________
Дата народження____________________
Домашня адреса, телефон______________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові батьків (опікунів)___________________
Сім'я: повна (неповна); з матір'ю, батьком ________________________ рідні батьки (опікуни); сирота, напівсирота__________________ сприяє гармонійному психічному і фізичному розвитку
(неблагополучна).___________
Кількість дітей у сім'ї 1/2/3/4 та більше _________________________

60
Соціально-побутові умови____________________________________
Місце роботи батьків (опікунів), контактний телефон_______________
Якщо не працюють, вказати причину (інвалід, пенсіонер, домогосподарка, безробітний). Якщо обоє батьків за кордоном, вказати, хто займається доглядом та вихованням дитини на даний момент (вказати (контактний телефон) (бабуся
(дідусь), тітка (дядько), знайомі тощо).
Дані про особливості перебігу психофізіологічного розвитку дитини___
_____________________________________________________________
Протікання вагітності, пологів, дані про захворювання дитини в перший рік життя; особливості історії розвитку дитини (наявність психічних травм, важливих змін у житті, важких захворювань).
Стан здоров’я_________________________________________________
(Здорова (стоїть на “Д” обліку) дитина з особливими потребами (вказати ваду розвитку).
Психологічні показники (заповнюються спільно із психологом)_____
(Тип темпераменту; особливості характеру, його акцентуації; загальний рівень психічного розвитку (норма, затримка, психофізичний інфантилізм, дисгармонія); особливості пізнавальних процесів; професійні інтереси; схильності, здібності; особливості поведінки, тип відхилень у поведінці).
Соціально-педагогічна характеристика ____________________________
1. Соціальні шкідливості
____________________________________
(Рання алкоголізація; нікотинова залежність; вживання токсичних і психотропних речовин; потяг до азартних асоціальних ігор; ранній сексуальний потяг; негативізм в оцінюванні явищ дійсності).
2. Відхилення в соціальній поведінці _________________________
Грубість, бійки, прогули, недисциплінованість, побиття слабких, вимагання, жорстоке ставлення до тварин, крадіжки, порушення суспільного порядку (облік в інспекції у справах неповнолітніх), немотивовані вчинки, утечі з дому (інтернату).

61
Взаємини дитини в сім’ї________________________________________
З ким із членів сім'ї більше спілкується, до кого більше звертається за допомогою чи порадою; із ким найчастіше виникають конфлікти.
Методи заохочення та покарання в сім'ї___________________________
Що викликає стурбованість батьків у поведінці та навчанні дитини____
Характер стосунків дитини з однолітками_________________________ соціометричний статус
Типові конфлікти та шляхи їх вирішення ________________________
Педагогічні показники _______________________________________
(Темп навчання, труднощі в навчанні, навчальні інтереси, що переважають)
Зауваження та побажання вчителів щодо поведінки та навчання дитини____________________________________________________________
Соціальні пільги, якими користується дитина______________________
Рівень соціальної адаптації: а) високий ___________________________________________________
1. Усвідомлене прийняття і виконання норм колективного життя. 2.
Баланс індивідуального і соціального. 3. Гармонія взаємин з дорослими та однолітками. 4. Адекватне ставлення до педагогічних впливів. 5. Самоконтроль поведінки. 6. Активна участь у житті дитячого колективу. 7. Задоволення своїм статусом і взаєминами; б) середній________________________________________________ 1.
Конформізм по стосовно норм колективного життя. 2. Переважає або
індивідуальне, або соціальне. 3. Нестійкі взаємини з оточуючими. 4.
Суперечливе ставлення до педагогічних впливів. 5. Зовнішній локус контролю.
6. Періодична участь у житті дитячого колективу. 7. Часткове задоволення своїм статусом і взаєминами; в) низький______________________________________________
1. Неприйняття і невиконання норм колективного життя. 2. Дисбаланс
індивідуального й соціального. 3. Конфліктні взаємини з оточуючими. 4.

62
Неадекватне ставлення до педагогічних впливів. 5. Некерована поведінка. 6.
Пасивна участь у житті дитячого колективу. 7. Незадоволення своїм статусом і взаєминами.
ДОДАТОК К5
Психолого-педагогічна характеристика на учня
Методичні рекомендації
Для одержання достовірної інформації студенти можуть використовувати такі методи дослідження, як:
1)
Психолого-педагогічне спостереження;
2) бесіди з учнем, учителями, батьками, класним керівником, друзями;
3) вивчення шкільної документації;
4) вивчення продуктів діяльності (контрольні роботи, малюнки, твори тощо);
5) елементи природного експерименту;

63 6) анкети, тести;
7) експертні оцінки.
І. Загальні відомості
1.
Біографічні відомості. Прізвище та ім.’я учня (з етичних міркувань у психологічних дослідженнях додержуються конфіденційності, тому можна позначати ініціалами), вік, у якому класі навчається. Стан здоров'я та загальний фізичний розвиток.
2.
Умови життя в сім’ї (її склад, соціальне та матеріальне становище,
ідеали, цінності, професія та освітній рівень батьків, житлові умови. Вплив батьків на учня, ставлення до нього, становище в родині).
II. Взаємини з однокласниками та вчителями

1. Загальна характеристика класного колективу, місце учня в колективі, усвідомлення свого статусу (можна використовувати методику "Соціометрія").
2.
Характер взаємин з однокласниками: з ким дружні, чому; з яких причин і чому конфліктує? (Можна використовувати методику К. Томаса для діагностики схильності до конфліктної поведінки).
3.
Стан взаємин з хлопчиками, з дівчатками.
4.
Особливості позитивної та негативної поведінки учня та форми їх прояву.
5.
Ставлення учня до вживання психотропних речовин та визначення ступеня ризику щодо залучення його до цього.
III. Особливості характеру й темпераменту

1.
Тип й особливості темпераменту (за методикою Г. Айзенка).
Прояв темпераменту в поведінці: стриманість, спокій, рухливість, агресивність тощо.

64 2.
Особливості характеру: цільний, суперечливий у ставленні до себе, самооцінка, вираженість вимогливості до себе та ін). Ставлення до батьків, членів родини, учителів, класного колективу, друзів, склад диферентної групи (референтометрія). Як виконує обов'язки в родині, школі?
Підхід до праці, розуміння її необхідності; навчання та речей.
3.
Характеристика акцентуації характеру (за опитувальником
Шмішека).
IV. Особливості емоційно-вольової сфери

1.
Рольові риси характеру: самостійність, цілеспрямованість,
ініціативність, рішучість, витримка (наявність та вираженість).
2.
Емоційні особливості характеру: зміст і спрямованість почуттів, переживань, стійкість емоцій, які емоції переважають, глибина переживань невдач та успіхів, схильність до стресів, культура емоцій (можна використовувати методику САН для виявлення переважаючих емоційних станів, що переважають; методики виявлення рівня емпатійності та ін.).V. Навчальна діяльність

1.
Мотиваційна сфера особистості: мотиви й інтереси, їх ієрархія, спрямованість, провідні інтереси.
2.
Рівень розвитку здібностей особистості: виражені здібності, рівень, характер їх розвитку; властивості інтелекту особистості (глибина, самостійність суджень та інше); обсяг і глибина знань, умінь, навичок (методика "Прості аналогії").
3.
Особливості уваги (за тестом Бурдона), характер розвитку мимовільного та довільного запамятовування – заучує механічно або

65 осмислено, чи володіє раціональними прийомами запам’ятовування, яка його швидкість та міцність, легкість відтворення, індивідуальні особливості пам'яті
(можна використовувати методики вивчення оперативної пам’яті “Заучування
10 слів” та ін.).
4.
Уміння вчитися (дотримання режиму дня і здатність планувати використання часу, вміння самостійно працювати, контролювати себе та інше).
5.
Розвиток мовлення, рівень культури мовленнєвої діяльності: словниковий запас, його якість, побудова речень, відповідність віковим нормам, наявність інвективної лексики, вираженість сленгу тощо.
VI. Ставлення до праці. Професійна орієнтація

1.
Які види праці приваблюють (удома, у школі)?
2.
Ставлення до домашньої праці, доручень у школі.
3.
Наявність хобі і досягнення у ньому.
4.
Професійні інтереси, здібності (Карта С. Клімова). Спрямованість на майбутні професійні інтереси, їхня визначеність, адекватність мрій наявним здібностям.


VII. Спрямованість особистості

1. Домінуючі потреби, переважаючі мотиви діяльності, інтереси.
2. Система цінностей.
VIII. Загальні психолого-педагогічні висновки та рекомендації

Визначення головних психолого-педагогічних завдань, які стоять перед учителем у його роботі з учнем; на які сторони виховання слід звернути увагу;

66 що враховувати при індивідуальному підході до учня; як проводити психолого- педагогічну профілактику та інше.
Психолого-педагогічна характеристика підписується класним керівником.
Оцінюється викладачем кафедри педагогіки чи психології і захищається не пізніше ніж за три дні до закінчення психолого-педагогічної практики.

Додаток Л
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ
1.
Назва школи (Реабілітаційний центр для дітей з порушенням опорно- рухового апарату, для розумово відсталих дітей: притулок для неповнолітніх).
2.
Клас: 1–11 (вказати).
3.
Склад класу за віком школярів: 6 – ... 17 років.
4.
Склад класу за статтю: дівчат ; хлопців .
5.
Кількість учнів з неповних сімей.

67 6.
Кількість учнів із слабким здоров’ям.
7.
Середня успішність учнів.
8.
Характеристика діяльності класу: а) мотиви участі школярів у діяльності класу (наслідування інших, потреба в емоційно близьких контактах, самоствердженні, самореалізації; прагнення виділитися серед інших тощо); б) види діяльності, яким у класі надають перевагу (праця, пізнання, спілкування тощо).
9.
Структура класу, характеристика стосунків: а) кількість мікрогруп, що містять тільки дівчат ; тільки хлопців ; тих та інших ; підстави для об’єднання у дружні мікро групи; в) характер стосунків між мікро групами; г) коротка характеристика авторитетних груп (характер взаємовідносин між членами, переважають цінності та норми поведінки); д) коротка характеристика лідерів класу, чи входять в офіційний актив класу; е) кількість і коротка характеристика “відкинутих учнів”;
є) наявність у класі постійно діючих груп за інтересами, гуртків, факультативів тощо; ж) перевага норм, традицій, цінностей у класі; з) аналіз психологічного клімату в класі; е) аналіз конфліктів, що найчастіше зустрічаються, їх причини та шляхи вирішення.
10.
Місце класу в школі: а) чи клас є згуртованим, об’єднаним колективом; б) офіційні шкільні та позашкільні об’єднання, де беруть участь учні класу; в) неформальні позашкільні об’єднання, до яких входять учні; г) характер стосунків з паралельними класами (молодшими, старшими), педагогами.

68 11.
Психолого-педагогічні висновки та рекомендації.
Психолого-педагогічні впливи, що здійснювались студентом-практикантом задля подолання негативних процесів у класі, підвищення рівня згуртованості, їх результати. Конкретні рекомендації щодо поліпшення навчально-виховної роботи у класі.
Студент-практикант (прізвище, ініціали).
Додаток Л 1
Схема психолого-педагогічної характеристики класного колективу

До першої (констатуючої) частини входить декілька розділів: загальні відомості про клас; психологічна структура класу; характеристика поглядів, інтересів, переконань школярів; характеристика рівня розвитку класу як малої соціальної групи.

1.

Загальні відомості про клас

69

Нагальні відомості повинні бути викладені коротко й конкретно. Більшу частину цієї інформації можна знайти в офіційних шкільних документах. До цих відомостей належать: назва класу, школи; кількість учнів; тривалість існування (чи змінювався склад, як давно і яким чином); віковий і статевий склад; наявність учнів, що мають проблеми з навчанням; особливості класного керівництва (тривалість роботи класного керівника з колективом; дисципліна, яку викладає класний керівник).
Дана інформація допоможе зрозуміти особливості спільної діяльності класу, ставлення до неї дітей, виявити наявність традицій та їх роль у розвитку класу, виявити ступінь, силу впливу класного керівника на формування і розвиток класу як колективу та інше.
2.

Психологічна структура класу

Відображає, перш за все, характер взаємин між членами класу. У цьому розділі дається характеристика: офіційного активу класу; неофіційних лідерів; взаємовідносин лідерів; пасивних членів класного колективу; угруповань, що мають місце в класі.

70
Даючи характеристику офіційно обраного активу класу, необхідно відзначити, чи дійсно він здійснює керівництво, чи ні (в обох випадках необхідно вказати причини ситуації, що склалася в колективі).
Для виявлення неофіційного активу класу поряд з використанням традиційного методу спостереження і бесіди можна застосувати соціометрію.
Слід зауважити, який вплив на клас має лідер (позитивний чи негативний, відкритий чи прихований, у яких ситуаціях та видах діяльності; зовнішнього представництва, вирішення конфліктів; роль емоційної “душі” класу та ін.).
Особливо необхідно зупинитися на взаєминах офіційних і неофіційних лідерів
(збігаються, активно взаємодіють, протидіють один одному) та спробувати виявити причини такого становища.
Характеризуючи решту учнів класу, особливу увагу слід приділити пасивним школярам, тим, яких уникають або ізолюють. При цьому необхідно з’ясувати, чи в усіх ситуаціях ці діти проявляють пасивність, які причини такої поведінки.
Для того, щоб виявити наявність неформальних угруповань, у класі можна використати соціометрію. Необхідно зупинитися на причинах виникнення цих угруповань, характеристиці взаємодії (суперечність, взаємодопомога, співіснування без встановлення емоційних контактів та ін.).
Загалом ця частина характеристики класу повинна дати інформацію про характер спільної діяльності, причини, що її ускладнюють, шляхи її оптивації.
3.

Характеристика лідерів класу

Основною метою складання даного розділу є виявлення причин, завдяки яким той чи інший учень стає лідером. Тому в розділі повинні бути такі відомості: наявність яких особистісних якостей (характер, темперамент, соціальна позиція, рівень домагань, самооцінка, критичність, комунікативні, організаторські здібності та схильності, активність, принциповість, особистісна

71 привабливість, доброта, щирість та ін.) сприяла виділенню певної особи як лідера; які зобов’зання сприяли або гальмували висунення даного учня в лідери; чи є даний учень виразником думок, поглядів, інтересів усього класу, більшості чи лише окремого угруповання учнів.
У процесі пошуку такої інформації використовують спеціальні методики, за допомогою яких можна діагностувати рівень розвитку різних психічних якостей лідерів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал