Програми практикPdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4
Тематика дослідницьких завдань (за вибором)
V курс
1.
Роль самооцінки у формуванні особистості.
2.
Уміння підлітків сказати “НІ”.
3.
Краса зовнішнього і внутрішнього в людині.
4.
Волонтерство в соціально-педагогічній діяльності.
5.
Фізичне “Я” особистості.
6.
Вивчення феномена групового тиску.
7.
Методи управляння конфліктами з боку соціального педагога.
8.
Основні джерела конфліктів.
9.
Моделі поведінки дітей і дорослих у ситуації конфлікту.
10.
Пошук сенсу та цінності власного життя людей з особливими потребами.
11.
Формування навичок спілкування, переборення конфліктів неповносправними дітьми, підлітками, молоддю.

32 12.
Соціалізація неповносправних дітей з різними типами захворювань.
13.
Розвиток потенційних можливостей дітей з особливими потребами.
14.
Види психологічної допомоги особам, котрі потребують соціальної реабілітації.
Програма педагогічної практики у вищих навчальних закладах
І–ІІ рівнів акредитації
V курс

Мета практики полягає у вивчені особливостей організації навчально- виховного процесу у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації та формуванні навичок діяльності як асистента-викладача соціально-педагогічних дисциплін.
Об’єкти практики: педагогічні училища, педагогічні коледжі, ліцеї,
інститути, університети.
Завдання практики
1.
Ознайомити студентів із системою навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації.
2.
Адаптувати студентів до самостійної викладацької роботи у ВНЗ.
3.
Закріпити та розширити теоретичні знання з курсів “Педагогіка”,
“Психологія”, “Педагогіка вищої школи”, “Методика викладання педагогіки”, необхідних для подальшої діяльності.
4.
Сформувати вміння та навички викладацької діяльності у студентів-практикантів.
9.
Апробувати специфічні фахові знання задля підготовки студентів до виконання функції викладача соціальної педагогіки, педагогіки, психології у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації.
Завдання діяльності студентів упродовж
педагогічної практики у вищих навчальних закладах

33 1.
Виконувати обов’язки викладача педагогічних дисциплін, планувати і здійснювати викладацьку діяльність (зокрема, провести 10 пробних навчальних занять, 2 залікові із соціальної педагогіки та психології або педагогіки).
2.
Виконувати обов’язки академнаставника:

здійснювати масову та індивідуальну виховну роботу з академічною групою;

розробити та провести одну організаційну форму соціально- виховної роботи із студентами.
3.
Вести психолого-педагогічні спостереження в ході навчально- виховної роботи, зокрема, систематично заповнювати щоденник спостережень, скласти психологічну характеристику лекції або практичного заняття.
4.
Брати участь в організації практичних заходів навчального закладу.
5.
Оформити педагогічну документацію, яку необхідно здати впродовж трьох днів після завершення практики.
Умови проходження практики
1.
Період проходження практики – 10 семестр. Кількість годин – 120 (25 годин на тиждень упродовж п’яти тижнів).
2.
Для вибору місця практики студентам пропонується перелік ВНЗ.
Також надається можливість здійснювати це самостійно.
3.
Керівник від ВНЗ контролює студента 2-3 рази впродовж проходження практики, відвідуючи залікові заняття.
Оцінювання практики
Оцінка виставляється керівником-методистом від кафедри соціальної педагогіки на основі звіту характеристики з ВНЗ та звітної документації студента-практиканта

Перелік відповідних звітних матеріалів

№ з/п

НАЗВА ДОКУМЕНТА

ІІІ курс

VІ курс

V курс

V курс


34 1.
Характеристика студента- практиканта
(за підписом керівника установи, завірена гербовою печаткою)

*

*

*

*

2.
Індивідуальний план роботи

*

*


3.
Щоденник соціально- педагогічної практики
(педспостережень)
*

*

*

*

4.
Звіт проведеної роботи

*

*

*

*

5. План-проспект проведених виховних заходів
1 екз.

2 екз.

1 екз.

6.
Аналіз організаційної форми (конкурс, вечір, свято, тренінг)

*7.
Психолого-педагогічна характеристика особистості


*8.
Психолого-педагогічна характеристика класу


*


9. Проспект індивідуальної соціально-педагогічної роботи з неповнолітнім


*


10.
Проект соціально- педагогічної програми


*


11. Конспекти лекційного та практичного занять
із протоколом обговорення2 екз.
12.
Психолого-педагогічна характеристика на урок, лекцію*Основні завдання до звітних документів:
1.
Індивідуальний план роботи (див. Додаток В) за такою схемою:
А. Участь у настановчій конференції з питань організації та проведення практики (термін виконання, примітка).
Б. Навчальна діяльність:

35 а) вивчення плану роботи загальноосвітньої школи чи школи-інтернату
(термін виконання, примітка); б) вивчення плану роботи соціального педагога закладу (термін виконання, примітка); в) складання індивідуального плану роботи на період проходження практики спільно з методистом закладу і керівником практики (термін виконання, примітка).
В. Практична діяльність: а) ознайомлення з контингентом дітей відповідного закладу (зміст роботи, термін); б) діагностична робота (зміст роботи, термін); в) соціально-профілактична робота (зміст роботи, термін); г) соціально-корекційна робота (зміст роботи, термін); д) організаційно-координаційна робота (зміст роботи, термін); е) навчально-виховна робота (зміст роботи, термін).
2.
Щоденник практики містить:

режим роботи закладу;

список учнів (дітей загону) класу або дітей, які перебувають у притулку для неповнолітніх;

розклад роботи студента-практиканта;

зауваження студента стосовно спостережень за виховним
(навчально-виховним, соціально-реабілітаційним) процесом, враження, роздуми;

чи належить база практики до тієї сфери соціально-педагогічної роботи, в якій планує працювати студент після закінчення ВНЗ.
3.
Звіт практики (див. Додаток Е) за такими пунктами:
І. Місце та тривалість практики.
ІІ. Аналіз виконання плану практики (відхилення від плану, з якої причини, що зроблено понад план, особливості практики).

36
ІІІ. Спрямованість системи соціально-педагогічної роботи установи, структурних підрозділів, основні завдання.
ІV. Мета, завдання практики з урахуванням специфіки її бази.
V. Перелік нормативних документів соціально-педагогічної діяльності, опрацьованих упродовж практики, і труднощі в їх практичній реалізації.
VІ. Перелік відвіданих соціально-педагогічних форм і характер наданої допомоги.
VІІ.
Перелік
і аналіз соціально-педагогічних, психологічних, дослідницьких методів застосованих при вивченні контингента дітей.
VІІІ. Характеристика проблем стосовно реалізації головних професійних функцій, використання методів і форм соціально-педагогічної діяльності.
ІХ. Спрямованість виховної роботи закладу. Труднощі в її реалізації.
Х. Опис роботи, виконаної у ролі практичного психолога.
ХІ. Загальні висновки стосовно виконаної роботи (які знання поглиблено, якими вміннями і навичками оволодів студент за період практики; пропозиції стосовно організації та проведення практики, побажання щодо
її вдосконалення).
4.
План-проспект проведених виховних заходів (див. Додаток А).
5.
Аналіз організаційної форми (конкурс, вечір, свято, тренінг) (див.
Додаток И).
6.
Психолого-педагогічна характеристика особистості (див. Додаток К).
І. При складанні характеристики студентам-практикантам необхідно враховувати місце проходження практики, а саме в:

притулку для неповнолітніх заповнюють “Соціальну карту дитини, що знаходиться у притулку” (див. Додаток К1), а також психолого- педагогічну характеристику групи;

Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – “Карту клієнта, який звернувся в обласний ЦССМ” (див. Додаток К2);

Реабілітаційному центрі для дітей з порушенням опорно-рухового апарату і для розумово-відсталих дітей – “Карту особистості учня”

37
(див. Додаток К3), дають психолого-педагогічну характеристику класу, де навчається учень.
7.
Проспект індивідуальної соціально-педагогічної роботи з неповнолітнім
(див. Додаток М).
8.
Проект соціально-педагогічної програми:
І. Суть соціально-педагогічної програми складає комплекс завдань і заходів, що мають конкретний зміст, спрямовані на досягнення кінцевої мети.
ІІ. Зміст проекту соціально-педагогічної програми:

мета програми (що необхідно досягнути);

завдання, заходи програми;

ресурсне забезпечення: інформаційне, матеріальне, фінансове (які ресурси і в якій кількості необхідні для реалізації програми);

часова характеристика програми (термін виконання);

механізм організації управління (організаційна структура, керівник програми та ланки);

відповідальні за виконання завдань і взаємодія між ними;

обліковий, звітний і контрольний механізми (оцінка виконання програми);

корективи щодо змісту й механізму реалізації програми (які корективи необхідно внести в зміст і реалізацію програми).
Підбиття підсумків. Завершення програми (як і наскільки виконано програму).
ІІІ. Проект розробляється один на підгрупу студентів-практикантів.

38Додаток А
СХЕМА АНАЛІЗУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ
1. Проблема виховного заняття (заходу) і його педагогічне значення, мета.
2. Зміст. Структура заняття (заходу): а) початок; б) основна частина; в) заключна частина.
3. Необхідність застосування даної форми виховної роботи та її відповідність
віку дітей.
4. Поведінка учнів, їх зацікавленість.
5. Поведінка вихователя (студента).
6. Характеристика методів, ТЗН, наочності.

39 7. Організаційний аспект діяльності.
8.Загальна характеристика результативності впливу виховного заходу на учнів.
Оптимальність розв’язання поставлених педагогічних завдань. Ступінь досягнення мети.
Додаток Б
ОРІЄНТОВНА СХЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ КЛАСУ
Усього учнів_____. Кількість багатодітних сімей__________________
. (Указати прізвища)
З них дітей, що навчаються у школах, знаходяться у дошкільному навчальному закладі.
Учні з особливими потребами________________________________
(Указати прізвища, діагноз).
Сім’ї-біженці________________________________________________
(Указувати прізвища, дітей).
Сім'ї, батьки в яких безробітні_________________________________
(Указувати прізвища, дітей).
Сім'ї, що постраждали від природних лих
_____________________

40
(Указувати прізвища, дітей).
Сім’ї-переселенці з радіоактивно забруднених зон__________________
(Указувати прізвища, дітей).
Кількість малозабезпечених сімей_______________________________
(Указувати прізвища, дітей).
Кількість дітей, що залишились без догляду батьків_______________
(Указувати прізвища. В них дітей; один із батьків працює за кордоном, батько й мати працюють за кордоном).
Батьки, позбавлені волі________________________________________
(Указувати прізвища, дітей).
Неповні сім’ї__________________________________________________
(Указувати прізвища, дітей; виховує мати, виховує батько).
Неблагополучні сім’ї _______________________________________
(Указувати прізвища, дітей).
Сім'ї, де батьки ухиляються від виховання________________________
(Указувати прізвища, дітей).
Батьки, позбавлені батьківських прав____________________________
(Указувати прізвища, дітей).
Сім’ї, де вихованням дітей займаються___________________________
(Бабуся і (або) дідусь, тітка і (або) дядько, інші члени родини (вказати, хто саме). Указувати прізвища, дітей).
Кількість девіантних дітей______________________________________
(Стоять на обліку в закладі освіти, стоять на обліку в інспекції у справах неповнолітніх. Вказувати прізвища, дітей).

41


Додаток В


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

студента-практиканта на час проходження навчально-ознайомлювальної соціально-педагогічної
(іншого виду практики) практики з до 200 року в

42 м. Івано-Франківська
Керівники практики
Індивідуальний план роботи студент складає впродовж першого тижня на весь період практики (потижнево) за наступними розділами.
№ з/п
Основні напрями роботи
Зміст роботи
І тижд.
ІІ тижд.
ІІІ тижд.
ІV тижд.
V тижд.

43 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ознайомлення з діяльністю школи
Ознайомлення з контингентом дітей
Діагностична робота
Соціально-профілактична робота
Корекційна робота
Соціально-координаційна робота
Навчально-виховна робота
Робота в ролі психолога
Робота з батьками чи опікунами
Методична та дослідницька робота


Додаток Д
ЩОДЕННИК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Важливу роль у соціально-педагогічній діяльності відіграє ведення документації, що є своєрідною пам'яткою, нагадуванням про клієнта, його проблеми, визначені завдання для їх розв'язання. Ретельно підібрана документація може слугувати аргументом і доказом того, що саме було зроблено за певні проміжки часу для вирішення питань, наскільки вдалося чи не вдалося просунутися в цій справі, що ще необхідно виконати.

44
Документація фіксує й певні результати, зміни, які вносяться в плани дій, завдання обслуговування, а значить, відіграє роль звітного документа.
Щоденник – основний документ, що відображає всі види, зміст і результати соціально-педагогічної діяльності студента за час практики. Він стимулює до організованої та продуманої роботи, її обліку й аналізу.
Студент-практикант повинен завжди мати щоденник зі собою, облікувати в ньому соціально-педагогічну діяльність, пред'являти на вимогу керівника й методистів практики, дирекції закладів. Титульна сторінка щоденника повинна мати наступну форму.
ЩОДЕННИК
навчально-ознайомлювальної соціально-педагогічної практики (інший вид практики) студента-практиканта І курсу
інституту

45 кафедри
(П. І. П.)
Місце проходження практики
Керівник практики
Методист кафедри
Методист бази практики
Директор закладу

Взірець оформлення сторінки щоденника
Дата
Зміст роботи
Зауваження студента про свої спостереження
Примітка, зауваження методистів

46

Додаток Е
ЗВІТ

про навчально-ознайомлювальну соціально-педагогічну практику
(інший вид практики)

47 студента І курсу у загальноосвітній школі
(школі-інтернаті)
(база практики) м. Івано-Франківська з до 200 року


Додаток Ж
ОРІЄНТОВНА СХЕМА СОЦІАЛЬНОГО ПАСПОРТА ШКОЛИ-
ІНТЕРНАТУ
1.
Назва організації.
2.
Юридична адреса.
3.
Загальна кількість учнів в означеному навчальному закладі.
4.
З них пільгових категорій.
5.
Кількість класів.
6.
З них інтернатських.

48 7.
Кількість учнів:

з неповних сімей;

з багатодітних сімей;

діти батьків інвалідів;

діти батьків афганців;

діти одиноких матерів;

учнів-півсиріт;

учнів-інвалідів;

учнів-чорнобильців;

дітей без батьківського піклування;

дітей-сиріт;

дітей розлучених батьків;

дітей під опікою;

учнів із малозабезпечених сімей;

дітей, які виховуються в сім’ях, що не забезпечують необхідних умов для їх життя, розвитку, виховання та навчання;

дітей на внутрішньоінтернатному обліку;

дітей на обліку у ВКМСН УМВС.

Додаток З
СИСТЕМА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Напрями, завдання й об’єкти реабілітаційної роботи
Заклади, де здійснюється реабілітаційна діяльність
Категорії фахівців, котрі здійснюють реабілітаційні програми
І. Соціально-педагогічна
реабілітація
Об’єкти – дезадаптовані діти й підлітки, які перебувають у конфліктній виховній ситуації, сироти, неповнолітні правопорушники.
Завдання:

охорона прав, соціальний
Будинок дитини
Дитячі будинки
Школи-інтернати
Дитячі притулку
Спецшколи
Притулки
Центри соціальної
Соціальні педагоги
Соціальні працівники
Практичні психологи
Вихователі
Інспектори з охорони прав дітей, опіки та піклування
Психотерапевти

49 захист і опіка;

попередження бездоглядності;

профілактика соціальних девіацій;

відновлення соціального статусу;

збереження темпів психофізичного й особистісного розвитку;

корекція відхилень у поведінці.
ІІ.
Психолого-педагогічна
реабілітація
Об’єкти
– соціально та педагогічно запущені діти
Завдання:

переборення шкільної та сімейної дискримінації;

організація успіху у провідній діяльності;

гармонізація психічного й особистісного розвитку;

формування позитивного образу “Я”;

профілактика соціальної відчуженості.
ІІІ.
Медико-педагогічна
реабілітація
Об’єкти – діти-інваліди, діти з хронічними захворюваннями, які часто хворіють, обмеженими можливостями.
Завдання:

психогігієна виховуючого середовища;

оздоровлення й лікування;

медична профілактика;

охорона здоров’я;

позбавлення комплексу неповноцінності;

розвиток компенсаторних функцій;

соціальна адаптація
і реабілітація;

реалізація резервних сил і можливостей допомоги
Центри соціально- педагогічної реабілітації
Дошкільні навчальні заклади
Загальноосвітні школи
Звичайні групи (класи)
Групи педагогічної підтримки
Класи корекції
Центри психолого- педагогічної допомоги дітям і підліткам
Заклади освіти для дітей з функціональними порушеннями
Корекційні школи
Будинки інвалідів
Центри психічного здоров’я і реабілітації
Центри здоров’я
Центри діагностики і корекції
Центри терапевтичної педагогіки
Психоневрологи
Педагоги
Практичні психологи
Соціальні педагоги
Учителі корекційного навчання
Логопеди
Психологи-дефектологи
Педагоги-дефектологи
Валеологи
Вихователі
Соціальні педагоги
Соціальні працівники
Медичні працівники

50
Додаток И
ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФОРМИ
1.

Загальні відомості:
Дата проведення .
Місце проведення .
Вік учасників .
Мета: .
2.

Аналіз гігієнічних, матеріально-технічних та естетичних умов:

готовність приміщення (чистота, освітленість, температура);

естетичне оформлення (види наочності, відповідність оформлення змісту організаційної форми, доступність унаочнення віку учасників);

технічне забезпечення (доцільність і якість аудіовізуальної апаратури).

51
3.

Аналіз проведення організаційної форми:

відповідність змісту форми її меті;

різноманітність видів діяльності учасників у процесі проведення форми;

рівень організованості учасників;

активність учасників;

використання прийомів заохочення та стимулювання;

нові творчі знахідки організаційної форми, що спостерігалися.
4.

Аналіз комунікативності ведучого:

особливості спілкування з учасниками;

оцінки суджень та їх об’єктивність;

створення позитивного емоційного клімату в ході проведення організаційної форми.
5.

Загальна оцінка організаційної форми:

значення організаційної форми для особистісного становлення учасників;

досягнення виховної мети організаційної форми;

методичні помилки при проведенні організаційної форми;

пропозиції стосовно вдосконалення змісту та проведення організаційної форми.Додаток К
ВИДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОСОБИСТОСТІ
ДОДОТОК К 1
Соціальна карта дитини, що знаходиться у притулку
Прізвище, ім’я, по батькові
Дата народження
Домашня адреса, телефон
Дата прийому до притулку
Хто направив

52
Останнє місце перебування
Причини й обставини, що привели у притулок
І. Відомості про сім’ю дитини
Батько
Вік Сімейний стан
Освіта Де і ким працює
Фізичне здоров’я
Психічне здоров’я
Вживання алкоголю, наркотиків
Притягнення до кримінальної відповідальності
Позбавлення батьківських прав
Мати
Вік Сімейний стан
Освіта Де і ким працює
Фізичне здоров’я
Психічне здоров’я
Вживання алкоголю, наркотиків
Притягнення до кримінальної відповідальності
Позбавлення батьківських прав
Інші діти: 1.
2.
Інші члени сім’ї
ІІ. Житлові умови
Кількість осіб в одній кімнаті
Дитина мешкає
Санітарний стан житла
Матеріальні умови
Приблизний сімейний бюджет
Додаткова соціальна допомога

53
Отримання матеріальної допомоги
ІІІ. Психологічний клімат і ставлення до дітей у сім’ї
Психологічний клімат

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал