Програма з філософії для аспірантів спеціальностей 07. 00. 01 Історія України, 09. 00. 14 Богослов’я Програму розглянутоСторінка3/3
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2.68 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

Тексти для читання:

1. Шелер М. Місце людини в космосі // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 261 – 269.

2. Фоєрбах Л. Фрагменти до характеристики моєї філософської біографії // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 250 – 260.

3. Фромм Е. Анатомія людської деструктивності // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 270 – 279.Література до шостого розділу:

1. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К.: Вікар, 2008. Тема 6. С. 143-155.

2. Данильян О.Г. Философия: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – М.: ЭКСМО, 2009. – Раздел 6. – С. 184-211.

3. Философия: учеб. для вузов / под общ. ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2008. – Раздел ІV, гл. 3. - С. 521-554.

4. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006. − С. 286 – 303.

5. Філософія: Підруч. / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін.. − 2- ге вид., стереотип. − К.: Либідь, 2002. Тема 3. С. 50 – 61.

6. Егоров В.С. Философия открытого мира. −М.:Московский психолого – социальный институт; Воронеж: Издательство НПО ―МОДЭК, 2002, (Серия

―Библиотека студента‖). − С. 175 – 199.

7. Епістемологія // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 201 – 202.

8. Істина // Там же. − С. 252 – 253.

9. Свідомість // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 567.

10. Психіка // Там же. − С. 533.

11. Лой А.Н. Сознание как предмет теории познания. − К., 1998.

Тексти для читання:

1. Ільєнков Е. Діалектика ідеального // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 303 – 309.

2. Фройд З. Я та Воно // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 293 – 302.

3. Гуссерль Е. Ідеї до чистої феноменології та феноменологічної філософії // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 280 – 292.

4. Кант І. Критика чистого розуму. Вступ // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 311 – 320.

5. Копнін П. Гносеологічні та логічні основи науки // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 334 – 343.

6. Рассел Б. Людське пізнання. Його сфера та межі // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 321 – 333.

Література сьомого розділу:

1. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко

та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К.: Вікар, 2008. − Тема 3. С.

113-121.


2. Бацевич Ф.С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень: підручник. – К.: Академія, 2008. – 240с.

3. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. − К.: Книга, 2005. − Т. 17. С. 370 – 372.

4. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006. − С. 253 – 270.

5. Діденко В.Ф. Філософія: ескізи для самопідготовки: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр ―Київський університет, 2006. − Тема 12.С. 153 164.

6. Егоров В.С. Философия открытого мира. −М.:Московский психолого –

социальный институт; Воронеж: Издательство НПО ―МОДЭК, 2002., (Серия

― Библиотека студента). − С. 183 – 188.

7. Мова // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002.− С. 389.

8. Мова науки // Там же. − С. 389 – 90.

9. Комунікація // Там же. − С. 291.

Тексти для читання:

1. Гадамер Г.-Г. Мова як горизонт герменевтичної онтології // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 377 – 390.

2. Потебня О. Думка і мова // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 391 – 402.

3. Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад.  НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 403 – 413.Література до восьмої теми:

1. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. – 7-ме вид., стер. – К.: Вікар, 2008. – Тема 11, 12, 14. – С. 212-224, 224-258, 279-304.

2. Афанасенко В.С., Горлач М.І., Данильян О.Г., Дзьобань О.П., Квіткін П.В. Соціальна філософія: підруч. для вищ. шк. – Х.: Прапор, 2007. – Розд. 2, гл. І, ІІ,ІІІ. – С. 240-289, Розд.3, гл. ІV. – С. 444-458, гл. VІІІ. – С. 510-534.

3. Таран В.О., Зотов В.М., Рєзанова Н.О. Соціальна філософія: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 272с.

4. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. за ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2009. – Тема 11 - С. 303-346.

5. Артемюк Б. Філософські проблеми суспільного розвитку. – К.:Абрис, 2008. – 176 с.

6. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищ. навч. зал. / В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, М.І. Михальченко. – Вид. 3-є, випр. та допов. – К.: Ґенеза, 2006. Розд. 3, § 6. С. 436 – 478.

7. Спосіб життя// Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С. 606.

8. Стани суспільства// Там же – С. 607 – 608.

9. Соціальні верстви// Там же – С. 599 – 600.

10. Соціальне освоєння// Там же – С. 598.

11. Суспільство// Там же С.620 621.

12. Виробництво суспільне// Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С. 82 – 83.

13. Відносини виробничі// Там же – С. 85.

14. Власність// Там же – С. 95.

15. Економіка// Там же – С. 190.

17. Капіталізм// Там же – С. 268 – 269.Тексти для читання:

1. Арендт Г. Становище людини. – Львів: «Лібра», 1999. – 257 с.

2. Беккер Г. Стенли Экономический взгляд на жизнь. Нобелевская лекция. // Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. – М.: ГУВШЭ, 2003 – С. 82 – 614.

3. Булгаков С.Н. Философия хазяйства. – М.: «Наука», 1990. – С. 213 – 261. 12. Гидденс Э. Устроение общества. – М.: Академический проект – 2005. – 528 с.

4. Делёз Ж. Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 672 с.

5. Дракер П. Посткласическое общество // Новая постиндустриальная волна на Западе. – М.: «Academia», 1999. – С. 67 – 100.

6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М. – 1991. – 576 с.

7. Зиммель Г. Философия труда // Зиммель Г. Избранное. В 2-х т. – М.: «Юрист», 1996. – Т. 2. – С. 466 – 485.

8. Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. – М. – 2000.

9. Маркузе Г. Ерос и цивілізація // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 470 – 478.

10. Мизес фон Л. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. – М.: «Экономика», 2000. – 878 с.

11. Сорокін П. Соціальна стратифікація і мобільність. Соціальна і культурна мобільність // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 444 – 456.

12. Ортега-і-Гассет Х. Бунт мас // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.:

Знання, 2009. – С. 457 – 469.

13. Хайек Ф.А. Познание, конкуренция и свобода. – СПб.: «Пневма», 1999. – 288 с.

14. Шюц А., Лукман Т. Структури життєсвіту. – К.: Український Центр духовної культури, 2004. – 560 с.Література до девятої теми:

1. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. – 7-ме вид., стер. – К.: Вікар, 2008. – Тема 13. – С. 258-279.

2. Афанасенко В.С., Горлач М.І., Данильян О.Г., Дзьобань О.П., Квіткін П.В. Соціальна філософія: підруч. для вищ. шк. – Х.: Прапор, 2007. – Розд. 4. – С. 536-685.

3. Вільчинський Ю. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності. – К.: Поліграфкнига, 2009. – 360с.

4. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. за ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2009. – Тема 9 - С. 238-267.

5. Філософія: підручник / за ред. О.П. Сидоренка. – К.: Знання, 2008. – Тема 20. – С. 634-647.

6. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищ. навч. зал. / В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, М.І. Михальченко. – Вид. 3-є, випр. та допов. – К.: Ґенеза, 2006. – Розд. 5, §1. С.569 – 600.

7. Історія// Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С.255.

8. Свобода// Там же. − С. 570 – 573.

9. Філософія історії// Там же. − С.677 – 678.

10. Рушійні сили історії// Там же. − С.559 – 560.

11. Асмус В.Ф. Диалектика необходимости и свободы в философии истории Гегеля // Вопросы философии. – 1995. – №1. – С. 52 – 69.

12. Бойченко І.В. Філософія історії. Підручник. – К., 2000.

13. Гринин Л.Е. Государство и исторический процесс. Политический срез исторического процесса. – М. – 2007. – 240 с.Тексти для читання:

1. Маркс К. До критики політичної економії. // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 414 – 418.

2. Гантінгтон С. Зіткнення цивілізацій // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 432 – 443.

3. Белл Д. Настання постіндустріального суспільства // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 419 – 431.

4. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 526 – 537.

5. Маркс К. Приватна власність і комунізм. Різні етапи розвитку комуністичних поглядів. Грубий, зрівняльний комунізм і комунізм як соціалізм, що збігається з гуманізмом // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 514 – 525.

6. Фукуяма Ф. Довіра: соціальні добродії і шлях до розквіту // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 538 – 548.

Література до десятої теми:

1. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. – 7-ме вид., стер. – К.: Вікар, 2008. – Тема 14, 18. – С. 279-304, 367-385.

2. Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій. Навч. посіб. для студ. вищ. Закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів: „Новий Світ – 2000, 2008. – С. 471-493.

3. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. за ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2009. – Тема 10 - С. 268-302.

4. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищ. навч. зал. / В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, М.І. Михальченко. – Вид. 3-є, випр. та допов. – К.: Ґенеза, 2006. Розд. 5, § 1. – С. 569 – 600.

5. Культура // Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С.313 – 314.

6. Філософія культури// Там же – С. 678 – 679.

7. Цивілізація // Там же – С. 704 – 705.

8. Мердок Дж. П. Социальная структура. – М., – ОГИ, 2003., 608 с.

Тексти для читання:

1. Гейзінга Й. Homo ludens // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 597 – 608.

2. Шпенглер О. Присмерк Європи. Нариси морфології світової історії // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 587 – 596.

3. Швейцер А. Культура і етика // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 609 – 620.


Література до одинадцятої теми

 1. Бауман З. Етика постмодерну / Зигмунд Бауман. – К. : Port-Royal, 2006. – 323 с.

 2. Тейлор Ч. Етика автентичності / Чарльз Тейлор / [пер. з англ.] // Дух і Літера. – 2001. – №7-8.

 3. George R.Тhe concept of public morality / Robert P. George // The Person and the Polis, Faith and Values within the Secular State / Ed. by Craig Steven Titus. – The Institute for the Psychological Sciences Press. Arlington, Virginia – 2006.

 4. Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Ханна Арендт / [пер. з англ.] – К. : Дух і літера. – 2005. – 584 c.

 5. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі / Віторіо Гьосле / [пер. з нім., примітки та післямова А. Єрмоленко.]. – К. : Лібра, 2003. – 248 с.

 6. Аверинцев С. Коли не стиснеться кулак / Аверинцев Сергій // Дух і Літера. – 2001. - № 7-8. – С. 67-73. 

 7. Ф. Лемаршанд. Зруйнований простір (топос Чорнобиля) / Ф.Лемаршанд. // Дух і Літера. – 2001. № 7-8. – С. 372-382.

 8. John Rawls. A Theary of Justice. – Harvard University Press, 1971. – 500 p.

 9. Avishai Margalit . The Ethics of Memory. – Harvard University Press, 2009. – 240 р.

 10. Поль Рікер. Інтелектуальна автобіографія. Любов і справедливість / Поль Рікер. – К. : Дух і Літера , 2002. – 114 с.

 11. Єрмоленко А. М. Соціальна етика та екологія / Анатолій Миколайович Єрмоленко / К. : Лібра. – 2010. – 416 с.

 12. Гірц К. Інтерпретація культур: Вибрані есе / [пер. з англ.] – К. : Дух і Літера, 2001. – 542 с.

 13. Maritain J. The Person and the Common Good / Jacques Maritain [transl. by John J. Fitrgerald]. — London: MCMXLVIII. – 73 p.

 14. Рікер П. Ідеологія та утопія / Поль Рікер / [пер. з англ.]. – К. : Дух і Літера, 2005. – 378 с.

 15. Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме и религии / [пер. с нем.] – (Серия «Современное богословие»). – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 112 с

 16. Gerzon M. Global Citizens / Mark Gerzon. – London, 2010. – 232 p.

 17. Мангайм К. Ідеологія та утопія / Карл Мангайм / [пер. з нім.]. – К. : Дух і літера, 2008. – 370 с.

 18. Поль Рікер. Сам як інший / П. Рікер / [пер. з фр.] – К. : Дух і літера, 2000. – 450 с.

 19. Крістева Ю. Самі собі чужі / Крістева Ю. – К. : Основи, 2004. – 262 с.

 20. Малахов В. Етика спілкування: навч. пос. / Віктор Аронович Малахов. К. : Либідь, 2006.

 21. Бубер М. Я и ты. Два образа веры / М. Бубер. – М. : АСТ, 1999. – 579 с.

 22. Capurro R. Ethical Challenges of the Information Society in the 21st Century / Rafael Capurro // International Information and Library Review. – 2000. – № 31. – 257-276 р. 

 23. Rorty R. Consequences of Pragmatism: Essays / Richard Rorty , 1972-1980 

 24. Bauman Z. Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality / Zygmunt Bauman, 1995

 25. Макінтайр Е. Після чесноти / Елесдеа Макінтайр / [пер. з англ.]. – К. : Дух і літера. – 2002. – 436 с.

 26. Values and Virtues: Aristotelianism in Contemporary Ethics / Ed. by Timothy Chappell. – Oxford University Press, 2006. – 310 р.


ІV.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА КАНДИДАТСЬКИЙ ІСПИТ:
1. Соціокультурна зумовленість філософії.

2. Світогляд як поліструктурне утворення.

3. Предмет філософії.

4. Історичні форми основного питання філософії.

5. Структура філософського знання.

6. Поняття методу.

7. Усталені методи філософського пізнання.

8. Функції філософії.

9. Парадигма античної філософії.

10. Особливості середньовічної філософії

11. Філософія Відродження: гуманізм та соціальні теорії.

12.Раціоналізм та емпіризм у філософії Нового часу.

13. Метафізичні вчення у західноєвропейській філософії ХVІІ ст.

14. Трасцендентальна філософія І.Канта.

15. Співвідношення методу і системи в філософії Гегеля.

16. Філософія марксизму: загальна характеристика.

17. Ірраціоналізм і філософія життя.

18. Психоаналіз і філософія неофрейзизму.

19. Феноменологія Е.Гуссерля.

20. Екзистенціальна філософія.

21. Сучасна філософська антропологія.

22. Філософська герменевтика.

23. Структуралізм і постструктуралізм.

24. Критичність філософії постмодернізму.

25. Г.С.Сковорода - фундатор філософії українського духу.

26. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка.

27. Філософія видатних українських письменників кінця ХІХ - початку ХХ ст.

28. Класична онтологія та її фундаментальні проблеми.

29. Типи метафізичних (класичних) онтологій.

30. Основні рівні буття.

31. Філософське розуміння матерії.

32. Категорії «властивість», «ознака», «якість», «кількість» і «міра».

33. Єдність і взаємопроникнення протилежностей.

34. Категорії “заперечення”, “діалектичне заперечення”, “заперечення заперечення”.

35. Поняття закону.

36. Проблема єдності та багатовимірності світу.

37. Простір і час як філософські категорії.

38. Онтологічні категорії сучасної філософії.

39. Проблема співвідношення класичної та екзистенціальної філософій буття.

40. Філософська постановка і розв’язання проблеми людського начала.

41. Поняття антропологічного типу.

42. Категорії класичної філософської антропології.

43. Фактори та рушійні сили антропосоціогенезу.

44. Співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість».

45. Поняття «інтерсуб’єктивності».

46. Основні проблеми пізнання та їх класифікація.

47. Поняття істини та її критеріїв.

48. Основні принципи пізнання.

49. Основні форми пізнання.

50. Провідні теорії пізнання.

51. Свідомість як найвища форма відображення матерії.

52. Феноменологічна теорія свідомості.

53. Свідомість як онтологічний та соціальний феномен.

54. Структура свідомості.

55. Форми суспільної свідомості.

56. Суспільна психологія та ідеологія як рівні суспільної свідомості.

57. Мова як засіб комунікації та пізнання.

58. Типологія мов.

59. Поняття семантики.

60. Соціокультурна зумовленість мови.

61. Поняття соціального закону.

62. Типи соціальних теорій.

63. Суспільство і соціум, суспільне і соціальне.

64. Соціальна структура суспільства.

65. Соціальна стратифікація та мобільність.

66. Поняття класу, верстви, прошарку.

67. Національна психологія (ментальність) та самосвідомість.

68. Головні категорії філософії економіки.

69. Виробничі відносини як основа соціальних систем.

70. Фізичний, людський та соціальний капітал.

71. Політична організація і політична система суспільства.

72. Держава – основна складова політичної системи суспільства.

73. Поняття природного та позитивного права.

74. Право і справедливість.

75. Філософське обґрунтування статусу людини та громадянина.

76. Громадянське суспільство: поняття, проблеми.

77. Специфіка та різновиди феміністичної філософії.

78. Класична концепція статі.

79. Об’єкт і предмет філософії історії.

80. Філософія історії та історична наука.

81. Єдність і розмаїття всесвітньої історії.

82. Проблема суб’єкта історичного процесу.

83. Періодизація історії та її критерії.

84. Проблема спрямованості та сенсу історії.

85. Смисловий горизонт класичних визначень культури.86. Типологія культур.

87. Культура і цивілізація: проблема співвідношення.

88. Традиція і новаторство у культурі.

89. Комунікативний зміст національних культур.90. Поняття міжкультурної комунікації.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал