Програма з філософії для аспірантів спеціальностей 07. 00. 01 Історія України, 09. 00. 14 Богослов’я Програму розглянутоСторінка2/3
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2.68 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

Структура мови. Фонетичні, граматичні, синтаксичні, морфологічні та лексичні структури мовлення. Поняття семантики. Ізоморфізм, означення, субституції як фундаментальні принципи функціонування мовних систем. Поняття локутивного, іллокутивного та перлокутивного акту. Соціокультурна зумовленість мови.
Розділ 8. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Соціальна теорія. Розділи соціальної філософії. Специфіка предмету соціальної філософії. Взаємодія соціальної теорії із практичною філософією. Поняття соціального закону. Типи соціальних теорій. (Соціальна утопія, вчення про суспільно-економічну формацію, теорія постіндустріального (інформаційного) суспільства). Специфіка консюмеризму та футурології як різновидів соціальної теорії. Суспільство і соціум, суспільне і соціальне. Соціальні відносини та їх типологія. Власність як основа соціальних відносин. Соціальність праці, обміну і споживання. Поняття багатства. Соціальна структура суспільства. Соціальна стратифікація та мобільність. Поняття класу, верстви, прошарку. Родина, колектив, нація, етнос, раса. Національна психологія (ментальність) та самосвідомість. Поняття етноцентризму. Демографічний фактор у системі суспільних відносин.

Практична філософія. Основні розділи практичної філософії. Головні категорії філософії економіки (виробництво, капітал, продуктивні сили, виробничі відносини тощо). Виробничі відносини як основа соціальних систем. Поняття матеріального та нематеріального виробництва. Фізичний, людський та соціальний капітал. Виробничий ресурс як головний чинник економічного розвитку суспільства. Поняття бізнесу у філософії. Основоположні поняття філософії політики. Політика як суспільне явище. Політика і влада: проблема співвідношення. Політична організація і політична система суспільства. Держава – основна складова політичної системи суспільства. Форми державного правління і устрою, політичний режим. Політичні партії, громадські організації і рухи. Громадянське суспільство: поняття, проблеми формування та розвитку.

Категоріальний арсенал філософії права. Предмет філософії права. Закономірність, закон і право. Поняття природного права. Поняття позитивного права. Право і справедливість. Філософське обґрунтування статусу людини та громадянина.Специфіка та різновиди феміністичної філософії. Класична концепція статі. Феміністична критика фалоцентризму як усталеного принципу у культурі і суспільстві. Поняття гендеру. Соціокультурна зумовленість конструктів маскулінності та фемінності. Джерела «боротьби між статями», її соціальні наслідки.

Розділ 9. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

Філософія історії як галузь знань. Об’єкт і предмет філософії історії, її основні етапи та напрямки. Структура та функції сучасного філософсько-історичного знання. Філософія історії та історична наука.

Сутність історичного процесу. Єдність і розмаїття всесвітньої історії. Проблема суб’єкта історичного процесу. Періодизація історії та її критерії. Проблема спрямованості та сенсу історії. Питання про свободу історичного вибору.
Розділ 10. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

Поняття культури. Смисловий горизонт класичних визначень культури. Універсалізм та партикуляризм у філософії культури. Типологія культур (національна, народна, елітарна, масова). Поняття субкультури, контркультури та антикультури.

Соціокультурний процес у розвитку людства. Культура і цивілізація: проблема співвідношення. Традиція і новаторство у культурі. Комунікативний зміст національних культур. Культури «колективістські» та «індивідуалістичні», «ієрархічно-формальні» та «егалітарно-неформальні», «експресивні» та «стримані», «монохронні» та «поліхронні», «контактні» та «дистантні». Поняття міжкультурної комунікації. Толерантність і консенсус як умова нової цивілізаційної парадигми.
Розділ 11. ЕТИКА СУЧАСНОСТІ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ

Обґрунтування моралі (сучасні імплікації). Понятійний апарат філософської етики: «мораль», «етика», «моральність». Два підходи до вирішення етичних питань: утилітаризм та деонтологія. Релігійні та раціональні спроби інтерпретації та обґрунтування моралі. Емерджентна мораль. Етика елітарного перфекціонізму. Праксеологічна орієнтація соціально – етичного знання.

Проблема нормативності. Аксіологічна проблематика в межах сучасної етики. Сучасна етика цінностей. Універсалізм та партикуляризм в сучасній етичній теорії. Етичний плюралізм, нігілізм та релятивізм: уточнюючі аспекти. Фрагментаризація морального досвіду. Культурні передумови особистої ціннісної шкали. Конфлікт неузгодженостей – регулятивний вакуум індивідуалістичної доби.

Проблема зла. Етична категорія зла, як руйнації. Механізми та сфери актуалізації колективної руйнації. Тоталітаризм – соціально-етичний аналіз. Етичний вимір відчуження. Естетизація насилля. Соціальний простір зла.

Справедливість і прощення. Поняття справедливості. Принципи справедливості згідно теорії Дж. Роулза. Суспільний запит справедливості. Принцип теоретичної узгодженості моральних тверджень як верифікація істинності. Справедливість як чесність. Суспільні принципи справедливості. Етична цінність прощення. Критичний аналіз принципу компенсаторності. Справедливість як розвиток – досвід аспект.

Соціальні простори моралі. Статус прикладної етики. Рефлексійний характер аналізу поодиноких цінностей у розмаїтті буттєвої практики. Конфронтація індивідуального етосу у відношенні до соціокультурної дійсності «за межами себе». Культурні обумовлення моральної мотивації: можливість етичної експертизи. Оправдання консенсусу. Етика відповідальності та комунікативна етика.

Мораль та політична культура. Простір політичних відносин: етичний вимір. Ґенеза політичної свідомості в контексті європейського культурного простору. Свобода та обов’язок як політична та етична цінності. Категорія легітимності – етичний аспект. Актуалізація моральної настанови у інституційній перспективі влади. Етичні виміри суспільно-політичних процесів та трансформація суспільної моралі.

Проблема іншого. Становлення та реконструкція діалогічних концепцій в європейській філософській традиції. Антропологічно-етичний вимір досвіду «іншого». Пізнання «іншого», як пошук себе. Моральна емпатія буття. Теоретична еволюція філософії діалогу. Детермінанта мовленнєвого звернення. Досвід мовчання. Суб’єктність іншого – екзистенціальна чутливість.

Інформаційна етика. Проблема становлення напрямку та його міждисциплінарний статус. Етос інформаційного суспільства. Моральна орієнтація в межах інформаційного дискурсу. Етична кодифікація медіа-простору (медійна етика, питання інформаційної конфіденційності). Проблема етичної оцінки цензури. Ціннісний аспект інформації, як соціального ресурсу. Інформаційна бідність, як форма соціального відчуження.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Література до першого розділу:
1. Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; за ред.. І.Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К.: Вікар, 2008. − Тема 1. − С. 15-23.

2. Пазенок В.С. Філософія: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2008. – С. 6-56.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій. навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів, 2008. – С. 16-34.

4. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В. П. Андрущенко, Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. за ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2009. – Тема 1 – С. 7-29.

5. Філософія: Підруч. / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. − 2-ге вид., стереотип. − К.: Либідь, 2002. Тема 1. С. 14 – 30.

6. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006. − С. 15 – 20.

7. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Республика, 2003. – С. 13 – 36.

8. Філософія // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. С. 670–674.

9. Основні питання філософії // Там же. − С. 457.

10. Философия // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. − М.: Мысль, 2001. Т.ІV. − С. 195 – 200.

11. Предмет // Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. − 2-ге вид., перероб. і доп. − К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. − С. 522 – 523.

12. Что такое философия? // Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век / Главн. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. − М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2002. − С. 904 – 912.

13. Основной вопрос философии // Там же. − С. 549.

14. Світогляд // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 569 – 570.Тексти для читання:

1. Аристотель. Категорії // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 88 – 98.

2. Гегель Г.В.Ф. Наука логіки // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 99 112.

3. Дильтей В. Типи світогляду і виявлення їх у метафізичних системах // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 150 – 162.

4. Кант І. Критика чистого розуму // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 113 – 122.

5. Кримський С.Б. Філософія − авантюра духу чи літургія смислу? // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 15 – 27.

6. Яковенко Б.В. Що таке філософія? (Вступ до трансценденталізму)// Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 28 – 34.

7. Ясперс К. Філософська віра // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 35 – 49.

8. Шинкарук В. Світогляд і філософія // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 163 – 173.

Література до другого розділу:

1. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; за ред.. І.Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К.: Вікар, 2008. Тема 1. С. 15-23.

2. Пазенок В.С. Філософія: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2008. – С. 66-178.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій. навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів: Новий Світ – 2000, 2008. – С. 34-42.

4. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В.П.

Андрущенко, Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. За ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2009. – Тема 1 - С. 29-34, Тема 3 - С. 94-100.

5. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.:

Академвидав, 2006. − С. 20 – 35.

6. Філософія та її ділянки // Татаркевич В. Історія філософії: Антична і середньовічна філософія / Пер. з пол. А. Шкарб’юка. − Львів: Свічадо, 1997. − Т.1. − С. 9 – 13.

7. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Республика, 2003. – С. 13–36.

8. Кохановский В.П. Философия: Учеб. пособ. − 6-е изд., перераб. и доп. −

Ростов н/Д: Феникс, 2003. − Розділ І. − § 1 – 4.

9. Категорії // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 272 – 273.

10. Категорії діалектики // Там же. С. 273 274.

11. Феноменологія // Там же. − С. 666 – 667.

10. Герменевтика // Там же. − С. 114 – 117.

11. Психоаналіз // Там же. − С. 533 – 534.

12. Діалектика. Діалектичний метод // Там же. − С. 158 – 161.

13. Метафізика // Там же. − С. 372 – 373.

14. Майєвтика // Там же. − С. 354.

Тексти для читання:

1. Ільєнков Е.В. Філософія і молодість // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 51 – 58.

2. Декарт Р. Метафізичні розмисли // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 59 – 69.

3. Гайдеггер М. Що таке метафізика? // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 74 – 86.Література до третього розділу:

1. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К.: Вікар, 2008. − Тема 2, 3, 4. − С. 24-134.

2. Кохановский В.П. Философия: Учеб. пособ. − 6-е изд., перераб. и доп. − Ростов н/Д: ―Феникс, 2003. − Розділ ІІ. − § 1-3. − С. 27-–89.

3. Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. - 263с.

4. Історія філософії. Словник / За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. – 1200с.

5. Пашук А.І. Нариси з історії філософії середніх віків: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре, 2007. – 712 с.

6. Философия: учеб. для вузов / под общ. ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2008. – Часть 1 - С. 23-341.

7. Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій. Навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів: „Новий Світ – 2000, 2008. – С. 213-257.

8. Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії: підручник. − К.: Либідь, 2004. − 488 с.

9. Бондар С. В., Вдовиченко Г. В., Кривда Н. Ю., Литвинов В. Д., Лісовий В. С. Історія української філософії: підручник. — К. : Академвидав, 2008. — 624c.

10. Історія української філософії: підручник для студ. вищих навч. закл. – К.: Київський університет, 2008. – 592с.

11. Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи. – К.: Майстерня Білецьких, 2007. – 256с.

12. Татаркевич В. Історія філософії: В 3-х т. / Пер. з пол. − Львів: Свічадо, 1999.

13. Історія філософії // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 257 – 259.Тексти для читання:

1. Сковорода Г. Кольцо. Дружеский розговор о душевном мире. // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 124 – 131.

2. Ніцше Ф. Генеалогія моралі // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 132 – 140.

3. Левінас Е. Чи є онтологія фундаментальною? // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 141 – 149.Література до четвертого розділу:

  1. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред.. І.Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К.: Вікар, 2008. − Тема 5. − С. 135-142., Тема 7. − С. 156-165.

2. Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій. Навч. посіб. нля студ. вищ. закладів

освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів: „Новий Світ – 2000‖, 2008. – С. 257-277.

3. Философия: учеб. для вузов / под общ. ред. В.В. Миронова. – М.: Норма,

2008. – Раздел ІV, гл. 1. - С. 435-459, гл. 2. – С. 460-520.

4. Гусєв В.І. Вступ до метафізики: Навч. посіб. − К.: Либідь, 2004. − 488с.

5. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006. − С. 253 – 270.

6. Філософія: Підруч. / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін.. − 2- ге вид., стереотип. − К.: Либідь, 2002. − Тема 3. − С. 50 – 61.

7. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Республика, 2003. – С. 339 – 396.

8.Кохановский В.П. Философия: Учеб. пособ. − 6-е изд., перераб. и доп. − Ростов н/Д: Феникс, 2003. − Розділ ІІІ. − § 1 – 5. − С. 90 – 129., Розділ ІV. − § 1-6. − С. 130 – 189.

9. Буття // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 6869.

10. Екзистенція // Там же. − С. 187.

11. Матерія // Там же. − С. 366 – 367.

12. Онтологія // Там же. − С. 449 – 451.

13. Субстанція // Там же. С. 614 615.


Тексти для читання:

1. Ленін В. Матеріалізм і емпіріокритицизм // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 187 – 193.

2. Шеллінг Ф. Про відношення реального та ідеального в природі // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 194 – 205.

3. Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 206 – 216.Література до пятого розділу:

1. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; за ред.. І.Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К.: Вікар, 2008. − Тема 15. − С. 304-326.

2. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. за ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2009. – Тема 8 - С. 198-237.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів: Новий Світ – 2000, 2008. – С. 300-329.

4. Афанасенко В. С., Горлач М. І., Данильян О. Г., Дзьобань О. П., Квіткін П. В. Соціальна філософія: підруч. для вищ. шк. – Х.: Прапор, 2007. – Розд. 3, гл. І. – С. 388-408, гл. ІІ. – С. 409-424, гл. VІ. – С. 474-494.

5. Таран В.О., Зотов В.М., Рєзанова Н.О. Соціальна філософія: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – Розд. 6. – С. 161-186, Розд. 7. – С. 186-221.

6. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж: навчальний посібник 2-ге вид. перероб. та доп. – К.:КНТ. Центр навчальної літератури, 2006. – 296с.

7. Данильян О.Г. Философия: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – М.: ЭКСМО, 2009. – Раздел 12. – С. 341-364, Раздел 13. – С. 365-384.

8. Спиркин А.Г. Философия: учебник 2-е изд. – М.:Гардарики, 2009. – С. 308-337.

9. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищ. навч. закл. / В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, М.І. Михальченко. − Вид. 3-тє, випр. та допов. − К.: Генеза‖, 2006. Розд. 3, § 4,5, С. 410 – 455.

10. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. − К.: Книга, 2005. − Т. 11. − С. 295-298, Т. 14. − С. 332-342, Т.16. − С. 358-368, С. 458–466.

11. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. − 2-ге вид., випр. І доп. − К.: ― Генеза, 1996., Розд. 3, § 2, С. 199 – 220.

12. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006. − С. 342 – 367.

13. Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібн. / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, М.В. Хамітов та ін. − К., 2004. 428 с.

14. Егоров В.С. Философия открытого мира. −М.:Московский психолого –

социальный институт; Воронеж: Издательство НПО ―МОДЭК, 2002., (Серия

― Библиотека студента‖). − С.117 – 174.

15. Головко Б.А. Філософська антропологія.− К., 1997, 239 с.

16. Людина // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С.350.

17. Смысл жизни // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. − М.: Мысль, 2001. − С. 578.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал