Програма з дисципліни «трансформація економічних систем»Скачати 179.33 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір179.33 Kb.
ТипПрограмаКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Навчальна програма з дисципліни
«ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»

для студентів

економічних спеціальностей

Затверджено

вченою радою економічного факультету

протокол №1 від 28 серпняУкладач: д.е.н., проф. Н.І. Гражевська
Київ-2012
ВСТУП

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі економіки нерозривно пов’язана з концептуальним усвідомленням та всебічним дослідженням складних і динамічних трансформаційних процесів виходячи з оцінки глобальності проблем і завдань, що виникають у процесі соціально-економічних перетворень. Проблеми трансформації економічних систем набувають особливого науково-теоретичного та практичного значення з урахуванням сучасних реалій розвитку Української держави в зв’язку з необхідністю осмислення новітніх процесів функціонування національної господарської системи, її історії та перспектив розвитку, можливостей та обмежень застосування зарубіжного досвіду успішних соціально-економічних перетворень.Метою дисципліни є формування у студентів нового економічного світогляду та економічного мислення на основі поглибленого вивчення та творчого осмислення трансформації економічних систем у контексті узагальнення теорії і практики соціально-економічного розвитку країн світу.

Предмет дисципліни: теоретико-методологічні засади трансформації економічних систем в умовах глобалізації та концептуальні підвалини їх інтеграції до сучасного світогосподарського середовища.

Навчальний курс “Трансформація економічних систем” логічно доповнює курс економічної теорії, поглиблює знання студентів з економічної історії, історії економічних учень, мікро- та макроекономіки, виступаючи необхідною основою для подальшого вивчення дисциплін спеціалізації. Засвоєння основних положень курсу відіграє важливу роль у розвитку культури економічного мислення студентів, збагачує їхній світогляд, закладаючи підґрунтя для прийняття економічно виважених рішень щодо проблем, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю.Завдання курсу:

 • поглиблене вивчення сутнісних характеристик, функціонально-структурних параметрів та типологізації економічних систем;

 • висвітлення генезису теоретико-методологічних засад економічної транзитології та засвоєння її термінологічного апарату;

 • виявлення теоретико-методологічних здобутків сучасного етапу наукового осмислення розвитку традиційної перехідної економіки та перехідної економіки нового типу;

 • систематизація основних чинників, механізмів та векторів сучасних соціально-економічних трансформацій;

 • формування системи знань щодо сутності та закономірностей трансформації економічних систем;

 • визначення тенденцій структурування глобальної економіки, їхнього впливу на розвиток перехідних суспільств;

 • аналіз сутності та провідних чинників конкурентоспроможності національних господарських систем в умовах глобалізації;

 • здійснення порівняльного аналізу сучасних моделей соціально-економічних перетворень;

 • аналіз відмінностей національних перехідних господарських систем як вияву діалектичної єдності загального, особливого та одиничного в трансформаційному процесі;

 • висвітлення інституційно-організаційних механізмів розвитку економічних систем у сучасному світогосподарському середовищі;

 • аналіз системних ризиків трансформації економіки України в умовах глобалізації;

 • розвиток навичок самостійного аналізу досвіду трансформаційних економік та виявлення можливостей його використання в Україні;

 •  активізація творчого пошуку студентів у вирішенні сучасних проблемних питань системної трансформації національної економіки.

Концептуальною основою курсу слугують напрацювання вітчизняних та зарубіжних дослідників, що репрезентують такі напрями неортодоксальної економічної думки як економічна синергетика, інституціоналізм, еволюційна економіка, економічна соціологія, глобалістика тощо. Пропоноване начально-методичне видання включає тематичний план дисципліни, навчальну програму, плани семінарських занять, перелік рекомендованої літератури до кожної теми курсу, завдання для самостійного оволодіння навчальним матеріалом, тематику рефератів та питання до іспиту.
Програма курсу
Тема 1. Еволюція наукових підходів до аналізу сутності, структури та типологізації економічних систем

Еволюція наукових підходів до аналізу сутності та структурно-функціональних параметрів економічних систем. Теоретико-методологічні особливості функціонального, структурно-морфологічного, інформаційного, еволюційно-генетичного та інституційного підходів до трактування сутності та структури економічної системи. Внесок українських дослідників у розвиток теорії економічних систем.

Критерії класифікації та типи економічних систем. Сучасна класифікація типів економічних систем у науковій та навчальній літературі. Характерні ознаки ідеальних (традиційної, ринкової, командної) та реальних (трансформаційних, у т. ч. змішаних та транзитивних) економічних системи. Концепція змішаної економічної системи. Порівняльна характеристика трансформаційної та транзитивної економік.

Тема 2. Ключові характеристики сучасних

економічних систем

Поліструктурність та фрактальність сучасних економічних систем. Складність динамічних економічних систем, як фактор їхньої невизначеності. Упорядкованість та організаційна неоднорідність сучасних економічних систем.

Цілісність як внутрішня єдність та генетична органічність елементів економічних систем. Відкритість та динамічна рівноважність економічних систем. Стійкість та інерційність економічних систем. Основні фактори, що впливають на вияв економічної інерційності.

Нестійкість, дисипативність економічних систем. Стаціонарні та квазістаціонарні економічні системи. Когерентність та коеволюційність економічних систем, їхня здатність до самоорганізації та саморозвитку. Історичність та людинорозмірність сучасних економічних систем.Тема 3. Генезис теоретико-методологічних засад традиційної економічної транзитології

Трансформаційні процеси і перехідна економіка як об’єкт дослідження економічної теорії. Обмеженість неокласичної теорії та методології щодо аналізу еволюції економічних систем.

Зміст, концептуальні засади та структура економічної транзитології. Становлення та основні етапи розвитку традиційної економічної транзитології. Еволюція теорії модернізації.

Фрагментація традиційної економічної транзитології та виникнення концептуальних альтернатив теорії модернізації. Концепція периферійного капіталізму Р. Пребіша. Теорія “розвитку недорозвиненості” А. Франка. Особливості методології світ-системного аналізу І. Валлерстайна. Теоретико-методологічні здобутки мюрдалізму та десотіанства в дослідженні традиційної перехідної економіки.

Переорієнтація наукових досліджень на виявлення глобалізаційних чинників системних трансформацій.

Тема 4. Становлення та розвиток нової

економічної транзитології

Масштабні посткомуністичні перетворення та різке посилення уваги до проблем системних економічних трансформацій. Неоліберальний дискурс як метатеорія посткомуністичних трансформацій. Сутність та складові “Вашингтонського консенсусу” як втілення нормативної економічної теорії.

Теорія перехідної економіки. Дискусії щодо природи, механізмів та етапів посткомуністичних трансформацій. Трактування пострадянських транзитів як «потрійного переходу»: від авторитаризму до демократії, від адміністративно-керованої до ринкової економіки, від залежного розвитку до розбудови державності.

Залучення новітнього теоретико-методологічного інструментарію до висвітлення міжсистемних соціально-економічних трансформацій.Тема 5. Системні перетворення економіки і

суспільства у новітньому парадигмальному контексті

Теоретичні здобутки синергетики як нового міждисциплінарного напряму наукових досліджень, спрямованих на вивчення процесів самоорганізації у складних, нерівноважних системах. Порівняльний аналіз традиційного та синергетичного підходів до дослідження трансформації економічних систем.

Сутність та особливості застосування еволюційного підходу до дослідження трансформації економічних систем. Трансформаційні механізми мінливості, спадковості та природного добору. Роль суб’єктивного чинника в системних трансформаціях.

Теоретико-методологічні здобутки інституціоналізму в дослідженні трансформації економічних систем. Теорія інституційних змін. Провідні чинники, механізми та види інституційних змін.

Взаємодія та взаємодоповнення синергетичного, еволюційного та інституційного підходів до дослідження трансформації економічних систем.

Тема 6. Сутність і специфіка якісних перетворень господарського життя суспільства

Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки. Концепція розвитку та її еволюція у другій половині ХХ ст. Типи, етапи та стадії розвитку економічних систем. Прогрес та регрес економічних систем.

Співвідношення понять “еволюція” та “трансформація” економічних систем. Трансформація економічних систем у вузькому та широкому розумінні. Еволюційні та революційні соціально-економічні перетворення. Структурування економічних трансформацій за характером, глибиною, інтенсивністю, спрямованістю, охопленням елементів системи.

Модернізація як складова трансформаційного процесу. Види модернізації. Моделі “наздоганяючого” розвитку. Транзитивні економічні системи. Співвідношення понять “трансформація” та “реформування” економічної системи.Тема 7. Основні чинники, механізми, вектори соціально-економічних трансформацій

Екзогенні та ендогенні чинники соціально-економічних трансформацій. Суперечлива взаємодія традиційної та інноваційної підсистем трансформаційної економіки.

Адаптаційні механізми соціально-економічних перетворень. Біфуркаційні механізми трансформації економічних систем. Основні чинники посилення ролі біфуркаційних механізмів трансформації сучасних економічних систем.

Багатовекторність та якісна різноманітність системних перетворень, що реалізуються у сучасному світі. Глобальні та локальні, внутрішньосистемні та міжсистемні, координовані та спонтанні, антагоністичні та засновані на соціальному партнерстві, трансформації економічних систем. Новітні трансформації економічних систем як складноструктуровані процеси постіндустріальної модернізації, трансформації суспільного устрою, глобалізації господарського розвитку, соціалізації та гуманізації суспільного життя.Тема 8. Закономірності розвитку сучасних

економічних систем

Закономірності трансформації економічних систем у трактуванні представників синергетичного, еволюційного та інституційного підходів.

Цикли міжсистемних трансформацій. Поняття та стадії трансформаційного циклу. Етапи розвитку перехідних економічних систем.

Альтернативність та варіативність розвитку як фундаментальна закономірність сучасних глобальних та локальних трансформацій. Конвергенція та дивергенція розвитку сучасних перехідних економік.

Трансформаційна криза (спад, рецесія) як закономірність міжсистемних перетворень.

Тема 9. Провідні атрактори структурування сучасної світової економіки

Розвиток теоретичних уявлень щодо сутності та провідних чинників глобалізації економіки. Індекс глобалізації та методика його розрахунку.

Проблема співвідношення інтернаціоналізації, регіоналізації та глобалізації економіки. Старий та новий економічний регіоналізм. Глокалізація економіки.

Синергійна природа сучасного ноосферно-глобалізаційного процесу. Провідні атрактори структурування сучасної світової економіки: інформаційно-технологічний, фінансово-економічний та соціалізаційний.

Суперечливий вплив глобалізації на трансформаційний потенціал національних економічних систем. Альтернативні варіанти розвитку глобалізаційних процесів.

Тема 10. Національні моделі трансформаційних економік як вияв діалектичної єдності загального, особливого та одиничного в трансформаційному процесі

Загальне та особливе в економічних трансформаціях. Національний характер економічних систем. Відображення національної своєрідності економічних систем у наукових дослідженнях різних теоретичних шкіл.

Національна економічна система. Національна модель економіки. Національні моделі соціально-економічних перетворень як вияв діалектичної єдності загального, особливого та одиничного в трансформаційному процесі. Постіндустріальні тенденції сучасної економіки та їх прояв в умовах трансформаційних процесів.

Типи трансформації економічних систем. Прискорена та уповільнена, керована та спонтанна трансформації. Характерні ознаки та суперечності китайської національної моделі соціально-економічних перетворень. Сутність, основні чинники та передумови посткомуністичних трансформацій. Класична та інверсійна трансформація. Основні моделі ринкових перетворень: шокова терапія та градуалізм.Тема 11. Конкурентоспроможність національних господарських систем в умовах глобалізації

Еволюція теоретико-методологічних підходів до трактування поняття «конкурентоспроможність». Конкурентоспроможність національної економіки як економічна категорія. Провідні чинники забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.

Модифікація існуючих підходів до визначення критеріїв конкурентоспроможності національних економік за умов пост-індустріалізації та глобалізації світогосподарського розвитку. Конкурентоспроможність як вияв синергійної природи соціально-економічної системи.

Оцінка конкурентоспроможності національної економіки в глобалізованому світогосподарському середовищі. Роль держави у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки.Тема 12. Організація та самоорганізація економічних систем в умовах глобалізації світових господарських зв’язків

Діалектичний взаємозв’язок самоорганізації, організації та управління. Саморозвиток капіталу як основа самоорганізації ринкових економічних систем і глобальної економіки в цілому. Організаційна та управлінська складові трансформаційного процесу.

Капітал як системоутворююча динамічна структура сучасної глобальної економіки. Основні тенденції трансформації капіталу. Формування “глобального” капіталу.

Перетворення мереж на базову організаційну форму глобального капіталу. Інтенсивний розвиток фінансового капіталу. Становлення новітніх форм капіталу (інтелектуального, людського, соціального).Тема 13. Трансформація ролі та функцій держави в

глобальній економіці

Роль та функції держави в сучасній ринковій економіці.

Об’єктивна необхідність державного регулювання трансформаційних процесів. Основні напрями державного регулювання ринкових перетворень. Функції держави в перехідній економіці.

Неспроможність держав трансформувати економіку на національному рівні у відриві від світових господарських процесів і стану міжнародної кон’юнктури.

Еволюція наукових підходів до трактування майбутнього націй-держав в умовах глобалізації економіки. Пріоритетні функції держави за умов глобалізації економіки.

Тема 14. Механізми економічних перетворень

в епоху глобалізації

Розмежування об’єктивних основ сучасного світогосподарського розвитку та конкретних соціально-економічних форм реалізації глобалізаційних процесів. Характерні ознаки неоліберальної моделі глобалізації.

Започаткування “ноосферної” парадигми цивілізаційного розвитку в працях відомих учених ХХ ст. П. Тейяра де Шардена, Е. Леруа та В. Вернадського. Концепція “сталого розвитку”. Характерні ознаки синергетичної (соціально-орієнтованої, ноосферної) моделі глобалізації.

Еволюція наукових підходів до можливої організації глобального регулювання. Сутність та складові інституційної системи сучасної світової економіки. Специфічні риси та суперечності сучасного етапу розвитку системи глобального управління. «Інституційна зміна” світової економіки в умовах глобалізації. Глобальне громадянське суспільство. Соціальна відповідальність бізнесу.Тема 15. Екзогенні та ендогенні ризики інтеграції України до світового економічного простору

Екзогенні ризики глобалізації економіки України: загострення глобальної енергетичної проблеми; різношвидкісний характер циклічної зміни технологічних укладів у різних країнах, поглиблення технологічного розриву між ними; асинхронність розвитку фінансового та реального секторів глобальної економіки, активізація спекулятивної діяльності міжнародного капіталу.

Ендогенні ризики глобалізації економіки України: переважання енерго- та ресурсомістких виробництв; технологічна відсталість; відсутність дієвого механізму нагромадження капіталу та конвертації заощаджень у інвестиції; одностороння, асиметрична транс-націоналізація економіки, фінансові дисбаланси, несприятлива структура зовнішньої торгівлі, малоперспективна модель міжнародної спеціалізації тощо.

Тема 16. Конкурентоспроможність національної економіки в постіндустріальному вимірі

Характеристика економічного та трансформаційного потенціалу України. Рейтинги країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності та місце в них України.

Оцінка конкурентоспроможності економіки України в глобалізованому світогосподарському середовищі.

Сучасний стан та перспективи підвищення конкурентоспроможності національної економіки.Тема 17. Стратегічні пріоритети реінтеграції України до сучасного світогосподарського середовища

Основні риси української моделі соціально-економічних перетворень.

Інерційно-ринкова та інноваційно-проривна (випереджальна) модель реінтеграції національної економіки до світового господарського простору.

Роль та функції української держави в трансформаційній економіці. Сутність та суперечності процесу розбудови національної інноваційної системи. Стратегічні пріоритети державного регулювання трансформаційних процесів в Україні.Рекомендована література

 1. Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность. – М.: ТЕИС, 2003. – 314 с.

 2. Анализ экономических систем: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики / Под общ. ред. А. Шюллера и Х.-К. Крюссельберга. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2006. – 346 с.

 3. Базилевич В.Д., Вальтер Д. та ін. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / Наук. ред. В.Базилевич, Д.Вальтер. – К.: Знання, 2010.

 4. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: підручник / Базилевич В. Д. – К.: Знання, 2006.– 431 с.

 5. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Метафизика экономики: Монография . – К.: Знання; М.: Рыбари, 2010.

 6. Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация. Очерки на рубеже эпох. – М.: Наука, 1999. – 352 с.

 7. Батман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / пер. з англ. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 109 с.

 8. Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия / пер. с нем. – М.: Прогресс-Традиция: Территория будущего, 2007. – 460 с.

 9. Бодров В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: навч. посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 104 с.

 10. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 267 с.

 11. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория социально-экономических трансформаций. – М.: ТЕИС, 2003. – 680 с.

 12. Вагурин В. А. Синергетика эволюции современного общества. – Луганск: Копицентр, 2005. – 200 с.

 13. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста.– М.: Наука, 1988.– 520 c.

 14. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: Методологічні аспекти. – К.: Либідь, 2006. – 310 с.

 15. Гелд Д. Демократія та глобальний устрій / пер. з англ. – К.: Port-Royal, 2005. – 358 с.

 16. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. – М., 2004. – 280 с.

 17. Глобалистика: международный междисциплинарный энцикл. словарь / Гл. ред. и сост. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. – М.; СПб.; Нью-Йорк: Издательский центр “Елима”, 2006. – 1159с.

 18. Гражевська Н. І. Еволюція сучасних економічних систем: навч. посіб. – К.: Знання, 2011. – 286 с.

 19. Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

 20. Де Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире / Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2001. – 256 с.

 21. Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории.: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 280 с.

 22. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / пер. с англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 607 с.

 23. Колодко Гжегож В. От шока к терапии. Политическая экономия постсоциалистических преобразований. – М.: ЗАО «Журнал Эксперт». – 2000. – 392с.

 24. Корнаи Я. Путь к свободной экономике: Страстное слово в защиту экономических преобразований. – М.: Экономика, 1990. – 149 с.

 25. Корнаи Я. Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма. – М.: НП “Журнал “Вопросы экономики”, 2000. – 672 с.

 26. Кутуєв П. В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм. – К.: “Сталь”, 2005. – 499 с.

 27. Кушлин В. И. Траектории экономических трансформацій. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 310 с.

 28. Леоненко П. М. Сучасні економічні системи: навч. посіб. / П. М. Леоненко, О. І. Черепніна. – К.: Знання, 2006. – 429 с.

 29. Любимцева С. В. Трансформация экономических систем. – М.: Экономистъ, 2004. – 443 c.

 30. Мельник О. М. Логіка економічного розвитку: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 228 с.

 31. Моисеев Н. Н. Природа и общество: единство процессов самоорганизации // Моисеев Н. Н. Избранные труды.– В 2-х т.– Т. 2. - М.: “Тайдекс Ко”, 2003. – 316 c.

 32. Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». – М. : Прогресс, 1972. – 240 с.

 33. Національна інноваційна система України: проблеми і принципи побудови / Макаренко І.П., Копка П. М., Рогожин О. Г., Кузьменко В. П. – К.: Ін-т проблем нац. безпеки Ради нац. безпеки і оборони України; Ін-т еволюційної економіки, 2007. – 520 с.

 34. Нельсон Ричард Р., Уинтер Сидней Дж. Эволюционная теория экономических изменений / Пер. с англ. М.: Финстатинформ, 2000. – 474 с.

 35. Норгаард О. Економічні інституції та демократична реформа. Порівняльний аналіз посткомуністичних країн / пер. з англ. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 417 с.

 36. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 198 с.

 37. Нуреев Р. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. – М., 2008. – 356 с.

 38. Ойкен В. Основы национальной экономии. – М.: Экономика, 1996. – 352с.

 39. Ослунд А. Строительство капитализма. Рыночная трансформация стран бывшего советского блока / пер. с англ. – М.: Логос, 2007. – 719 с.

 40. Папава В. Г., Беридзе Т. А. Очерки политической экономии посткоммунистического капитализма (опыт Грузии). – М.: Изд-во “Дело и Сервис”, 2005. – 287 с.

 41. Перехідна економіка: Підручник / за ред. В. М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591 с.

 42. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени / Пер. с англ. – Спб.: Антея, 2002. – 280 с.

 43. Постсоветский институционализм: Монография / Под ред. Р. М. Нуреева, В. В. Дементьева. – Донецк: Каштан, 2005. – 480 с.

 44. Пребиш Р. Периферийный капитализм. Есть ли ему альтернатива? – М.: ИЛА РАН, 1992. – 137 с.

 45. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / пер. с англ. – М.: Едиториал УРСС, 2000. – 310 с.

 46. Роузфілд С. Порівнюємо економічні системи: Культура, багатство та влада в ХХІ столітті. – К. : К.І.С., 2005. – 370с.

 47. Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем. Опыт исследования децентрализованной экономики / пер. с фр. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 250 с.

 48. Сиденко В. Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое развития: украинская модель: в 2-х т.– Т.1. – К.: Фенікс, 2008. – 376 с.

 49. Трансформаційна економіка: навч. посіб. / За ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

 50. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 399 с.

 51. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. - М., 1992. – 230 с.

 52. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивости в самоорганизующихся системах и устройствах. – М.: Наука, 1989. – 423 с.

 53. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – К.: Логос, 2003. – 631с.

 54. Шніцер М. Порівняння економічних систем. – К.: Основи, 1997. – 519 с.

 55. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1992. – 455 с.

 56. 2008 KOF Index of Globalization //www.kof.ethz.ch/globalization.

 57. Burawoy M. Transition without transformation: Russian involutionary road to capitalism // www.berkcley.edu/burawoy.

 58. Frank A. G. Latin America: Underdevelopment or Revolution Essays on the Development of Underdevelopment and Immediate Enemy. – N. Y.: L.; Monthly Review Press, 1969. – 343 p.

 59. Frischtak Claudio R. The Changed Role of the State: Regulatory Policies and Regulatory Reform in Industrializing Countries. –Washington, D.C.: The World Bank Economic Development Institute, 1992. – 360 р.

 60. Global Competitiveness Yearbook //www.imd.ch/wcy

 61. Huntington S. The change to change // Comparative Politics in the Past-Behavioral Era. – Colorado: Lynne Rinner, 1988. – 360 p.

 62. Kornai J. Transformation Recession: the Main Causes // Journal of Comparative Economics. – 1994. – V.19 (1). – Р. 39–63.

 63. Ohmae, K. The End of the Nation State: The rise of Regional Economies. – N.Y.: Free Press, 1995. – 190 p.

 64. Our Common Future: The Brundtland Report.World Commission on Environmental and Development. – Oxford: Oxford University Press, 1987. – 387 p.

 65. Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture / R. Robertson. – London: Sage Publications, 1992. – 274 p.

 66. The Global Competitiveness Reports // www.weforum.org

 67. Wallerstein I. World-systems Analysis // Social Theory Today / Ed. by A. Giddens and J. H. Turner. – Cambridge: Polity Press, 1987. – P. 309–324.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал