Програма з дисципліни «інтелектуальна власність» для студентів спеціальностіСкачати 104.3 Kb.
Дата конвертації06.03.2017
Розмір104.3 Kb.
ТипПрограмаКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Навчальна програма з дисципліни
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»
для студентів спеціальності

«Економічна теорія»
Затверджено

вченою радою економічного факультету

протокол №1 від 28 серпня
Укладач: д.е.н., проф. В. Д. Базилевич


Київ-2012

Вступ

За сучасних умов інтелектуалізації економічної життєдіяльності суспільства інформація та знання перетворюються на рушійну силу інноваційного розвитку національних економік; творча розумова діяльність набуває стратегічного значення, а проблеми комерціалізації та захисту інтелектуальної власності стають першочерговими як для окремих індивідів, держав, так і для світового співтовариства в цілому.Метою спецкурсу „Інтелектуальна власність” є поглиблене вивчення та творче осмислення інтелектуальної власності як базової економіко-правової категорії інформаційного суспільства та економіки знань, формування наукового розуміння її сутності, генетичних зв’язків та закономірностей розвитку в умовах глобальних трансформацій. Досягненню зазначеної мети сприяє:

 • обґрунтування теоретико-методологічних засад дослідження інтелектуальної діяльності, її видів та результатів;

 • аналіз сутності та специфіки інтелектуального капіталу;

 • виявлення економіко-правової природи, структури та суперечностей інтелектуальної власності;

 • дослідження передумов та стимулів розвитку інтелектуальної власності в ринковій економіці на основі механізму її комерціалізації, охорони та захисту відповідних прав;

 • розкриття передумов та напрямів розвитку інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки;

 • виявлення ролі та значення інтелектуальної власності в формуванні національної інноваційної системи;

 • дослідження проблеми та перспектив розвитку інтелектуальної власності в контексті інноваційного поступу вітчизняної економіки.

Спецкурс „Інтелектуальна власність” логічно доповнює курс Економічної теорії, поглиблює знання з мікро– та макроекономіки як основи подальшого засвоєння дисциплін спеціалізації.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Теоретико-методологічні основи дослідження

інтелектуальної діяльності

Сутність та характерні ознаки постіндустріального суспільства. Концепції інформаційного суспільства та інтелектуальної економіки (економіки знань). Інноваційний розвиток економіки. Інновації.

Інформація та знання як новітні фактори суспільного виробництва. Зміст та специфіка інформації як економічного блага. Сутність та види знання. Кодифіковані та некодифіковані знання. Генерація та об’єктивізація знань. Відмінності інформації та знання.

Сутність та види інтелектуальної діяльності. Літературно-мистецька діяльність. Науково-технічна діяльність. Результати інтелектуальної діяльності. Інтелектуальний продукт: сутність, характерні ознаки.


Тема 2. Інтелектуальний капітал в умовах

інформаційного суспільства

Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу. Соціально-економічна природа та специфіка інтелектуального капіталу. Інтелектуальний потенціал та інтелектуальний капітал. Інтелектуальний капітал фірми.

Інтелектуальний капітал як цінність, система, процес та результат. Інтелектуальний капітал та інтелектуальні активи. Структура інтелектуального капіталу. Людський капітал. Структурний капітал. Клієнтський капітал. Організаційний капітал. Інноваційний капітал. Процесний капітал.

Інтелектуальний капітал як новітній фактор виробництва, нематеріальний актив та об’єкт власності. Роль та значення інтелектуального капіталу в інформаційному суспільстві.
Тема 3. Інтелектуальна власність як економіко-правова категорія

Еволюція теоретичних уявлень про зміст та структуру відносин власності. Зародження теорії власності в епоху стародавнього світу та середньовіччя. Еволюція теорії власності у ХУІІ–ХІХ ст. Сучасна теорія власності: етико-економічний, соціально-економічний та економіко-правовий підходи.

Економічна теорія прав власності. „Повний перелік” прав власності А.Оноре. Трансакційні витрати. Теорема Коуза. Специфікація та диференціація прав власності. Англосаксонська і континентальна традиції специфікації прав власності.

Сутність та складові інтелектуальної власності. Економіко-правовий зміст інституту інтелектуальної власності. Пропрієтарна теорія та теорія виключних прав. Теорія інтелектуальних прав. Суб’єкти та об’єкти відносин інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права на об’єкти інтелектуальної власності. Суперечності інтелектуальної власності.

Роль та значення інтелектуальної власності в економічному та соціальному розвитку суспільства.
Тема 4. Сутність та структура промислової власності

Еволюція промислової власності. Специфіка економіко-правових відносин щодо об’єктів патентного права. Основні умови патентоспроможності об’єктів промислової власності. Сутність та структура винаходів. Корисна модель як об’єкт промислової власності. Характерні ознаки та види промислових зразків.

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг як важлива складова інтелектуальної власності. Сутність та специфіка знаків для товарів і послуг. Товарні знаки та їх класифікація (за формою вираження; за кількістю та специфікою користувачів; за ступенем відомості; за розрізняльною здатністю). Знаки обслуговування. Поняття, ознаки та принципи використання фірмових найменувань. Зазначення та найменування місць походження товарів.

Відносини щодо нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. Сутність та специфіка „ноу-хау”, службової і комерційної таємниць. Недопущення недобросовісної конкуренції. Топологія інтегральних мікросхем.

Роль та значення промислової власності у сучасній ринковій економіці.
Тема 5. Особливості формування і розвитку авторського

та суміжних прав

Сутність та специфіка авторського права. Основні суб’єкти авторського права. Автор твору як первинний суб’єкт авторського права. Спадкоємці та інші правонаступники авторів творів. Об’єкти авторського права. Основні принципи авторського права. Особисті немайнові права авторів. Майнові права на твори науки, літератури та мистецтва.

Особливості формування та реалізації суміжних прав. Сутність та ознаки суміжних прав. Суб’єкти та об’єкти суміжних прав. Основні правомочності суб’єктів суміжних прав.

Роль та значення інститутів авторського права та суміжних прав у ринковій економіці.


Тема 6. Передумови та стимули розвитку інтелектуальної

власності в ринковій економіці

Сутність та механізми комерціалізації інтелектуальної власності. Основні способи розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ринок інтелектуальної власності, його основні сегменти.

Ліцензійні угоди, їх структура та кваліфікація. Ліцензіар та ліцензіат як основні суб’єкти ліцензійного договору. Опціонні угоди. Франчайзинг. Комерційна концесія. Платежі за ліцензійними договорами: види та порядок здійснення. Економічна ефективність ліцензування.

Необхідність, специфіка та принципи вартісної оцінки об’єктів інтелектуальної власності.

Методичні підходи до оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної власності. Витратний (інвестиційний ) підхід. Порівняльний (аналоговий) підхід. Прибутковий (дохідний) підхід. Методи оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної власності: визначення початкових витрат; вартості заміщення; відновлювальної вартості; порівняльного аналізу продажі; звільнення від роялті; дисконтування майбутніх грошових потоків; капіталізації прибутку. Методи „швидкого” початкового оцінювання.

Переваги та обмеження існуючих підходів до оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної власності.


Тема 7. Охорона та захист прав інтелектуальної власності

Необхідність охорони та захисту прав інтелектуальної власності, сучасні тенденції їх еволюції.

Охорона прав промислової власності. Патентування. Об’єкти патентного права. Основні принципи патентного права.

Патентування винаходів. Охорона корисних моделей. Правова охорона промислових зразків. Охорона та захист знаків для товарів і послуг. Правова охорона фірмових найменувань, зазначення походження товарів тощо. Специфіка охорони секретів виробництва та комерційних таємниць.

Охорона та механізм захисту авторського і суміжних прав. „Піратство” в сфері інтелектуальної власності та боротьба з ним. Контрафакція. Контрафактна продукція. Правова охорона комп’ютерних програм та баз даних. Топографія інтегральних мікросхем як об’єкт правової охорони.

Проблеми співвідношення двох підсистем правової охорони об’єктів інтелектуальної власності (патентного та авторського прав).


Тема 8. Розвиток інтелектуальної власності в умовах

глобалізації економіки

Формування глобального ринку прав на об’єкти інтелектуальної власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS). Принципи національного режиму та найбільшого сприяння.

Міжнародне співробітництво у сфері патентного права. Паризька конвенція про охорону промислової власності. Принцип конвенціонального пріоритету. Договір про патентну кооперацію (РСТ) та Договір про патентне право. Європейська (Мюнхенська) конвенція про видачу європейського патента. Євразійська патента конвенція.

Міжнародні аспекти охорони та захисту авторського і суміжних прав. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Угода ВОІВ по авторському праву. Римська міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення.

Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в Інтернеті. Доменні імена. Кіберсквотерінг. Універсальна стратегія розгляду спорів щодо доменних імен (UDRP). Система цифрового управління правами (DRM). Електронна торгівля об’єктами інтелектуальної власності. „Інтернет–договори” 1996 р.
Тема 9. Формування інституту інтелектуальної власності

в Україні

Сутність, структура та принципи функціонування національної інноваційної системи. Рівні інноваційної діяльності. Роль та значення інтелектуальної власності в формуванні та розвитку національної інноваційної системи.

Проблеми та перспективи розвитку національної інноваційної системи в Україні. Інноваційна модель економічного зростання вітчизняної економіки.

Становлення системи інтелектуальної власності в Україні. Інституціональне забезпечення розвитку інтелектуальної власності на сучасному етапі. Суперечності в системі відносин інтелектуальної власності та шляхи їх вирішення.Реформування національного законодавства з питань інтелектуальної власності. Міжнародне співробітництво України у сфері інтелектуальної власності.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006.

 2. Базилевич В. Д., Ільїн В. В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку: монографія. – К.: Знання, 2008.

 3. Белл Д. Грядущее постиндустриального общество / Пер. с англ. М.: «Academia», 1999.

 4. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_051

 5. Дракер П. Посткапиталистическое общество Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С. 70-100.

 6. Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы.– М. «Логос», 2000.

 7. Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / За заг. ред. проф. В.І.Полохала. автор-упорядник: Г.О. Андрощук. – К.: Парламентське вид-во, 2010.

 8. Історія економічних учень: Підручник у 2 ч. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2006.

 9. Історія економічних учень: хрестоматія: навч. посіб. / уклад. : В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.; за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011.

 10. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУВШЭ, 2000.

 11. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности. – Женева: ВОИС, №250 (R), 1995.

 12. Коуз Р. Фирма, рынок и право: Пер. с англ. – М.: Новое издательство, 2007.

 13. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08.

 14. Національний стандарт N4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності". [Електронний ресурс] – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-п.

 15. Нормативні і правові акти України у сфері інтелектуальної власності. [Електронний ресурс] – Режим доступу site:sips.gov.ua

 16. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. – К.: Основи, 2000.

 17. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: от 20 марта 1883 года. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/paris.html

 18. Сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wipo.org.

 19. Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием или История будущего // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под. ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С. 337-371.

 20. C. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХI століття: Монографія / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006.

 21. Стокгольмська конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_

 22. Тоффлер. Э. Революционное богатство: как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь, Элвин Тоффлер, Хейди Тоффлер; [Пер. с англ. М. Султанова, И. Цыркун] – М.: АСЕ, АСТ МОСКВА, Профиздат, 2008.

 23. Уэбстер, Фрэнк Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер; пер. с англ. М. В. Арапова, Н.В.Малыхиной; Под ред. Е.Л. Вартановой. – М.: Аспект-Пресс, 2004.

 24. Ханс-Дітер Кюблер. Міфи про суспільство знань. – К.: переклад з німецької. Видавничий дім Дмитра Бурого, 2010.

 25. Цивільний кодекс України. Книга четверта. Право інтелектуальної власності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

 26. Чухно А.А. Економічна теорія. В 2-х т.– К.: Академія фінансового управління, 2010.

 27. Эдвинссон Л., Мэлоун М.. Интеллектуальный капитал: определение истинной стоимости компаний // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С.429-447.

 28. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994) Geneva. WIPO. – No. 223(E). – 2000.

 29. Anti-Counterfeiting Trade Agreement. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets /pdfs/Text_ACTA_02Oct2010-eng.pdf

 30. Crawford R. In the Era of Human capital: the Emergence of Talent, intelegence and Knowledge as Worldwide Economic Force and what it means to Managers and investors. – N.Y.: Harper Business, 1919.

 31. Machlup F. Production and Distribution of Knowledge / F. Machlup. – Princeton, 1992.

 32. Masuda Y. The Information Society as Post– Industrial Society. – Tokyo, 1980.

 33. Stewart T.A. The Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations.– New York: Doubleday Currency, 1998.

 34. World Intellectual Property Report 2011.The Changing Face of Innovation.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/wipr/Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал