Програма з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностіСкачати 283.01 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір283.01 Kb.
ТипПрограма
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Навчальна програма з дисципліни

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

для студентів спеціальності

«Економічна теорія»
Затверджено

вченою радою економічного факультету

протокол №1 від 28 серпня

Укладачі: д.е.н., проф. В. Д. Базилевич,

д.е.н., проф. Н.І. Гражевська

Київ-2012

ВСТУП

Реформування економіки на ринкових засадах та входження України у світове співтовариство як рівноправного партнера зумовлюють особливу роль фундаментальних економічних знань в процесі підготовки і формування сучасних спеціалістів. Високу ефективність виробництва нині можуть забезпечити не просто старанні виконавці певних рішень чи операцій, а лише фахівці, які мають широкий економічний світогляд, здатні творчо використовувати набуті знання.

Економічна теорія є фундаментальною навчальною дисципліною, що сприяє формуванню системи знань про явища та процеси господарської життєдіяльності суспільства, методи та інструменти їхнього дослідження, способи та засоби вирішення економічних проблем.

Предмет дисципліни: система економічних категорій, законів та закономірностей господарського розвитку суспільства в різні історичні епохи.

Мета навчальної дисципліни: формування наукового економічного світогляду та економічних компетентностей у студентів, розвиток їхнього економічного мислення та економічної культури на основі оволодіння базовими економічними термінами та поняттями, а також методами аналізу економічних явищ та процесів з метою прийняття обґрунтованих рішень, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю.

Основні завдання навчальної дисципліни:

- забезпечення базової фундаментальної теоретичної підготовки, необхідної для подальшого вивчення циклу економічних дисциплін;

- ґрунтовне оволодіння понятійним та категоріальним апаратами теоретичної економіки, засвоєння базових економічних концепцій та моделей;

- формування цілісного уявлення про природу та закономірності соціально-економічного розвитку суспільства, механізми суспільного відтворення та економічного зростання;

- формування системи знань щодо змісту економічних законів, основних тенденцій економічного розвитку, мотивів та поведінки суб’єктів господарювання;

- вивчення основних закономірностей економічного життя та відображення їх у системі економічних категорій, принципів, законів, моделей;

- поглиблене вивчення способів та механізмів ефективного використання обмежених ресурсів в умовах ринкової економіки та особливостей цих процесів і явищ в трансформаційних економіках.;

- засвоєння способів та методів ефективного господарювання та державного регулювання господарського життя суспільства за умов глобалізацій них викликів;

- набуття практичних навичок аналізу економічних процесів та явищ, уміння застосовувати набуті теоретичні знання до вирішення конкретних господарських проблем на мікро- та макрорівні;

- усвідомлення стратегічних пріоритетів розвитку національної економіки з урахуванням світового досвіду загальноцивілізаційних перетворень.

Таким чином, у процесі вивчення економічної теорії студенти отримують базові теоретичні знання та початкове уявлення про механізм функціонування економічної системи, сутність та форми прояву причинно-наслідкових та функціональних взаємозв'язків в економіці, можливості суспільства впливати на хід економічного розвитку.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

- основні теоретичні положення та ключові концепції економічної теорії, сучасні напрями її розвитку;

- основні проблеми економічної теорії, їх взаємозв’язок з процесами, що відбуваються в суспільстві;

- принципи та закони функціонування ринкової економіки на мікро-, макро- та мегарівнях;

- основні засади культури економічного мислення, системного підходу до дослідження економічних проблем;

- причини та межі державного регулювання економіки на різних рівнях розвитку економічних систем.Після вивченні навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

- володіти категоріальним апаратом економічної теорії, основними моделями та методами аналізу економічних явищ та процесів, методикою обчислення основних економічних показників;

- застосовувати стандартні теоретичні моделі та методи економічної теорії в своїй майбутній професійній діяльності та повсякденному житті;

- виявляти проблеми економічного характеру в процесі аналізу конкретних ситуацій на макро- та мікрорівнях, пропонувати способи їх вирішення та оцінювати очікувані результати;

- виконувати систематичну роботу з науковою, навчальної та довідковою літературою, Інтернет-джерелами з економічної проблематики;

- самостійно збирати, систематизувати та науково інтерпретувати економічну інформацію, економічно грамотно аргументувати свою позицію, в письмовій та усній формі презентувати результати своїх досліджень, брати участь у дискусіях та відстоювати власні погляди;

- застосовувати методи економічних досліджень для аналізу ефективності функціонування різних економічних систем, їх підсистем та окремих елементів.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Економічна теорія займає важливе місце в системі суспільних наук, тісно пов’язана з філософією, соціологією, психологією, політологією та ін. навчальними дисциплінами. Разом з тим вона є загальним теоретичним та методологічним підґрунтям для інших економічних дисциплін: прикладної економіки, функціональних економічних наук (фінансів, менеджменту, маркетингу тощо), інформаційно-аналітичних наук (статистики, економіко-математичного моделювання тощо), історико-еконмоічних наук (історії економіки, історії економічних учень) тощо.

Форми проведення занять: лекції, семінарські заняття, обговорення реферативних доповідей та презентацій, модульні контрольні роботи.

Самостійна робота студентів спрямована на розвиток їхньої пізнавальної активності, опанування основними уміннями та навичками опрацювання навчальних матеріалів, поглиблення вже набутих економічних знань та розвиток творчого мислення. Форми самостійної роботи студентів: підготовка до семінарських занять; вирішення тестових завдань; підготовка фіксованих виступів, рефератів, презентацій; підготовка до участі в дискусіях та обговоренні проблемних питань; підготовка наукових доповідей на засіданнях наукових гуртків; підготовка до участі в студентських наукових конференціях, в олімпіадах і конкурсах з економіки; підготовка до модульних і підсумкової контрольних робіт, заліку, іспиту.

Змістові модулі навчальної дисципліни Зміст дисципліни розкривається в процесі вивчення чотирьох органічно пов’язаних між собою модулів:

І. Загальні засади економічного розвитку суспільства.

ІІ. Теоретичні основи функціонування ринкової економіки.

ІІІ. Закономірності розвитку національної економіки.

ІV. Світове господарство та його еволюція.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розділ І. Загальні засади економічного розвитку суспільства
Тема 1. Економічна теорія, її предмет, методи, функції

Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії.

Особливості економічних поглядів мислителів Стародавнього світу та середньовіччя. Перші теоретичні системи. Меркантилізм. Фізіократи. Класична політична економія. Марксизм. Історична школа в політичній економії. Формування та еволюція сучасної економічної думки. Маржиналістська революція. Неокласика. Кейнсіанство. Інституціоналізм. Внесок українських вчених у розвиток світової економічної думки.

Предмет економічної теорії та еволюція його визначення. Економічні суб’єкти та об’єкти економічних відносин. Рівні економіки: мікро-, мезо-, макро- та мегарівень.

Методи економічних досліджень. Формальна логіка та її методи. Діалектична та математичне логіка. Системний і структурно-функціональний методи дослідження. Економіко-математичне та статистичне моделювання. Позитивний та нормативний аналіз. Особливості мікро- та макроекономічного аналізу.

Економічні закони, економічні категорії та принципи. Система економічних законів. Пізнання та використання економічних законів.

Місце економічної теорії в системі економічних наук. Функції економічної теорії. Єдність економічної теорії, господарської практики та економічної політики.

Тема 2. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси

Економічні потреби суспільства, їхня сутність та структура. Тенденції формування сучасної структури потреб.

Благо як засіб задоволення потреб. Економічні та неекономічні блага. Класифікація економічних благ.

Економічний закон зростання потреб. Взаємозв’язок потреб і виробництва. Проблема вибору як наслідок суперечності між безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів.

Економічні інтереси, їхня сутність, види та взаємодія. Взаємозв’язок потреб та інтересів економічних суб’єктів. Домінування приватного інтересу в ринковій економіці. Суперечності економічних інтересів та шляхи їх розв’язання.

Економічні потреби та інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку. Мотиви та стимули ефективного господарювання.Тема 3. Економічна система суспільства

Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного розвитку. Передумови становлення сучасної цивілізації. Економічні основи формування та тенденції розвитку постіндустріального суспільства.

Сутність та структурні елементи економічної системи. Характерні ознаки сучасних економічних систем. Місце і роль людини в економічній системі.

Типи економічних систем. Традиційна економіка. Командно-адміністративна економіка. Ринкова економіка. Змішана економіка. Трансформаційна економіка та її особливості. Механізми вирішення проблеми економічного вибору в різних економічних систем.

Національні моделі економіки.

Криза та розпад командно-адміністративної системи і необхідність переходу постсоціалістичних країн до соціально-орієнтованої ринкової економіки. Концепції та моделі переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки. Ригідність, віртуалізація та бартеризація економіки на перших етапах трансформації командно-адміністративної системи в ринкову.Тема 4. Відносини власності

Власність як економічна категорія. Місце та роль власності в економічній системі. Суб’єкти та об’єкти відносин власності.

Правовий та економічний зміст власності. Право володіння, розпорядження, користування. Права власності як «правила гри» в господарській системі. Специфікація прав власності. Теорема Коуза.

Різноманітність форм власності та форм господарювання. Різновиди приватної та суспільної форм власності. Особливості акціонерної форми власності.

Еволюція відносин власності. Новітні тенденції у розвитку відносин власності. Інтелектуальна власність. Плюралізм форм власності в ринковій економіці.

Методи та механізми зміни форм власності.. Націоналізація та її особливості. Роздержавлення та приватизація, їхня суть і відмінності. Форми та методи приватизації державного майна. Приватизаційні папери.

Відносини та форми власності в Україні в період переходу до ринку.

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва

Сутність і структура суспільного виробництва. Процес праці і процес виробництва. Прості моменти процесу праці.

Технологічні способи виробництва.

Матеріальне і нематеріальне виробництво, їх взаємозв’язок. Первинне, вторинне та третинне виробництво. Види економічної діяльності.

Суспільне виробництво і відтворення.

Ресурси виробництва, їх взаємодія. Закон відносної обмеженості економічних ресурсів. Крива виробничих можливостей. Проблема вибору та альтернативна вартість.

Фактори суспільного виробництва та їх взаємозв’язок. Традиційні та новітні фактори суспільного виробництва. Виробнича функція. Людина як найважливіший фактор виробництва.

Генезис форм організації суспільного виробництва. Натуральне виробництво. Товарне виробництво: умови виникнення, розвиток та типи. Проста і розвинена форми товарного виробництва, їх спільні риси та відмінності. Суперечності товарного виробництва.

Товар та його властивості. Поняття товару. Відмінність товару від продукту. Специфіка послуги як товару. Інформація як товар.

Альтернативні теорії вартості. Трудова теорія вартості. Споживча вартість, мінова вартість, вартість. Величина вартості товару та фактори, що на неї впливають. Індивідуальна і суспільна вартість. Закон вартості, його зміст та функції.

Теорія граничної корисності. Цінність товару. Загальна та гранична корисність товару. Закон спадної граничної корисності. Спроби синтезу трудової теорії вартості та теорії граничної корисності.

Тема 6. Ефективність суспільного виробництва та її показники

Ефективність виробництва як багатоаспектна та багаторівненева категорія. Закон підвищення ефективності суспільного виробництва.

Показники ефективності використання факторів виробництва. Продуктивність праці. Трудомісткість. Фондовіддача. Фондомісткість. Матеріаловіддача. Матеріаломісткість. Капіталовіддача. Капіталомісткість.

Основні напрями підвищення ефективності суспільного виробництва

Енергоефективіність та екологоефективність економіки. Соціальна ефективність виробництва та її показники. Рівень та якість життя населення. Індекс людського розвитку.

Взаємозв’язок економічної та соціальної ефективності виробництва.Тема 7. Теорія грошей і грошового обігу

Гроші як субстанціональна категорія ринкового господарства. Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей.

Функції грошей та їх еволюція. Функціональні форми грошей. Товарні, металеві та паперові гроші; кредитні та електронні гроші. Особливості функціонування паперових грошей. Демонетизація.

Грошовий обіг і його закони. Грошова маса, її структура та агреговані показники. Рівновага грошової та товарної мас. Модель І. Фішера.

Грошова система, її структурні елементи і типи. Еволюція грошових систем. Види та природа сучасних грошей.

Створення грошової системи в Україні.Розділ ІІ. Теоретичні основи функціонування ринкової економіки
Тема 8. Ринок: сутність, види, інфраструктура

Ринок як категорія товарного виробництва. Об’єктивні передумови виникнення та основні структурні елементи ринку. Характерні риси та основні принципи функціонування ринку. Етапи розвитку ринку.

Функції ринку. Переваги та обмеження ринкового механізму. Теорія відмов ринку. Позаринкові (зовнішні) ефекти. Приватні та суспільні блага.

Структура, види та сегментація ринку. Основні види ринків. Ринки споживчих товарів і послуг, засобів виробництва, науково-технічних розробок та інформації. Фінансово-кредитний та валютний ринки. Ринок праці (робочої сили). Взаємопов’язаність ринків.

Тіньовий ринок: причини виникнення, механізм та соціально-економічні наслідки функціонування.

Інфраструктура ринку: сутність, функції, складові. Організаційно-технічна інфраструктура ринку. Біржі та їх роль в ринковій економіці. Класифікація біржових операцій. Система ринкових посередників. Фінансово-кредитна інфраструктура ринку. Науково-дослідницька інфраструктура ринку.

Становлення ринкових відносин та формування інфраструктури ринку в Україні.

Тема 9. Економіка домашнього господарства. Теорія поведінки споживача

Домашнє господарство як економічний суб’єкт. Домашнє господарство та сім’я..

Роль та функції домашнього господарства в ринковій економіці. Домашнє господарство в командно-адміністративній економіці. Специфіка домашнього господарства в перехідній економіці.

Теорія поведінки споживача. Корисність. Загальна та гранична корисність. Закон спадної граничної корисності.

Переваги споживача. Криві байдужості та бюджетне обмеження. Концепція раціональної поведінки споживача. Принцип максимізації загальної корисності. Оптимум споживача.

Суверенітет споживача та свобода споживчого вибору в сучасній ринковій економіці. Проблеми захисту прав споживача.Тема 10. Підприємництво та підприємство в ринковій економіці

Підприємництво, його суть, основні ознаки та функції. Теорія підприємництва. Мотивації підприємницької діяльності.

Умови та принципи розвитку підприємництва. Класична та інноваційна моделі підприємництва ті.

Підприємництво та бізнес. Традиційні та нові види підприємницької діяльності.

Ризик у підприємницькій діяльності та його види. Венчурний бізнес, тенденції його розвитку. Система франчайзингу. Підприємницькі мережі.

Економічні основи розвитку підприємництва в Україні.

Підприємство (фірма) в ринковій економіці. Цілі та функції підприємства. Організаційно-правові форми та види підприємств.

Розмір підприємства. Малі, середні та великі підприємства, їх переваги та недоліки.Тема 11. Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги

Суть попиту та фактори, що його визначають. Закон попиту. Крива попиту. Цінові та нецінові чинники попиту.

Пропозиція. Зміст і фактори, що на неї впливають. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Цінові та нецінові чинники пропозиції.

Еластичність попиту та пропозиції. Кон’юнктура ринку.

Взаємодія попиту та пропозиції. Поняття ринкової рівноваги, надлишку, дефіциту. Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу.

Часткова та загальна ринкова рівновага.Тема 12. Конкуренція та монополія в ринковій економіці

Сутність і генезис економічної конкуренції, її функції в ринковій економіці. Види та методи економічної конкуренції.

Поняття ринкової структури. Види ринкових структур та їх ознаки. Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Сутність та специфіка монополії. Різновиди монополій. Форми монополістичних об’єднань. Показники монопольної влади. Передумови виникнення та основні риси монополістичної конкуренції. Олігополія, її сутність та основні ознаки.

Сутність та складові антимонопольної політики держави. Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство. Антимонопольна політика в Україні.Тема 13. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

Капітал як економічна категорія та фактор виробництва. Сутність капіталу. Його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма. Теорії капіталу та їх сучасне трактування.

Авансований промисловий капітал і його структура. Кругооборот капіталу та його функціональні форми. Оборот промислового капіталу. Швидкість обороту капіталу. Основний і оборотний капітал. Час обороту капіталу та його складові. Фізичний та моральний знос основного капіталу. Амортизація, її показники та методи нарахування. Амортизаційний фонд.

Природа і генезис торговельного капіталу. Сутність та джерела позичкового капіталу. Фінансовий капітал: суперечності функціонування та розвитку. Специфіка формування та використання людського, інтелектуального та соціального капіталу.

Первісне нагромадження капіталу та його особливості в Україні.

Тема 14. Витрати виробництва та прибуток

Витрати виробництва: сутність та класифікація. Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат. Альтернативні витрати. Явні та неявні; внутрішні та зовнішні витрати.

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні, змінні, загальні (валові), середні та граничні витрати. Закон спадної віддачі.

Витрати виробництва в довгостроковому періоді.

Дохід та прибуток фірми. Види доходу та прибутку фірми. Бухгалтерський і економічний прибуток. Нормальний прибуток. Норма та маса прибутку.

Правило максимізації прибутку.

Рентабельність. Норма рентабельності. Мінімізація витрат та максимізація прибутку за різних комбінацій економічних ресурсів.

Тема 15. Доходив ринковій економіці: сутність, джерела та розподіл

Сутність, види та джерела формування доходів у ринковій економіці. Номінальні та реальні доходи.

Сутність та механізм розподілу доходів. Функціональний та персональний розподіл доходів. Марксистський та маржиналістський підходи до проблеми функціонального розподілу доходів.

Заробітна плата як ціна товару «робоча сила» та форма розподілу за результатами праці. Форми та системи заробітної плати. Дохід від кооперативно-колективної та індивідуальної трудової діяльності. Підприємницький дохід. Доходи від власності та рентні доходи.

Персональний розподіл доходів у ринковій економіці. Диференціація доходів та її межі. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині.

Рівень та якість життя населення. Бідність і процеси маргіналізації населення. Необхідність, сутність та основні елементи системи соціального захисту населення. Державне регулювання розподілу доходів. Роль держави у забезпеченні соціального захисту в умовах переходу до ринкової економіки.Тема 16. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

Аграрні відносини, їхній зміст і особливості. Суб’єкти аграрних відносин.

Земля як фактор виробництва. Форми власності на землю і форми господарювання в аграрному секторі економіки.

Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення. Диференційна (економічна) рента. Абсолютна та нормальна рента. Монопольна та екологічна рента. Сутність та структура орендної плати.

Ринок землі. Попит і пропозиція на землю. Ціна землі.

Агропромислова інтеграція і агропромисловий комплекс Державна політика регулювання й підтримки сільськогосподарського виробництва.

Сучасні проблеми реформування та піднесення сільського господарства в Україні.

Тема 17. Економіка невизначеності, ризику і страхування

Невизначеність і ризиковість сучасної ринкової економіки: причини та фактори, що на них впливають

Поняття та види економічних ризиків. Методи визначення рівня ризику.

Спекуляція та її роль в умовах ринку. Способи спекулятивної діяльності. Спекулянти і хеджери – суб’єкти ф’ючерсного ринку. Наслідки спекулятивної діяльності.

Методи управління економічними ризиками: об’єднання та розподіл ризиків, диверсифікація. Пошук інформації.

Страхування як засіб обмеження рівня ризиковості.


Розділ III. Теоретичні основи розвитку національної економіки
Тема 18. Зміст, види та моделі суспільного відтворення

Національна економіка і суспільне відтворення. Сутність і багатогранність процесу суспільного відтворення.

Відтворення національного продукту й національного багатства. Відтворення елементів економічної системи.

Види суспільного відтворення: просте, звужене та розширене. Основні пропорції суспільного відтворення.

Теоретичні моделі суспільного відтворення. Економічна таблиця Ф. Кене. Схеми суспільного відтворення К. Маркса. Балансові моделі відтворення. Міжгалузевий баланс. Модель «заптрати-випуск» В. Леонтьєва.

Тема 19. Система національного рахівництва

Сутність та необхідність системи національного рахівництва (СНР). СНР як нормативна база макроекономічного рахівництва. Головне завдання системи національного рахівництва. Етапи розвитку СНР.

Теоретичні концепції побудови СНР. Концепція розширеного трактування виробництва. Концепція первинних доходів. Принципи побудови СНР.

Основні категорії системи національних рахунків: додана вартість, інституційні одиниці, сектори, операції, рахунки. Переваги та обмеження СНР.

Основні макроекономічні показники СНР. Валовий національний продукт (ВПН) та валовий національний дохід (ВНД). Методи обчислення ВВП. Національний дохід (НД). Інші похідні від ВВП показники.

Номінальні та реальні макроекономічні показники. Дефлятор ВВП. ВВП та суспільний добробут.

Проблеми та обмеження СНР в Україні. Динаміка ВВП в Україні.
Тема 20. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага

Сукупний попит та його складові. Цінові та нецінові чинники сукупного попиту. Крива сукупного попиту.

Сукупна пропозиція та її детермінанти. Крива сукупної пропозиції в короткостроковому та довгостроковому періодах.

Макроекономічна рівновага в моделі «сукупний попит-сукупна пропозиція» (АD-AS). Збурення сукупного попиту та механізм відновлення рівноваги. Збурення сукупної пропозиції та механізм відновлення рівноваги.Тема 21. Економічне зростання, його чинники, типи та моделі

Сутність економічного зростання та його показники.

Фактори економічного зростання. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні. Заощадження та нагромадження. Інвестиції як передумова економічного зростання.

Екстенсивне та інтенсивне економічне зростання.

Кейнсіанська та неокласична моделі економічного зростання. Модель Харрода-Домара. Модель Р. Солоу. « Золоте правило» Е. Фелпса.

Економічне зростання та економічний розвиток.

Еволюція теорії суспільного добробуту. Сутність та складові суспільного добробуту. Вимірювання суспільного добробуту.

Тема 22. Циклічність економічного розвитку

Циклічність економічного розвитку. Теорії циклів.

Сутність та види циклів. Основні характеристики малих, середніх та великих циклів. Теорія «довгих хвиль» М. Кондратьєва.

Економічний цикл та його фази. Криза як конституюючи фаза циклу. Передумови виходу з економічної кризи.

Модифікація циклічних процесів у другій половині ХХ ст. Специфіка та види структурних криз. Трансформаційна криза. та її особливості.

Анти циклічна політика держави та її інструменти.Тема 23. Безробіття як прояв макроекономічної нестабільності

Ринок праці та особливості його функціонування. Еволюція теоретичних концепцій ринку праці, зайнятості та безробіття.

Соціально-економічний зміст, види та показники зайнятості. Фактична та ефективна зайнятість робочої сили.

Сутність та чинники безробіття. Види безробіття: фактичне й природне; фрикційне, структурне та циклічне. Вимірювання рівня безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена.

Цілі, принципи та механізм державного регулювання зайнятості.

Тема 24. Інфляція: сутність та соціально-економічні наслідки

Інфляція: сутність та причини виникнення. Монетарні та немонетарні фактори інфляції. Методи вимірювання інфляції.

Види інфляції. Помірна, галопуюча та гіперінфляція. Відкрита та прихована інфляція. Інфляції попиту та інфляція пропозиції. Структурна інфляція. Передбачувана та непередбачувана інфляція Стагфляція.

Соціально-економічні наслідки інфляції. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса.

Антиінфляційна політика держави та її роль у стабілізації економіки.

Тема 25. Фінансова система. Теорія оподаткування

Необхідність, сутність та функції фінансів. Суб'єкти та види фінансових відносин. Фінансова система: принципи побудови та структура.

Державний бюджет і його структура. Державний бюджет та позабюджетні фонди. Місцеві бюджети. Доходи та видатки державного бюджету.

Проблеми збалансованості державного бюджету. Бюджетний дефіцит: причини виникнення та шляхи подолання. Концепції збалансування державного бюджету.

Державний борг, його види та джерела покриття. Економічні наслідки державного боргу. Управління державним боргом.

Фінансова система України. Державний борг України та можливості його погашення.

Податкова система, її структура, значення, принципи побудови і функціонування. Суть і функції податків. Види податків. Принципи та концепції оподаткування. Крива А.Лаффера.

Податкова система в Україні.

Фіскальна політика та її інструменти.

Тема 26. Кредитна система

Необхідність, зміст кредитних відносин. Джерела тимчасово вільних засобів. Принципи функціонування та функції кредиту. Роль кредиту в сучасній ринковій економіці

Основні форми кредиту. Особливості державного кредиту. Функції кредиту.

Кредитна система. її функціональна та інституціональна структури.

Банківська система та її складові. Центральний банк та його роль в регулюванні грошового обігу. Комерційні банки: місце та роль в ринковій економіці. Структура операцій комерційних банків.

Особливості формування та розвитку банківської системи України.

Цілі та інструменти грошово-кредитної політики. Макроекономічні наслідки монетарної політики. «Грошове правило» М. Фрідмена.

Тема 27. Державне регулювання національної економіки

Держава як суб’єкт економічних відносин. Еволюція теоретичних уявлень про роль держави в економіці.

Необхідність і причини втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. Економічна роль держави у ринковій економіці. Система цілей державного макроекономічного регулювання. Теорії макроекономічного регулювання. Економічні функції держави. Максимальна та мінімальна межа державного втручання в економіку.

Економічна політика держави: її сутність, основні напрями та механізм реалізації. Методи та інструменти економічної політики.

Державний сектор економіки і державне підприємництво як способи реалізації економічних функцій держави. Державне регулювання в перехідній економіці. Роль, засоби та інститути державного регулювання трансформованої економіки.

Тема 28. Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України.

Необхідність і зміст ринкової трансформації економіки України. Основні проблеми та суперечності перехідних процесів в Україні. Цілі та основні напрямки ринкової трансформації національної економіки.

Роздержавлення та приватизація як основа ринкових перетворень. Способи, методи та соціально-економічні наслідки приватизації в Україні.

Демонополізація та формування конкурентного середовища в національній економіці. Реформування фінансово-податкової та грошово-кредитної систем в Україні.

Соціальна складова економічних перетворень в Україні.

Проблеми входження України до світового економічного простору та способи їх розв’язання.

Стратегічні пріоритети та головні напрями сучасної макроекономічної політики в Україні.

Розділ IV. Світове господарство та його еволюція
Тема 29. Інтернаціоналізація економіки та світове господарство.

Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства.

Сутність, організаційні форми та етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції. Інтеграційні утворення Західної Європи та світу.

Сутність, основні риси та етапи становлення світового господарства. Сучасна структура світового господарства.

Суб’єкти світового господарства. Роль ТНК в світовому господарстві. Міжнародні економічні організації.

Національні економіки в системі світового господарства. Нерівномірність розвитку економіки окремих регіонів і країн світу.

Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності та проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

Тема 30. Сутність і структура міжнародних економічних відносин

Сутність та різновиди міжнародних економічних відносин: міжнародна торгівля, міжнародна міграція капіталу, міжнародні валютні відносини, міжнародна міграція трудових ресурсів, міжнародне науково-технологічне співробітництво.

Сучасні форми та основні тенденції розвитку міжнародних науково-технічних зв’язків. Патентно-ліцензійний обмін. Обмін ноу-хау, інжиніринг, лізинг, консалтинг. Форми спільного підприємництва. Концесії, консорціуми, міжнародні акціонерні товариства. Спільні підприємства. Вільні економічні зони.

Суперечності розвитку та концепції трансформації міжнародних економічних відносин.

Україна в системі міжнародних економічних відносин.

Тема 31. Теорія міжнародної торгівлі

Еволюція теоретичних підходів до аналізу міжнародної торгівлі. Теорії абсолютних та відносних переваг. Теорія Хекшера-Оліна-Самуельсона. Парадокс Леонтьєва. Теорія альтернативних витрат Г. Хаберлера. Теорія життєвого циклу товару Р. Варрона.

Міжнародна торгівля: сутність та структура. Природа та механізм функціонування світового ринку товарів і послуг. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі.

Торговельний баланс країни та його структура. Сальдо торговельного балансу. Причини та наслідки дефіциту торговельного балансу.

Торговельна політика, її види та інструменти. Вільна торгівля та протекціонізм. Міждержавні торговельні угоди.

Тема 32. Міжнародна міграція капіталу та робочої сили

Сутність та основні причини міжнародної міграції капіталу. Форми міжнародної міграції капіталу. Прямі та портфельні інвестиції. Сучасні тенденції та соціально-економічні наслідки міграції капіталу.

Платіжний баланс країни та його структура. Сальдо платіжного балансу. Вплив платіжного балансу на грошову масу та бюджетний дефіцит.

Сутність та причини міграції робочої сили. Форми і тенденції міграції робочої сили.

Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили.

Передумови, напрями та соціально-економічні наслідки міграції капіталу та робочої сили в Україні.Тема 33. Міжнародні валютні відносини

Валютний ринок і його основні економічні суб’єкти. Зміст міжнародних валютних відносин.

Конвертованість валюти: сутність, основні режими.

Валютна біржа та її основні операції. Валютний курс та його різновиди. Рівноважний валютний курс та платіжний баланс країни. Валютне регулювання.

Зміст і структура світової валютної системи. Основні етапи розвитку світової валютної системи: системи золотого, золотовалютного (доларового) та паперово-валютного стандартів. Бреттон-Вудська валютна система й основні принципи її функціонування. Ямайська валютна система. Європейська валютна система.

Світовий фінансовий ринок та ринок позичкового капіталу. Міжнародні кредитні відносини. Види кредитів і порядок їх надання. Міжнародні валютно-фінансові організації.

Україна в системі міжнародних валютних відносин.

Тема 34. Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні проблеми людства

Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. Основні чинники та форми вияву глобалізації. Хронологічні межі глобалізації.

Сутність, ознаки та рівні глобалізації економіки. Суперечності глобалізації та її моделі.

Причини виникнення та суть глобальних проблем людства. Класифікація глобальних проблем. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у розв’язанні глобальних проблем.Концепція сталого економічного розвитку та її еволюція. Основні напрями формування стратегій сталого розвитку.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література

 1. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

 2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. – К.: Знання, 2008. – 263 с.

 3. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008. – 743 с. (Класичний університетський підручник).

 4. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: практикум: навч. посіб / за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – 550 с.

 5. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель: / Под общ. ред. Б. С. Лисовика и В. В. Лукашевича. – СПб.: АОЗТ «Санкт-Петербург оркестр", 1994. – 493 c.

 6. Економічна теорія: навч.-метод. комплекс для студ. спеціальності «Економічна теорія» / упорядники В.Д. Базилевич, Н.І.Гражевська. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 79 с.

 7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 8-ме  вид., переробл. і доповн. –  К., Знання, 2012. – 702 с.

 8. Економічна теорія: політекономія: практикум: навч. посіб. / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – 494 с.

 9. Экономическая теория: политэкономия. Учебник / Под ред. В. Д. Базиилевича. – М.: Рыбари; К.: Знання, 2009. – 870 с.

 10. Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища школа., 2005. – 325 с.

 11. Історія економічних учень: Підручник у 2 ч. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2006. (Класичний університетський підручник).

 12. Історія економічних учень: Хрестоматія / упорядники В. Д. Базилевич, Т. В. Гайдай, А. О. Маслов, Н. І. Гражевська, О. П. Несторенко, Л. В. Вернигора / За ред. проф. В. Д. Базилевича. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 782 с.

 13. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т. – М.: Республика, 1992.

 14. Макроекономіка: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 703 с. (Класичний університетський підручник).

 15. Макроекономіка: практикум: навч. посіб. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик; за ред. В. Д. Базилевича. –К.: Знання, 2010. – 550 с.

 16. Мікроекономіка. Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 679 с. (Класичний університетський підручник).

 17. Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2012. – 491 с.

 18. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г. Н. Климко. – К.: «Знання-Прес», 2005. – 615 с.

 19. Перехідна економіка: Підручник / В. М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е. М. Лібанова та ін.; За ред. В. М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591 с.

 20. Страхування: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008. – 1019 с.

 21. Цінні папери: підручник / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, Н.В.Ковтун та ін..; за ред. В. Д. Базидевича. – К.: Знання, 2011. – 1094 с.


6.2. Додаткова література

 1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. Монографія. – К.: Знання, 2008. – 351 с.

 2. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси. Навчальний посібник / За заг. ред. Базилевича В. Д. – К.: Атіка, 2004. – 368 с.

 3. Базилевич В., Филюк Г. Природні монополії: Монографія. – К.: Видавництво «Знання», 2006. – 367 с.

 4. Базилевич В. Д., Ільїн В. В. Метафізика економіки. Монографія. – К.: Знання-Прес, 2007. – 718 с.

 5. Базилевич В. Д., Погорєльцева Н. П. Іпотечний ринок. – К.: Знання-Прес, 2008.- 717 с.

 6. Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация. Очерки на рубеже эпох. – М.: Наука, 1999. – 352 с.

 7. Батман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / пер. з англ. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 109 с.

 8. Бодров В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: навч. посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 104 с.

 9. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 267 с.

 10. Гайдай Т. В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 296 с.

 11. Гальчинський А. С. Криза і цикли світового розвитку. – К.: «АДЕФ-Україна», 2009. – 392 с.

 12. Гальчинський А. С. Теорія грошей: Навч.-метод. посіб. – К.: Основи, 2001. – 410 с.

 13. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. Избранное. – М.: Эксмо, 2008. – 1200 с. – (Антология экономической мысли).

 14. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / В. Базилевич, Д. Вальтер та ін. – Під наук. ред. В. Базилевича, Д. Вальтера. – К.: Знання, 2010. – 518 с.

 15. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

 16. Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності / За ред. В. Д.Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 919с. – (Славетні постаті).

 17. І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті економічної думки в Україні. / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2009. – 862 с. – (Славетні постаті).

 18. Кадзума Татеиси. Вечный дух предпринимательства. – К.: Укрзакордонсервис, 1992. – 204 с.

 19. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана / М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

 20. Кваснюк Б. Є., Єщенко П. С., Бірюков О. А. Нова модель держави. – Слов’янськ: Печатный двор. – 2002. – 143 с.

 21. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ. Н.Н. Любимова, под. ред. Л. П. Куракова. – М.: ГелиосАРВ, 2002. – 352с.

 22. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 1989. – 284 с.

 23. Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов. – М.: МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 799 с.

 24. М. Бунге: сучасний дискурс. За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 697с. – (Славетні постаті).

 25. Мазур І. І. Детінізація економіки України: теорія та практика: Монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 329 с.

 26. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: В 2 т. – М.: Республика, 1992.

 27. Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. – К.: Парламент, 1998. – 256 с.

 28. Маркс К. Капітал. – Т.1-4 / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – 2-ге вид. – К.: Держ. видео політ. літ. УРСР, 1963. – Т. 23-26.

 29. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993.

 30. Мизес, Людвиг фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории / пер. с англ. изд. А.В. Куряева. – Челябинск: Социум, 2005. – 878 с.

 31. Милль Дж. С. Основы политической экономии: Пер. с англ. – Т. 1-3. М.: Прогресс, 1981.

 32. Мэнкью Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 784 с.

 33. Норт, Даглас. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Пер. з англ. І. Дзюби. – К.: Основи, 2000. – 198 с.

 34. Ойкен В. Основы национальной экономии. – М.: Экономика, 1996.

 35. Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / Пер. з англ., післямова С. Слухая. – К.: Лібра, 2004. – 272 с.

 36. Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ. / Под ред. и с предисл. В. Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.

 37. Радіонова І. Ф. Макроекономіка та економічна політика. – К.: Таксон, 1996. – 240 с.

 38. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. – 472 с.

 39. C. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХI століття: Монографія / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 903 с. (Славетні постаті).

 40. Самюелсон П.Л., Нордгауз В.Д. Економіка: Пер. з англ. – К.: Основи, 1995. – 574 с.

 41. Світова економіка: підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. – К., 2005. – 582 с.

 42. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник. – К.: Знання-Прес, 2007. – 440 с.

 43. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Пер. з англ. - К. : Port-Royal, 2001. – 612 с.

 44. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ. – 1997. – 720 с.

 45. Туган-Барановский М. И. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии. – К.: Наук. думка, 2004. – 333 с.

 46. Филюк Г. М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації: Монографія – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Франка. – 2009. – 404 с.

 47. Фишер И. Покупательная сила денег. – М.: Дело, 2001. – 320 с.

 48. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 416 с.

 49. Фридмен М. Количественная теория денег. – М. Эльф. 1996. – 186 с.

 50. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. – М., 1992. – 230 с.

 51. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1996.- 234 с.

 52. Харрис Л. Денежная теория. / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 749 с.

 53. Хейне П. Экономический образ мышления / Пер. с англ. – М.: Изд-во «Дело» при участии Изд-ва «Catallaxe», 1992. – 704 с.

 54. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал: Пер. с англ. / Под ред. Р. М. Энтова. – М.: Прогресс: Универс, 1993. – 488 с.

 55. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: реориента-ция теории стоимости: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1996. – 351 с.

 56. Чухно А.А. Економічна теорія: Монографія. У 2-х т. - К., 2010.

 57. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Пер. с нем., англ. – М.: Эксмо, 2007. – 864 с.

 58. Frischtak Claudio R. The Changed Role of the State: Regulatory Policies and Regulatory Reform in Industrializing Countries. –Washington, D.C.: The World Bank Economic Development Institute, 1992. – 360 р.

 59. Keynes J.M. Essays in Persuasion. – Economic Possibilities for our Grandchildren / The Collected Writings of J.M.Keynes, London, Macmillan, 1936. – Vol. 9.

 60. Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture / R. Robertson. – London: Sage Publications, 1992. – 274 p.

 61. Ohmae, K. The End of the Nation State: The rise of Regional Economies. – N.Y.: Free Press, 1995. – 190 p.

Інтернет-ресурси

82. Галерея экономистов: http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery

83. Лауреаты Нобелевской премии по экономике: http://www.nobel.se/economics/laureates

84. Макроекономічна статистика. Національний банк України: http://www.bank.gov.ua.85. Офіційний WEB- сайт МВФ: http://www.inf.org

86. Офіційний сайт Державного комітету статистики України: www.ukrstat.gov.ua.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал