Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освітиСкачати 403.81 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації20.06.2017
Розмір403.81 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з НПР

_______________Матюх С.А.

«_____» ___________ 20__ р.

ПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 121 – «Інженерія програмного забезпечення»


Програма розглянута та схвалена на засіданні

кафедри інженерії програмного забезпечення

Протокол від __ ________ 201__ №___

Завідувач кафедри ____________ Бедратюк Л.П.

ПОГОДЖЕНО

Вчена рада факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Протокол від __ ________ 201__ №___

Голова Вченої ради _____________ Савенко О.С.

Хмельницький 2016
Зміст навчального матеріалу
Математичне моделюванняПоняття про модель; вербальні, графічні та абстрактні моделі. Модель і науковий закон, модель і теорія. Модель «чорного ящика». Приклади моделей

Основні вимоги до моделей: адекватність, простота, повнота, стійкість. Математичні методи перевірки коректності моделей. Ідентифікація параметрів моделей. Формулювання цілей моделювання, цільові функції та функціонали.

Неперервні та дискретні моделі, моделі з дискретним часом. Стохастичні моделі. Основні засоби моделювання: функціональні залежності, диференціальні та скінченно-різницеві рівняння, скінченні та клітинні автомати.

Фізичні моделі. Моделі механіки, теорії електромагнетизму, квантової механіки


Архітектура та проектування програмного забезпечення
Вступ до архітектури програм.Огляд технології розробки. Поняття архітектури програми. Цілі вибору архітектури. Декомпозиція.Моделі, каркаси та зразки проектування.Використання моделей. Уніфікована мова моделювання (UML). Каркаси. Класифікація архітектур. Зразки проектування. Компоненти.Типи архітектур та їх моделі.Архітектури, засновані на потоках даних. Незалежні компоненти. Віртуальні машині. Репозиторні архітектури. Рівневі архітектури. Додатки зі змішаною архітектурою. Процедура вибору архітектури.Архітектура: нотація, стандарти та інструментальні засоби. Нотація. Інструментальні засоби. Стандарт IEEE/ANSI для опису проекта. Контроль якості при виборі архітектури.Якість та вибір архітектури. Вибір з альтернативних архітектур. Перевірка архітектури з допомогою варіантів використання. Інспектування вибору архітектури. Вплив вибору архітектури на SPMP. Вступ в детальне проектування. Поняття детального проектування. Співвідношення варіантів використання, архітектури та детального проектування. Типова схема процесу детального проектування. Проектування по схемі USDP. Проектування та інтерфейси. Повторно використовуємі елементи. Діаграми послідовності та діаграми потоків даних в детальному проектуванні. Детальні діаграми послідовності. Детальні діаграми потоків даних. Специфікація алгоритмів, класів та функцій. Інваріанти класу. Інваріанти, передумови та післяумови функцій. Блок-схеми. Псевдокод. Використання блок-схем та псевдокоду. Зразки проектування: прийоми детального проектування. Креаційні зразки проектування. Структурні зразки проектування. Зразки проектування, засновані на поведінці додатка. Бібліотеки стандартних шаблонів. Стандарти, нотація та інструментальні засоби проектування. Бібліотека стандартних шаблонів (STL) C++. Стандарт IEEE 890. Мова UML. Інструменти, що використовують вихідний код: Javadoc. Вплив детального проектування на проект. Оцінка об’єму робіт з допомогою детального проектування. Якість і метрики в детальному проектуванні. Інспектування для детального проектування
Конструювання програмного забезпечення
Місце конструювання в життєвому циклі програмної системи. Етапи розробки програмного забезпечення. Конструювання в життєвому циклі ПЗ. Область знань «Конструювання програмного забезпечення». Основи конструювання. Керування конструюванням. Практичні міркування. Фундаментальні складові конструювання програмного забезпечення. Мінімізація складності. Очікування змін. Конструювання з можливістю перевірки. Стандарти у конструюванні.Стандарти у конструюванні програмного забезпечення. Вплив стандартів на різні етапи конструювання. Міжнародні стандарти. Використання зовнішніх стандартів. Базові вітчизняні нормативні документи. Використання внутрішніх стандартів. Правила написання якісного коду. Рівень класів. Класи у конструюванні. Використання абстракції на рівні класів. Якісний інтерфейс класів. Іменування класів. Принципи використання змінних. Значення змінних у конструюванні ПЗ. Грамотне оголошення змінних. Принципи ініціалізації змінних. Одиничність мети кожної змінної. Принципи вибору імен змінних. Структурне програмування. Теорія і методи структурного програмування. Низхідне проектування програм. Модульне програмування. Методи структурування програм. Процедурна абстракція. Еволюція програми. Поняття рефакторингу. Ознаки того, що потрібен ре факторинг. Рівні рефакторингу. Безпечний рефакторинг. Стратегії рефакторингу. Якість конструювання. Тестування коду розробником. TDD (Test-Driven Development). Переваги, які надає TDD. Застосування фреймворків у тестуванні.
Моделювання та аналіз програмного забезпечення
Вступ у процес моделювання. Суть процесу моделювання програмного забезпечення та його роль в розробці сучасних програмних продуктів. Сучасні методи подання моделей. Основи проектування програмних систем. Особливості процесу синтезу програмних систем. Особливості етапу проектування. Структурування системи. Моделювання управління. Декомпозиція підсистем на модулі. Модульність. Інформаційна закритість. Основні поняття структурного аналізу. Принципи структурних методів та структурного аналізу. Засоби структурного аналізу та структурного проектування. Класифікація структурних методологій. Методології та технології проектування програмних систем на засадах SADT.Загальні вимоги до методологій і технологій проектування. Методологія IDEF. Діаграми потоків даних. Моделювання даних. Case-метод Баркера. Специфікації керування. Проектування програмного забезпечення при структурному підході. Розробка структурної та функціональної схем. Використання методу покрокової деталізації для проектування структури програмного забезпечення. Структурні карти Константайна. Проектування програмного забезпечення, що засноване на декомпозиції даних. Саse-технології, засновані на структурних методологіях аналізу і проектування. Мови моделювання предметних областей. Загальна характеристика та історія створення UML. Огляд мови UML (сутності, відношення, представлення). Діаграми в UML. Механізми розширення в UML. Проектування програмного забезпечення при об’єктному підході.Розробка структури програмного забезпечення при об’єктному підході. Визначення відношень між об'єктами. Уточнення відношень класів Проектування класів. Компонування програмних компонентів. Проектування розміщення програмних компонентів для розподілених програмних систем. Особливість спіральної моделі розробки. Реорганізація проекту. Паттерни проектування. Поняття “паттерни проектування”. Принцип класифікації паттернів проектування. Паттерни проектування класів/об’єктів. Генеруючі паттерни. Структурні паттерни. Паттерни поведінки. Розробка програмного забезпечення за допомогою тестування. Основні поняття та принципи тестування ПЗ. Особливості тестування “білого ящика”. Спосіб тестування базового шляху. Спосіб тестування потоків даних. Тестування циклів. Особливості тестування “чорного ящика”. Спосіб розбиття по еквівалентності. Спосіб діаграм причин-наслідків.
Основи командної розробки програмного забезпечення
Основні підходи до командної розробки ПЗ. Моделі життєвого циклу ПЗ. Зрілість процесів розробки ПЗ. ІТ-рішення з управління життєвим циклом ПЗ. Методології командної розробки ПЗ. Microsoft Solutions Framework. Основні компоненти і принципи методології. Дисципліна управління проектами. Методологія Microsoft Solutions Framework. Моделі і дисципліни MSF. Принципи MSF. Ключові концепції MSF. Дисципліни управління ризиками і готовністю в MSF. Процес управління ризиками. Етапи процесу управління підготовкою: оцінювання, коректування, осмислення. Превентивне управління підготовкою. Інтеграція управління підготовкою з моделями процесів і проектної групи MSF. Моделі процесів і команди MSF. Каскадна і спіральна моделі процесів. Модель процесів MSF. Фази моделі процесів MSF. Модель команди MSF. Рольові кластери моделі проектної групи. Програмні засоби управління і контролю командної розробки ПО. Характеристика основних можливостей Microsoft Visual Studio Team System. Team Foundation Server. Засоби контролю версій. Механізм відстеження ходу розробки ПЗ. Проектний менеджмент. Завдання управління процесом командної розробки ПЗ. Вимоги до керівника розробки. Планування та моніторинг розробки. Управління комунікаціями в рамках команди. Способи організації комунікацій між учасниками проектної групи. Інструменти віддаленого взаємодії. Сутність і роль архітектора програмного забезпечення. Роль архітектора в командному розробці ПЗ. Архітектор інфраструктури. Архітектор додатків. Конструктори розподілених систем. Забезпечення безпеки проекту. Роль розробника проекту. Технічна інформація про роль, мету та завдання розробника в проекті. Етап аналізу вимог. Функціональні, нефункціональні вимоги і характеристики продукту. Етап реалізації проекту. Механізми та способи тестування і налагодження проекту. Тестування як спосіб забезпечення якості. Рівні тестування. Управління тестами. Особливості організації командної роботи. Поняття команди проекту. Формування команди та умови комплектування. Стадії життєвого циклу команди. Рольова ротація членів команди.
Операційні системи

Огляд комп’ютерних пристроїв та операційних систем. Класифікація комп'ютерних систем. Визначення поняття "операційна система" (ОС). Огляд функціональності і призначення ОС. Основні режими роботи користувачів і завдань в ОС (пакетний, мультипрограмування, поділ часу). Огляд особливостей ОС для різних класів обчислювальних пристроїв (багатопроцесорні і розподілені системи, настільні, кишенькові, мобільні та ін.). ОС реального часу, ОС для хмарних обчислень. Специфіка вимог до ОС і архітектур ОС для розглянутих класів пристроїв.Архітектура і функціональність ОС. Архітектура ОС і її функціональність; управління процесами як основна функція ОС; огляд базових механізмів синхронізації процесів - семафорів і моніторів. Огляд функціональності ОС: управління пам'яттю, файлами, процесами, мережами, командними інтерпретаторами, сервіси ОС, системні виклики; організація ОС за принципом рівнів абстракції. Методи проектування та реалізації ОС: рівні абстракції ОС; ОС з архітектурою мікроядра; віртуальні машини; мети проектування і розробки ОС з точки зору користувачів і розробників; генерація ОС для конкретної комп'ютерної системи при її інсталяції. Процеси та потоки. Основні концепції управління процесами, планування та диспетчеризації процесів. Поняття процесу. Стану процесу. Блок управління процесом. Перемикання з одного процесу на інший. Черги, пов'язані з диспетчеризацією процесів. Планувальники, що виконують диспетчеризацію процесів. Перемикання контексту. Створення і знищення процесу. Взаємодія процесів: проблема обмеженого буфера; проблема "виробник - споживач"; прямий і непрямий зв'язок процесів; клієнт-серверний взаємозв'язок; сокетний зв'язок; віддалений виклик процедури (RPC) і віддалений виклик методу (RMI); вибудовування параметрів (marshaling). Поняття потоку (thread) і багатопоточне виконання (multi-threading); моделі багатопоточності; користувальницькі потоки і потоки ядра; потоки в "Ельбрусі", Solaris, Linux, POSIX, Windows 2000, Java. Диспетчеризація та синхронізація процесів. Тупики. Планування і диспетчеризація процесора; критерії диспетчеризації; стратегії диспетчеризації (FCFS, SJF, RR); багаторівневі черги, диспетчеризація мультипроцесорних систем і систем реального часу. Синхронізація процесів: критичні секції;' алгоритми розв'язання проблеми взаємного виключення критичних секцій; двійкові і загальні семафори; рішення проблем "обмежений буфер", "читачі-письменники", "філософи, що обідають"; монітори; синхронізація в linuxі Windows. Поняття тупика (deadlock), модель системи, граф розподілу ресурсів, граф wait- for, методи обробки та запобігання тупиків. Поняття безпечного стану системи, алгоритм банкіра, алгоритми виявлення тупиків. Керування пам’яттю. Принципи управління пам'яттю; пристрій управління пам'яттю; логічне і фізичне адресні простори; динамічна лінковка; оверлейна структура програми. Сторінкова організація пам'яті. Відкачування і підкачування (swapping); стратегії динамічного розподілу пам'яті; фрагментація; принципи сторінкової організації; таблиця сторінок; використання асоціативної пам'яті; дворівневі, ієрархічні, хеширувані і інвертовані таблиці сторінок; поділювані сторінки. Сегментна організація пам'яті; сегментно-сторінкова організація пам'яті. Принципи сегментної організації пам'яті. Архітектура сегментної організації пам'яті. Приклад сегментної організації пам'яті. Приклад використання поділюваних сегментів. Сегментно-сторінкова організація пам'яті в системах MULTICSі "Ельбрус". Сегментно-сторінкова організація пам'яті в системі Intel386. Віртуальна пам'ять. Концепція віртуальної пам'яті; сторінкова організація віртуальної пам'яті; обробка відсутності сторінки в пам'яті (pagefault); обробка сторінок на вимогу; спільне використання сторінок процесами; файли, які відображаються в пам'ять (memory-mappedfiles); стратегії заміщення сторінок; алгоритми FIFOі LRU; алгоритм "другого шансу"; алгоритми з лічильником; виділення фреймів - фіксоване і з пріоритетами; thrashing; сторінкова організація в WindowsNTі Solaris. Системи файлів. Інтерфейс із системою файлів; структура файлу і операції над файлом; типи файлів; відмінності файлових систем в ОС MULTICSі "Ельбрус" від файлових систем в ОС для ПЕОМ; файли послідовного і прямого доступу; директорія, способи організації директорій; монтування файлових систем; захист файлів; блок управління файлом; принципи реалізації файлових систем. Віртуальні файлові системи (VFS); реалізація файлів за допомогою FAT (Windows) та індексних блоків (UNIX); управління зовнішньою пам'яттю; кешування; файлові системи на основі журналу транзакцій; мережева файлова система NFS. Системи введення-виведення. Організація введення-виведення в комп'ютерній системі та її підтримка в ОС; контролери; драйвери; контролери з прямим доступом до пам'яті (DirectMemoryAccess- DMA); цикл виконання завдання в ОС, чергування обчислень і введення виведення, переривання.

Адміністрування серверних операційних систем


Основні поняття курсу. Основні етапи і процеси адмініструванняінформаційних систем та мереж. плануванняі виконання функційадміністратораінформаційних систем та мереж. Інформаційна система(ІС). Інформаційні мережі. Поняттяінформаційної безпекита надійності функціонування інформаційної системи. Необхідність захисту інформаційних систем і телекомунікацій. Користувачі ІС. Адміністратор ІС. Обліковий запис користувача. Реєстрація користувача в системі. Ресурси ІС. спільне використання ресурсу. Права доступу до ресурсу. Аудит / контроль використання ресурсів. Основні функції адміністратора. Основні методи і засоби адміністрування інформаційних систем та мереж. Інформаційні мережі, їх використання при розподіленій обробці. Локальні і глобальні мережі. Стандарти Інтернету. Адресація в мережах TCP / IP. Типи адрес. Класи IP адрес. Спеціальні адреси. Мережеві маски. Безкласова маршрутизація CIDR. Динамічне конфігурування вузлів засобами DHCP. Система доменних імен. Ієрархія доменів. процедура розв'язання імен вузлів. Служба і протокол DNS. утиліти тестування роботи служби. Система імен NetBIOS. Основи маршрутизації в IP-мережах. Статична і динамічна маршрутизація. Маршрутизатор. Протоколи маршірутізаціі. Приклади прикладних протоколів: протокол мережевого управління SNMP, протоколи передачі пошти SMTP, POP3 та IMAP, протокол передачі файлів FTP, SMB, протокол передачі гіпертексту HTTP. Захист даних в мережах. Міжмережеві екрани, функції і призначення. Основні принципи адміністрування брандмауера. Мережеві функції операційних систем сімейства MS Windows, їх особливості. Налаштування мережевих підключень, інструменти управління. Інструменти управління та обслуговування мережі. діагностика мережевих підключень, команди: netstat, netdiag, ipconfig, їх функції та призначення. Мережеві служби, інструменти налаштування і управління службами: утиліти командного рядка і графічні інструменти. Моніторинг служб. Утиліта netsh, її використання для управління мережевими підключеннями. Функції і призначення команди NET. Параметри команди, приклади використання. Організація файлового сервера під управлінням ОС MS Windows. Утиліти командного рядка для управління загальними файловими ресурсами. Управління файловим сервером. Контроль доступності файлових ресурсів. Розмежування доступу до даних. Управління безпекою загальних мережевих ресурсів. Мережеві і персональні операційні системи (ОС). Клієнт-серверні і однорангові ОС. ОС для робочих груп. ОС для підприємства. Вимоги до операційним системам. Інформаційні служби ОС. операційні системи сімейства Windows. Служби каталогів, функції та призначення. Простір імен X.500. Протокол доступу до служб каталогу LDAP. Служба каталогів ActiveDirectory. Доменна модель служби каталогів. Ієрархія доменів, довірчі відносини. Компоненти структури каталогу ActiveDirectory. Схема каталогу, глобальний каталог. Фізична структура каталогу. Сайти, межсайтовой з'єднання. Реплікація даних. Управління об'єктами ActiveDirectory. Інструменти управління об'єктами служби каталогів в Windows Server: утиліти командного рядка, графічні інструменти. Програмні засоби доступу та управління каталогом ActiveDirectory. Сценарії, використання програмного інтерфейсу ADSI, WMI. Командна оболонка PowerShell. Служба для спільного використання ресурсів файлової системи. Служба для спільного використання принтерів. Довідкові служби. Публікація ресурсів через служби каталогів. Мережеві та розподілені файлові системи. Служба безпеки. Служба аудиту та журналювання. Функції адміністратора ОС. Управління користувачами. Поняття облікової записи, параметри облікового запису, код безпеки. Використання облікових записів. Політики облікових записів. Групи безпеки, типи груп безпеки. Інструменти управління користувачами і групами: утиліти командного рядки, графічні інструменти. Методи забезпечення безпеки аутентифікації користувачів в розподілених системах, схема Kerberos. Управління доступом до об'єктів системи, списки прав доступу (ACL). Файловий сервер. Права доступу до файлів і каталогів, управління доступом до файлів. Віддалене управління комп'ютером. Сервер терміналів. Сеанси користувачів. Управління багатокористувацької середовищем. Інструменти управління сервером терміналів і підключеннями. Автоматизація адміністративних завдань. Шаблони безпеки. Застосування шаблонів безпеки в доменах Windows. Групові політики, їх застосування для задач адміністрування. Принципи резервного копіювання. Пристрої, що використовуються для резервного копіювання. Архівування та відновлення при модифікації системи. Моніторинг системи. Пошук несправностей. Ведення локальної документації. Стеження за безпекою системи. Надання допомоги користувачам. Стратегія і методика адміністрування. Додаткове програмне забезпечення, що розширює функції служб ОС. Автоматизація адміністративних завдань. Шаблони безпеки. Застосування шаблонів безпеки в доменах Windows. Групові політики, їх застосування для задач адміністрування. Принципи резервного копіювання. Пристрої, що використовуються для резервного копіювання. Архівування та відновлення при модифікації системи. Моніторинг системи. Пошук несправностей. Ведення локальної документації. Стеження за безпекою системи. Надання допомоги користувачам. Стратегія і методика адміністрування. Додаткове програмне забезпечення, що розширює функції служб ОС. Зберігання даних в інформаційних системах. Бази даних та системи управління базами даних (СУБД). Вимоги до СУБД. Локальні і розподілені СУБД. Функції адміністратора СУБД. Загальна характеристика СУБД MS SQL Server. Архітектура обчислювального середовища. Компоненти SQL Server. Розгортання сервера БД SQL Server. Фактори, що впливають на продуктивність системи. Параметри установки і їх призначення. Автоматизація процедур установки, віддалена установка. Графічні утиліти управління SQL Server (MS SQL Server ManagementStudio, SQL Profiler) і утиліти командного рядка. Основні функції та призначення. Структура MS SQL Server. Бази даних. Фізична і логічна структура БД. Системні і користувальницькі таблиці. Призначення системних таблиць. Основні служби MS SQL Server, функції і призначення. Інструменти управління службами. Облікові записи для автоматичного запуску служб. Архітектура системи інформаційної безпеки СУБД MS MS SQL Server. Аутентифікація в розподіленому середовищі. Режими аутентифікації в MS SQL Server. Режими перевірки автентичності MS Windows і перевірки дійсності MS SQL Server. Ролі користувачів на рівні сервера БД. Призначення рольової моделі. Ролі користувачів на рівні бази даних. Інструменти управління ролями користувачів. Забезпечення надійності БД. Копіювання і журналізація. Журнали транзакцій. Інструменти створення, видалення і управління журналами транзакцій. Оператори T-SQL управління файлами журналу транзакцій. Відновлення даних в БД. Моделі відновлення даних, їх особливості. Резервне копіювання і відновлення даних. Вибір моделі відновлення і стратегії резервного копіювання. Розподілені додатки в мережі Інтернет. Інтернет сервіси та служби. Різні види серверів мережі Інтернет: поштовий сервер, веб-сервер, ftp-сервер. Функції та призначення різних видів серверів. Служба WWW. Типова структура веб-сервера. Приклади веб-серверів. Відображення гіпертекстової інформації, мову HTML. Особливості адміністрування InternetInformation Server у складі MS Windows. Робота з консоллю управління IIS. Створення та налаштування веб-сайту. Обмеження доступу до даних веб-сайту. Використання серверних розширень для керування вмістом (контентом) сайту. Серверні розширення, SharePointServices. Інші сервіси Інтернет. FTP-сервери. адміністрування FTP- сервера під керуванням IIS. Електронна пошта. Функції та призначення поштових серверів. Поштові клієнти. Мережеві протоколи обміну електронною поштою (smtp, pop3, imap). Приклади спеціалізованих поштових серверів Адміністрування поштового відділення, поштових ящиками. Безпека поштових повідомлень. Аутентифікація користувачів. Шифрування поштових повідомлень, використання сертифікатів безпеки. Захист від вірусів. спам, антиспамові програми. Використання захищених комп'ютерних систем. загальні принципи побудови захищених систем. Ієрархічний метод розробки захищених систем. Структурний принцип. принцип модульного програмування. Дослідження коректності реалізації та верифікації автоматизованих систем. Специфікація вимог що пред'являються до системі. Адміністрування захищеної інформаційної системи: визначення політики безпеки, проектування моделі ІС, розробка коду ІС, забезпечення гарантій відповідності реалізації заданої політиці безпеки.

Обєктно-орієнтоване програмуванняПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал