Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 08. 00. 08 "гроші, фінанси І кредит"Скачати 142.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.01.2017
Розмір142.15 Kb.
ТипПрограма

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 08.00.08
“ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ”
Суми - 2016

ВСТУП
Наукова спеціальність 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” досліджує рух фінансових ресурсів, формування та використання капіталу, доходів і грошових фондів, що опосередковують розподіл та перерозподіл вартості
ВВП у суспільстві на макрорівні, грошова, фінансова і кредитна системи та
їх інституційна інфраструктура, функціонування державних фінансів, фінансового і страхового ринків, фінансова внутрішня і зовнішня політика держави та її складові.
Всі вступники до аспірантури ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» складають вступний іспит в обсязі програм навчання в вищих навчальних закладах для спеціаліста або магістра за спеціальністю у тому вигляді, як вона представлена у програмі вступних іспитів до аспірантури за відповідною науковою спеціальністю.
Мета складання вступного іспиту – перевірка та оцінювання фундаментальних знань вступників з теорії грошей і кредиту, державних фінансів і фінансів суб’єктів господарювання та встановлення їх достатності для проведення наукових досліджень в обраній галузі науки.
Вступник до аспірантури ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» повинен мати знання з теорії фінансів, основних положень розвитку державних фінансів, фінансів суб’єктів господарської діяльності та домогосподарств, розуміти зміст фінансових операцій у сферах формування та використання коштів державного й місцевих бюджетів, розвитку фінансового ринку, проведення емісії та обігу цінних паперів, кредитування, залучення і погашення боргу, проведення орендних і лізингових операцій, управління фінансами в державному та недержавному секторах економіки, оподаткування міжнародних фінансових операцій, а також мати здібності до науково-дослідної роботи, володіти сучасними методами наукових досліджень.
Програма вступного іспиту зі спеціальності 08.00.08 – “Гроші, фінанси
і кредит” відображає загальне коло кваліфікаційних вимог до теоретичних
знань претендентів для вступу до аспірантури. На основі цієї програми складається перелік питань вступного іспиту і формуються екзаменаційні білети.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 08.00.08 “ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ”
Тема 1. Гроші та кредит
Гроші як специфічний товар, як загальний еквівалент. Мінова вартість грошей. Особливості грошей як загального товару. Функції грошей та їх еволюція. Функції грошей як форми прояву їх в роботі. Грошовий масштаб або масштаб цін. Функції грошей на світовому ринку.
Грошова маса, що обслуговує грошовий обіг. Грошові агрегати та їх формування. Визначення обсягу грошової маси в кожному агрегаті.
Швидкість обігу грошей: поняття, характеристика, показники. Закони грошового обігу. Визначення кількості грошей, необхідних для обігу та для обігу і платежів.
Суть грошового ринку, його специфіка та відмінність з іншими категоріями.
Економічна структура грошового ринку.
Механізм функціонування ринку. Сектори прямого та опосередкованого фінансування та суб'єкти ринку. Попит на гроші, його суть. Попит на гроші як форму багатства. Чинники, визначають параметри попиту на гроші. Особливості формування попиту на гроші в умовах перехідної економіки. Рівновага на ринку грошей.
Поняття грошової системи та її елементи. Валютний курс. Операції на відкритому ринку. Економічні показники регулювання діяльності комерційних банків. Методи регулювання руху грошей. Касові операції.
Форма організації безготівкового руху грошей і безготівкових розрахунків.
Інструменти грошово-кредитної політики та їх вплив на обсяг грошової маси в обігу.
Позичковий капітал. Функції капіталу, джерела капіталу. Необхідність кредиту, його причини та обов'язковість. Суть кредиту. Поняття кредиту.
Кредитні відносини.
Функції кредиту.
Перерозподільна функція.
Антиципаційна (емісійна) функція. Контрольна функція. Економічні межі та закономірності розвитку кредиту.

Форми кредиту.
Банківський, державний, міжгосподарський; виробничий та споживчі кредити. Комерційний кредит. Дебіторсько- кредиторська заборгованість.
Позабанківський споживчий кредит.
Закономірності розвитку кредиту. Роль кредиту в розширеному відтворенні.
Особливості та роль міжнародного кредиту.
Тема 2. Фінанси та їх роль в економічному і соціальному розвитку
Предмет фінансової науки - специфічна сфера суспільних економічних відносин з приводу формування і розподілу обмежених централізованих та децентралізованих грошових фондів. Макро- і мікрорівень у фінансах.
Історичні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси як економічна, грошова, розподільча і ресурсоутворююча категорія. Ознаки фінансів. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин, їх класифікація.
Функції фінансів, їх взаємозв’язок. Розподільча функція фінансів.
Етапи розподілу ВВП, формування первинних і вторинних доходів.
Контрольна функція фінансів. Фінансовий контроль як основа реалізації контрольної функції. Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва.
Місце фінансових категорій у понятійному апараті фінансової науки.
Складові системи фінансових категорій: категорії доходів, категорії витрат, категорії цільових фондів грошових коштів, системоутворюючі фінансові категорії. Взаємозв’язок фінансів та інших економічних категорій у розподільчому процесі. Порівняльна характеристика фінансів та кредиту.
Тема 3. Фінансове система та фінансова політика
Фінансова система: внутрішня та організаційна будова. Сфери та ланки фінансової системи, їх взаємозв’язок. Складові елементи системи управління фінансами. Завдання та функції органів фінансового апарату.
Необхідність і зміст фінансової політики. Мета і завдання фінансової політики. Змістовний, функціональний та управлінський аспекти фінансової політики. Характеристика елементів фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової політики. Напрями та типи фінансової політики. Основні
завдання фінансової політики в Україні: стратегічні і тактичні їх взаємопогодження у часі і просторі. Пріоритети у внутрішній та зовнішній фінансовій політиці України. Проблеми макроекономічної фінансової стабілізації.
Фінансовий механізм – сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Складові фінансового механізму: фінансове забезпечення, фінансове регулювання, нормативне, правове та інформаційне забезпечення. Директивний та регулюючий фінансовий механізм.
Тема 4. Бюджет і бюджетна система
Бюджет як фінансова категорія, його економічна сутність і призначення. Функції бюджету. Роль бюджету в перерозподілі вартості ВВП
і забезпеченні виконання конституційних зобов'язань держави в умовах зростання потреби в суспільних благах. Межі бюджетного перерозподілу, його вплив на економічний розвиток і соціальну стабільність.
Бюджет як основний фінансовий план держави, його правовий статус.
Принципи бюджету. Взаємозалежність бюджету і макроекономічних показників. Загальний і спеціальний фонди бюджету.
Доходи бюджету та їх класифікація. Джерела і методи формування доходів бюджету. Внутрішні джерела бюджетних надходжень. ВВП як основне джерело формування доходів бюджету. Податкові доходи бюджету.
їх динаміка, зміни і тенденції розвитку. Неподаткові доходи бюджету.
Чинники, що впливають на структуру доходів бюджету.
Видатки бюджету та їх класифікація. Функціональна, економічна, відомча і програмна класифікація видатків. Поточний бюджет і бюджет розвитку. Форми бюджетного фінансування. Чинники, що впливають на структуру видатків бюджету. Діалектичний зв’язок доходів і видатків бюджету.
Принцип рівноваги потреб і фінансових можливостей держави як основний критерій збалансованості дохідної і видаткової частин бюджету.

Бюджетний дефіцит / профіцит. Фактори, що їх обумовлюють, та оцінка доцільності.
Бюджетний процес і його складові. Організація бюджетного процесу.
Удосконалення бюджетних процедур і технологій.
Бюджетний устрій і бюджетна система. Особливості бюджетної системи при унітарному та федеративному державному устрої. Складові бюджетної системи і принципи її побудови. Критерії і порядок розмежування видатків і доходів між бюджетами. Територіальний та відомчий підходи до розподілу видатків. Розподіл доходів між бюджетами. Власні, закріплені та регулюючі доходи. Фінансове вирівнювання. Форми взаємовідносин між бюджетами та їх правове регламентування.
Тема 5. Місцеві фінанси.
Сутність місцевих фінансів, їх необхідність і призначення. Складові місцевих фінансів. Територіальна громада як суб'єкт економічної та фінансової діяльності. Фінансові повноваження органів місцевого самоврядування.
Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Доходи місцевих бюджетів. Закріплені доходи. Роль податків у формуванні доходів місцевих бюджетів. Місцеві податки і збори.
Видатки місцевих бюджетів. Обов'язкові видатки і видатки на реалізацію делегованих центральною владою повноважень. Принцип субсидіарності і його реалізація при розмежуванні видатків між бюджетами різних рівнів. Поточний бюджет і бюджет розвитку.
Фіскальні дисбаланси та їх вплив на фінансове забезпечення розвитку територій. Роль міжбюджетних трансфертів у збалансуванні місцевих бюджетів. Інструменти вертикального фінансового вирівнювання: дотації, субсидії, субвенції, гранти, спеціальні фонди і компенсаційні виплати.
Бюджетний федералізм як механізм заохочення до самодостатності та нарощування фінансово-економічного потенціалу самоврядних адміністративно-територіальних утворень. Моделі бюджетного федералізму.

Фінансова автономія органів місцевого самоврядування в Україні та необхідні передумови її забезпечення.
Тема 6. Податкова система та податкова політика
Розвиток податкових систем у різні періоди розвитку суспільства.
Сучасні податкові системи. Податкова система унітарної та федеративної держави. Податкова система України: новації Податкового кодексу України.
Елементи системи оподаткування.
Історична ретроспектива розвитку податків як невід’ємного елементу суверенітету держави. Податки - вихідна категорія державних фінансів.
Характерні ознаки податків як обов’язкових платежів. Функції податків.
Класифікація податків та її ознаки.
Види прямих податків. Реальні і особисті податки. Розвиток прямого оподаткування у контексті переходу від реальних до особистих податків.
Непрямі податки: фіскальні монополії, акцизи, мита. Акцизи як основна сучасна форма непрямого оподаткування. їх види. Види універсальних акцизів: податок з продаж, податок з обороту, податок на додану вартість. Призначення і види мита.
Структура податків і чинники, що її визначають.
Тема 7. Фінанси суб'єктів господарювання
Фінанси суб'єктів господарювання як фінансова категорія. Особливості фінансових відносин на мікрорівні. Суспільне призначення, функції і роль фінансів суб'єктів господарювання.
Фінансові аспекти правового регламентування підприємницької діяльності комерційних і некомерційних підприємств та організацій. Вплив організаційно-правових форм підприємництва на формування і використання грошових надходжень.
Доходи і витрати суб’єктів господарювання: їх економічна характеристика та склад. Загальний і чистий прибуток.
Зміцнення фінансів підприємницьких структур як необхідна передумова сталого економічного зростання в Україні.

Тема 8. Фінансове забезпечення і регулювання соціальних процесів у
державі
Бюджетне фінансування освіти і науки та охорони здоров’я. Фінансове забезпечення соціального захисту населення. Єдиний соціальний внесок як доходна база для соціального страхування.
Пенсійне страхування і його організація. Солідарна, накопичувальна і змішана пенсійні системи, їх переваги і недоліки. Еволюція пенсійного страхування в Україні. Принципи пенсійного страхування. Пенсійний фонд як головна установа управління пенсійними активами, його функції і завдання. Недержавні пенсійні фонди, їх види.
Фонди державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності. Джерела формування та напрями використання коштів. Види матеріального забезпечення і соціальних послуг, умови їх надання.
Медичне страхування, його мета, джерела, принципи та організаційні засади.
Зарубіжний досвід здійснення медичного страхування.
Запровадження обов’язкового соціального медичного страхування в Україні, проблеми і перспективи.
Тема 9. Державний кредит і державний борг
Державний кредит як фінансова категорія, його економічна сутність, призначення роль. Держава як позичальник, кредитор і гарант.
Внутрішні державні запозичення та їх форми. Державні та місцеві позики Класифікація державних позик.
Зовнішні державні запозичення. Міжнародний державний кредит.
Позики міжнародних фінансових організацій та міжнародних фінансових
інституцій. Міжурядові та комерційні позики.
Держава як кредитор. Внутрішнє та зовнішнє кредитування.
Кредитування за окремими державними програмами. Державні гарантії за запозиченнями суб’єктів господарювання. Напрями використання коштів,
отриманих від державних запозичень: фінансування дефіциту бюджету, формування валютних резервів центрального банку, фінансування
інвестиційних проектів. Ефективність державних запозичень.
Державний борг, причини його виникнення і зростання. Дискусійні питання щодо тягаря державного боргу. Види державного боргу і обмеження його граничного рівня. Джерела погашення державного боргу. Наслідки державного боргу в коротко- і довгостроковому періоді.
Управління державним боргом і його методи. Рефінансування та реструктуризація боргу. їх зміст і передумови використання. Амортизація і обслуговування боргу. Коефіцієнти обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу. Забезпечення повернення боргу і виплати відсотків.
Тема 10. Фінансовий ринок і страхування.
Фінансовий ринок як економічна категорія, його суспільне призначення. Функції фінансового ринку. Елементи фінансового ринку: суб'єкти, об'єкти, курс валют, процентні ставки, курс цінних паперів.
Складові фінансового ринку: ринок банківських позичок і ринок цінних паперів. Ринок банківських позичок та його інструменти. Ринок цінних паперів і його структура: фондовий ринок, грошовий ринок, валютний ринок, ринок деривативів.
Первинний
і вторинний, організований та неорганізований, біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів.
Необхідність збалансування усіх складових ринку.
Ринок фінансових послуг і його роль у функціонуванні економічної системи. Взаємозв'язок фінансового ринку і ринку фінансових послуг.
Страхування як фінансова категорія, її економічний зміст та функції.
Елементи страхування: страховик, страхувальник, застрахований, страхові платежі, страхове відшкодування, страховий тариф, страхова премія.
Класифікація страхування. Види страхування.
Поняття страхового ринку і його інфраструктура. Страхові послуги як об'єкт взаємовідносин страховиків і страхувальників. Джерела формування і напрями розміщення коштів страхових організацій.

Діяльність страхових посередників на страховому ринку.
Державне регулювання страхової діяльності. Страховий нагляд, його призначення і організація. Законодавче забезпечення страхування в Україні.
Вплив процесів глобалізації економіки на розвиток вітчизняного страхового ринку.
Тема 11. Банки та банківська система
Класифікація комерційних банків. Комерційні банки, їх види, функції та організаційна структура. Операції комерційних банків. Кредитні операції - головна сфера діяльності комерційних банків. Додаткові послуги комерційних банків. Створення комерційних банків. Структура комерційних банків. Прибуток банку, його доходи та витрати. Власні кошти банку. Види вкладів. Джерела кредитних ресурсів. Кредитні операції. Носії забезпечення кредитів. Способи погашення позичок. Овердрафт. Нетрадиційні кредити.
Ставка доходу по облігаціях.
Структура банківської системи. Незалежність центральних банків.
Функції та основні завдання центрального банку. Поняття грошово-кредитної політики. Експансія. Рестрикція. Операції на відкритому ринку. Норма обов’язкового резервування. Рефінансування. Операції репо. Облікова ставка. Облік векселів. Валютна політика. Таргетування. Цілі грошово- кредитної політики. Нормативи банківської діяльності. Лімітування.
Банківський нагляд. Функції НБУ. Структура НБУ. Взаємозв’язок між банками першого та другого рівнів.
Тема 12. Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент і його форми: державний фінансовий менеджмент
(макрорівень)
і фінансовий менеджмент суб'єктів господарювання (мікрорівень). Сутність, призначення і завдання державного фінансового менеджменту.
Фінансове планування і фінансове прогнозування, контроль, облік і аудит в системі державного менеджменту. Технології державного фінансового менеджменту. Фінансовий моніторинг і фінансовий контролінг.

Складові державного фінансового менеджменту.
Податковий менеджмент, його суть і складові. Податкове планування і прогнозування.
Податковий контроль, його завдання та роль в управлінні державними фінансами. Бюджетний менеджмент, його суть і складові. Бюджетне адміністрування: облік доходів і видатків бюджету, організація його виконання. Бюджетне планування і прогнозування. Бюджетування у бюджетній роботі. Технології бюджетування. Програмно-цільові бюджети
(бюджети пріоритетів). Бюджетний контроль, його види, форми і методи.
Система органів, що забезпечують державний фінансовий менеджмент, розмежування функцій і повноважень між ними. Ефективність діяльності фінансової адміністрації та бюджетні конфлікти між різними гілками влади в демократичних державах.
Фінансовий менеджмент суб'єктів господарювання.
Тема 13. Міжнародні фінанси
Міжнародні фінанси як фінансова категорія, їх сутність, значення і роль в сучасній світовій економіці. Вплив інтернаціоналізації, інтеграції і глобалізації на міжнародні фінанси.
Внутрішня структура міжнародних фінансових відносин: світовий фінансовий ринок, міжнародна валютна система, міжнародні валютні операції, міжнародні розрахунки, міжнародні фінансові інститути.
Світові фінансові ринки і міжнародні фінансові потоки. Фінансові ризики на міжнародних фінансових ринках. Роль ТНК у розвитку світових фінансових ринків та поглибленні глобалізації і всесвітньої фінансової
інтеграції.
Міжнародна валютна система, її зв'язки з національними валютними системами. Особливості сучасної міжнародної валютної системи. Валютний ринок, його регулювання. Валютний курс як вартісна категорія. Формування валютного курсу.
Міжнародні розрахунки, їх балансування в національних платіжних балансах. Зміст і структура платіжного балансу. Особливості платіжного
балансу і його регулювання в Україні. Міжнародні і регіональні фінансові
інститути, їх значення для розвитку міжнародних і національних економік та фінансових систем.
Офшорні фінансові центри, їх особливості.
Проблеми і протиріччя інтегрування України в світову фінансову систему. Обмеженість внутрішніх ресурсів і необхідність залучення
іноземних
інвестицій.
Співробітництво
України з міжнародними фінансовими організаціями і перспективи його розвитку.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ
ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.08 - ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

1.
Кредитна природа грошей, її еволюція. Функції грошей.
2.
Різновидності сучасних кредитних грошей, їх характеристика.
3.
Попит на гроші та його вплив на їх сталість. Фактори, що визначають зміну попиту на гроші.
4.
Сутність та структура грошового обороту.
5.
Маса грошей в обороті. Грошові агрегати та грошова база.
6.
Сутність, призначення та структура грошової системи. Види грошових систем та їх еволюція. Створення і розвиток грошової системи України.
7.
Сутність та особливості функціонування грошового ринку.
8.
Інфляція: сутність, закономірність розвитку та особливості прояву в економіці держави.
9.
Економічна сутність та необхідність валютного регулювання та контролю.
10.
Валютний курс та конвертованість валют. Суть, основи формування і види валютного курсу.
11.
Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України.
12.
Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання.
13.
Необхідність та сутність кредиту. Теоретичні концепції кредиту.
14.
Форми, види та функції кредиту. Характеристика основних видів кредиту.
15.
Поняття кредитної системи. Складові елементи кредитної системи.
16.
Банківський кредит та його економічні межі.
17.
Кредитна політика банків і її вплив на соціально-економічний розвиток.
18.
Споживче та іпотечне кредитування в Україні.
19.
Ощадна справа і роль банків в обслуговуванні населення.
20.
Національний банк України (НБУ): завдання, функції, структура управління.

21.
Організація бюджетного процесу НБУ, принципи та суб'єкти кошторисної діяльності.
22.
Фінансові інструменти грошово-кредитної політики, особливості їх застосування в сучасних умовах.
23.
Характеристика операцій НБУ на відкритому ринку.
24.
Порядок здійснення емісійної роботи НБУ. Процентна політика НБУ.
25.
Роль та порядок складання і прогнозування платіжного балансу.
26.
Механізм обслуговування державного зовнішнього та внутрішнього боргу
НБУ.
27.
Грошово-кредитна політика НБУ та її вплив на економічне зростання в державі.
28.
Еволюція і проблеми банківського нагляду в Україні.
29.
Регулювання банківської діяльності Національним банком України.
30.
Капіталізація банків, сутність, необхідність та шляхи підвищення її рівня.
31.
Ринок банківських послуг, його оцінка.
32.
Управління фінансовими потоками в банку.
33.
Банківські ризики: сутність та управління. Кредитний ризик, способи мінімізації і процес управління.
34.
Маркетинг в банку: інструменти та механізми.
35.
Поняття банківської системи, її функції та структура. Характеристика банківської системи України.
36.
Сутність та функції банків в ринковій економіці. Види банків та особливості функціонування кожного з них.
37.
Порядок створення, реєстрації та реорганізації банку. Організаційна структура банківської установи.
38.
Банківські операції: сутність, види та їх характеристика.
39.
Ресурси банку: сутність, види та джерела формування.
40.
Банківський капітал: сутність, значення, функції та методи розрахунку.
41.
Залучені (депозитні) ресурси банку: сутність, види та джерела формування.

42.
Сутність депозиту та депозитних операцій банку.
43.
Запозичені ресурси банку, операції, пов'язані з їх формуванням.
44.
Характеристика системи безготівкових розрахунків. Принципи організації безготівкових розрахунків.
45.
Види банківських рахунків, режими їх функціонування.
46.
Участь банків в організації готівкового грошового обігу. Характеристика касових операції банків з клієнтами.
47.
Поняття, принципи проведення та види банківського кредитування.
48.
Організація короткострокового банківського кредитування юридичних осіб.
49.
Загальна характеристика методик оцінки кредитоспроможності позичальників юридичних та фізичних осіб.
50.
Поняття та характеристика форм забезпечення кредиту. Характеристика застави як форми забезпечення банківських кредитів.
51.
Загальна характеристика довгострокових кредитів та вимог щодо їх отримання.
52.
Ринок цінних паперів: поняття, учасники та види цінних паперів, які на ньому обертаються. Види діяльності банків на даному ринку.
53.
Емісійні операції банків на ринку цінних паперів.
54.
Інвестиційні операції банків з цінними паперами.
55.
Валютний ринок та характеристика діяльності банків на ньому.
Характеристика валютної позиції банку.
56.
Міжнародні розрахункові операції. Поняття міжнародних розрахунків.
57.
Форми міжнародних розрахунків: суть, види, загальна характеристика.
58.
Фінанси як об'єктивна економічна категорія. Призначення фінансів, їх функції.
59.
Поняття фінансової системи. Фінансова система України, її структура та характеристика.
60.
Сутність, структура та особливості управління бюджетною системою
України. Принципи побудови бюджетної системи України. Роль

Державного бюджету у фінансовому забезпеченні економічного і соціального розвитку України.
61.
Сутність, специфіка та особливості розвитку державних фінансів. Зміст та класифікація державних доходів і доходів бюджетів. Види та класифікація державних видатків та видатків бюджетів.
62.
Бюджетний дефіцит. Причини його виникнення і макроекономічні наслідки. Управління бюджетним дефіцитом.
63.
Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту. Види державного кредиту, їх характеристика.
64.
Державний борг: причини і наслідки його зростання. Методи управління державним боргом.
65.
Сутність та складові бюджетного менеджменту. Менеджмент виконання бюджетів.
66.
Система оподаткування підприємств в Україні. Види податків та їх характеристика. Сучасна податкова політика України.
67.
Фінансовий ринок як специфічна сфера формування і руху позичкового капіталу. Суб'єкти, об'єкти, структура та інфраструктура фінансового ринку.
68.
Цінні папери як інструменти фінансового ринку. Юридична та економічна сутність, види та характеристика цінних паперів.
69.
Сутність фінансів підприємств, їх функції та основи організації. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах.
70.
Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності та господарювання.
71.
Особливості формування та використання фінансових ресурсів підприємств. Концепції управління фінансовими ресурсами підприємств.
72.
Аналіз і оцінка розміщення фінансових ресурсів підприємств і ефективності їх використання.

73.
Сутність капіталу підприємства та його структура. Оптимізація структури капіталу підприємства та чинники, що впливають на її формування.
74.
Поняття вартості капіталу та принципи її оцінки. Особливості оцінки вартості власного капіталу. Особливості оцінки вартості позичкового капіталу.
75.
Капітальні інвестиції та джерела їх фінансування. Методи нарахування та використання амортизаційних відрахувань.
76.
Бізнес-план інвестиційного проекту, етапи його розробки. Оцінка ефективності інвестиційних проектів з врахування інвестиційних ризиків.
77.
Економічний зміст прибутку, його склад та методи планування. Фактори, що впливають на формування прибутку підприємства. Політика управління прибутком підприємства.
78.
Зміст і задачі управління оборотним капіталом. Політика формування і використання оборотного капіталу. Джерела його фінансування.
79.
Характеристика методичних підходів до оцінювання платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості підприємств. Основі напрямки підвищення фінансової стійкості підприємства.
80.
Економічна сутність, види і процедура банкрутства підприємства. Методи прогнозування банкрутства підприємства.
81.
Сутність санації, її форми. Фінансова санація та реструктуризація підприємства.
82.
Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою. Шляхи активізації інвестиційного процесу в Україні.
83.
Економічна сутність страхових відносин. Функції, принципи та види страхування.
84.
Сутність перестрахування та його основні елементи.
85.
Сутність страхової послуги, її характеристика та види страхових послуг.
Тарифна політика в страхуванні.
86.
Загальні засади страхування майна. Проблематика та перспективи його розвитку в Україні.

87.
Особисте страхування, його роль та місце в системі страхового захисту громадян.
88.
Страховий ринок України: його структура, учасники та напрямки подальшого розвитку. Страхові посередники, їх завдання та функції.
89.
Міжнародні фінанси, їх сутність, функції, значення і роль в економічному розвитку.
90.
Розвиток міжнародних та регіональних фінансових інститутів.
Взаємовідносини України з кредиторами на зовнішньому фінансовому ринку. Україна і міжнародні фінансові інститути (МФІ).Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал