Програма вступних випробуваннь з психології галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові наукиСкачати 443.11 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації30.11.2016
Розмір443.11 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

Наукові основи психологічного експерименту

Зміст психологічного експерименту. Експериментальні артефакти. Ефекти пов’язані з участю в експерименті експериментатора та досліджуваних, способи їх контролю. Експериментальні змінні і способи їх контролю. Відношення репрезентативності. Типи та види експериментальних досліджень.Процедура експериментального психологічного дослідження

Структура психологічного експериментального дослідження. Ідеальний та реальний експеримент. Експериментальні припущення. Види експериментального дослідження. Експериментальне моделювання. Внутрішня валідність експерименту, фактори що її порушують та способи їх контролю. Зовнішня валідність експерименту, фактори що її порушують та способи їх контролю. Характеристика основних етапів експериментального психологічного дослідження.Планування експериментальних досліджень

Класифікація планів психологічного експериментального дослідження. Експериментальні плани. Неекспериментальні плани (до експериментальні та квазіекспериментальні).Особливості інтерпретації та представлення експериментальних даних

Аналіз та інтерпретація результатів експериментального дослідження психіки. Оформлення результатів наукового дослідження. Представлення результатів наукових досліджень психіки. Аналіз класичних експериментів дослідження психіки.Методи експериментального дослідження пізнавальної сфери особистості

Теоретико-методологічні основи експериментального дослідження уваги. Дослідження якостей уваги стійкості та концентрації уваги, особливостей працездатності, об’єму динамічної уваги, втомлюваності, виснажуваності активної уваги, швидкості сенсомоторних реакцій, перемикання уваги, залежності стійкості уваги від характеру матеріалу (змістовний/беззмістовний) (методики «Коректурна проба» Б.Бурдона, «Таблиці Шульте», Горбова-Шульте, методикою Е.Крепеліна тощо). Використання спеціальних приладів (тахістоскоп) для вивчення особливостей уваги.

Особливості планування та методи експериментального дослідження пам’яті. Методи дослідження типів та видів пам’яті. Дослідження особливостей запам’ятовування за пред’явленням матеріалу (тип або модальність пам’яті). Дослідження мимовільного запам’ятовування. Дослідження особливостей та процесів пам’яті. Класичні методики дослідження особливостей та процесів пам’яті (методика Джекобса, «Утримані члени (елементи) ряду» Г.Еббінгауза, Методика заучування або послідовного відтворення (Г.Еббінгауз, модифікація О.Р.Лурії), «Забування», «Зрівнювання при заучуванні», «Антиципації або підказки» (Г.Еббінгауз), «Збереження або повторного заучування» (Г.Еббінгауз), «Тотожні ряди або впізнавання»). Дослідження асоціативних процесів пам’яті та методи дослідження особливостей опосередкованого запам’ятовування («Вдалі відповіді або парні асоціації». «Подвійної стимуляції без вибору» (Л.В.Занков), «Подвійної стимуляції з вільним вибором» (Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв), Методика «Піктограми»).

Особливоті аналізу та узагальнення результатів дослідження пам’яті.

Особливості експериментального дослідження мислення. Блок класичних методик дослідження мислення («Класифікація зображень». Дослідження особливостей мислення за методиками – «Виключення 4 зайвого», «Виключення понять», «Виявлення суттєвих ознак понять», «Порівняння понять», «Пояснення понять», «Прості аналогії», «Складні аналогії», «Пояснення сюжетних картин», «Розуміння оповідань», «Заповнення пропущених в тексті слів», «Встановлення послідовності подій» (за О.М.Бернштейном та гумористичними сюжетами Бідструпа), «Розуміння та співвіднесення прислів’їв, метафор, фраз»).

Особливості аналізу даних дослідження мислення та написання висновків.

Особливості дослідження семантики мовленнєвих одиниць. Семантичний диференціали (К.Нобла, Ч.Осгуда), асоціативні експерименти (ланцюговий, вільний, спрямований).

Методи експериментального дослідження особистості

Експериментальне дослідження особистості. Вивчення самооцінки. Методика дослідження часткової самооцінки С.А.Будасі. Методика експериментального дослідження самооцінки Дембо-Рубінштейн. Дослідження рівня домагань за методикою Ф.Хоппе тощо.Голова предметної екзаменаційної комісії:

професор кафедри психології, доктор

психологічних наук, професор Сафін О.Д.

ПИТАННЯ

для вступного іспиту

зі спеціальності 053 Психологія

1. Об'єкт та предмет психології. Еволюція засобів розуміння предмету психології у історії психології.

2. Місце психології в системі наук. Зв'язки психології с іншими науковими дисциплінами. Диференціація психологічної науки. Галузі сучасної психології.

3. Сучасні проблеми та завдання психології.

4. Принципи психології. Основні категорії і поняття психології.

5. Методи пізнання в психології. Класифікація методів психології.

6. Загальна характеристика психологічних теорій XX-ХХІ сторіччя.

7. Напрямки розвитку вітчизняної.

8. Етапи розвитку психіки у процесі еволюції.

9. Свідомість особистості. Роль свідомості і самосвідомості особистості в регуляції поведінки та діяльності.

10. Поняття діяльності. Види діяльності. Психологічна структура діяльності. Навички та вміння; види навичок.

11. Мотиви діяльності. Функції мотивів. Мотив та мотивація.

12. Поняття спілкування; функції спілкування. Основні теоретичні підходи до дослідження спілкування у західної психології.

13. Поняття про групи. Етапи розвитку груп. Взаємодія індивіда та малої групи. Види груп. Рівні розвитку груп.

14. Поняття "людина", "індивід", "індивідуальність", "особистість". Системний підхід до вивчення особистості.

15. Особливості і фактори розвитку особистості. Структура особистості. Спрямованість особистості. Теорії особистості.

16. Формування "Я"-концепції особистості. Самооцінка особистості. Рівень домагань.

17. Функції, властивості та види уваги. Методи вивчення уваги. Теорії уваги.

18. Поняття про відчуття; види та властивості відчуттів. Закономірності та якості відчуттів.

19. Поняття про сприймання. Види сприймання. Механізми сприймання простору, часу, руху. Властивості сприймання, ілюзії сприймання.

20. Властивості пам'яті. Процеси та види пам’яті Пам'ять і навчання.

21. Поняття про уяву. Теорії уяви. Види уяви та їх роль в побудові діяльності. Операції побудови образу уяви. Процес та механізми творчості.

22. Мова, види мовлення. Внутрішнє мовлення, його дослідження Ж. Піаже, Л.С. Виготським.

23. Поняття про мислення. Логічні форми мислення. Види мислення та їх характеристика. Операції мислення.

24. Поняття та види інтелекту. Теорії інтелекту. Тестування інтелекту. Соціальний інтелект. Емоційний інтелект.

25. Емоції та почуття. Види почуттів людини, та їх характеристика. Теорії емоцій.

26. Категорія психічного стану у психології. Психологічне вигорання. Стрес. Копінг-поведінка.

27. Воля її функції. Структура вольового процесу. Концепції волі. Вольові якості особистості.

28. Поняття темпераменту. Теорії та типи темпераменту. Структура темпераменту.

29. Характер, його властивості та особливості. Методи вивчення характеру. Акцентуації характеру.

30. Поняття про задатки та здібності. Види здібностей. Рівні розвитку здібностей.

31. Предмет і завдання вікової психології на сучасному етапі соціального розвитку.

32. Методи вікової психології, їх характеристика.

33. Історичний нарис розвитку вітчизняної вікової психології. Внесок Л.С. Виготського, П.П. Блонського, С.Л. Рубінштейна, Г.С. Костюка, О.В. Запорожця, Д.Б. Ельконіна, П.Я. Гальперіна у розвиток вікової і педагогічної психології.

34. Питання вікової психології у працях зарубіжних психологів.

35. Діалектика взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку. Поняття зони ”найближчого розвитку“. Проблема розширення вікових можливостей засвоєння знань.

36. Вікова періодизація психічного розвитку людини.

37. Закономірності психічного розвитку дитини в немовлячому віці.

38. Загальна психологічна характеристика дітей раннього віку. Роль предметної діяльності і спілкування з дорослими у психологічному розвитку дитини раннього віку.

39. Роль гри у психічному розвитку дошкільника. Характеристика пізнавальних процесів дошкільників.

40. Психологічна готовність старшого дошкільника до навчання в школі.

41. Основні закономірності психічного розвитку молодшого школяра. Розвиток особистості у молодшому шкільному віці.

42. Загальна психологічна характеристика підлітка. Психологічні новоутворення у підлітковому віці.

43. Психологічна характеристика особистості підлітка. Спілкування підлітка з товаришами.

44. Соціально-психологічні умови формування особистості в юнацькому віці. Вплив спілкування та стосунків з ровесниками на розвиток особистості старшокласника.

45. Навчально-професійна діяльність – провідний вид діяльності в юнацькому віці. Навчальна діяльність і розумовий розвиток старшокласників.

46. Психологічна характеристика процесу навчання. Навчальна діяльність, її структура.

47. Помилки сімейного виховання та виникнення відхилень у поведінці підлітків.

48. Психологічні основи індивідуального підходу.

49. Причини асоціальної поведінки важковиховуваних підлітків.

50. Класифікації психологічного експерименту.

51. Природній експеримент: історія виникнення та специфіка.

52. Види змінних у психологічному експерименті та засоби їх контролю.

53. Джерела артефактів у маніпулюванні змінними. Організаційні прийоми валідизації дослідження.

54. Поняття про психологічне вимірювання.

55. Загальне уявлення про гіпотезу і її перевірку в науковому дослідженні. Види гіпотез.

56. Організація наукових досліджень в психології. Характеристика етапів наукового дослідження.

57. Поняття про експериментальну вибірку, критерії та способи її створення.

58. Зовнішня та внутрішня валідність психологічного експерименту.

59. Фактори, що впливають на внутрішню валідність.

60. Планування експерименту. Основні експериментальні плани.

61. Методи статистичної обробки результатів експерименту.

62. Вплив особистості експериментатора на результати експерименту.

63. Соціально-психологічні чинники зниження валідності дослідження, пов’язані з досліджуваними. Прийоми протидії їх впливам.

64. Квазіекспериментальне дослідження, його види.

65. Кореляційне дослідження.

66. Формуючий експеримент.

67. Лонгітюдне дослідження.

68. Дослідження одного досліджуваного.

69. Поняття про інтерпретацію результатів наукового дослідження

70. Експерименти у загальній психології.

71. Експериментальні дослідження у соціальній психології.

72. Проблематика та специфіка досліджень у віковій психології.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Скрипченко О.В. Загальна психологія. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.

2. Веракіс А.І. Основи психології. – К.: Харків, 2005. – 416 с.

3. Cавчин М.В. Вікова психологія. – К.: Академвидав, 2011. – 382 с.

4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К.: Академвидав, 2006. – 360 с.

5. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М., 2000. – 298 с.

6. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М. - 1997.

7. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент. - М.: Изд-во Моск. ун-та. – 1997.

8. Введение в профессию “психолог”: Учебное пособие / Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С.; Под ред. И.Б. Гриншпуна. – М., 2002. – 464 с.

9. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. – СПб, 2006. – 160 с.

10. Куликов Л.В. Психологическое исследование. - СПб.: Наука. – 1994.
Гарант проектної групи –:

завідувач кафедри психології, докторпсихологічних наук, професор Сафін О.Д.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал