Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітньогоСкачати 236.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір236.15 Kb.
ТипПрограма

1

2

3
ВСТУП
Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» розроблена згідно із вимогами «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998,
Закону України «Про вищу освіту» № 2984-ІІІ від 19.01.2010.
Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією щодо структури і змісту вступних випробувань, а також створення необхідних умов для оцінки знань, здобутих ними під час навчання за навчальною програмою підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» спеціалізації 0305100106 «Товарознавство та комерційна логістика».
Програма вступних випробувань містить програми з дисциплін:
1.
Товарознавство
2.
Комерційна діяльність
2.
ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІН
ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «ТОВАРОЗНАВСТВО»

1. Теоретичні основи
Дефініція категорії «товар». Інтенсіональне (семантичне) визначення категорії «товар» у різних галузях суспільної практики (митний контроль, торгівля, транспорт і т. ін.).
Предмет товарознавства. Відмінність предмета від об'єкта товарознавства.
Методологія товарознавства: визначення поняття, елементи структури та їх
ієрархія.
Товарознавчі категорії: продукція, товар, предмет споживання (вжитку), благо. Поняття цих категорій, їх ієрархія (родові, підрядні).
Загальні поняття про потреби. Ієрархічна система потреб і взаємозв'язок між ними.
Поняття про вимоги до товарів та його визначення. Чинники, що виливають на рівень вимог до товарів.
Класифікація вимог до товарів. Загальні поняття про властивості матеріальних і нематеріальних об'єктів - продуктів природи, предметів і речей.
Характеристика споживних властивостей харчових продуктів: харчова цінність, енергетична цінність, біологічна цінність, фізіологічна цінність, засвоюваність, нешкідливість, доброякісність, здатність зберігання тощо.
Фізіологічна роль мінеральних елементів, їх вміст у харчових продуктах.
Класифікація мінеральних елементів, характеристика макро-, мікро-, ультрамікроелементів. Токсичні мінеральні елементи. Зольність як показник якості харчових продуктів.
Фізичні властивості товарів. Значення фізичних властивостей для формування споживних властивостей і зберігання харчових продуктів і

4 непродовольчих товарів.
Поняття якості товарів. Групування показників і характеристик якості товарів: одиничні, комплексні, узагальнюючі, проектні, виробничі, експлуатаційні, базові, відносні, визначальні.
Чинники, що впливають на якість товарів: чинники формування якості, чинники, що стимулюють якість, чинники, що сприяють збереженню якості.
Категорії «асортимент», «сортамент», «сортимент», «асорті» -визначення і застосування в товарознавстві. Асортимент товарів виробничий /промисловий і торговий.
Загальні поняття і роль класифікацій у наукових дослідженнях.
Класифікація як метод товарознавства. Категорії класифікація і систематика товарів. Класифікатори товарів ДКПП, УКТ ЗЕД.
Інформація про товар: загальні поняття, роль інформації в управлінні товарними ринками. Основні засоби товарної інформації: маркування, документальне оформлення, реклама і пропаганда, друковані засоби.
Сенсорний (органолептичний) метод визначення якості товарів, його роль, значення, переваги та недоліки. Термінологія сенсорного аналізу. Сенсорні показники якості, їх номенклатура та стисла характеристика.
Психофізіологічні основи сенсорного аналізу. Класифікація відчуттів та їх характеристика. Чинники, що впливають на уразливість органів відчуттів: сила
імпульсу, адаптація і фізіологічна втома, тренування та вплив умов життя, одночасна дія різноманітних імпульсів, ступінь уваги та осмислення, бажаність відчуттів.
Смакові відчуття. Основні поняття: смак, смачність. Теорія сприйняття смаку. Класифікація смаків. Поріг сприйняття смаку. Оцінювання смачності, методи аналізу смачності. Умови визначення смачності харчового продукту.
Значення визначення смачності під час оцінювання якості харчових продуктів.
Сприйняття та визначення запаху. Чутливість запаху та поріг сприйняття.
Чинники, що впливають на чутливість органів нюху: зовнішні умови, адаптація, фізіологічна втома, маскування і компенсація запахів, сенсорність органів нюху.
Запах, аромат, букет. Значення запаху під час оцінки якості споживних товарів.
Зорові відчуття. Основні кольори. Шкала кольорів. Зорове оцінювання.
Чинники, що впливають на визначення кольору. Умови проведення зорового оцінювання. Значення кольору та інших зорових показників під час оцінки якості споживних товарів.
Відчуття дотику. Класифікація відчуттів дотику. Значення відчуттів дотику під час оцінювання якості споживних товарів.
Слухові відчуття та їх значення під час оцінювання якості споживних товарів.
Інструментальні методи дослідження забарвлення, консистенції, смачності й аромату (запаху) споживних товарів.
Органолептичні методи досліджень. Систематика методів: контроль якості, оцінювання часткової та загальної якості, виявлення якісних різниць, споживча оцінка якості. Характеристика методів.
Умови проведення органолептичного аналізу, приміщення, обладнання

5 лабораторії, температура та відносна вологість повітря в кімнаті. Вентиляція, освітлення робочих місць, посуд. Статус дегустатора. Визначення складу дегустаційних комісій. Відбір та підготування проби. Величина проби. Вплив числа проб у серії на оцінювання їх якості. Вплив рівня якості проби на помилку оцінювання. Освіжування уражень органів відчуттів. Взаємозв'язок результатів органолептичних і лабораторних оцінювання якості. Кореляційна модель якості споживчих товарів.
Фізико-хімічні (фотометричні, електрохімічні, хроматографічні та спектральні), фізичні, хімічні та біохімічні методи дослідження товарів.
Характеристика.

2. Товарознавство харчових продуктів

Зерно і зерноборошняні товари
Значення зерноборошняних товарів у харчуванні. Хімічний склад і фізичні властивості зерна різних культур. Вплив структури і складу зерна на технологічні властивості та на харчову цінність продуктів переробки зерна. Чинники, що впливають на хімічний склад зерна (ступінь стиглості, сорт, кліматичні умови, агротехніка та ін.). Процеси, які відбуваються у зерні під час зберігання.
Загальна характеристика крупи, борошна, хліба; хлібобулочних, сухарних, бубличних та макаронних виробів. Класифікація, характеристика асортименту.
Чинники, що формують якість - сировина і процеси виробництва. Хімічний склад, харчова цінність і споживчі властивості. Оцінювання якості. Особливості пакування, транспортування і зберігання. Зміни якості під час зберігання. Втрати
і шляхи їх зменшення.
Фрукти, овочі, гриби і продукти їхнього перероблення
Характеристика хімічного складу та властивостей речовин плодів і овочів як складова їх якості.
Товарознавча, торговельна та ботанічна класифікація плодів і овочів, її ознаки та призначення. Класи, підкласи, групи, підгрупи, види та різновиди плодів і овочів. Природні сорти: помологічні, ампе- лографічні, господарсько-ботанічні, розпізнавальні показники сортів.
Призначення товарної обробки, формування товарної якості плодів і овочів. Способи товарної обробки.
Контроль якості плодів і овочів під час зберігання. Способи зберігання плодів і овочів, їх класифікація.
Товарознавча характеристика плодів. Насіннєві, кісточкові, ягідні, субтропічні та горіхоплідні плоди. Класифікація та особливості будови і складу.
Ознаки сортів, використання, оцінювання якості. Дефекти, умови та термін зберігання.
Товарознавча характеристика вегетативних та плодових овочів. Оцінка якості, дефекти. Умови та термін зберігання. Втрати під час зберігання та заходи щодо їх зменшення.
Класифікація продуктів переробки фруктів, овочів та грибів. Сутність

6 процесів переробки. Процеси, що відбуваються під час переробки. Оцінювання якості, дефекти.

Смакові товари
Класифікація смакових товарів. Особливості їх хімічного складу та фізіологічний вплив на організм людини.
Чай, кава, чайні та кавові напої. Загальна характеристика. Хімічний склад, харчова цінність. Класифікація та асортимент. Оцінювання якості. Дефекти, їх виникнення і шляхи запобігання.
Прянощі та приправи. Загальна характеристика. Значення у харчуванні.
Класифікація. Характеристика асортименту. Оцінювання якості. Дефекти і шляхи
їх запобігання. Замінники прянощів та їх характеристика.
Безалкогольні, алкогольні напої та пиво. Загальна характеристика
Класифікація і асортимент. Особливості хімічного складу. Оцінювання якості безалкогольних напоїв. Дефекти, причини їх виникнення і шляхи запобігання.
Умови і строки зберігання. Умови реалізації у торгівлі. Порівняльна характеристика безалкогольних напоїв вітчизняного і зарубіжного виробництва.
Тютюнові вироби. Загальна характеристика. Виробництво. Класифікація.
Асортимент. Оцінювання якості. Транспортування і зберігання тютюнових виробів. Дефекти, причини їх утворення. Порівняльна характеристика тютюнових виробів вітчизняного і закордонного виробництва.
Крохмаль, цукор, замінники цукру, мед та кондитерські вироби
Крохмаль та крохмалепродукти. Види, товарні сорти, особливості виробництва і використання. Вимоги до якості. Упакування, маркування та зберігання крохмалю і крохмалепродуктів. Чинники, що впливають на якість крохмалю і крохмалепродуктів під час їхнього зберігання, транспортування та реалізації. Дефекти, причини їх виникнення та можливості запобігання. Контроль якості крохмалю і крохмалепродуктів.
Цукор та замінники цукру. Загальна характеристика, хімічний склад та харчова цінність, асортимент. Чинники, які формують якість. Вимоги до якості.
Упакування, маркування, транспортування та зберігання.
Хімічний склад, харчова цінність та споживчі властивості меду.
Класифікація та асортимент меду. Характеристика основних видів. Вимоги до якості. Фальсифікація меду та способи її виявлення. Упакування, маркування, транспортування і зберігання меду. Дефекти меду, причини їх виникнення та заходи попередження.
Класифікація кондитерських виробів. Фруктово-ягідні та цукристі вироби.
Особливості хімічного складу та харчова цінність. Характеристика асортименту.
Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи запобігання.
Какао-боби та какао-продукти. Загальна характеристика. Хімічний склад та харчова цінність. Характеристика асортименту. Вимоги до якості. Пакування, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи попередження.

7
Борошняні кондитерські вироби. Хімічний склад та харчова цінність.
Характеристика сировини та її вплив на якість борошняних кондитерських виробів. Характеристика асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. Можливі дефекти, причини їх виникнення та заходи попередження.
Національні кондитерські вироби. Загальна характеристика. Класифікація та характеристика асортименту.
Кондитерські вироби спеціального призначення Класифікація. Загальна характеристика дієтичних, вітамінізованих, лікувальних, дитячих виробів та виробів для спортсменів і туристів. Особливості їх хімічного складу та харчова цінність. Чинники, що формують якість. Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. Можливі дефекти, причини їх виникнення та заходи попередження.
Гумові жуйки. Особливості виробництва. Асортимент. Оцінювання якості.
Умови і терміни зберігання. Дефекти, причини їх утворення.
Харчові жири
Рослинні олії. Класифікація і асортимент. Хімічний склад і харчова цінність. Чинники, що формують якість рослинних олій. Рафінація рослинних олій та вплив окремих видів очищення на харчову цінність, стійкість олій при зберіганні. Побічні продукти виробництва рослинних олій і рафінації, їх характеристика і використання. Оцінювання якості. Дефекти. Розфасування, упакування, маркування та зберігання.
Жири тваринні топлені. Класифікація. Хімічний склад і харчова цінність.
Чинники, що формують якість. Оцінювання якості. Торгові сорти. Принципи поділу на сорти. Зміни якості тваринних топлених жирів у процесі зберігання.
Умови і терміни транспортування, зберігання і реалізації.
Характеристика харчової цінності та фізико-хімічних властивостей гідрогенізованих і переетерифікованих жирів; їх призначення і використання.
Маргарин, кулінарні, кондитерські, хлібопекарні жири. Класифікація.
Хімічний склад і харчова цінність. Чинники, що формують якість. Розфасування, упакування, маркування. Характеристика традиційних і нових видів. Оцінювання якості. Дефекти. Умови і терміни зберігання, транспортування і реалізації.
Майонез. Класифікація. Хімічний склад і харчова цінність. Чинники, що формують якість. Характеристика традиційних (сме-таноподібних) і нових пастоподібних (гострих і солодких) видів майонезу. Показники якості. Дефекти.
Заходи щодо збереження якості під час транспортування, зберігання і реалізації майонезу.
Молоко і молочні товари
Хімічний склад та харчова цінність молока різних сільськогосподарських тварин. Характеристика основних видів пастеризованого та стерилізованого молока і вершків. Види споживчих упаковок для молока та вершків. Оцінювання якості. Зміна якості молока та вершків у процесі зберігання та реалізації. Умови та терміни зберігання, транспортування та реалізації. Дефекти.

8
Кисломолочні продукти, масло вершкове, сири, молочні консерви та морозиво. Загальна характеристика. Класифікація. Хімічний склад, харчове та дієтичне значення. Чинники, що формують якість.
Оцінювання якості. Пакування, маркування та транспортування. Зміни якості під час зберігання та реалізації. Умови та терміни зберігання і реалізації.
Дефекти та запобігання їм.
Яйця та яєчні товари
Будова, хімічний склад, харчова цінність та класифікація курячих яєць.
Процеси, наявні під час зберігання яєць. Дефекти яєць, причини їх виникнення та шляхи запобігання. Способи зберігання яєць та оцінювання їх якості.
Яйця інших видів домашньої птиці. Особливості хімічного складу та використання.
Морожені та сухі яєчні продукти. Виробництво, види, оцінювання якості.
Дефекти морожених і сухих яєчних продуктів. Пакування, маркування, транспортування. Умови і терміни зберігання та реалізації.

М'ясо та м'ясні товари
Характеристика забійних тварин. Основні і другорядні види тварин і їх загальна характеристика.
Переробка великої рогатої худоби, свиней, овець, вплив технологічних операцій на якість м'яса. Другорядні продукти забою: їстівні і неїстівні, їх раціональне використання. Вихід продуктів забою тварин.
Класифікація м'яса за видом, статтю, віком, вгодованістю тварин, термічним станом і сортом. М'ясо хворих тварин. Способи знезараження і порядок використання м'яса хворих тварин. Маркування м'яса великої і малої рогатої худоби, свиней.
Визрівання (автоліз) м'яса. Охолодження та заморожування м'яса.
Способи, умови і швидкість охолодження, переохолоджування, підморожування і заморожування м'яса. Умови та терміни зберігання. Оцінювання якості м'яса.
Наукові основи роздрібного розбирання туш. Розбирання яловичини, свинини, баранини. Харчова цінність та кулінарне призначення відрубів.
Загальна характеристика м'ясних субпродуктів. Морфологічний і хімічний склад, харчова цінність, класифікація, асортимент та характеристика окремих видів субпродуктів. Оцінювання якості, пакування, маркування, умови транспортування і терміни зберігання субпродуктів.
М'ясо птиці, його харчова цінність, класифікація, оцінювання якості, категорії свіжості, пакування і маркування. Умови і терміни транспортування і зберігання м'яса птиці.
М'ясо пернатої дичини, відмінні ознаки, особливості хімічного складу і харчової цінності. Класифікація дичини за способом обробки, термічним станом і якістю. Вимоги до якості, дефекти. Пакування, маркування, зберігання та реалізація м'яса пернатої дичини.
Хімічний склад і харчова цінність м'ясних копченостей, асортимент, чинники, які формують їх якість. Оцінювання якості, упакування, маркування,

9 транспортування і зберігання м'ясних копченостей.
Хімічний склад, харчова цінність, класифікація й асортимент ковбасних виробів. Оцінювання якості. Допустимі і недопустимі дефекти. Умови і терміни транспортування, зберігання і реалізації.
Характеристика м'ясних консервів, напівфабрикатів, кулінарних виробів і швидкозаморожених готових страв. Хімічний склад і харчова цінність, класифікація, асортимент. Чинники, що формують якість. Оцінювання якості, маркування, транспортування і зберігання. Дефекти.
Риба та рибні товари
Класифікація, біологічна та товарна характеристика головних промислових родин риб.
Водні нерибні об'єкти харчового використання. Класифікація. Загальна біологічна характеристика, хімічний склад, харчова цінність.
Транспортування і зберігання живої товарної риби. Чинники, що впливають на зміну якості живої риби.
Охолоджені, підморожені та заморожені, солоні і мариновані, сушені, в'ялені та копчені, консерви і пресерви, напівфабрикати і кулінарні вироби з гідробіонтів. Технологічні особливості виробництва. Процеси, що відбуваються в тканинах під час виробництва, управління ними. Формування вихідного рівня якості продукції: чинники, що впливають на якість. Побудова асортименту.
Вимоги до якості. Дефекти продукції.
Ікорні товари. Технологічні особливості виробництва. Класифікація, асортимент. Вимоги до якості. Дефекти продукції.
Харчові концентрати
Класифікація і характеристика асортименту харчових концентратів, других обідніх, солодких страв, концентратів-напівфабрикатів, борошняних кондитерських виробів, сухих продуктів для дитячого і дієтичного харчування, сухих сніданків, готових для споживання картоплепродуктів. Хімічний склад та харчова цінність.
Вплив сировини і технологічних процесів на споживчі властивості, формування асортименту та якість харчових концентратів.
Вимоги до якості харчових концентратів. Пакування, маркування, транспортування та умови і терміни зберігання харчових концентратів. Зміна якості харчових концентратів під час зберігання. Дефекти та втрати.
3. Товарознавство непродовольчих товарів
Товари господарського призначення
Товари із пластмас. Визначення пластмас. Класифікація і характеристика основних видів полімерів і пластмас на їхній основі. Класифікація і характеристика асортименту товарів із пластмас (господарських, галантерейних, культурно- побутових) за основними ознаками.
Хімічні побутові товари. Класифікація товарів побутової хімії.

10
Нафтопродукти. Лакофарбові товари. Мийні засоби. Класифікація мийних засобів. Мила. Характеристика асортименту, споживних властивостей.
Парфумерно-косметичні засоби. Класифікація, склад та характеристика асортименту.
Силікатні товари. Класифікація та показники споживних властивостей силікатних товарів і чинники їх формування. Характеристика асортименту силікатних товарів.
Керамічні побутові товари. Загальні відомості про кераміку. Класифікація кераміки. Кераміки груба і тонка. Особливості виготовлення грубої кераміки.
Тонка кераміка (фарфор, фаянс) як основний вид кераміки побутового призначення. Класифікація і показники споживних властивостей керамічних побутових товарів.
Металогосподарські товари.
Класифікація, показники споживних властивостей та асортимент металевого посуду, виробів для механічної обробки харчових продуктів, нагрівальних і освітлювальних приладів та приладдя для вікон
і дверей.
Побутові електричні прилади (ПЕП). Класифікація електропобутових товарів за призначенням. Вимоги до якості та характеристика споживних властивостей.
Меблеві товари. Класифікація меблів за різними ознаками. Чинники формування якості та асортимент меблів.
Будівельні товари. Класифікація будівельних товарів за різними ознаками.
Чинники формування якості та споживних властивостей будівельних матеріалів і характеристика їх асортименту.
Текстильні, швейні та трикотажні товари
Волокна як чинник формування властивостей текстильних виробів.
Класифікація текстильних волокон. Природні та хімічні волокна, їх склад та властивості.
Нитки як чинник формування властивостей текстильних виробів.
Формування властивостей тканин у процесі ткацтва. Класифікація тканинних переплетень. Класифікація асортименту тканин за волокнистим складом. Основні параметри будови тканин.
Асортимент текстильних товарів та вимоги до їх якості. Неткані матеріали, класифікація, характеристика асортименту, використання. Штучне хутро, класифікація, характеристика асортименту. Нові види текстильних матеріалів, їх асортимент.
Одяг швейний та трикотажний. Класифікація одягу та вимоги до якості.
Характеристика асортименту основних класів одягу.
Взуттєві товари
Асортимент і споживні властивості взуттєвих матеріалів. Вимоги до взуттєвих матеріалів. Загальна характеристика взуттєвих матеріалів, їхня класифікація. Асортимент шкіряного взуття. Класифікація асортименту взуття за різними ознаками. Характеристика асортименту побутового взуття. Чинники формування споживних властивостей валяного взуття. Класифікація асортименту за

11 різними ознаками. Види валяного взуття.
Хутряні товари
Хутрова сировина. Класифікація та властивості хутрової та хутряної шкірки.
Класифікація хутряного напівфабрикату. Товарознавча характеристика окремих видів. Властивості, показники якості, принципи сортування хутра.
Вироби з хутра. Номенклатура властивостей та показники якості,.
Формування споживних властивостей виробів із хутра. Класифікація виробів із хутра за різними ознаками. Асортимент виробів із хутра і оцінювання їх якості.
Головні убори з хутра: класифікація, асортимент, товарознавча характеристика.
Товари культурно-побутового призначення
Папір, картон та вироби з них. Споживні властивості та показники якості паперу і картону. Класифікація та характеристика асортименту виробів з паперу
і картону.
Шкільно-письмові та канцелярські товари. Класифікація, споживні властивості та характеристика асортименту шкільно-письмових та канцелярських товарів.
Музичні товари. Класифікація та споживні властивості музичних
інструментів. Принципи звукоутворення, асортимент та споживні властивості різних груп музичних інструментів.
Іграшки. Споживні властивості і показники якості іграшок. Класифікація та характеристика асортименту іграшок.
Спортивні товари: характеристика асортименту, споживних властивостей та якості.
Товари для рибної ловлі. Загальна характеристика асортименту, класифікація, споживні властивості.
Загальні поняття про радіоелектронні засоби.
Класифікація радіоелектронних засобів запису і відтворення звуку та зображення.
Телевізори: класифікація, загальні поняття про принцип дії, показники властивостей, асортимент.
Аудіозасоби: види і стандарти запису звуку, класифікація, показники властивостей, асортимент. Відеозасоби: види і стандарти запису відеосигналів, класифікація, показники властивостей, асортимент.
Персональні комп'ютери: класифікація, конфігурація, технічні параметри, асортимент.
Класифікація фототоварів. Особливості будови, призначення основних вузлів фото-відеокамер. Стандарти запису інформації на носії цифрових фото-відеокамер.
Особливості формування аналогових і цифрових форматів запису зображення.
Ювелірні товари та побутові годинники
Чинники споживних властивостей ювелірних товарів. Класифікація та асортимент ювелірних товарів.

12
Споживні властивості побутових годинників та чинники їх формування.
Класифікація електричних побутових годинників та вимоги до їх якості.
Характеристика асортименту годинників.
Галантерейні товари
Текстильна галантерея, нитки стрічково-ткацькі, гардинно-тюлеві вироби, парасолі: класифікація та асортимент.
Галантерейні товари (текстильна, шкіряна, металева, галантерея з пластичних мас): чинники формування властивостей, характеристика асортименту.
4. Пакувальні матеріали і тара
Роль пакування у створенні уявлення споживача про споживні властивості товару. Пакування як чинник конкурентоспроможності товару. Маркування та штрихове кодування пакування. Нешкідливість тари та пакувальних матеріалів.
Поняття «пакування» споживчих товарів, його призначення і основні завдання. Функції пакування та вимоги до нього.
Пакувальні засоби та їх характеристика. Пакувальні матеріали, класифікація, характеристика основних видів. Оцінювання якості пакувальних матеріалів.
Класифікація тари. Визначення виду і типу тари. Основні ознаки, за якими здійснюється класифікація тари. Транспортна, споживча, спеціальна та виробнича тара.
Експлуатаційні, економічні, естетичні та санітарно-гігієнічні вимоги до тари. Стандартизація й уніфікація тари.
Дерев'яна, паперова, картонна, м'яка, полімерна, скляна та металева тара.
Виробництво, класифікація, технічна характеристика основних видів, маркування, використання. Вимоги до якості.
Художньо-декоративне оформлення тари.
Особливості упакування харчових продуктів та непродовольчих товарів
Рецеркуляція та регенерація тари.

5. Послуги
Сфера послуг як складова функціонування економіки країни, у аспекті консумеризму.
Чинне законодавство про правове забезпечення консумеризму у сфері надання послуг: Конституція України, Закон України «Про захист прав споживачів» та ін.
Роль нормативних актів, які розробляються окремими галузями, для функціонування сфери послуг.
Проблема забезпечення безпеки і додержання принципів екологічності у сфері надання послуг.
Значення стандартизації та сертифікації у забезпеченні якості та повноти

13 надання послуг.
Проблеми гармонізації та міжнародної уніфікації надання послуг і дотримування прав споживачів
Принципи класифікації послуг. Основні види послуг, їх взаємозв'язок із сферами виробництва. Загальні та галузеві характеристики різних видів послуг.
Роль послуг: побутових; пасажирського транспорту; зв'язку; житлово- комунальних; закладів культури; туристичних та екскурсійних; фізичної культури та спорту; медичних, санаторно-оздоровчих та ветеринарних; правового характеру; банків; галузі освіти; торгівлі. їх структура та значення для населення. Основні нормативно-технічні документи, що регламентують їх надання. Характеристика основних видів послуг. Шляхи вдосконалення окремих видів послуг та підвищення їх ефективності. Повнота надання окремих видів послуг та контроль за їх якістю.
ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
Тема 1. Основи комерційної діяльності
Суть, роль і завдання комерційної діяльності торговельних підприємств.
Предмет, зміст і задачі дисципліни «Комерційна діяльність». Структура дисципліни. Роль і завдання розвитку комерційної роботи на сучасному етапі.
Чинники, що впливають на розвиток комерційної діяльності. Суб`єкти комерційної діяльності.
Характер і зміст процесів, що виконуються в торгівлі. Комерційні та виробничі процеси. Засоби і предмети праці в торгівлі. Торгові послуги. Послуги в магазині, послуги оптовим покупцям.
Етика комерційної діяльності. Особистісні та професійні вимоги до комерційного працівника. Етика і етикет в комерційній діяльності. Етичні норми, принципи ведення справи. Етичний кодекс підприємця-комерсанта.
Етика підприємця-комерсанта. Культура ділового спілкування, правила представлення і знайомства. Функції та види бесід. Вимоги до мови. Правила ведення ділових бесід. Правила ділового листування і телефонних переговорів.
Ділові листи в комерційній діяльності. Ділова кореспонденція. Зовнішній вигляд підприємця.
Комерційний ризик. Сутність ризику. Види та умови виникнення ризику.
Методи визначення ризику. Статистичний і експертний методи. Заходи щодо запобігання ризику. Хеджування.
Комерційна інформація. Поняття комерційної інформації. Джерела комерційної інформації. Види інформації. Комерційні секрети. Комерційна таємниця. Промислове шпигунство. Забезпечення захисту комерційної таємниці.
Основні блоки захисту.
Товарні знаки у комерційній роботі. Роль товарних знаків в комерційній роботі. Товарний знак і знак обслуговування. Колективний знак. Реєстрація товарних знаків. Основні етапи реєстрації.
Використання товарного знаку. Способи використання товарного знаку.
Уступка товарного знаку. Припинення дії товарного знаку. Правова охорона

14 товарного знаку.
Тема 2. Формування товарного асортименту, забезпечення його
сталості
Попит на товари, його вивчення та прогнозування. Сутність, цілі та завдання вивчення попиту. Види попиту, їх характеристика. Реалізований, незадоволений, попит , що формується. Джерела та види інформації про попит.
Статистична звітність, спеціальні спостереження, дані оперативного та бухгалтерського обліку.
Організація спеціальних спостережень за попитом. Служби вивчення попиту в Україні в сучасних умовах. Прогнозування попиту. Облік реалізованого попиту. Методи вивчення незадоволеного попиту. Формування попиту на товари.
Коефіцієнт еластичності попиту.
Основи формування товарного асортименту. Сутність і соціально- економічне значення формування асортименту в сучасних умовах господарювання. Сутність, цілі та завдання асортиментної політики. Формування асортименту. Виробничий, товарний асортимент. Фактори, що впливають на формування товарного асортименту. Зв`язок видів споживчого попиту з товарним асортиментом.
Етапи формування товарного асортименту. Основні етапи формування асортименту. Широта, глибина асортименту. Принципи щодо формування асортименту товарів. Асортиментні переліки товарів, їх значення та використання. Сталість асортименту товарів та фактори , що впливають на її забезпечення. Складові комерційного успіху товару. Ситуаційні задачі з прогнозування попиту, визначення сезонних коливань у попиті.
Тема 3. Формування господарських зв`язків в умовах ринку
Формування джерел постачання товарів. Роль комерційної служби у виявленні та вивченні джерел товарних ресурсів для забезпечення товарних потреб підприємства. Основні та додаткові джерела товарних ресурсів. Види постачальників та фактори, що впливають на їх вибір. Можливі способи виявлення потенційних постачальників. Класифікація постачальників. Джерела закупки товарів.
Організація господарських зв`язків у торгівлі. Сутність та значення господарських зв`язків суб`єктів ринку в умовах ринкових відносин. Система господарських зв`язків. Види господарських зв`язків, основні етапи та умови їх організації. Державне регулювання господарських зв`язків. Загальні положення договору купівлі-продажу. Зобов`язання сторін по виконанню договору.
Договір постачання товарів. Сутність договору постачання.
Основний зміст договору постачання. Комерційно-правовий коментар основних умов договору постачання. Майнова відповідальність, зміна і розірвання договору постачання.
Договірні зв`язки торгових підприємств. Прямі договірні зв`язки торгових підприємств з виробниками товарів та їх ефективність. Роль оптових підприємств в організації господарських зв`язків і постачанні товарів. Основні

15 функції оптових підприємств. Договірні зв`язки через посередницькі оптові структури. Товарні біржі, оптові ярмарки, аукціони, оптові ринки.
Укладання комерційних угод суб`єктами ринку. Особливості укладання комерційних угод суб`єктами ринку. Заявки та замовлення виробникам та постачальникам товарів. Прямі зв`язки. Контроль за виконання договірних зобов`язань. Претензійна робота. Ефективність комерційних угод.
Тема 4. Форми і методи комерційних розрахунків
Основні форми комерційних розрахунків. Готівкова форма розрахунків.
Каса , касова книга, касові операції. Безготівкова форма розрахунків. Товарні нетоварні операції.
Розрахунки платіжними дорученнями-вимогами.
Документообіг. Акцептна форма розрахунків.
Відкриття рахунків в банку. Порядок відкриття рахунків в банку.
Розрахунки в порядку планових платежів. Акредитивна форма розрахунків.
Розрахунки чеками та в іноземній валюті. Транзитний валютний рахунок і поточний валютний рахунок.
Тема 5. Організація комерційної роботи підприємств по оптовій
закупівлі товарів
Комерційна діяльність підприємств з оптових закупівель товарів. Сутність, цілі та завдання закупівельної діяльності . Етапи оптової закупівлі. Вивчення і пошук комерційних партнерів по закупівлі товарів. Постачальники-виробники.
Постачальники-оптові підприємства.
Класифікація постачальників: за територіальною ознакою, за приналежністю, за формою власності. Основні способи виявлення потенційних постачальників.
Вибір постачальників товарів. Основні етапи вибору постачальника.
Принципи відносин торговельного підприємства з постачальниками. Основні критерії вибору постачальника. Імідж постачальника. Рейтинг постачальника.
Ранжування постачальників.
Оптові закупівлі товарів у структурі комерційної діяльності. Роль оптових закупівель для торговельних підприємств. Фактори, що впливають на організацію оптових закупівель. Комерційні операції щодо закупівель товарів. Вимоги до організації оптових закупівель. Концепції маркетингу в закупівельній діяльності
Оптові ярмарки. Значення і види оптових ярмарків. Ярмарки міжнародного
і загальнодержавного масштабу. Ярмарки за товарною і галузевою ознакою.
Організація оптового ярмарку. Ярмарковий комітет і основні його функції. Етапи проведення ярмаркової торгівлі. Порядок укладання договорів на ярмарку. договірні суперечки.
Оптові закупівлі товарів на основі прямих зв`язків. Поняття прямих зв`язків. Переваги встановлення прямих зв`язків. Основні етапи встановлення зв`язків. Пропозиції, орієнтовані на купівлю-продаж продукції. Позиції виробників, торговельного підприємства.
Визначення обсягів партій надходження товарів, інтервалу та частоти завозу. Оформлення поточних замовлень щодо надходження товарів. Укладання договорів поставки товарів на основі прямих зв`язків . Аналіз виконання договірних зобов`язань щодо

16 надходження товарів на підприємство. Відповідальність сторін по виконанню умов договору.
Оптові продовольчі ринки. Роль і функції оптових продовольчих ринків.
Структура оптових продовольчих ринків. Учасники торгів на ринку. Організація роботи ринків. Форми торгів.
Права і обов`язки оптового продавця. Взаємовідносини оптового продавця і оптового покупця.
Контроль і облік надходження товарів від постачальників. Організація обліку і контролю за оптовою закупівлею. Оперативні плани закупівлі товарів.
Претензія. Претензійна робота. Умови та порядок оформлення і подання позовної заяви.
Закупівля товарів на аукціонах і міжнародних торгах. Суть і види торгів.
Організаційні форми аукціонів. Реєстрація товарів на аукціонах і торгах.
Міжнародні торги. Підготовка і проведення тендерів. Документальне оформлення проведення торгів.
Тема 6. Комерційна діяльність підприємств з оптового і роздрібного
продажу
Оптовий продаж товарів як елемент комерційної діяльності оптових підприємств. Сутність, роль і зміст комерційної роботи з продажу товарів.
Планування оптового продажу та вивозу товарів. Організація господарських зв`язків. Форми і методи оптового продажу товарів . Продаж транзитом і продаж товарів зі своїх складів.
Послуги оптових підприємств. Склад і види оптових торгових послуг.
Послуги клієнтам-покупцям , клієнтам-постачальникам.
Види послуг за функціональним призначенням. Шляхи удосконалення послуг оптових підприємств.
Організація комерційної діяльності з роздрібного продажу товарів.
Особливості та етапи комерційної роботи з роздрібного продажу товарів.
Післяпродажне обслуговування. Методи продажу товарів. Самообслуговування, продаж товарі через прилавок, за зразками, з відкритою викладкою, за попереднім замовленням. Торгові послуги покупцям. Шляхи поліпшення обслуговування споживачів в підприємствах торгівлі.
Організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі. Сутність товаропостачання і вимоги, які ставляться до його організації в ринкових умовах.
Чинники, що впливають на вибір постачальників товарів. Принципи товаропостачання та основні вимоги до його організації. Роль і місце оптових посередників в організації товаропостачання. Види доставки товарів у роздрібну торговельну мережу та умови їх застосування. Транзитна, складська форма товаропостачання. Централізована і децентралізована форми доставки.
Управління товаропостачанням торговельної мережі.
Організація управління товаропостачанням. Заходи щодо забезпечення раціональної організації товаропостачання. Відпуск товарів зі складу. Облік і контроль за виконанням договірних зобов`язань . Контроль за строками поставки, асортиментом , якістю товарів.

17
Тема 7. Формування асортименту і управління товарними запасами на
складах і в магазинах
Формування асортименту на складах і в магазинах. Поняття про асортимент і торгову номенклатуру. Виробничий, торговий асортимент. Широта, глибина асортименту. Поняття про асортиментний перелік. Порядок формування асортименту товарів на оптових підприємствах. Чинники формування асортименту товарів в підприємствах роздрібної торгівлі. Споживчий попит, ціна на товари, тип магазину.
Встановлення товарного асортименту в магазинах. Принципи та етапи формування асортименту товарів. Повнота і стійкість асортименту товарів.
Чинники, що впливають на стійкість і повноту асортименту. Коефіцієнт повноти асортименту. Асортиментна політика. Життєвий цикл товару.
Роль товарних запасів у забезпеченні стійкості товарного асортименту.
Стійкість пропозиції товарів з урахуванням купівельного попиту. Утворення і основне призначення товарних запасів. Управління товарними запасами на складах оптових підприємств і в магазинах.
Облік товарних запасів. Контроль за фізичним рухом товару.
Інвентаризація на торгових складах. Проведення обліку товарних запасів за допомогою ПК. Шляхи поліпшення проведення обліку товарних запасів в комерційних підприємствах. АСУ в торгівлі.

Тема 8. Рекламно-інформаційна діяльність по збуту товарів
Організація рекламної роботи на підприємстві. Поняття, суть і завдання реклами. Вплив рекламних засобів на людину. Реклама як метод управління людьми. Чинники, що впливають на поведінку людини. Організація проведення рекламної кампанії на підприємстві. Шляхи покращення рекламно-інформаційної діяльності по збуту товарів в комерційних структурах.
Рекламний бізнес за рубежем. Основні напрямки розвитку реклами за рубежем. Міжнародні рекламні агентства. Сейлз промоушн (стимулювання збуту, сприяння продажу). Види досліджень в області реклами.
Рекламні засоби стимулювання збуту. Види рекламних засобів та їх застосування. Каталог, проспект , буклет, плакат. Вітрини як засіб реклами.
Значення, устрій і обладнання вітрин. Викладення, демонстрація і дегустація товарів. Відбір товарів для вітрин. Рекламна відео-експрес-інформація.
Рекламно-інформаційні агентства. Організація роботи рекламних агентств.
Планування роботи. Основні функції рекламодавця і рекламного агентства.
Рекламний процес і основні види рекламних робіт. Послуги, що надають рекламні агентства.
Ефективність рекламної діяльності. Економічна ефективність реклами.
Економічний ефект рекламування. Рентабельність реклами. Психологічна ефективність рекламного засобу. Використання методу опитування покупців для визначення психологічного впливу реклами.
Маркетингові комунікації. Сутність маркетингу в комерційній діяльності підприємства. Поняття системи маркетингових комунікацій. Засоби комунікацій.

18
Реклама в системі маркетингових комунікацій. Комерційна пропаганда.
Засоби і прийоми комерційної пропаганди. Стимулювання збуту як форма маркетингових комунікацій.
Особистий продаж. Комунікаційні особливості особистого продажу. Форми особистого продажу. Переваги і недоліки особистого продажу.
Фірмовий стиль та його елементи. Сутність фірмового стилю. Складові елементи фірмового стилю. Фірмовий блок, напис, лозунг, колір. Основні носії елементів фірмового стилю. Переваги фірмового стилю.
Тема 9. Експортно-імпортні операції. Лізинг. Факторинг. Франчайзинг
Особливості комерційної роботи експортно-імпортних операцій. Основні поняття і визначення експортно-імпортних операцій. Митний тариф, збір.
Ліцензування. Квоти.
Особливості організації експортно-імпортних операцій. Бартер. Кліринг.
Оформлення зовнішньоторговельних операцій. Міжнародний контракт купівлі- продажу.
Організаційно-економічні особливості лізингу. Суть лізингу та його форми.
Основні типи і види лізингу: фінансовий, поворотний, оперативний. Порядок укладання і виконання лізингу. Лізингова угода.
Економічні основи лізингу. Основні етапи лізингової угоди. Інвестиційні витрати лізингодавця. Лізингові платежі. Лізинговий договір. Зобов`язання лізингоотримувача.
Факторинг. Сутність факторингу. Факторингові послуги. Основні операції факторингу. Факторинг-фінансування. Факторинг-фірми.
Франчайзинг в ринковій економіці. Сутність франчайзингу та історія його розвитку. Популярність франчайзингу . Основні види франчайзингу. Товарний, діловий франчайзингу. Економічні основи розвитку франчайзингу. Франшиза.
Світова організація торгівлі і Україна. Світова організація торгівлі ( СОТ).
Структура управління, функції структурних підрозділів. Гармонізація національного законодавства України , особливості приєднання до СОТ. Основні переваги участі України в СОТ.
Тема 10.Організація діяльності комерційних служб на підприємствах
Структура комерційних служб. Структура комерційної служби виробничого підприємства. Структура оптової фірми. Закупівельно-збутова служба. Функцій комерційних служб. Роль комерційних служб у складанні бізнес-планів. Основні розділи бізнес-планів.
Фінансові документи комерційного підприємства.
Баланс – найважливіший фінансовий документ комерційного підприємства.
Актив, пасив балансу. Рахунки прибутків і збитків.
Мета складання балансу. Рентабельність комерційного підприємства.

19 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Теоретичні основи товарознавства

1.
Жук Ю. Т. Теоретичні основи товарознавства / Ю. Т. Жук, В. А. Жук,
Н. К. Кисляк, Н. Я. Орлова. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2000.
2.
Комерційне товарознавство: навч. посібник / В. А. Павлова, Г. А.
Рижкова, Л. А. Гончар, В. М. Орлова, О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко. – К. :
Кондор, 2012. – 286 с.
3.
Теоретичні основи товарознавства : опорний конспект лекцій / уклад.
Г.Ф. Пугачевський, Н.К. Кисляк, Г.М. Михайлова. – К. : КНТЕУ, 2009. – 74 с.
4.
Теоретичні основи товарознавства. Продовольчі товари : опорний конспект лекцій / уклад. Н.Я. Орлова, В.І. Мандрика. – К. : КНТЕУ, 2008. –
161с.
5.
Титаренко Л. Д. Теоретичні основи товарознавства / Л. Д. Титаренко. –
К.: ЦНЛ, 2003.
Товарознавство харчових продуктів

1.
Бірта Г. О. Товарознавство м'яса : навч. посібник / Г. О. Бірта,
Ю. Г. Бургу. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 164 с.
2.
Бірта Г. О. Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс) : навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : Центр учбової літератури, 2012. –
424с.
3.
Бірта Г. О. Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс) : навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : Центр учбової літератури, 2012. –
224с.
4.
Бірта Г. О. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва.
(Розділ 1. Товарознавство рослинної і тваринної сировини) : навч. посібник
/ Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 370 с.
5.
Колтунов В. А. Субтропічні та тропічні плоди : підручник
/ В. А. Колтунов, О. Л. Романенко. – 2-ге вид., допов. та переробл. – К. :
КНТЕУ, 2012. – 196 с.
6.
Комерційне товарознавство : навч. посібник / В. А. Павлова, Г. А.
Рижкова, Л. А. Гончар, В. М. Орлова, О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко. – К. :
Кондор, 2012. – 286 с.
7.
Льовшина Л. Д. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно- ароматичних рослин та прянощів : навч. посібник / Л. Д. Льовшина,
В. М. Михайлов, О. В. М'ячиков. – К. : Ліра-К, 2010. – 388 с.
8.
Романенко О. Л. Смакові товари : підручник / О. Л. Романенко. – 2-ге вид., допов. та переробл. – К. : КНТЕУ, 2012. – 560 с.
9.
Товарознавство риби та рибних товарів : навч. посібник
/ А. А. Дубініна, В. М. Онищенко, М. О. Янчева та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 336 с.

20 10.
Товарознавство. Молочні та яєчні товари : опорний конспект лекцій
/ авт.: Г.Б. Рудавська, С.П. Кущ. – К. : КНТЕУ, 2012. – 112 с.
11.
Товарознавство. Продовольчі товари : навч. посібник / О. Г. Бровко,
О. В. Булгакова, Г. С. Гордієнко та ін. ; О.Г. Бровко, О.В. Булгакова, Г.С.
Гордієнко, В.В. Дятлов, А.А. Квасников, А.П. Козлов, О.В. Кудінова, Н.Т.
Лазарева, Г.О. Ліхоніна, Л.П. Ляховченко, В.Д. Малигіна, І.І. Медведкова, Л.В.
Молоканова, Л.В. Породіна, В.П. Ракова, О.А. Ракша-Слюсарева. – К. : Кондор,
2010. – 730 с.
12.
Шумило Г. І. Технологія приготування їжі : навч. посібник
/ Г. І. Шумило. – К. : Кондор, 2011. – 506 с.

Товарознавство непродовольчих товарів

1.
Андреєва О. А. Товарознавство шкіряно-хутрової сировини : навч. посібник / О. А. Андреєва, Г. В. Цеменко. – К. : Кондор, 2012. – 359 с.
2.
Будівельні матеріали та вироби : опорний конспект / уклад.: О. І.
Зельніченко, Н. К. Кисляк. – К. : КНТЕУ, 2010. – 128 с.
3.
Глушкова Т. Г. Формування властивостей паперу для друку : монографія / Т. Г. Глушкова, Л. А. Коптюх. – К. : КНТЕУ, 2011. – 336 с.
4.
Комерційне товарознавство : навч. посібник / В. А. Павлова, Г. А.
Рижкова, Л. А. Гончар, В. М. Орлова, О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко. – К. :
Кондор, 2012. – 286 с.
5.
Основи товарознавства непродовольчих товарів : опорний конспект лекцій / уклад.: Т.Г. Глушкова, Л.В. Черняк, Н.Б. Марчук, Л.В. Андрієвська. –
К. : КНТЕУ, 2010. – 146 с.
6.
Сіренко С.О., Кравченко В.М., Мамонов П.Д. Товарознавство будівельних матеріалів та виробів: Підручник – К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2007. – 238 с.
7.
Текстильне товарознавство. Товарознавство текстильних, швейних, трикотажних товарів та килимів : опорний конспект лекцій / авт.: Г. Ф.
Пугачевський, Г. М. Михайлова. – К. : КНТЕУ, 2012. – 66 с.
8.
Товарознавство. Взуттєво-хутряні товари : опорний конспект / авт.: Н.
П. Тихонова, Г. М. Михайлова. – К. : КНТЕУ, 2013. – 107 с.
9.
Товарознавство. Товари культурно-побутового призначення : опорний конспект лекцій / авт.: Т. Г. Глушкова, Л. В. Андрієвська. – К. : КНТЕУ, 2010. –
82 с.
10.
Товарознавство. Товари культурно-побутового призначення : опорний конспект лекцій / авт.: Т. Г. Глушкова, Л. В. Андрієвська. – К. : КНТЕУ, 2011. –
82 с.
11.
Товарознавство. Товари культурно-побутового призначення : опорний конспект лекцій / авт.: Т. Г. Галушко, Л. В. Андрієвська. – К. : КНТЕУ, 2012. –
82 с.
12.
Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів : навч. посібник
/ В. С. Костюк, А. І. Соколенко, К. В. Васильківський та ін. – К. : Кондор,
2013. – 402 с.

21 13.
Ювелірні товари та побутові годинники : навч. посібник
/ Т. М. Артюх, Л. В. Черняк, О. І. Сім'ячко, І. В. Григоренко. – К. : КНТЕУ,
2010. – 292 с.
Пакувальні матеріали та тара

1.
Сирохман І. В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари :
Підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 614с.
2.
Сирохман І. В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 616 с.
3.
Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів : навч. посібник
/ В. С. Костюк, А. І. Соколенко, К. В. Васильківський та ін. – К. : Кондор,
2013. – 402 с.
Послуги

1.
Маркетинг послуг : опорний конспект лекцій / авт.: Л. Л. Данілова, Н.
А. Даниленко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 75 с.
2.
Маркетинг соціальних послуг : навч. посібник / В. Г. Воронкова,
С. Л. Катаєв, О. М. Кіндратець та ін. ; під. ред. В.Г. Воронкової. – К. :
Професіонал, 2008. – 576 с.
3.
Маркетинг у банку : навч. посібник / О. В. Дубовик, С. М. Бойко,
М. А. Вознюк, Т. Д. Гірченко. – 2-ге вид., стер. – К. : Алерта, 2007. – 275 с.
4.
Маслова Н. О. Маркетинг у банку : навч. посібник / Н. О. Маслова. –
К. : КНТЕУ, 2012. – 320 с.
5.
Палеха Ю. І. Маркетинг інформаційних послуг : навч. поібник
/ Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. – К. : Ліра-К, 2013. – 480 с.
6.
Пащук О. В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід : Навч. посібник
/ О. В. Пащук. – К : Професіонал, 2005. – 560 с.
7.
Ткаченко Л. В. Маркетинг послуг : Підручник / Л. В. Ткаченко. – К :
Центр навчальної літератури, 2003. – 192с.
8.
Турковский М. Маркетинг гостиничных услуг = Marek Turkowski.
Marketing uslug hotelarskich : учеб.-метод. пособие / Марек Турковский. – пер. с польск. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 296 с.
9.
Шканова О. М. Маркетинг послуг : Навч. посібник / О. М. Шканова. –
К : Кондор, 2003. – 304с.
10. Управління якістю туристичних послуг : опорний конспект лекцій
/ авт.: Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. В. Босовська. – К. : КНТЕУ, 2010. –
107 с.
11. Управління якістю : опорний конспект лекцій / авт. Н. С. Ясинська, В.
В. Осієвська. – К. : КНТЕУ, 2010. – 84 с.

22 12. Управління якістю. Термінологічний словник / уклад. В. І.
Клименко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 26 с.
13. Цюцюра С. В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація : навч. посібник / С. В. Цюцюра, В. Д. Цюцюра ; 3-тє вид., стер. –
К. : Знання, 2006. – 242с. – (Вища освіта ХХІ століття).
14. Чорний А. Ю. Статистика якості. Практикум : навч. посібник
/ А. Ю. Чорний. – К. : КНТЕУ, 2011. – 264 с.
15. Шаповал М. І. Менеджмент якості : підручник / М. І. Шаповал. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2007. – 471 с.

Комерційна діяльність

1.
Виноградська
А.
М.
Комерційна діяльність торговельного підприємства : Навч. посібник / А. М. Виноградська. – К : КНТЕУ, 2005. – 278с.
2.
Виноградська
А.
М.
Комерційна діяльність торговельного підприємства : навч. посібник / А. М. Виноградська. – К. : КНТЕУ, 2009. – 278с.
3.
Говорушко Т. А. Малий бізнес : Навч. посібник / Т. А. Говорушко,
О. І. Тимченко. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 200 с.
4.
Комерційна діяльність :
Навч. посібник
/ Н. О. Криковцева,
О. Б. Казакова, Л. Г. Саркісян та ін. – К : Центр учбової літератури, 2007. –
296с.
5.
Комерційна діяльність : опорний конпект лекцій / авт. Черепов В.В. –
К. : КНТЕУ, 2010. – 67 с.
6.
Комерційна діяльність : підручник / В. В. Апопій, С. Г. Бабенко,
Я. А. Гончарук та ін. ; за ред. Апопія В.В. – 2-ге , перероб., допов. – К. : Знання,
2008. – 558 с.
7.
Памбухчиянц О. В. Организация и технология коммерческой деятельности : учебник / О. В. Памбухчиянц. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. :
Дашков и К, 2009. – 640 с.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал