Програма вибіркової дисципліни «Педагогіка вищої школи»Скачати 142.35 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір142.35 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

(м. Маріуполь)


КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

ПРОГРАМА


навчальної дисципліни циклу загальної підготовки

«Педагогіка вищої школи»

для аспірантів

форма навчання: денна, заочна

Маріуполь 2016

Програма вибіркової дисципліни «Педагогіка вищої школи» для аспірантів, форма навчання: денна, заочна.

Розробник програми:
доктор наук з державного управління,

професор Н.Г. Діденко

Зав. кафедри

гуманітарних дисциплін,

доктор наук з державного управління,

професор В.І. Токарева


Розглянута та схвалена на засіданні

кафедри гуманітарних дисциплін

протокол № від

ВСТУП
Програма вибіркової дисципліни «Педагогіка вищої школи» для аспірантів складена відповідно до програми підготовки аспірантів, форма навчання: денна, заочна.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є педагогіка і психологія вищої школи.

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, історія педагогіки, психологія, етика, державне управління, соціологія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:


Модуль 1. Педагогічні та психологічні аспекти вищої освіти

Тема 1. Витоки, основні етапи становлення і перспективи розвитку вищої освіти в Україні.

Тема 2. Дидактичні основи педагогічного процесу.

Тема 3. Методи і форми організації навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Тема 4. Психологічні основи навчання та виховання у вищій школі.

Тема 5. Професійна компетентність, психолого-педагогічні вимоги до викладача вищої школи.


Модуль 2. Сучасні методи та технології викладання у вищій школі

Тема 6. Інноваційні методи і технології навчання та їх використання у вищій школі.

Тема 7. Організація самостійної, індивідуальної навчальної і науково-дослідної діяльності студентів у вищій школі.

Тема 8. Контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів, засоби діагностики у вищій школі.


Мета, завдання навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої освіти», місце дисципліни в навчальному процесі.

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів педагогічних і психологічних компетентностей, що забезпечують ефективне вирішення наукових, професійних, особистісних проблем педагогічної діяльності у вищій школі.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- формування уявлень про становлення системи вищої освіти в Україні, її структуру та особливості розвитку в умовах Загальноєвропейського простору вищої освіти;

- вивчення педагогічних та психологічних основ навчання та виховання у вищій школі;

- оволодіння сучасними технологіями, методами та засобами, які використовуються в процесі навчання, в тому числі методами організації самостійної, індивідуальної навчальної і науково-дослідної діяльності студентів у вищій школі;

- підготовка аспірантів до вирішення комунікативних проблем, які виникають в процесі навчання;

- формування навичок мовної майстерності викладача вищої школи;

- підготовка аспірантів до процесу організації і управління самоосвітою і науково-дослідницькою діяльністю студентів.

В результаті вивчення дисципліни аспіранти мають володіти наступними компетентностями:

професійні знання основ педагогічної діяльності, дидактики вищої школи, традиційних та інноваційних форм навчання і педагогічних технологій, наукової організації праці викладача ВНЗ, особливостей управлінсько-економічної освіти;

професійні вміння підготовки і проведення лекцій, семінарських (практичних) занять, використання активних методів навчання, організації самостійної і науково-дослідної роботи студентів і оцінювання знань студентів;

психологічна компетентність як знання психологічних особливостей студентів, педагогічної взаємодії з ними, уміння спілкуватися;

формування оптимального творчого потенціалу, найвищої продуктивності праці, прагнення до самовдосконалення, досягнення найвищої професійної майстерності;

здатність управляти діяльністю колективу, планувати його роботу, забезпечувати його ефективність;

здатність приймати рішення у нестандартних ситуаціях, здійснювати дослідження, експериментальну роботу, планувати, прогнозувати пізнавальні та педагогічні процеси.

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен:

знати:

· сутність, особливості навчально-виховного процесу у вищій школі;

· тенденції, особливості розвитку системи вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах;

· суперечності, психічні функції, особливості розвитку молодої людини студентського віку;

· структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності студентів;

· критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій школі;

· методи навчання і форми організації навчання студентів;

· норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, повідомлення їм та отримання від них зворотного зв’язку;

· сутність, особливості, методи, прийоми виховання студентів;

· педагогічні уміння діяльності викладача вищої школи;

· особливості вербальної і невербальної поведінки викладача;

· сутність, напрями, організації спілкування зі студентами;

· етапи, способи розв’язання конфліктів зі студентами;

· шляхи, умови формування студентської спільноти;

· методи науково-педагогічних досліджень;

уміти:


 • ставити навчальну мету, планувати, відбирати, структурувати зміст лекцій, практично-семінарських та інших занять, використовуючи освітні інновації та враховуючи вікові та особистісні риси студентів;

· розвивати інтерес студентів до змісту навчального курсу;

· складати програму навчальної дисципліни та робочу навчальну програму з курсу, розробляти сучасне наукове-методичне забезпечення;

· застосовувати методи, прийоми, технології організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (бесіди, діалог, дискусії, мозкові атаки, сюжетно-рольові ігри, роботи в групах тощо);

· застосовувати методи, прийоми організації виховного впливу на студентів;

· організовувати спілкування зі студентами у навчальний і позанавчальний час;

· організовувати, саморегулювати невербальну поведінку у процесі спілкування зі студентами;

· розв’язувати педагогічні конфлікти у різноманітних ситуаціях;

· застосовувати методи науково-педагогічного дослідження у роботі зі студентами;

· аналізувати різноманітні педагогічні ситуації;

володіти вміннями:

- аналізувати сучасний стан і головні тенденції сучасного розвитку освіти в Україні і за кордоном, шляхи інтеграції системи вітчизняної освіти в Загальноєвропейський простір вищої освіти;

- застосовувати одержані знання на практиці, використовувати знання з педагогіки і психології вищої школи для розробки методики викладання фахових дисциплін, аналізу психолого-педагогічних ситуацій та взаємодій зі студентами, проектування елементів навчального процесу;

- визначати темперамент особистості, особливості уваги, пам’яті, мислення студентів і застосовувати ці знання для вдосконалення індивідуального підходу до студентів;

- планувати свою кар’єру і готувати до цього студентів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться годин ( кредитів ECTS), з них: години аудиторних занять, в тому числі: 6 годин – лекційні заняття, 14 годин – семінарські заняття, годин самостійної роботи, годин індивідуальної роботи.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

Модуль 1. Педагогічні та психологічні аспекти вищої освіти

Тема 1. Витоки, основні етапи становлення і перспективи розвитку вищої освіти в Україні.

Психологія і педагогіка вищої школи в структурі педагогічних наук, її предмет і завдання.

Розвиток освіти та педагогічної думки в Україні, українська педагогічна спадщина.

Освіта України як складова світового і європейського простору: порівняльний аналіз з іншими країнами, перспективи розвитку.

Нормативно-правове забезпечення вищої освіти в Україні: закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», інші нормативні документи, що регламентують діяльність вищої освіти в Україні.

Система і структура вищої освіти в Україні. Державні стандарти освіти. Національна рамка кваліфікацій.

Державна політика у галузі вищої освіти. Права і обов’язки суб’єктів навчально-виховного процесу у вищій школі.

Перспективи розвитку сучасної вищої школи в Україні.


Тема 2. Дидактичні основи педагогічного процесу.

Дидактика вищої школи як наука, її завдання, основні категорії та принципи. Навчальний процес у вищій школі як система організаційних і дидактичних засобів.

Об’єкт і предмет дидактики. Побудова процесу навчання: закони і закономірності навчання. Принципи навчання як орієнтир у викладацькій роботі.

Поняття про процес навчання як діяльнісний, пізнавальний і комунікативний. Структура та особливості навчального процесу.

Організація навчального процесу у вищій школі. Концепція підготовки управлінських кадрів в системі вищої освіти, основні завдання управлінсько-економічної освіти. Загальні та спеціальні компетентності студентів управлінсько-економічних спеціальностей.

Навчальний план, графік навчального процесу, розклад навчальних занять.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищому навчальному закладі. Програма дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД). Структура і зміст навчально-методичних матеріалів. Електронні навчальні видання.
Тема 3. Методи і форми організації навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі. Класифікація методів навчання. Особливості застосування методів навчання, взаємозв’язок методів та умов їх оптимального вибору. Засоби навчання.

Поняття про форми організації навчання у вищій школі. Зміст і структура лекції. Стиль лекції та особливості поведінки, емоційно-вольового впливу викладача на студентів. Застосування сучасних методів, наочних засобів навчання під час лекції.

Особливості, типи організації практичних, лабораторних, семінарських занять, консультацій.

Методика підготовки і проведення лекцій, семінарів, практичних і лабораторних занять, консультацій.
Тема 1. Психологічні основи навчання та виховання у вищій школі.

Психологія вищої школи, її мета та завдання. Методи дослідження та інтерпретації в психології вищої школи.

Психологічна структура діяльності: мета, мотив, дія, знання, вміння, навички. Закономірності формування навичок. Види і особливості діяльності студентів. Навчання як діяльність. Навчальні стилі: риси, обмеження, переваги. Визначення навчального стилю. Корекція навчального стилю. Механізми научіння.

Мотивація і стимули в навчальному процесі. Усвідомлені мотиви: потреби, інтереси, переконання, ідеали. Неусвідомлені мотиви: установки і потяги. Вплив мотивації на ефективність діяльності студента і викладача. Мотивація досягнення успіху та запобігання поразок у діяльності студентів і викладачів.

Особливості комунікаційного процесі у вищій школі, рівні та механізми спілкування. Конфлікти у вищій школі: причини, анатомія, запобігання, розв’язання. Стилі поведінки в конфлікті. Процедури примирення.
Тема 5. Професійна компетентність, психолого-педагогічні вимоги до викладача вищої школи.

Педагогічна діяльність: функції, зміст, форми, стилі. Структура педагогічних здібностей: гностичні компоненти, конструктивно-проектувальні, організаторські, комунікативні.

Професійна компетентність викладача вищої школи, загальна і професійна культура педагога. Шляхи формування загальної і педагогічної культури викладача вищої школи.

Педагогічна взаємодія суб’єктів педагогічного процесу. Сутність педагогічної взаємодії. Педагогічне спілкування як форма взаємодії викладача і студентів. Міжособистісні відносини як результат педагогічної взаємодії суб’єктів.


Модуль 2. Сучасні методи та технології викладання у вищій школі

Тема 6. Інноваційні методи і технології навчання та їх використання у вищій школі.

Застосування інтерактивних методів навчання для організації особистісної взаємодії викладача і студентів як рівноправних партнерів.

Особливості впровадження інтерактивних технологій навчання у вищій школі (практикуми, тренінги, мистецько-ігрові форми навчання, методи наративу: розповіді, описи, автобіографічні, життєві історій, майстер-класи, педагогічне консультування тощо).

Інформаційні технології навчання. Дистанційна освіта.


Тема 7. Організація самостійної, індивідуальної навчальної і науково-дослідної діяльності студентів у вищій школі.

Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів. Види та структура самостійної роботи студентів (творчі завдання, проекти, курсові і дипломні роботи тощо). Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів та контроль за нею. Керівництво викладача у процесі організації самостійної роботи студента. Критерії оцінювання результатів позаудиторної самостійної роботи студентів.

Індивідуальна та науково-дослідна робота студентів. Види індивідуальної роботи студентів. Форми залучення студентів до індивідуальної роботи. Науково-дослідна робота студентів як складова фахової підготовки: загальні засади, види і форми, особливості організації. Проект як вид науково-дослідної роботи студентів.

Формування інформаційної культури сучасного студента. Робота з інформаційними джерелами при виконанні самостійної, індивідуальної та науково-дослідної роботи студентів.


Тема 8. Контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів, засоби діагностики у вищій школі.

Поняття про сутність контролю, компоненти, функції. Педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень студентів.

Системи оцінювання, організація зворотного зв’язку у навчальному процесі, види, принципи, форми (колоквіуми, заліки, іспити) та методи (тестування, анкетування, усне і письмове опитування, написання творів-есе тощо).

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. Рівні навчальних досягнень за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бально-рейтинговою шкалою.3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:


 1. Конституція України.

 2. Закон України «Про освіту».

 3. Закон України «Про вищу освіту».

 4. Закон України «Про наукову і наукову і науково-технічну діяльність».

 5. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид.-К.:Центр учбової літератури, 2011.-384 с.

 6. Діденко Н.Г., Гармаш С.А. Методика викладання у вищій школі і Болонський процес [текст]: навчально-методичний посібник / Н.Г.Діденко, С.А.Гармаш.-Донецьк: ДонДУУ, 2009.- 147 с.

 7. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи.- К.: Знання, 2009.- 387 с.

 8. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

 9. Ортинський В.Л.Педагогіка вищої школи: навч. посіб.(для студ. вищ. навч. заклл) / В.Ортинський-К.: Центр учбової літератури, 2009.-472 с.

 10. Психологія вищої школи: Підруч. [для студ. ВНЗ] / Подоляк Л.Г. Юрченко В.І. – [Вид. 3-є, випр. і доп.] – К.: Каравела, 2011. – 360 с

Додаткова: 1. Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2005.- 252

 2. Ващенко Григорій, Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – 1-е вид.– К.: Українська Видавнича спілка, 1997.– 441 с.

 3. Вітвицька, С С. Практикум з педагогіки вищої школи: навч. посіб. / С.С. Вітвицька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 398 с .

 4. Вишневський О І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. посіб. / О. І. Вишневський . - Вид. 3-є, доопрац. і допов. - К. : Знання, 2008. - 568

 5. Гронлунд, Норман Е. Оцінювання студентської успішності: Практ. Посіб. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 312 с.

 6. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для преподавателей. – СПб: Алетейя, 2002. - 256 с.

 7. Комар Ю.М., Поважний О.С., Комар С.Ю. Основи навчання студента. В 4 кн. Кн. 1,ч. 1, 2. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – Ч. 1. -305 с.; Ч. 2. - 167 с.

 8. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи.- К.: Знання, 2009.- 387 с.

 9. Мистецтво бути викладачем: Практ. посібник / А. Брінклі, Б. Десантес, М. Флемм та інш. За ред. О.І. Сидоренка. - К.: навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2003. - 144 с.

 10. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую специальность: Теория и практика: Учебное пособие. - М: Изд. Центр «Академия», 2004. - 224 с.

 11. Нісімчук А.С. Педагогіка: Підручник. – К.: Атіка, 2007. – 344 с.

 12. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.

 13. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи. Практикум: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2007. – 336 с

 14. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / Упоряд. О. Сидоренко, В. Чуба. – К: Центр інновацій та розвитку. 2001. -243 с.

 15. Ситуаційна методика навчання: український досвід. Збірник статей / Упоряд. О. Сидоренко, В. Чуба. – К: Центр інновацій та розвитку. 2001. - 192 с.

 16. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: "Академвидав", 2006.

 17. Ярощук Л.Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: Навчальний посібник. – Луцьк, 2010. – 308с.


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік

Питання до підсумкового контролю знань

 1. Освіта України як складова світового і європейського простору.

 2. Система і структура вищої освіти в Україні.

 3. Концепція підготовки управлінських кадрів в системі вищої освіти, основні завдання управлінсько-економічної освіти.

 4. Науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищому навчальному закладі.

 5. Методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі.

 6. Особливості організації лекції у вищій школі.

 7. Методика підготовки і проведення семінарів.

 8. Методика підготовки і проведення практичних і лабораторних занять.

 9. Методика підготовки і проведення консультацій.

 10. Інформаційні технології навчання, дистанційна освіта.

 11. Види та структура самостійної роботи студентів (творчі завдання, проекти, курсові і дипломні роботи тощо).

 12. Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів та контроль за нею.

 13. Індивідуальна та науково-дослідна робота студентів.

 14. Системи оцінювання, організація зворотного зв’язку у навчальному процесі, види, принципи, форми контролю.

 15. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. Рівні навчальних досягнень за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бально-рейтинговою шкалою.

 16. Особливості виховання студентів у процесі навчання і в позанавчальний час.

 17. Педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу, її види.

 18. Студентство як вікова та соціальна категорія.

 19. Студентське самоврядування.

 20. Професійна компетентність викладача вищої школи, загальна і професійна культура педагога.


5.Засоби діагностики успішності навчання.

Поточний контроль: оцінювання усних відповідей на семінарах, доповідей, рефератів, тест-контроль.

Модульний контроль: модульна контрольна робота, виконання і захист індивідуального науково-дослідного завдання, підготовка до публікації наукових статей, тез доповіді тощо.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал