Програма спецкурсу «Основи сучасного підручникотворення»Скачати 268.05 Kb.
Дата конвертації17.02.2017
Розмір268.05 Kb.
ТипПрограма
Ростока М.Л. Програма спецкурсу «Основи сучасного підручникотворення» /М.Л. Ростока // - К.: ІПТО НАПН України. – 2013. 20 с.

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ


ОСНОВИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ

ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ

(адаптована для проведення курсової підготовки з підвищення кваліфікації у закладах післядипломної педагогічної освіти)

Київ – 2012


УДК 377/8.091.64 (073)

Розглянуто та рекомендовано до впровадження Вченою радою

Інституту ПТО НАПН України
(протокол № 1 від 28 січня 2013р.)


Р78

Ростока М. Л.

Основи сучасного підручникотворення: програма спеціального курсу / Марина Львівна Ростока – Київ, 2012. – 20 с.

Програма спеціального курсу «Основи сучасного підручникотворення» яка розроблена для слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти різних типів і форм власності, а також для авторських творчих колективів профтехосвіти, що створюються з метою забезпечення розроблення педагогічного дизайну сучасного підручника для ПТНЗ.

Метою курсу є формування інформаційно-комунікативної та технологічної компетентності в галузі створення підручника нового покоління для закладів професійної підготовки майбутніх висококваліфікованих робітників на основі сучасних педагогічних технологій.


Рецензенти:

Єльникова Г. В. – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора Інституту ПТО

НАПН України;Гуралюк А. Г. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією підручникотворення для системи ПТО, Інституту ПТО НАПН України

© М.Л. Ростока, 2012

© Інститут ПТО НАПН України, 2012


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Інновації в освітній діяльності, особливо ті, які спрямовані на набуття професійної компетентності, дають змогу викладачеві, майстру виробничого навчання грамотно планувати, удосконалювати, оновлювати навчально-виробничий процес завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій. Різноманітність комп’ютерно-орієнтованих форм, методів і прийомів, спрямованих на розвиток пізнавальної активності, самостійності в навчанні, зацікавленості предметом вивчення, завжди дають позитивні результати при підготовці кваліфікованих робітників.

Останнім часом спостерігається суттєве збільшення обсягів та складності навчального матеріалу, що вивчається в професійно-технічних навчальних закладах. Нині збільшились обсяги електронної продукції навчального призначення, що з одного боку має свій позитивний вплив на вдосконалення змісту професійної підготовки, а з іншого – більшість з них не відповідають дидактичним нормам, які вимагають від авторів дотримання певних вимог психолого-педагогічного контексту організації навчального матеріалу в електронних базах даних. З метою поліпшення якості та усунення недоліків, які допускають автори при створенні електронних засобів навчання доцільно створити такий підручник, який би відповідав вимогам до підручників нового покоління, був простий та доступний, і, водночас, був би корисним учням в оволодінні професійними знаннями, уміннями та навичками. Це дозволяє суттєво підвищити якість і ефективність навчально-виробничого процесу в професійно-технічному навчальному закладі. Необхідність усвідомлення того, що підручник нового покоління для професійно-технічного навчального закладу – це триєдина дидактична система навчання професії: загальноосвітній цикл (інтеграція фундаментальних та спеціальних знань, встановлення зв’язків з професією у загальноосвітньої складової навчально-виробничого процесу); спецкурс (набуття професійних знань – формування професійної компетентності); виробничий цикл (практичне втілення набутих знань, вмінь та навичок, професійне вдосконалення – набуття професійних компетенцій в умовах формування професійної компетентності).

Таким чином, підручник нового покоління для профтехосвіти – це комплекс дидактичного забезпечення з організації навчання наукам, спрямований на формування професійної компетентності майбутніх фахівців [17, с. 262 – 263 ].

Відбір та структурування змісту навчального матеріалу до підручника ґрунтується на певних дидактичних принципах з урахуванням професійних потреб. Дидактичні принципи певною мірою визначають зміст, форми організації та методи навчання при підготовці конкурентоздатних кваліфікованих робітників.

Електронний же підручник – програмно-методичний комплекс, який дає можливість самостійно засвоїти навчальний курс або його певний розділ і об’єднує в собі властивості звичайного підручника, довідника, збірника задач і лабораторного практикуму. Він є не альтернативою, а доповненням до традиційних засобів навчання, і не замінює роботу учня (студента) з навчальною книжкою. Електронний підручник має не тільки зберігати усі переваги друкованого підручника, а й повною мірою використовувати можливості сучасних інформаційних технологій, їх мультимедійність і багатомодальність [7,  с. 260].

«Багато понять, пов’язаних із електронним підручником, істотно змінювались протягом останніх двадцяти років, неодноразово спостерігалося, як у дискусіях про електронний підручник, виходячи із застарілих уявлень, пропонували і відстоювали тези, які вже були давно з’ясовані для багатьох. У практичному плані, застарілі концепції частіше приводять до створення електронних продуктів, які приймають за електронні підручники, хоча в дійсності вони не так корисні, по скільки не є електронними підручниками. Тому доцільно розпочати переклад і уточнення основних понять, які відносяться до електронного підручника» - зосереджують увагу на проблемі електронного підручникотворення російські науковці О. Зиміна і О. Кирилов [10].

Постає запитання: хто має прийняти участь у розробленні сучасного підручника для системи профтехосвіти? Нині роль створення яскравого педагогічного дизайну сучасного підручника нового покоління в умовах модернізації профтехосвіти відводиться авторським колективам. В складі авторських творчих груп зі створення підручників мають бути науковці, викладачі−предметники, методисти, програмісти, особи, що відповідають за редакційно-корегувальну та видавничу справу, працівники бухгалтерії тощо. Тобто, проблема підручникотворення постає у новому амплуа і вимагає стратегічного погляду з боку розвитку напряму створення інноваційних педагогічних засобів.

З огляду на це, в науково-практичній діяльності Інституту професійно-технічної освіти НАПН України особливе місце займають інноваційні підходи до створення підручника нового покоління для професійно-технічних закладів навчання. Лабораторією підручникотворення для системи ПТО ІПТО НАПН України запропоновані науково-організаційні і науково-пошукові заходи за змістом науково-дослідної роботи «Методичні основи створення підручників нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів» [7, с. 237].

На підставі проведеного лабораторією аналізу поточного стану проблем теорії і практики підручникотворення в умовах інформатизації професійно-технічної освіти, з’ясовано реальний стан підготовленості ПТНЗ України до створення авторських творчих колективів, які здатні прийнять дієву участь у професійному підручникотворенні. Сформовані авторськими групами бази даних навчальних матеріалів за професійними підручниками мають розміститися у контент-бібліотеці ПТО, що має функціональність в Інтернет-середовищі за концепцією лабораторії (ідея концепції належить А. Гуралюку).

Таким чином, проблема підготовки авторських колективів з питань підручникотворення для ПТО є однієї з найважливіших на сьогодні. Вона безпосередньо пов'язана з проблемою забезпечення освітньої галузі професійної підготовки робітничих кадрів сучасними джерелами навчального спрямування, що є складовою частиною процесу формування професійної компетентності майбутніх фахівців.

Саме вирішенню цього завдання і має бути присвячено спеціальний курс «Основи сучасного підручникотворення», який призначений для слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти різних типів і форм власності, а також для авторських творчих колективів профтехосвітян, що створюються з метою забезпечення розроблення педагогічного дизайну сучасного підручника для ПТНЗ.

З огляду на те, що модульний підхід у навчанні передбачає укрупнення навчальних дисциплін і збільшення часу на практичну, індивідуальну та самостійну роботу, уважається можливим віднести його до загально-професійної підготовки.

Мета курсу – формування ІКТ-компетентності педагогічних працівників професійної підготовки майбутніх фахівців для різних галузей народного господарства країни на основі сучасних продуктивних педагогічних технологій.

Завдання курсу:

1. Озброєння слухачів знаннями основних наукових понять сутності сучасного підручникотворення на засадах історично-еволюційного процесу теорії і практики.

2. Формування ІКТ-компетентності слухачів, виходячи з їх соціального досвіду, можливостей і реального стану створення підручника для професії..

3.Підвищення комунікативної та інтерактивної складових спілкування слухачів, з метою організації творчих авторських колективів зі створення підручників.

4. Формування в слухачів готовності до співпраці у напряму підручникотворення.

5. Набуття компетенції слухачами щодо планування підручнику, формування науково обґрунтованого банку даних, створення системи подання професійно значущого навчального матеріалу, навантаження набутої інформації у відповідні програмні структури, логічного застосування елементів інфографіки та ергономіки, використання відповідного жанру побудови електронного підручника, умов педагогічного дизайну інформаційного навчального середовища тощо.

6. Вивчення відповідних методик та психолого-педагогічних аспектів побудови підручника професійного спрямування.

7. Опанування нормативно-законодавчих механізмів створення, апробації і впровадження наукової продукції у навчальний процес закладів освіти.

8. Дослідження готовності експериментальний базису впровадження підручника та вимоги експертизи.

9. Формування термінологічно-понятійного апарату в оволодінні технологіями сучасного підручникотворення.

Використання інтерактивних методичних засобів дозволяє найбільш ефективно вирішувати поставлені завдання курсу і забезпечує формування в слухачів необхідних особистісних і ділових якостей та вмінь роботи та спілкуванні в авторської творчої групі, надає можливість наочного відображення процесів дидактико-інформаційної побудови структури, змісту, ергономічних та інфографічних елементів. Самостійна робота у інформаційному навчальному середовищі сприяє закріпленню набутих у процесі практичних занять умінь та навичок з планування структури та змісту підручника.

Контроль якості процесу навчання здійснюється через виконання кожним слухачем тренінгових завдань та підсумковим інтегрованим завданням у вигляді розроблення моделі майбутнього підручника з відповідної професії та творчого звіту (проекту, презентації, дослідження тощо) «Таким я бачу сучасний підручник з професії», що потрібно публічно захистити та презентувати перед аудиторією.

Програма побудована за модульним принципом і містить чотири модулі. Тривалість курсу розрахована на 27 годин (1/2 кредиту). Кожен модуль включає 1-2 оглядові лекції, тому на вивчення теоретичної частини відведено 10 навчальних годин. Переважна більшість годин повинна бути виділена на практичні заняття та індивідуальну роботу зі слухачами. Тож, 27 навчальних годин розраховані на практичну діяльність, що передбачає участь слухачів у вправах і тренінгах, роботу з діагностичним матеріалом, звітування на семінарах (творчій звіт).

На нашу думку, спецкурс «Основи сучасного підручникотворення» складається за програмою, складовими якої є пояснювальна записка та організаційно-методичні дані спецкурсу:

1. Тематичний план, що має включати модульні одиниці, наведені у таблиці №1 «Організаційно-методичні дані спецкурсу «Основи сучасного підручникотворення» та таблиці №2 «Тематичний план»;

2. Зміст навчальної програми;

3. Критерії оцінювання навчальних досягнень слухачів спецкурсу «Основи сучасного підручникотворення»;

4. Рекомендовані та використані джерела.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ДАНІ СПЕЦКУРСУ

«Основи сучасного підручникотворення»


Курс

Семестр

Всього годин

Лекції

Практичні заняття

Звітність

Практичні роботи

Семінари

ПДП

1

27

10

17

2

Творчий звіт

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Зміст теми

Кількість годин

Лекції

Практичні

Всього

1

2

3

4

5


1


2

Модуль 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ

Тема 1. Сутність підручникотворення. Мета та завдання курсу «Основи сучасного підручникотворення». Основні поняття. Роль підручника у формуванні професійної компетентності кваліфікованого робітника.

Тема 2. Загально-дидактичні основи підручникотворення. Історичні передумови підручникотворення. Методичні аспекти створення підручника для професії. Міжпредметні зв’язки у підручникотворенні. Інтегративні компоненти у змісті підручника. Загальні дидактичні принципи побудови підручника. Дидактичні вимоги до створення сучасного підручника.

2

1

1-

-

-2

1

13

45

6


Модуль 2. СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК ПРОФЕСІЙНОГО 

СПРЯМУВАННЯ

Тема 3. Традиційний підручник. Поняття підручнику: призначення, структура побудови, принципи побудови, функції, зміст, алгоритм роботи з підручником.

Тема 4. Електронний підручник. Поняття та загальна структура електронного підручника. Основні види та функціональна класифікація електронних засобів навчання. Класифікація ЕП. Особливості побудови ЕП нового типу. Умови функціонування та застосування ЕП. Засоби створення ЕП. Поняття контент-бібліотеки.

Тема 5. Лінгвометодичні засади аналізу текстової складової ЕП. Жанри подання текстової інформації у ЕП. Технологія редакційно-корегувальної та видавничої процедури у підручникотворенні.

Тема 6. Інфографіка та ергономіка сучасного підручника як фактори психолого-педагогічного підходу у підручникотворенні. Поняття інфографіки та ергономіки. Принципи інфографічного та ергономічного процесів побудови підручника. Психологічні регулятори особистості: сприйняття та мислення. Властивості ЕП. Мотиваційне середовище підручника. Емоційна складова контенту ЕП. Пізнавальна (когнітивна) сфера. Анімація та динаміка об’єктів у середовищі підручника.

5

1

1


1

2


12

1

2


4

5


17

2

3


5

7
1

2

3

4

5

8

9

Модуль 3. АНАЛІЗ  СТАНУ  ПРОБЛЕМИ ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ

У СИСТЕМІ ПТО УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ

Тема 8. Нормативно-законодавче забезпечення сучасного підручникотворення.  Переваги та недоліки сучасного підручникотворення. Аналіз стану підручникотворення та використання засобів ІК-технологій у навчально-виробничому процесі ПТНЗ України та за кордоном. Перспективи та можливості підручникотворення. Перелік підручників першочергового створення для забезпечення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітничих кадрів.

Тема 9. Роль авторських творчих колективів у процесі підручникотворення для системи ПТО. Поняття авторського творчого колективу, його завдання та організаційно-педагогічні умови співпраці. Авторське право на електронне навчальне видання. Експертиза та поширення електронних педагогічних засобів навчання.

2

1


1

2

1


14

2


2

10
11Модуль 4*. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО–ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПЛАТФОРМ ТА ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРОГРАМНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Тема 10Створення власного інформаційно-методичного простору. Модель професійно спрямованого підручника, як електронного навчально-методичного комплексу викладання навчальної дисципліни. Інструментальні засоби для розроблення електронних засобів навчання. Методичні рекомендації щодо застосування програмно-інструментального засобу для створення ЕНМК.

Тема 11. Інформаційне навчальне середовище профтехосвіти. Особливості функціонування інформаційного навчального середовища. Контент-бібліотека: концепція, методика наповнення інформаційного простору, використання та принципи пошуку інформації

1
-

1


3
3

-


4
3

1

Всього – 27 години, у т. ч.

10

17

27
*Модуль 4 має варіативну складову, щодо наявності відповідної сертифікації на використання програмно-інструментальних платформ та спеціалізованого програмного забезпечення у викладача курсів
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ
Тема 1. Сутність підручникотворення.

Мета та завдання курсу «Основи сучасного підручникотворення». Основні поняття. Роль підручника у формуванні професійної компетентності кваліфікованого робітника.Тема 2. Загально-дидактичні основи підручникотворення.

Історичні передумови підручникотворення. Методичні аспекти створення підручника для професії. Міжпредметні зв’язки у підручникотворенні. Інтегративні компоненти у змісті підручника. Загальні дидактичні принципи побудови підручника. Дидактичні вимоги до створення сучасного підручника.Заняття 1. Визначення напрямів роботи під час вивчення курсу «Основи сучасного підручникотворення». Основні поняття підручникотворення.

Заняття 2. Історичний процес становлення підручникотворення. Загальні дидактичні принципи побудови підручника. Дидактичні вимоги до створення сучасного підручника.

Тематичний контроль.
Модуль 2. СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Тема 3. Традиційний підручник.

Поняття підручнику: призначення, структура побудови, принципи побудови, функції, зміст, алгоритм роботи з підручником.Заняття 3. Формування термінологічно-понятійного апарату.

Визначення рівня власної самоосвіченості у підручникотворенні. Вправа «Що є підручник?», Вправа «Алгоритм роботи з підручником».Тема 4. Електронний підручник.

Поняття та загальна структура електронного підручника. Класифікація ЕП. Особливості побудови інноваційного підручнику. Умови функціонування та застосування ЕП. Засоби створення ЕП.Заняття 4,5. Електронний підручник – який він?

Тест «Рівень ІКТ-компетентності слухача». Роздум-пропозиція (тези) «Електронний підручник». Вправа «Структуризація ЕП у інформаційному навчальному середовищі»Тема 5. Методика розроблення ЕП.

Концепція електронного підручника, його структура та функції. Принципи проектування ЕП. Комп’ютерно-орієнтований педагогічний сценарій ЕП. Методи комп’ютерно-орієнтованого проектування педагогічних програмних засобів. Теоретичні основи інтеграції змісту ЕП. Динамічні компоненти ЕП. Тестові редактори.Заняття 6,7. Вправа «Побудова педагогічного сценарію ЕП»

Заняття 8,9. Вправа «Застосування програмно-інструментальних засобів для навантаження навчального матеріалу»

Тема 6. Лінгвометодичні засади аналізу текстової складової ЕП.

Жанри подання текстової інформації у ЕП. Технологія редакційно-корегувальної та видавничої процедури у підручникотворенні.Заняття 10. Технологія співпраці з видавничо-редакційним відділом.

Тема 7. Інфографіка та ергономіка сучасного підручника як фактори психолого-педагогічного підходу у підручникотворенні.

Поняття інфографіки та ергономіки. Принципи інфографічного та ергономічного процесів побудови підручника. Психологічні регулятори особистості: сприйняття та мотиви. Властивості ЕП. Мотиваційне середовище підручника. Емоційна складова контенту ЕП. Пізнавальна (когнітивна).Заняття 11, 12. Використання інфографіки у підручникотворенні.

Заняття 13. Визначення стилю подання інформації та ергономіки підручника.

Заняття 14, 15. Формування блоків самоконтролю та контролю у підручнику. Застосування тестових редакторів.

Тематичний контроль.
Модуль 3. АНАЛІЗ  СТАНУ  ПРОБЛЕМИ ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ У

СИСТЕМІ ПТО УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ
Тема 8. Нормативнозаконодавче забезпечення сучасного підручнико- творення.

Переваги та недоліки сучасного підручникотворення. Аналіз стану підручникотворення та використання засобів ІК-технологій у навчально-виробничому процесі ПТНЗ України та за кордоном. Перспективи та можливості підручникотворення. Перелік підручників першочергового створення для забезпечення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітничих кадрів.Тема 9. Роль авторських творчих колективів у процесі підручникотворення для системи ПТО.

Поняття авторського творчого колективу, його завдання та організаційно-педагогічні умови співпраці.Заняття 16. Вивчення законодавчих актів та положень щодо організації підручникотворення у системі ПТО.

Заняття 17. Психологічний тренінг «Спілкування»

Тематичний контроль.
Модуль 4. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО–ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПЛАТФОРМ ТА ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРОГРАМНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Тема 10. Створення власного інформаційно-методичного простору.

Модель професійно спрямованого підручника, як електронного навчально-методичного комплексу викладання навчальної дисципліни. Методичні рекомендації застосування програмно-інструментального засобу для створення ЕНМК.Заняття 18,19. Розробка проекту власного інформаційно-методичного простору..

Заняття 20, 21. Творчий звіт (проект, презентація, дослідження тощо)

«Таким я бачу сучасний підручник з професії…».Тема 11. Інформаційне навчальне середовище профтехосвіти.

Особливості функціонування інформаційного навчального середовища. Контент-бібліотека: концепція, методика наповнення інформаційного простору, використання та принципи пошуку інформації


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
з курсу «Основи сучасного підручникотворення
»


Рівні

Критерії оцінювання

Бали

1

2

3

Високий

Слухач має глибокі знання з сутності основних понять сучасного підручникотворення, професійно спрямованої моделі підручника, етики та психології ділового спілкування в авторському колективі, психологічних регуляторів особистості (сприйняття, воля, мотиви, темперамент), професійної етиці, основ підручникотворення, історичних передумов модернізації підручникотворення, естетико-психологічних критеріїв подачі навчального матеріалу, змісту, ілюстративного компоненту, блоків контролю і оцінювання тощо.

Слухач усвідомлює значення створення інноваційного підручника для професійної освіти та умов апробації, впровадження, експериментальної перевірки та експертизи.

Слухач уміє: ставити життєві і професійні цілі; визначати власний професійний внесок та професійну відповідність; вести ділові переговори; здійснювати самооцінювання, самомоменеджмент; розробляти план-проспект проекту власного інформаційно-методичного простору, творчо звітувати «Таким я бачу сучасний підручник з професії…».


5
балів (відмінно)1

2

3

Достатній

Слухач має знання з сутності основних понять підручникотворення, професійно спрямованої моделі підручника, етики та психології ділового спілкування в авторському колективі, психологічних регуляторів особистості (сприйняття, воля, мотиви, темперамент), професійної етиці, основ підручникотворення, історичних передумов модернізації підручникотворення, естетико-психологічних критеріїв подачі навчального матеріалу, змісту, ілюстративного компоненту, блоків контролю і оцінювання тощо.

Слухач знає значення створення інноваційного підручника для професійної освіти та умов апробації, впровадження, експериментальної перевірки та експертизи.

Слухач уміє: визначати найближчі життєві і професійні цілі; визначати окремі аспекти власного внеску у підручникотворення; визначати якості, важливі для спілкування, проте при веденні ділових переговорів губиться; здійснювати самооцінювання. При складанні власного плану проспекту та творчого звіту «Таким я бачу сучасний підручник з професії…» допускає незначні помилки.


4
бали

(добре)
1

2

3

Середній

Слухач має поверхові знання з сутності основних понять основних понять підручникотворення, професійно спрямованої моделі підручника, етики та психології ділового спілкування в авторському колективі, психологічних регуляторів особистості (сприйняття, воля, мотиви, темперамент), професійної етиці, основ підручникотворення, історичних передумов модернізації підручникотворення, естетико-психологічних критеріїв подачі навчального матеріалу, змісту, ілюстративного компоненту, блоків контролю і оцінювання тощо.

Слухач у загальних рисах усвідомлює значення створення інноваційного підручника для професійної освіти та умов апробації, впровадження, експериментальної перевірки та експертизи.

Слухач вміє за допомогою викладача курсів: визначати найближчі професійні результати у сучасному підручникотворенні. Не вміє визначати окремі аспекти власного внеску у підручникотворення; визначати якості, важливі для співпраці у творчої групі, проте при веденні ділових переговорів губиться; здійснювати самооцінювання. При складанні власного плану проспекту та творчого звіту «Таким я бачу сучасний підручник з професії…» допускає незначні помилки. потребує сторонньої допомоги.


3
бал (задовільно)
1

2

3

Низький

Слухач має слабкі знання з сутності основних понять підручникотворення, професійно спрямованої моделі підручника, етики та психології ділового спілкування в авторському колективі, психологічних регуляторів особистості (сприйняття, воля, мотиви, темперамент), професійної етиці, основ підручникотворення, історичних передумов модернізації підручникотворення, естетико-психологічних критеріїв подачі навчального матеріалу, змісту, ілюстративного компоненту, блоків контролю і оцінювання тощо. Слухач не вміє самостійно визначати: аспекти власного внеску у підручникотворення; визначати якості, важливі для спілкування, проте при веденні ділових переговорів губиться; здійснювати самооцінювання. Не вміє складати власний план-проспект та творчий звіт «Таким я бачу сучасний підручник з професії…».

1-2
бали (незадовільно


РЕКОМЕНДОВАНА І ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Айсмонтас Б.Б. Теория обучения : схемы и тесты /Брюс Броневич Айсмонтас//. – М.: Изд-во «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2002. – 176 с.

2. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды / Юрий Константинович Бабанский//. – М.: Педагогика, 1989. – 558 с.

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры /Э. Берн//. – М. : Эксмоя, 2006. – 576 с.

4. Беспалько В.П. Теория учебника: Дидактический аспект [Текст] /В.П. Беспалько//. – М.: Педагогика, 1988. – 160 с.

5. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко//. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

6. Дубравська Д.М. Основи психології: [навчальний посібник] / Д.М. Дубравська//. – Львів : Світ, 2001. – 280 с.

7. Енциклопедія освіти. /Акад. пед.. наук України; головний ред. В. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

8. Жосан О.Е. Вимоги до шкільного підручника у контексті розвитку вітчизняного підручникознавства [Текст] /О. Е. Жосан// Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К.: 2010. – С. 53-61.

9. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования:  компетентностный подход: [учебное пособие] /Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк//. – М.: МПСИ, 2005. – 216 с.

10.Зимина О.В. Печатные и электронные издания в современном высшем образовании: теория, методика, практика [Електронний ресурс] / О.В. Зимина, А.И. Кириллов // Рекомендации по созданию електронного учебнка, М.: Изд-во МЭИ, 2003. Електрон. дані. Режим доступу: http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm#1

11.Маслов В.І. Основні функції системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / В.І. Маслов // Радянська школа. – 1987. – № 5. – С. 62–65.

12.Матяш Н.Ю. Підручник як засіб формування в учнів системи предметних компетенцій [Текст] /Н.Ю. Матяш// Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К.: 2011. – С. 257-262.

13.Ничкало Н. Г. Трансформація професійно-технічної освіти України: [монографія] / Н.Г. Ничкало. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 200 с.

14.Новиков А.М. Методология учебной деятельности /А.М. Новиков//. – М.: Издательство «Эгвес», 2005. – 176 с.

15.Педагогика : Большая современная энциклопедия / сост. Е.С. Рапацевич//. – Мн.: Современное слово, 2005. – 720 с.

16.Ростока М.Л. Інформаційне навчальне середовище профтехосвіти. / М.Л. Ростока// Сучасні інформаційні технології інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2012. – Вип. 30. /Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін.// – Київ-Винниця: ТОВ фірма «Планер», – 2012. С. 233 – 238.

17.Ростока М.Л. Створення електронного підручника для ПТНЗ /М.Л. Ростока // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції/ ІПТО НАПН України, Київ: 2011. – С. 262 – 264.

18. Професійна освіта: словник [навчальний посібник] /уклад. С.У. Гончаренко та ін. ; за ред. Н.Г. Ничкало//. – К. : Вища школа, 2000. – 380 с.

19. Стецкевич Л.М. Психологія : [навчальний посібник] /Л.М. Стецкевич, О.В. Тарасова//. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2009. – 180 с.

20. Трубачева С.Е. Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі [Текст] /С.Е. Трубачева// Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи; [кол. монограф.] – К.: 2004. С. 53 58.

21. Філь О.А. Технологія розвитку конкурентоздатності персоналу освітньої організації [навчально-методичний посібник] /О.А. Філь//. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 52 с.

22. Цимбалюк І. М. Загальна психологія /І.М. Цимбалюк, О.Ю. Яницька//. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

23. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник /В.Б. Шапар//. – Х.: Прапор, 2005.

З М І С Т
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА …………………………………………. 3

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ДАНІ СПЕЦКУРСУ……………… 9

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН …………………………………………………… 9

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ……………………………………10

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

УЧНІВ ……………………………………………………………………… 13
РЕКОМЕНДОВАНА І ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА …………….17


Науково-навчальне видання
М.Л. Ростока

ОСНОВИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ

ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ

(адаптована для проведення курсової підготовки з підвищення кваліфікації у закладах післядипломної педагогічної освіти)

Літературний редактор Володимир Юрженко

Дизайн обкладинки Марина Ростока

Технічний редактор Аліна Ростока_____________________________________________________________________________

Підписано до друку 28.01.2013 р. Формат 60х84/16

Ум.др.арк. – 0,8 Наклад. 300 прим.

Папір Lazer Copy Друк Дуплікатор

_____________________________________________________________________________
Видавець і виготовлювач:
Інститут професійно-технічної освіти

НАПН України,

лабораторія підручникотворення

для системи ПТО
м. Київ, Чапаєвське шосе 98

тел/факс (044) 259-45-53, 252-71-75E-mail: ipto_info@ukr.net
Надруковано на власному обладнанні


– –


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал