Програма складається з окремих розділів, кожен з яких інтегрує матеріалСкачати 310.67 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації17.02.2017
Розмір310.67 Kb.
  1   2   3

ВСТУП

Мета програми вступних випробувань для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 8.03050802 „Банківська справа” – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів, що навчалися за напрямом підготовки «Фінанси і кредит».
Характеристика
змісту
програми.
Програма вступних випробувань побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що вивчалися в рамках Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та визначають наявність у випускника здібностей виконувати функції, визначені
Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра: аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, а також умінь аналізувати наукову інформацію, розробляти рекомендації щодо впровадження результатів досліджень, нормативні документи, організовувати управління активами та пасивами банку, банківськими ризиками, вести аналіз і облік банківських операцій, підготовку банківських звітів, контроль за ефективністю діяльності банківських установ тощо.
Програма складається з окремих розділів, кожен з яких інтегрує матеріал певного функціонального спрямування та поєднує теоретичні і прикладні питання, в яких виявляються знання та вміння випускників використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за основними функціями фахівця з банківської справи. Програма вступних випробувань охоплює питання з таких нормативних фахових дисциплін: гроші і кредит, банківські операції, центральний банк і грошово-кредитна політика, аналіз банківської діяльності.

І. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІН

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Тема1. Сутність і функції грошей
Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Поява грошей як об'єктивний результат розвитку товарного виробництва та обміну. Роль держави у творенні грошей.
Сутність грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Гроші як особливий товар, особливості мінової і споживної вартості грошей як товару.
Конкретна і загально споживна вартість грошового товару, формування суперечності між ними і вирішення її в неповноцінних грошах. Суперечність між реальною і номінальною вартістю грошей і її вирішення в неповноцінних грошах. Гроші як форма суспільних відносин. Гроші як гроші і гроші як капітал. Зв'язок грошей з іншими економічними категоріями.
Форми грошей та їх еволюція. Причини та механізм еволюції форм грошей від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Причини та механізм демонетизації золота. Неповноцінні форми грошей та їх кредитна природа. Еволюція кредитних грошей від урядових (казначейських) зобов'язань до зобов'язань центрального банку. Сучасні кредитні засоби обігу. Роль держави в утвердженні кредитних зобов'язань як грошей.
Вартість грошей.
Специфічний характер вартості грошей. Купівельна спроможність як вираз вартості грошей як грошей. Вартість грошей і час. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси. Ціна грошей як капіталу: альтернативна вартість зберігання грошей та процент.
Функції грошей. Поняття функції грошей. Функція міри вартості, її сутність, сфера використання. Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості. Ціна як грошовий вираз вартості товарів. Міра вартості в умовах інфляції.
Функція засобу обігу, її сутність, сфера використання; реальність і кількісна визначеність грошей у цій функції. Гроші як засіб обігу в умовах інфляції.
Функція засобу платежу, її сутність, відмінність від функції засобу обігу, сфера використання. Вплив інфляції на гроші як засіб платежу.
Функція засобу нагромадження, її сутність, сфера використання. Вплив часу та
інфляції на функцію засобу нагромадження.
Світові гроші. Сутність світових грошей. Еволюція золота як світових грошей.
Передумови використання як світових грошей національних та колективних валют.
Взаємозв'язок функцій грошей. Дискусії щодо кількості функцій грошей.
Якісні властивості грошей. Розвиток ринку та ускладнення його вимог до якості грошей. Стабільність вартості як базова якісна характеристика грошей. Економічність, довготривалість використання, однорідність, надійність, подільність та портативність грошей.
Роль грошей у ринковій економіці. Якісний і кількісний аспекти впливу грошей на економічні й соціальні процеси. Грошове середовище як фактор впливу на матеріальні інтереси та виробничу активність економічних суб'єктів. Вплив зміни кількості грошей на основні макро- та мікроекономічні процеси. Гроші як
інструмент регулювання економіки. Зміна впливу кількісних параметрів грошей на
економіку на коротко- та довгострокових інтервалах. Еволюція ролі грошей у перехідній економіці України.
Література: 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19

Тема 2. Грошовий оборот і грошові потоки
Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Грошові платежі як елементарні складові грошового обороту. Основні суб'єкти грошового обороту.
Основні ринки, що взаємозв'язуються грошовим оборотом. Сукупний грошовий оборот як макроекономічне явище та оборот грошей на мікроекономічному рівні, їх
єдність та відмінності. Економічна основа грошового обороту. Єдність та безперервність як визначальні риси грошового обороту.
Модель сукупного грошового обороту. Оборот продуктів та доходів як основа побудови грошового обороту. Групування суб'єктів обороту в моделі. Грошові потоки та їх взаємозв'язок у моделі. Національний дохід і національний продукт як визначальні потоки грошового обороту. Потоки ін'єкцій і потоки втрат. Балансування грошового обороту.
Структура грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори грошового обороту. Сектор грошового обігу, фіскально бююджетний та кредитний сектори.
Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот: поняття, склад та фактори, що визначають зміну. Показники маси грошей, грошові агрегати, їх характеристика, грошова база, її склад.
Швидкість обігу грошей: поняття, фактори, що визначають швидкість обігу.
Вплив швидкості на масу та сталість грошей. Порядок визначення швидкості обігу грошей.
Закон кількості грошей, необхідних для обороту, його сутність, вимоги та наслідки порушення вимог.
Механізм зміни маси грошей в обороті. Первинна емісія центрального банку.
Вторинна емісія депозитних грошей комерційних банків.
Грошово-кредитний мультиплікатор, його механізм, показники мультиплікатора та чинники впливу на його рівень.
Література: 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18

Тема 3. Грошовий ринок
Сутність грошового ринку. Гроші як об'єкт купівлі-продажу. Суб'єкти та
інструменти грошового ринку. Особливості прояву на грошовому ринку основних ринкових ознак — попиту, пропозиції, ціни.
Інституційна модель грошового ринку. Сектори прямого і опосередкованого фінансування. Потоки та суб'єкти в обох секторах грошового ринку. Банки і небанківські фінансово-кредитні структури як фінансові посередники грошового ринку.
Структура грошового ринку. Критерії класифікації. Ринок грошей і ринок капіталів. Ринок цінних паперів та валютний ринок як складові грошового ринку.
Попит на гроші. Суть та форми прояву попиту на гроші. Фактори, що визначають зміну попиту на гроші.
Пропозиція грошей. Суть та механізм формування пропозиції грошей. Фактори, що визначають зміну пропозиції грошей»

Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент.
Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку.
Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку. Заощадження населення як
єдине джерело і верхня межа чистих інвестицій. Вплив процентної ставки на заощадження та інвестиції. Вплив бюджетного дефіциту на балансування заощаджень та
інвестицій
Література: 1, 2, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19
Тема 4. Грошові системи
Сутність грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи.
Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого й кредитного обігу.
Створення і розвиток грошової системи України. Необхідність створення грошової системи України. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні.
Державне регулювання грошового обороту як головне призначення грошової системи. Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери.
Методи регулюванняметоди прямого впливу і методи опосередкованого впливу.
Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного регулювання економіки. Емісійний дохід і монетизація бюджетного дефіциту.
Грошово-кредитна політика центрального банку — сутність, типи, стратегічні цілі, проміжні та тактичні завдання. Інструменти грошово-кредитного регулювання.
Проблема монетизації ВВП в Україні.
Література: 1, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19

Тема 5. Інфляція та грошові реформи
Сутність, форми прояву та закономірності розвитку інфляції.
Причини інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат.
Економічні та соціальні наслідки інфляції. Вплив інфляції на інвестиції та розвиток виробництва. Інфляція та економічний цикл.
Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна політика.
Особливості інфляції в Україні в перехідний період.
Сутність грошових реформ. Види грошових реформ та способи їх класифікації.
Особливості проведення грошової реформи в Україні. Багатофакторність, багатоцільове спрямування та довготривалість грошової реформи в Україні.
Порядок випуску гривні в оборот у вересні 1996р.
Література: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19

Тема 6. Валютний ринок та валютні системи
Сутність валюти, призначення та сфера використання. Види валют: національні, іноземні, колективні, конвертовані, неконвертовані. Чинники та значення конвертованості валюти. Особливості валютних відносин.
Валютний ринок: сутність, об'єкти та суб'єкти, .ціна, інфраструктура. Чинники впливу на кон'юнктуру валютного ринку. Характеристика основних операцій на валютному ринку.

Валютний курс: сутність, основи формування та чинники впливу. Види валютних курсів. Регулювання валютних курсів. Розвиток режиму валютного курсу в Україні.
Валютні системи та валютна політика. Поняття, призначення та елементи національної валютної системи. Валютне регулювання та валютна політика: курсова, облікова, інтервенційна. Особливості формування валютної системи
України. Органи валютного регулювання.
Платіжний баланс та золотовалютні резерви. Сутність, побудова, призначення та використання платіжного балансу. Сутність, призначення та використання золотовалютних резервів.
Світова та міжнародні валютні системи. Поняття світової валютної системи, її елементи та етапи розвитку, Бреттон-Вудська та Ямайська світові валютні системи.
Поняття міжнародної валютної системи. Формування Європейської валютної системи, трансформація її в Європейський валютний союз зі спільною валютою та
єдиним центральним банком.
Міжнародні ринки грошей та капіталів: сутність, призначення, інструменти.
Основні світові центри ринків грошей та капіталів. Євроринок, його призначення та види.
Література: 1, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 19

Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика
Загальна характеристика формування пропозиції грошей та структури грошової бази. Сутність пропозиції грошей економічні наслідки її зростання та необхідність управління пропозицією грошей центральним банком. Загальна модель формування пропозиції грошей та її побудова.
Формування центральним банком грошової бази. Поняття грошової бази та її місце у формуванні пропозиції грошей та механізм впливу на неї центрального банку. Активи НБУ та пасиви НБУ.
Грошово-кредитний мультиплікатор та вплив центрального і комерційних банків на його рівень. Сутність та механізм грошово-кредитного мультиплікатора.
Поняття простого мультиплікатора депозитів. Вплив поведінки банків на мультиплікатор
Вплив уряду та державного бюджету на пропозицію грошей
Узагальнення процесу формування пропозиції грошей та роль грошово- кредитної політики
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19

Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці
Поняття ролі грошей, її відмінність від функцій грошей, залежність від рівня розвитку товарного виробництва та ринку. Бартерна та монетарна форми організації економічних відносин.
Передавальні механізми впливу грошей на реальну економіку грошовий, кредитний, балансовий, їх зв'язок та ефективність.
Якісний та кількісний асректи впливу грошей на економічні й соціальні процеси. Грошове середовище як фактор впливу на матеріальні інтереси та виробничу активність економічних суб’єктів.

Вплив зміни кількості грошей на основні макро- та мікроекономічні процеси.
Гроші як інструмент регулювання економіки. Моделі впливу пропозиції грошей на економіку в довгостроковому періоді. Дискусії про роль грошей та практика регулювання пропозиції грошей
Література: 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19
Тема 9. Теорія грошей
Абстрактний та прикладний (монетаристський) напрямок в теорії грошей.
Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Економічні причини появи кількісного підходу до вивчення ролі грошей. Еволюція постулатів кількісної теорії. Номіналістичне трактування сутності грошей послідовниками кількісної теорії. Кількісний фактор у працях А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса.
«Трансакційний» варіант кількісної теорії І. Фішера.
Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. «Кон'юнктурний варіант» теорії грошей М. Туган-Барановського. «Кембриджська версія» кількісної теорії.
Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. Зміна акцентів в оцінці ролі держави в економічному регулюванні та механізм впливу на економіку.
«Передатний механізм» у трактуванні Кейнса. Неминучість інфляційних наслідків реалізації кейнсіанських концепцій.
Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії.
Відмінності монетаристських трактувань ролі держави в регулюванні економіки.
Вклад М. Фрідмена в розроблення монетарної політики на основі неокласичного варіанта кількісної теорії.
Зближення монетаристів та неокейнсіанських у їх рекомендаціях щодо грошово-кредитної політики в сучасних умовах. Кейнсіансько-неокласичний синтез.
Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій.
Література: 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19
Тема 10. Сутність і функції кредиту
Необхідність кредиту. загальні передумови формування кредитних відносин.
Економічні чинники розвитку кредиту та особливості прояву їх у різних галузях народного господарства.
Сутність кредиту. Кредит як форма руху вартості на основі повернення.
Еволюція кредиту в міру розвитку суспільного виробництва. Кредит як форма суспільних відносин. Об’єкти і суб’єкти кредиту. Позичковий капітал та кредит.
Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями. Теоретичні концепції кредиту.
Стадії та закономірності руху кредиту. Кругооборот капіталу і виокремлення стадій руху кредиту. Закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях.
Принципи кредитування.
Функції кредиту, їх сутність та призначення.
Література: 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Тема 11. Форми, види і роль кредиту

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, переваги та недоліки кожної з форм. Види кредиту, критерії їх класифікації.
Характеристика окремих видів кредиту: банківського, державного, комерційного, міжнародного, споживчого. Банківський кредит як переважний вид кредиту.
Економічні межі кредиту. Поняття меж кредиту, причини та наслідки їх порушення. Кредитні відносини та інфляція. Взаємозв’язок кредиту і грошей.
Роль кредиту. Еволюція ролі кредиту. Основні напрями прояву ролі кредиту в ринковій економіці.
Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідній економіці. Відновлення комерційного кредиту та фактори, що гальмують його розвиток. Труднощі розвитку банківського кредиту. Перспективи розвитку кредиту в Україні.
Література: 1, 2, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19
Тема 12. Теоретичні засади процента
Сутність, види та вимірники процента. Поняття процента та процентної ставки. Види процента залежно від виду позичкових інструментів. Основні вимірники процента: поточна ліквідність, дохід на момент погашення, поточний дохід, дисконтний дохід, норма віддачі, номінальна та реальна процентна ставка.
Поведінка ринкових процентних ставок. Попит та пропозиція на ринку боргових інструментів і ринку позичкових коштів та їх рівновага як основа коливань процентних ставок та ціни облігацій.
Ризикова та строкова структура процентних ставок. Ризики та строковість як чинники впливу на індивідуальні процентні ставки. Види ризиків, які впливають на процентні ставки ризик невикористання зобов’язань, ризик ліквідності, вартість
інформації, оподаткування .
Функції та роль процента. Стимулююча, розподільна та функція збереження позичкового капіталу.
Процент у банківській діяльності. Види банківського процента. Процентна маржа та її роль у формуванні прибутків банків.
Література:_4,_5,_6,_7,_8,_9,_10,_13,_14,_16,_18,_19__Тема_13._Фінансове_посередництво_грошового_ринку'>Література: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19
Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку
Сутність, призначення та види фінансового посередництва. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Сутність та функції банків.
Банківська система. Поняття банківської системи, її цілі та функції.
Специфічні риси банківської системи. Принципи побудови банківської системи.
Особливості побудови банківської системи в Україні.
Небанківські фінансово-кредитні установи. Схожість та відмінність їх діяльності і діяльності банків. Види та характеристика основних видів небанківських фінансово-кредитних установ: страхових компаній, пенсійних фондів, інвестиційних фондів та ін.
Література: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19

Тема 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків
Поняття комерційного банку, призначення, класифікація та види комерційних
банків.
Походження та розвиток комерційних банків. Еволюція банків від приватних кредиторів до багатофункціональних посередників на грошовому ринку. Банки в умовах капіталізму. Роль банків у сучасних ринкових економіках.
Основи організації та специфіка діяльності комерційних банків. Порядок створення банку, його реєстрація та ліцензування діяльності. Організаційні структури та функціональні особливості окремих видів банків.
Пасивні операції комерційних банків. Формування власного капіталу банку.
Залучення і запозичення коштів.
Активні операції комерційних банків. Кредитні операції. Інвестиційні операції.
Банківські послуги. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Інші види банківських послуг.
Стабільність банків і механізм її забезпечення. Поняття банківської стабільності та її значення. Показники стабільності та економічні нормативи, що її забезпечують.
Страхування банківських депозитів. Створення резервів для покриття ризиків.
Ліквідність банків.
Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні.
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19

Тема 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління
Призначення, статус та основи організації центрального банку. Незалежний статус центрального банку, його значення та форми реалізації.
Операції центрального банку. Характеристика емісійної операції, операцій банку банків, банківського регулювання та нагляду фінансового агента уряду, провідника монетарної політики.
Походження та розвиток центральних банків. Чинники, що зумовили появу центральних банків. Особливості розвитку центральних банків Англії, США.
Створення Європейської системи центральних банків.
Становлення центрального банку в Україні. Його структура, статус та органи управління.
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19

Тема 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з
Україною
Міжнародний валютний фонд. Організація та функціональне призначення МВФ.
Напрямки співпраці МВФ з країнами колишнього СРСР, у тому числі з Україною.
Група Світового банку. Основи організації, структура та призначення Світового банку. Форми співпраці структур Світового банку з Україною. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові
інституції.
Створення та призначення
Чорноморського банку торгівлі та розвитку.
Європейський банк реконструкції та розвитку. Порядок створення, призначення і функції ЄБРР. Напрямки співробітництва з Україною.
Банк міжнародних розрахунків. Необхідність та порядок створення БМР. Функції банку. Роль БМР у розвитку міжнародного співробітництва у валютно-кредитній сфері.
Література: 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Україна. Закон. Про банки і банківську діяльність: від 07.12.2000р. № 2121-ІІІ //
Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2002 – №7 (зміни і доповнення). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
2. Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 05.04.2001 року №2374 – ІІІ //
Офіційний вісник України/ - 2001. - № 17.
3. Україна. Закон. Про Національний банк України: від 20.05.1999р. № 679-ХІV //
Офіційний вісник України. – 1999 – №24. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
4. Україна. Закон. Про акціонерні товариства: від 17 вересня 2008 р. № 514 // Голос
України. – 2008. – 5 листопада. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
5. Україна. Закон. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
6. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.
Затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004р. №22. // Вісник НБУ. -
2004.- №5 (додаток).
7. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями : затв. Постановою Правління НБУ від 25.01.2012р. № 23 // Офіційний вісник
України. – 2012. - № 16. – с. 192.
8. Вовчак О.Д. Гроші та кредит : навч. посібник / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р.
Костак. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 424с.
9. Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа: підручник / О.Д. Вовчак, Н.М.
Рущишин, Т.Я. Андрейків. – К., 2008. – 564 с.
10. Гальчинський А.С. Теорія грошей: підручник / А.С. Гальчинський. – К.: Основи,
2001. – 86 с.
11. Гроші та кредит : Підручник / За ред. Реверчука С.К. – К. : Знання, 2011. – 382 с.
12. Гроші та кредит: навчальний посібник / за ред. М. І. Крупки. – Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 408 с.
13. Гроші та кредит: підручник / М.І.Савлук, [А.М.Мороз, І.М. Лазепенко та ін.]; за заг ред. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2008 . – 744 с.
14. Івасів Б.С. Гроші і кредит : підручник / Б.С. Івасів. – 2-е вид. із змін. і допов. – Т.
: Карт-бланш, 2008. – 528 с.
15. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: навчальний посібник / Д.І.
Коваленко – К.: ЦУЛ, 2011. – 352 с.
16. Колотуха С.М. Гроші та кредит : Навч. посібник / С. М. Колотуха, С. А. Власюк.
– К. : Знання, 2012. – 495 с.
17. Кузнецов О. Аналіз деяких питань реформування МВФ / О. Кузнецов //
Банківська справа. – 2010. – № 4. – С. 30–39.
18. Михайловська І.М. Гроші і кредит: навч. посіб. Рекомендовано МОН / І.М.
Михайловська, К.М. Ларіонова. – Львів: Новий Світ, 2006. – 432 с.
19. Щетинін А.І. Гроші та кредит: підручник / А.І. Щетинін – вид.4-те, пер. і доп. –
К.: ЦУЛ, 2010. – 440с.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал