Програма розвитку школиСкачати 153.8 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір153.8 Kb.
ТипПрограма

Програма розвитку школи.

Здійснення дослідно-експериментальної роботи
Розбудова незалежної держави, формування національної економіки на засадах ринкової економічної моделі, діяльність України на міжнародній арені як рівноправного суб'єкта міжнародних відносин - надзвичайно складний процес.

Трансформація різних сторін суспільного життя, у тісному взаємозв'язку з перебудовою в різних сферах потребує модернізації освіти, бо існуючий зміст загальної середньої освіти не у повній мірі відповідає соціальному замовленню сучасного українського суспільства, яке реально живе в умовах ринкової економіки. Наразі соціум потребує нового, адекватного сучасному етапу розвитку рівня та якості освіти, яка б сприяла формуванню у школярів творчого мислення та соціальної усталеності, моральності та гуманності, підприємливості, практичних здібностей. Усе це складає основу соціального замовлення суспільства сучасній школі.

Школа є складовою комплексної системи освіти як соціокультурного феномена суспільства та втілює гуманістичну тріаду сучасної філософії освіти: людина - освіта - соціум, де базовими компонентами в реформуванні освіти є гуманізація та демократизація. Освітній процес у навчальному закладі потрібно розглядати у двомірному ракурсі: як соціальний інститут і як один із секторів ринку освітніх послуг. Тому актуальною потребою освітньої діяльності навчального закладу стає орієнтація соціальної інтеграції випускників у соціум, ринкову економіку країни, що забезпечує розвиток конкурентних переваг і ключових компетенцій кожної особистості та відповідає вимогам соціуму і потребам регіону.

В основі концепції програми розвитку школи лежить ідея впровадження принципово нового підходу до кінцевого продукту освітньої діяльності - випускника. Школярі як специфічна соціальна група по-особливому інтегрується в суспільство. Вони більшою мірою, ніж інші верстви населення, сприйнятливі до нових умов та трансформації суспільства. Разом з цим випускникам шкіл бракує досвіду професійної соціалізації через те, що вони щойно вийшли на ринок праці, вступають у трудове життя з орієнтацією не на виробничий досвід, який у них відсутній, а на установки, засвоєні в процесі навчання й виховання. Тому формуються нові принципи розвитку закладу освіти, а саме:Принцип здорового способу життя як умову забезпечення та зміцнення психічного та фізичного здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу. Система шкільної освіти повинна стати основою формування культури здорового способу життя людини, запровадження системи заходів її екологічної та особистої безпеки, здійснення постійного контролю за станом здоров'я дітей, організації ефективних профілактичних заходів щодо захисту здоров'я дітей від негативних впливів довкілля.

Принцип партнерства як основу створення партнерських стосунків між педагогами, учнями, батьками, що дасть змогу забезпечити дієву систему взаємної відповідальності за виховання дітей, збереження їх фізичного, психічного, духовного здоров'я, підготовки до успішної реалізації життєвих планів.

Принцип формування екологічної культури та етики як один з пріоритетних напрямків освіти для сталого розвитку. Екологічне виховання покликане забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати розуміння, що природа – це першооснова існування людини, а людина – частина природи, виховати свідоме добре ставлення до неї, почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність, розвивати творчу активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища, виховувати любов до рідної природи.

Фундамент екологічної культури закладається в дитинстві, де першочергова роль належить сім’ї. Проте особливе місце у формуванні екологічного світогляду, культури, свідомості відводиться саме загальноосвітній школі в зв’язку з тим, що екологічна освіта і виховання тут реалізуються безперервно й послідовно, комплексно на міжпредметній основі. Тому ефективним засобом формування екологічної культури є екологізація шкільної освіти, яка передбачає включення екологічних аспектів, які пов’язані з основним матеріалом, який входить до складу практично всіх навчальних дисциплін.

Пріоритетом загальної середньої екологічної освіти й виховання є особистісна орієнтація, що передбачає створення таких умов, за яких природа стає особистісною цінністю для кожного школяра.

Чому дана тема, а саме екологічне виховання в школі, так важливо? Нами проведена не мала робота в цьому напрямку.

Еколого-натуралістична робота в школі проводилася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Національної програми виховання «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Завдання екологічного виховання: • нагромадження екологічних знань;

 • виховання любові до природи, бажання примножувати і берегти її;

 • формування вмінь і навичок діяльності в природі.

Розв’язання цих завдань можливе безпосередньо на уроках природознавства та в позаурочний час. Тому вчитель має чітко визначати місце, призначення та перспективу кожного уроку, його зв’язок з іншими уроками курсу «Я і Україна». Організовуючи процес вивчення навколишнього середовища – світу природи і людини, педагоги добирають методи і форми, які стимулюватимуть навчальну діяльність, робитимуть її творчою, бажаною і цікавою для кожної дитини.

Інструментом для залучення учнів до пізнавальне діяльності є завдання-запитання, вправи, проекти, ігри, вікторини, творчі завдання, загадки екологічного змісту. Значну роль в екологічній освіті школярів відіграють і позакласні заняття: екскурсії, КВК, свята на екологічну тематику.

Екологічна освіта й виховання здійснюється, як відомо, на міжпредметній основі. Провідна роль тут належить таким навчальним предметам, як «Природознавство» та «Читання» у початковій школі, «Природознавство», «Біологія», «Екологія» в основній та старшій школі. Зміст чинних програм дає змогу сформувати у дітей елементарні природничі та природоохоронні уявлення й поняття, виробити окремі природоохоронні уміння і навички, розкрити взаємозв’язки між неживою та живою природою, природою і людиною.

Велика роль у системі екологічного виховання належить урокам. Як відомо, істина має бути пережита, а не викладена. На уроках учні не лише опановують основи екологічних знань, а вчаться розв’язувати практичні завдання.

Вчителі природничих наук активно впроваджують у свою діяльність метод проектів, який передбачає індивідуальне або групове розв’язання тієї чи іншої проблеми шляхом самостійних дій учнів з обов’язковим викладенням (презентацією) отриманих результатів. Тож практикуються уроки-проекти «Ноосфера», «Альтернативне сільське господарство», «Екологічна криза», «Проблема оптимального землекористування», «Антропогенні зміни ландшафтів», « Основні причини деградації природних компонентів» та інші. Метод проектів дає змогу перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання, сприяє набуттю учнями навичок дослідницької діяльності.

Організація виховного процесу в позакласній роботі є частиною діяльності вчителів екології та біології. Завдання позакласної роботи – закріплення, збагачення та поглиблення знань набутих у процесі вивчення певної теми чи розділу, а також застосування їх на практиці, розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти, формування інтересів до вивчення природи. Позакласна робота з екології дає можливість розвивати індивідуальні інтереси учнів, формувати стійкі потреби самостійно пізнавати, охороняти і примножувати навколишню природу.

В позакласній роботі використовуються різноманітні форми й види екологічного виховання школярів. Позакласні заняття проходять у формі тематичних годин, круглих столів, усних журналів, дискусійних клубів. Популярними серед учнів є екологічні ігри, вікторини, аукціони, усні журнали, естафети тощо. Вони активізують мислення, дають можливість перевірити знання про життя природи, зацікавлюють учнів, спонукають їх пильніше вдивлятися в навколишній світ. Найбільш поширеною є масова форма роботи, яка дає можливість охопити екологічним вихованням якомога більшу кількість учнів. З цією метою в школі проводяться екологічні акції, операції, ігри, казки, суди, мітинги, естафети, вечори, марафони, тренінги, екскурсії, походи, тижні, місячники, екодекадники, виступи екологічних агітбригад, тощо.

Щорічно у школі проводиться тиждень екології.

Під час тижня екології організовуються:


 • Акція «Посади дерево»;

 • лінійка «Екологічна хвиля»;

 • виставка літератури на екологічну тематику;

 • конкурс малюнків і плакатів «Моя Земля у майбутньому»;

 • конкурс творів, фотографій, кросвордів з теми «Екологічні проблеми своєї місцевості»;

 • конкурс заборонних і попереджувальних знаків на екологічну тематику;

 • конкурс предметних тематичних газет на екологічну тематику;

 • екологічна вікторина для учнів початкових класів;

 • ток-шоу «Наше село»;

 • екотренінги;

 • перегляд презентацій і фільмів «Знай. Люби. Бережи»;

 • екскурсії до парку, по екологічній стежці тощо.

Особливе місце в екологічному вихованні учнів посідає гурткова робота. Діяльність екологічних гуртків в школі враховує те, що екологічні проблеми будь-якого регіону не можуть бути розв'язані без екологічної освіти і виховання, які покликані допомогти зрозуміти ці проблеми, для правильного керування ними. В школі діють такі гуртки: «Юні знавці лікарських рослин» для учнів 6 – 9 класів (керівник Маруніч О.М), «Юні друзі природи» для учнів 5 - 8 класів (керівник Ганнич Т.Г.), «Ентомолог» для учнів 7-8 класів (керівник Мирний В.П.), «Еколог» для учнів 9-11 класів (керівник Шевченко В.Ф.). Гурткова робота забезпечує екологічне виховання, навчання, формування відповідального ставлення до природи і готовності до активних дій щодо її охорони; вироблення вміння доглядати за об’єктами живої природи та досягається розуміння учнями практичного значення природоохоронних знань. На заняттях гуртків в учнів формується розуміння взаємозв’язку природних явищ, виробляється вміння вести фенологічні спостереження, виховується екологічно грамотна поведінка в природі. Учні засвоюють знання про типових представників рослинного і тваринного світу рідного краю.

У зимовий період гуртківці виготовляють годівниці та підгодовують птахів; спостерігають за птахами, які найбільше поїдають їжу і яким найбільше потрібна підгодівля взимку; вчаться впізнавати птахів за кольором, розмірами, голосами, розпізнавати сліди тварин і птахів на снігу; малюють зимові пейзажі із тваринами й птахами. У весняний період виготовляють шпаківні, синичники, дятле ниці; спостерігають за прильотом птахів; розпізнають їх за зовнішнім виглядом, голосами; визначають період парування, гніздування, виводу пташенят, годування й покидання гнізд. Проводять фотовиставки «Тваринний світ нашого краю»; конкурс малюнків про життя тварин. На основі досліджень пишуть реферати  «Життя лісових мурашок», «Перелітні птахи нашої місцевості». Досліджують вплив людини на тваринний і рослинний світ; абіотичних, біотичних і антропогенних факторів на біоценози, життя біоценозів, саморегуляцію; взаємозв'язки в біоценозах. Проводять велику дослідницьку роботу по виявленню червонокнижних видів своєї місцевості, рідкісних рослинних угруповань; з вивчення флори і фауни водойм; розчищають і впорядковують джерела та малі річки; заліснюють прибережну зону з метою укріплення берегів та збереження генофонду місцевої флори. На основі дослідження розробляють рекомендації щодо правил поведінки в природі, пишуть наукові та конкурсні роботи.

Кожного року гуртківці стають переможцями обласних та республіканських етапів масових природо-натуралістичних заходів. Щорічними в нашій школі стали такі масові заходи:


 • Всеукраїнська акція «Птах року»,

 • трудова акція «Плекаємо сад»,

 • трудова акція «Парад квітів біля школи»,

 • трудова акція «Дослідницький марафон»,

 • Всеукраїнський конкурс школярів та учнівської молоді «Вчимося за повідувати»,

 • Всеукраїнська акція «Ліси для нащадків»,

 • Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл».

У 2015-2016 н.р. члени гуртка «Еколог» (керівник учитель екології Шевченко В.Ф.) визнані переможцями обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад» та «Парад квітів біля школи» і нагороджені дипломами Управління освіти і науки облдержадміністрації, стали переможцем обласного та республі-канського етапів Всеукраїнського конкурсу школярів та учнівської молоді «Вчимося заповідувати». Члени гуртка «Природолюби» (керівник учитель біології Ганнич Т.Г.) одержали перемогу в обласному та республіканському етапах трудової акції «Дослідницький марафон».

Серед масових натуралістичних заходів, в яких щорічно беруть участь учні Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів є еколого-натуралістичний похід «Біощит», метою якого є залучення учнів до роботи з дослідження та впровадження в практику біологічних методів захисту лісу, саду та сільськогосподарських культур від шкідників в Україні. У рамках цього походу учні нашої школи щорічно проводять операцію «Мурашка». За результатами цьогорічної акції члени гуртка «Ентомолог» зайняли трете місце в республіканському етапі конкурсу і нагороджені грамотою Національного еколого-натуралістичного центру за високий рівень дослідницької роботи та кращі показники проведеної природоохоронної діяльності в ході еколого-натуралістичного походу «Біощит»: по операції «Мурашка». За формування в учнів дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища, природоохоронно-пропагандистську діяльність та високий професіоналізм керівника гуртка Мирного В.П. нагороджено подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

У межах акцій та кампаній проводяться операції «Жива вода», «Дерево», «Первоцвіт», «Зелена аптека», «Лелека», «Червона калина», «Повітря» та ін.

Значну увагу приділяє індивідуальній роботі з учнями. Одним з пріоритетних напрямків є пошук обдарованих дітей, які залучаються до написання робіт для Малої Академії наук. Кожного року представники школи захищають свої творчі роботи в області. Учениця 11 класу отримала диплом ІІІ ступеня за захист роботи «Рідкісні види судинних рослин північно-західної частини Борзнянського району» на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України секція «Зоологія, ботаніка».

До нових форм і методів екологічного виховання належить організація мережі екологічних стежок. В Кинашівський ЗОШ функціонує екологічна стежка «В краю джерел». Маршрут екологічної стежки має 13 зупинок, пролягає територією Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та села Кинашівка. Довжина стежки 1,5 км. Вона включає такі зупинки: «Шкільний барвограй», «Подих минувшини», «Майстерня флори», «Березова алея», «Зелені атланти», «Ніхто не забутий…», «Річка Борзна», «Стародавні дерева», «Джерело Михайлівське», «Пашкуденкова тополя», «Капличка», «Шкільницй сад», «Сільський парк».

Вихованці гуртків проводять активну пропаганду охорони навколишнього середовища серед ровесників, молодших та старших школярів, місцевого населення. Випускають буклети та газети на природоохоронну тематику, роблять презентації, оформляють стенди.

Але ще більше цікавої проектної роботи чекає нас попереду.

Педагогічний колектив розробив довготривалий проект розвитку школи, розрахований на 2015 -2019 роки. У ньому школа виступає центром формування еколого-збалансованої поведінки. Це одна з головних моделей шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку, яка охоплює саме екологічний напрямок як основу випереджаючої освіти.

Метою даного проекту є:


 • створити систему екологічного навчання і виховання в школі;

 • виховувати еколого свідому особистість через організацію цікавої екологічної роботи з учнями;

 • розвивати еколого-орієнтований напрямок експериментальної діяльності;

 • формувати екологічну компетентність, еколого-збалансовану споживчу культуру;

 • допомогти новому підростаючому поколінню в усвідомленні себе частинкою системи Природа – Суспільство – Людина.

Для реалізації поставленої мети потрібно виконати завдання:

 • дослідити та систематизувати інформацію про екологічні проблеми;

 • навчити берегти та захищати здоров’я кожного учня від негативного впливу науково-технічного прогресу;

 • активізувати моральні якості учнів по відношенню до проблем навколишнього середовища;

 • формувати у школі взаємовідносини, які б забезпечували перевагу до особистості дитини (на рівні «учитель – учень», «учень – учень», «учитель – учитель», «учень – батьки», «учитель – батьки»);

 • формувати новий природоохоронний менталітет української нації.

Учасниками проекту є учнівський, батьківський та учительський колективи Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, мешканці мікрорайону села Кинашівка.

Напрямки роботи: • науково-дослідницька робота;

 • агітаційно-просвітницька, інформаційно-комунікаційна, природо-охоронна діяльність;

 • виховна робота;

 • проектування та моделювання.

Система екологічної освіти охоплює:

 • отримання екологічних знань через уроки біології, хімії, екології; заняття спецкурсів, факультативів; екскурсії в природу, до краєзнавчих музеїв;

 • використання екологічних знань через участь у семінарах, в екологічних різнорівневих конкурсах, написання рефератів, робіт учнів-учасників МАН;

 • практичне застосування через озеленення приміщень школи, шкільного подвір’я; роботу на навчально-дослідних ділянках; участь у екологічних акціях району, області, України.

Програма розвитку Школи – центру еколого-збалансованої поведінки учасників навчально-виховного процесу ділиться на ІУ етапи:

І етап – підготовчий – січень – червень 2016 року

ІІ етап – діагностико-концептуальний – вересень 2016 – червень 2017 року

ІІІ етап – практичний – вересень 2017 – червень 2019 року

ІУ етап – узагальнюючий вересень – грудень 2019 року.

Практична частина реалізації даного довготривалого проекту складається з міні-проектів: 1. Міні-проект «Держстандарт», метою якого є створення умов для здобуття учнями загальної середньої освіти на рівні державних стандартів; розвиток активності, самостійності, творчих можливостей кожного школяра; оволодіння системою ключових компетентностей.

 2. Міні-проект «Екологічна культура та етика», метою якого є різнобічна підготовка учнів, здатних визначати, розуміти й оптимально вирішувати екологічні та соціально-економічні проблеми регіону; формування екологічної культури, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтується на ставленні до природи як до унікальної цінності; створення екологічно чистого навчального середовища для школярів, показником якого стане ступінь впливу навчального середовища на здоров’я учнів (фізичне, психічне, соціальне, духовне).

 3. Міні-проект «Обдарована дитина», який має за мету об’єднання зусиль учасників навчально-виховного процесу, батьків, ради закладу у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих учнів школи.

 4. Міні-проект «Здорово жити здорово», метою якого є формування та розвиток культури здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

 5. Міні-проект «Громадянин-патріот», метою якого є виховати у дітей та учнівської молоді громадянськості, патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, готовності до активного прояву в різних сферах життя суспільства; формувати повагу до України, високий рівень національної, правової свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту України.

Реалізація програми - проекту проходить на базі постійного вдосконалення її концептуальної та методологічної основи. Реалізація Проекту - це динамічний процес народження нових ідей і практичних справ, результат взаємодії науки і практики, вдосконалення процесу освіти у навчальному закладі відповідно до тенденцій розвитку освіти в Україні та світі.

І як підсумок роботи Кинашівської ЗОШ – створення компетентнісної моделі випускника школи, особистості, яка

Навчиться жити: • Вести здоровий спосіб життя

 • Протистояти злу і насильству

 • Завжди відповідати за свої вчинки

Навчиться жити разом:

 • Співпереживати, розуміти, приймати інших

 • Толерантності, демократичності, гуманізму

 • Бути громадянином, патріотом

Навчиться працювати й заробляти

 • Бути працьовитим, успішним, конкурентоспроможним

 • Не боятися труднощів, добиватися поставленої мети

Заступник директораз навчально-виховної роботи Т.А.Стороженко

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал