Програма рівних можливостей проон інститут соціології нан україни Центр соціальних експертизPdf просмотр
Сторінка27/27
Дата конвертації16.12.2016
Розмір5.45 Kb.
ТипПрограма
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
РЕКОМЕНДАЦІЇ

Таблиця 1
Кількість шлюбів та розлучень, зареєстрованих
в Україні (1985–2005 роки)
Роки
Загальна
кількість
шлюбів
(тис.)
Шлюбів
на 1000
жителів
Загальна
кількість
розлучень
(тис.)
Розлучень
на 1000
жителів
1985 489,9 9,6 183,4 3,6 1990 482,8 9,3 192,8 3,7 1995 431,7 8,4 198,3 3,8 2000 274,5 5,6 197,3 4,0 2001 309,6 6,4 181,3 3,7 2002 317,2 6,6 183,5 3,8 2003 371,0 7,8 177,2 3,7 2004 278,2 5,9 173,2 3,6 2005 332,1 7,1 183,5 Джерело Державний Комітет статистики України. Статистичний щорічник України за 2004 рік. – К Консультант, 2005. – С. 375, а також дані Державного комітету статистики України, 2006 р. (неопубл.).
Таблиця 2
Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, зареєс-
трованого в Україні, за дошлюбним станом,
Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, зареєс-
Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, зареєс-
(1985–2004 роки, (тис. осіб)
Жінки
Чоловіки
Усьо-
го
У тому числі:
Усьо-
го
У тому числі:
Нік
оли не
пере
був
али
у ш
любі
Вд
ови
Роз
лу
чені
Нік
оли не
пере
був
али
у ш
любі
Вдівці
Роз
лу
чені
1985 489,9 489,9 378,5 378,5 19,2 19,2 92,2 92,2 489,9 489,9 374,4 374,4 16,0 16,0 99,5 99,5 1990 482,8 482,8 372,8 372,8 17,7 17,7 92,0 92,0 482,8 482,8 364,6 364,6 14,3 14,3 103,7 103,7 1995 431,7 431,7 328,1 328,1 13,7 13,7 90,0 90,0 431,7 431,7 322,1 322,1 11,0 11,0 98,6 98,6 2000 274,5 274,5 204,3 204,3 10,2 10,2 60,0 60,0 274,5 274,5 201,1 201,1 7,9 7,9 65,5 65,5 2001 309,6 309,6 232,0 232,0 10,9 10,9 66,7 66,7 309,6 309,6 228,6 228,6 8,2 8,2 72,8 72,8 2002 317,2 317,2 240,1 240,1 10,7 10,7 66,4 66,4 317,2 317,2 236,4 236,4 7,7 7,7 73,2 73,2 2003 371,0 371,0 283,5 283,5 11,8 11,8 75,7 75,7 371,0 371,0 278,7 278,7 8,5 8,5 83,7 83,7 2004 278,2 278,2 210,7 210,7 9,5 9,5 58,0 58,0 278,2 278,2 207,1 207,1 7,1 7,1 64,0 Джерело Державний комітет статистики України. Статистичний щорічник України за 2004 рік. – К Консультант, 2005. – С. 375.
Таблиця 3
Розподіл домогосподарств (%) залежно відвіку
та статі особи, яка очолює домогосподарство
Розподіл домогосподарств (%) залежно відвіку
Розподіл домогосподарств (%) залежно відвіку
(голови домогосподарства)
Вікові
категорії
Усі домо госпо-
дарства
У тому числі проживають
у міських
поселеннях
у сільській
місцевості
2005 р.
2005 р. 2006 р.
2006 р. 2005 р.
2005 р. 2006 р.
2006 р. 2005 р.
2005 р. 2006 р.
2006 р.
Жінка віком
18-29 років років 4,0 6,0 4,9 1,7 Жінка віком
30-54 років років 20,4 20,7 22,9 14,7 Жінка віком 55 років і більше років і більше 26,3 22,8 24,7 30,3 Чоловік віком
18-29 років років 3,7 6,0 4,2 3,1 Чоловік віком
30-59 років років 31,5 31,5 31,1 31,8 Чоловік віком
60 років і більше 14,1 13,0 12,2 18,4 Джерело Дані Державного комітету статистики України, 2006
(неопубл.).
Таблиця 4
Загальні коефіцієнти шлюбності та
розлучуваності, а також розподіл
домогосподарств, у складі яких є діти, котрі не
мають одного чи обох батьків, за регіонами
України у 2006 році
Регіони
України
Заг
альний к
ое
фіцієн
т ш
любнос
ті (на
1000 осіб)
Заг
альний к
ое
фіцієн
т
роз
лу
чув
анос
ті (на 1000 осіб)
Домогоспо-
дарства, у
складі яких
є діти, котрі
не мають од-
ного чи обох
батьків
Розподіл
домогоспо-
дарств за кіль-
кістю дітей у
їхньому складі
Кількіс
ть (т
ис.)
%*
О
дна ди
тина
Дві ди
тини
Три ди
тини
Україна
7,1 3,9 1371,2 20,9 73,2 20,4 Автономна Республіка
Крим
Крим
Крим
6,9 4,0 75,9 28,1 66,3 26,4 Вінницька 3,8 42,1 18,1 63,9 23,6 Волинська 3,0 15,5 9,3 68,8 17,0 Дніпропетровська ровська ровська
7,4 4,6 138,6 29,8 68,3 22,4 Донецька 4,2 177,7 29,1 80,1 14,2 Житомирська 3,8 29,3 15,5 63,8 25,7 Закарпатська 2,3 7,5 3,9 62,5 Запорізька 4,3 54,5 21,5 80,5 17,9 1,6
Івано-Фран- ківська ківська
7,3 3,2 37,9 17,6 60,6 32,1 Київська 4,0 51,5 21,1 66,3 20,5 Кіровоградська 4,2 22,0 15,2 64,8 Луганська 4,4 78,7 23,4 79,2 18,0 Львівська 2,7 54,7 14,7 82,1 11,5 Миколаївська 4,4 46,7 25,9 72,2 24,5 Одеська 3,9 58,2 17,2 67,2 27,8 Полтавська 4,3 55,4 26,5 69,6 Рівненська 3,0 9,1 5,0 48,3 40,0 Сумська 4,0 24,5 15,5 80,9 19,1 Тернопільська 3,3 20,6 12,0 58,7 32,2 Харківська 4,1 85,5 24,0 80,5 14,0 Херсонська 4,2 35,5 22,8 56,4 32,5 Хмельницька 4,0 37,3 18,8 64,4 16,7 Черкаська 4,3 53,7 28,1 85,5 Чернівецька 3,8 25,9 16,3 82,0 15,0 Чернігівська 3,5 40,2 24,4 86,0 11,1 м. Київ 3,9 71,8 20,1 71,2 19,6 м. Севастополь 5,2 19,9**
40,1**
94,3**

5,7**
* – % до загальної кількості домогосподарств із дітьми – зважаючи на невеликий обсяг вибірки домогосподарств дані не можна вважати достатньо надійними.
Джерело: Дані Державного комітету статистики України, 2007
(неопубл.).
140
ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ТА СТАВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ҐЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Таблиця 5
Очікувана тривалість життя в разі народження в Україні, років
Період, для якого обчислено показник
Усе населення
У тому числі
жінки
чоловіки
Міські поселення та сільська місцевість
1999-2000 67,91 73,55 62,44 2000-2001 68,33 74,08 62,77 2001-2002 68,32 74,13 62,70 2002-2003 68,24 74,06 62,64 2003-2004*
68,22 74,05 62,60 2004-2005*
67,96 73,97 62,23
Міські поселення
1999-2000 68,18 73,58 62,86 2000-2001 68,60 74,10 63.21 2001-2002 68,60 74,21 63,08 2002-2003 68,53 74,16 62,94 2003-2004*
68,57 74,19 63,00 2004-2005*
68,47 74,18 62,81
Сільська місцевість
1999-2000 67,22 73,36 61,51 2000-2001 67,59 73,88 61,81 2001-2002 67,64 73,89 61,93 2002-2003 67,62 73,81 62,01 2003-2004*
67,44 73,76 61,78 2004-2005*
66,89 73,51 Джерело Державний комітет статистики України. Соціальні індикатори рівня життя населення. – К, 2004. – С. 27.
* Дані Державного комітету статистики України 2006 року, (неопубл.).
141
ДОДАТКИ

Розділ 1
1. Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. – http://www.pension.
kiev.ua/Ukr/Law_Base/NonFormated/z-2866.html
2. Указ Президента України Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків від 26 липня 2005 року № 1135.
3. Ануфрієва Р. Самотність людей похилого віку як соціальна проблема // Українське суспільство 1992–
2006. Соціологічний моніторинг / За ред. В.Ворони,
М.Шульги. – К Ін-т соціології НАН України, 2006. – С. 317–323.
4. Балакірєва О. Ґендерний аналіз ціннісних орієнтацій в українському суспільстві // Формування ґендер- ного паритету в контексті сучасних соціально-еко- номічних перетворень Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5–7 грудня
2002 р) – К Державний ін-т проблем сім’ї та молоді Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – С.
22–24.
5. Бойко О.В. Насильство всім ї соціологічний аналіз явища Автореф. дис. … канд. соціол. наук. – Харків, 2003.
6. Герасименко Г.В. Ґендерні аспекти соціально-еко- номічної політики в Україні : Автореф. дис. … канд. екон. наук. – К, 2004.
7. Герасименко Г.В. Ґендерні особливості рівня життя українського населення // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень Матеріали міжнародної науково-прак- тичної конференції (м. Київ, 5–7 грудня 2002 р) – К Державний ін-т проблем сім’ї та молоді Український
ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 52–54.
8. Вілкова О.Ю. Конструктивній деструктивні функції
ґендерних стереотипів : – Автореф. дис. … канд. со- ціол. наук. – К, 2005.
9. Соціальне становище сільської жінки в Україні. – К
Академпрес, 1998 10. Лавріненко Н.В. Ґендерний аспект соціально-еко- номічного статусу // Українське суспільство 2003. Соціологічний моніторинг / За ред. В.Ворони,
М.Шульги. – К Ін-т соціології НАН України, 2003. – С.
97–105.
11. Лавріненко Н.В. Ґендерні відносини на селі // Українське суспільство 1992–2006. Соціологічний моніторинг За ред. В.Ворони, М.Шульги. – К Ін-т соціології НАН України, 2006. – С.
12. Лавріненко Н.В. Ґендерні відносини в родині // Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К КАС,
2004. – С. 354–384.
13. Луценко О.А. Стать і ґендер у контексті дихотомії природа культура // Ґендерні стратегії сталого розвитку України / За наук. ред. Л.С.Лобанової. – К Фенікс,
2004. – С. 12–21.
14. Луценко О.А. Ґендерна освіта й педагогіка // Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К КАС,
2004. – С. 476–503.
15. Лобанова Л.С. Жінки і чоловіки в системі демографічної реальності стратегії подолання кризи // Ґендерні стратегії сталого розвитку України / За наук. ред.
Л.С.Лобанової. – К Фенікс, 2004. – С. 58–69.
16. Лобанова Л.С. Ґендерний аналіз сфери науково-тех- нологічної діяльності // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень Матеріали міжнародної науково-прак- тичної конференції (м. Київ, 5–7 грудня 2002 р. – К Державний ін-т проблем сім’ї та молоді Український
ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 120–123.
17. Оксамитна С. Динаміка сімейного стану та складу сім’ї // Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін / За ред. В.Ворони, М.Шульги.
– К Ін-т соціології НАН України, 2004. – С. Оксамитна СМ. Ґендерні ролі та стереотипи // Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К КАС,
2004. – С. 157–181.
19. Скорик ММ. Місце ґендерних стереотипів у соціаль- но-нормативній сфері українського суспільства // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 5-7 грудня 2002 р. – К Державний ін-т проблем сім’ї та молоді Український ін-т соціальних досліджень С. 172–175.
20. Смоляр Л.О. Становлення ґендерної освітив Україні
// Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К КАС, 2004. – С. 504–519.
21. Стрельник О.О. Ґендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві :
Автореф. дис. ... канд. соціол. наук. – Харків, 2003.
22. Стрельник О. Поняття соціального потенціалу він- терпретації проблеми ґендерної нерівності (за матеріалами соціологічних досліджень) // Соціологія теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 147–160.
23. Суковата В. Ґендер і релігія // Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К КАС, 2004. – С. 385–425.
24. Яременко О.О. Об’єктивна необхідність врахування ґендерних складових при формуванні реалізації соціальної політики // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень Матеріали міжнародної науково-прак- тичної конференції (м. Київ, 5–7 грудня 2002 р. – К Державний ін-т проблем сім’ї та молоді Український
ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 206–211.
25. Левченко КБ.
Ґендерна політика в Україні визначення, формування, управління.
– Харків Вид-во Нац. унту внутр. справ, 2003.
26. Левченко КБ. Концептуальні питання ґендерної політики Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5–7 грудня 2002 р. – К Державний ін-т проблем сім’ї та молоді Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 118–120.
ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ТА СТАВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ҐЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
142

27. Мельник Т.М. Ґендер як наука та навчальна дисципліна
// Основи теорії
ґендеру
Навчальний посібник. – К КАС, 2004. – С. 10–29.
28. Мельник Т.М. Ґендер у політиці // Основи теорії ґендеру
Навчальний посібник. – К КАС, 2004. – С. 219–265.
29. Мельник
Т.М. Правові аспекти
ґендеру
// Основи теорії
ґендеру
Навчальний посібник. – К КАС, 2004. – С. 283–326.
30. Дягілев В.М. Історичні аспекти ґендерної політики в Україні (соціально-правовий статус жінки в українській історії) // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5–7 грудня 2002 р. – К Державний ін-т проблем сім’ї та молоді Український ін- т соціальних досліджень, 2002. – С. 75–78.
Розділ 2
1. Ґендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – е вид, допов., уточ. – К Український інститут соціальних досліджень, 2003.
– 129 с.
2. Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. – http://www.pen- sion.kiev.ua/Ukr/Law_Base/NonFormated/z-2866.html
3. Матеріали сайту http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_
ceiling
4. Беверидж Ф, Нот С, Стівен К. Стратегія рівності і
Беверидж Ф, Нот С, Стівен К Беверидж Ф, Нот С, Стівен К
процес формування політики засоби, що ведуть домети Ґендер і державна політика. – К Основи,
2004. – С. 277–312.
5. Грошев И.В. Рекламные технологии ґендера //
Общественные науки и современность. – 2000. – № 4.
Розділ 3
1. Стратегії змін для досягнення ґендерної рівності у місцевому самоврядуванні в Україні. – К Стилос,
2003. – 84 с. Амджадін Л, Гончарук О, Кравченко О. Судова система та судив Україні в оцінках громадськості комплексне соціологічне дослідження) / За наук. ред. Ю.Привалова, Ю.Саєнка. – К Прецедент, 2005. –
234 с.
3. Матеріали сайту http://www.cvk.gov.ua
4. Левченко КБ. Ґендерна політика в Україні. – Харків
Вид-во Нац. унту внутр. справ, 2003. – 344 с. Матеріали сайту http://donmolod.gov.ua/social/wom- an.htm
6. Матеріали сайту http://www.hgi.org.ua?ch-MEN2 7. Кісь О. Моделі конструювання
ґендерної
ідентичности жінки в сучасній Україні // http://www.
ji.lviv.ua/n27texts/kis.htm
8. Соціально-економічні причини насильства всім їв Україні аналіз проблем та шляхи запобігання. – К Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2004.
9. Ґендерна рівність посібник зведення колективних переговорів / Міжнародне бюро праці Проект технічної співпраці Україна сприяння реалізації основних принципів та праву світі праці / Пер. з англ. Л.Савчук, С.Литвин; ред: Ю.Привалов, Н.Заруко,
С.Савчук – К ПЦ Фоліант, 2004.
10. ILO: Preventing work-related violence (Geneva), p. 5
[МОП: запобігання насиллю на робочому місці. Шкурлат М, Суслов Р. Домашнє насильство. Як захистити себе. – К, 2002. – 75 с.
Розділ 4
1. Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса / Под ред. Т.Ушаковой, Н.Д. Павловой.
– СПб.: Алетейя, 2000. – 316 с.
Розділ 5
1. Паніна Н. Українське суспільство 1992–2006: соціологічний моніторинг. – КІС НАНУ, 2006. – 94 с. Україна. Моніторинг соціальних змін. – КІС НАНУ, 2002. – 668 с. Українське суспільство. Соціологічний моніторинг. – КІС НАНУ, 2003. – 684 с. Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін. – КІС НАНУ, 2004. – 705 с. Українське суспільство
1994–2005. Динаміка соціальних змін. – КІС НАНУ, 2005. – 653 с. Головаха Е.И., Панина Н.В. Интегральный индекс социального самочувствия (ИИСС): конструирование и применение социологического теста в массовых опросах. – К Ин-т социологии НАНУ, 1997. – 64 с
ЛІТЕРАТУРА

ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ТА СТАВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ҐЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
144


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал