Програма навчальної вибіркової дисципліни «Основи тактики гасіння пожеж»Скачати 25.41 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.04.2017
Розмір25.41 Kb.
ТипПрограма

1

Програма навчальної вибіркової дисципліни «Основи тактики гасіння пожеж» скла- дена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 261
«Пожежна безпека», циклу професійної (вибіркової) підготовки.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності розвитку пожеж, раці- ональні способи і прийоми рятування людей; організація та способи проведення оператив- них дій пожежно-рятувальними підрозділами; визначення тактичних можливостей підроз- ділів.
Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення курсу «Основи тактики гасіння пожеж» базу-
ється на основі загально технічних та профілюючих дисциплінах, а саме: «Теорія розвитку та припинення горіння», «Протипожежне водопостачання», «Протипожежна та аварійно- рятувальна техніка», «Організація аварійно-рятувальних робіт», «Організація робіт у не- придатному для дихання середовищі», що розкривають питання термодинаміки та теплопе- редачі, теорії розвитку та припинення горіння; протипожежного водопостачання, протипо- жежної та аварійно-рятувальної техніки, організації аварійно-рятувальних робіт і є основою для вивчення дисципліни по підготовці фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
Програма навчальної дисципліни складається з таких блоків змістових модулів та змістових модулів, що входять до навчальної дисципліни:
Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:
1.
Основи пожежної тактики. Сили та засоби пожежно – рятувальних підрозділів.
2. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі та оперативні дії пожежно – рятува- льних підрозділів.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи тактики гасіння пожеж» є формування у майбутніх фахівців з базовою вищою освітою необхідного в їх подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з питань оперативно-тактичної роботи, набуття навичок з: - прогнозування параметрів розвитку пожежі; - класифікації вогнегасних речо- вин; - визначення тактичних можливостей пожежно-рятувальних підрозділів; - визначенні послідовності оперативних дій.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи тактики гасіння пожеж» є навчити майбутніх фахівців узагальнювати закономірності розвитку пожеж, застосовувати найбільш раціональні способи і прийоми рятування людей, здійснювати розвідку пожежі і рятування людей, визначати вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повин- ні:
знати:
- основні положення нормативних та керівних документів, що регламентують організа- цію та зміст оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів;
- теоретичні та практичні основи пожежної тактики;
- технічні характеристики протипожежної та аварійно – рятувальної техніки, засобів ма- лої механізації та аварійно-рятувального обладнання;
- методику розрахунку параметрів пожежі в огорожі та на відкритому просторі;
- методику розрахунку сил та засобів для гасіння пожеж;
уміти:
- прогнозувати параметри розвитку та гасіння пожежі;
- розраховувати тактичні можливості пожежно – рятувальних підрозділів.
- визначати необхідну кількість сил та засобів для забезпечення подачі необхідної кіль- кості вогнегасних речовин;
мати навики:

2
- у застосуванні набутих теоретичних знань, у процесі практичної діяльності;
- в організації послідовності оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів при гасінні пожежі.
1.4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:
- Здатність застосовувати знання і розуміння з тактики гасіння пожеж для визначення рівня небезпеки під час пожежі в залежності від тактичних можливостей пожежно – рятува- льних підрозділів;
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Модуль 1. Основи пожежної тактики. Сили та засоби пожежно – рятувальних підрозділів
(ПРП).
Пожежна тактика та її завдання.
Основи прогнозування розвитку пожеж.
Визначення параметрів розвитку пожежі: довжина розвитку пожежі; площа, периметр, фронт пожежі; швидкість вигорання; зміни площі, периметру і фронту пожежі; лінійна швидкість поширення горіння.
Поняття про глибину гасіння пожежних стволів. Порядок та методика визначення парамет- рів гасіння.
Класифікація вогнегасних речовин за домінуючим принципом припинення горіння та вимо- ги що пред’являються до них, поняття, види інтенсивності, порядок визначення.
Визначення кількості вогнегасних речовин для припинення горіння.
Теоретичні основи локалізації та ліквідації пожеж.
Тактичні можливості ПРП.
Сили та засоби пожежно-рятувальних підрозділів.
Тактичні можливості пожежно-рятувальних підрозділів без установки машин на вододже- рело.
Розрахунок тактичних можливостей ПРП з установкою машин на водо джерело.
Тактичні можливості пожежно-рятувальних підрозділів на основних машинах цільового призначення.
Тактичні можливості пожежно-рятувальних підрозділів при подачі води в перекачку.
Визначення потрібної кількості машин для забезпечення підвозу води та роботи гідроелева- торних систем.
Визначення кількості автоцистерн для організації підвезення води до місця пожежі
Оперативні документи діяльності гарнізону. Оперативні картки та плани пожежогасіння.
Модуль 2. Розрахунок сил і засобів для гасіння пожежі та оперативні дії пожежно- рятувальних підрозділів.
Розрахунок сил і засобів. Види, сутність.
Розрахунок потрібної кількості сил та засобів аналітичним способом.
Розрахунок потрібної кількості сил та засобів спрощеним способом.
Види, класифікація та послідовність оперативних дій при гасінні пожежі. Розвідка пожежі.
Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі. Рятування людей на пожежі.
Оперативні документи діяльності гарнізону. Оперативні картки та плани пожежогасіння.
Складання та використання оперативних карток та планів пожежогасіння.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал