Програма навчальної дисципліни Змістовний модуль № Методологічне підґрунтя сучасної системи виховання. Тема Виховання як культурне явище та педагогічна категоріяСкачати 88.46 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір88.46 Kb.
ТипПрограма
Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль № 1. Методологічне підґрунтя сучасної системи виховання.
Тема 1. Виховання як культурне явище та педагогічна категорія.

Соціально-культурна сутність виховання. Визначення виховання як педагогічної категорії. Визначення поняття «виховання» у широкому і вузькому значенні. Виховання як процес цілеспрямованого формування особистості. Історична зумовленість визначення компонентів виховного процесу: мети, завдань, змісту, виховання. Мета виховання – формування визначальних властивостей особистості. Управління процесом виховання.

Основні положення теорії виховання в системі сучасної української освіти.

Значення загальної і часткових теорій виховання у педагогічній науці й практиці. Теорія виховання як наукова галузь і навчальна дисципліна.Ключові поняття: процес виховання, зміст виховання, мета виховання, управління процесом виховання, результат виховання, теорія виховання.
Тема 2. Проблема визначення мети і завдань виховання у сучасній

педагогіці.

Визначення мети виховання як провідна передумова освітнього процесу.

Умови і фактори визначення цілей виховання. Зміна цілей виховання в історичному аспекті. Суспільно-історичні чинники визначення мети виховання.

Основні положення теорії виховання в ретроспективі. Узагальнення мети і цілей виховання в системі освіти сучасної України. Відродження духовності як провідна стратегія у виховний системі сучасної України. Роль закладів освіти в процесі досягнення мети виховання.Ключові поняття: процес виховання, мета виховання, зміст виховання, управління процесом виховання, результат виховання.
Тема 3. Загальні закономірності та принципи виховання.

Поняття про закономірності та принципи виховання. Специфіка закономірностей виховання. Проблема визначення закономірностей виховання.

Сутність принципів виховання. Класифікація і характеристика принципів виховання.

Характеристика загальних принципів виховання: принцип громадської спрямованості виховання, принцип зв’язку виховання з життям, принцип опори на позитивне, принцип гуманізації виховання, принцип єдності виховних впливів, принцип культуровідповідності.

Характеристика часткових принципів виховання: принцип врахування спрямованості особистості, принцип урахування соціального досвіду дитини, принцип урахування індивідуальних психологічних процесів, принцип урахування вікових та статевих відмінностей.

Практична значущість закономірностей і принципів виховання у роботі сучасного вчителя.Ключові поняття: закономірності виховання, принцип виховання, практика виховання, цілеспрямованість, системність, особистість, колектив, культуровідповідність.
Тема 4. Структура і зміст процесу виховання.

Процес виховання як цілісна система. Структура виховного процесу. Двосторонній характер виховання. Значення планування і моделювання виховного процесу у сучасній школі. Характеристика основних етапів виховного процесу. Етапи педагогічного керівництва процесом формування особистості. Вимоги до педагога як провідного організатора виховного процесу.

Рушійні сили виховного процесу. Зовнішні та внутрішні протиріччя. Критерії ефективності вихованого процесу. Вдосконалення виховного процесу, як провідна мета педагогічної науки і практики.

Ключові поняття: процес виховання, моделювання виховного процесу, етапи виховного процесу, педагогічне керівництво, критерії вихованості.

Змістовний модуль 2. Форми, методи і засоби реалізації виховної роботи.
Тема 5. Форми організації виховного процесу.

Поняття форм організації виховної роботи. Загальна характеристика форм організації виховного процесу. Класифікація форм організації виховного процесу. Особливості організації позакласної та позашкільної виховної роботи.

Виховний захід – провідна форма виховання. Різновиди виховних заходів.

Розмаїття масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи. Колективні творчі справи (КТС). Колективне планування виховної роботи. Основні позашкільні установи, завдання і зміст їх роботи. Діагностика ефективності виховання. Умови оптимального вибору форм організації виховного процесуКлючові поняття: форма виховання, виховний захід, колективна творча справа, позакласна виховна робота, позашкільна виховна робота.
Тема 6. Загальні методи виховання.

Визначення і сутнісна характеристика методу і прийому виховання. Класифікація традиційних методів виховання.

Характеристика методів формування свідомості особистості.

Характеристика методів організації діяльності й формування досвіду суспільної поведінки.

Характеристика методів стимулювання поведінки й діяльності.

Характеристика методів, що слугують критеріями ефективності виховання.

Особливості методи перевиховання.

Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання. Диференційований та індивідуальний підходи до виховання.Ключові поняття: метод виховання, прийом виховання, формування свідомості, організація діяльності, громадська поведінка, заохочення, покарання, педагогічна вимога, громадська думка, переконування, самоконтроль, самооцінка.

Тема 7. Характеристика провідних засобів виховання.

Різновиди матеріальної і духовної культури. Культурні цінності як засоби виховного впливу.

Система засобів виховання. Засоби всебічного розвитку особистості. Педагогічні умови використання засобів виховання. Взаємозв’язок методів і засобів виховання у процесі культурного становлення особистості.

Проблема використання різноманітних засобів виховання в умовах сучасного загальноосвітнього закладу.Ключові поняття: культурні цінності, засоби виховання, виховний вплив.
Змістовний модуль № 3. Характеристика основних напрямів виховання.
Тема 8. Виховання розумової культури особистості.

Структурні компоненти базової культури особистості – передумова визначення напрямів виховання. Характеристика базової культури особистості. Основні напрями процесу виховання у системі сучасної української освіти.

Розумове виховання як один з провідних напрямів виховання. Зміст розумового виховання в осередку освітнього закладу. Формування у школярів наукового світогляду. Науково-педагогічні вимоги до формування світогляду. Формування світогляду в навчальній роботі. Формування світогляду в позакласній роботі.

Поняття про культуру мислення. Визначальні уміння розумової діяльності.Ключові поняття: базова культура особистості, напрям виховання, розумове виховання, науковий світогляд, розумова культура, розумова діяльність.
Тема 9. Зміст і завдання морального виховання.

Провідні категорії морального виховання. Особливості морального становлення особистості. Форми і методи морального виховання у загальноосвітньому закладі.

Статеве виховання і підготовка підлітків до сімейного життя.

Виховання свідомої дисципліни, почуття обов'язку та відповідальності.

Правове виховання. Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин.

Ключові поняття: мораль, етика,моральне виховання, правове виховання, статеве виховання, гуманність, гідність, дисципліна, почуття обов’язку правова свідомість, наркотична залежність.
Тема 10. Особливості естетичного виховання школярів.

Провідні завдання естетичного виховання. Визначення основних понять естетичної культури. Характеристика чинників формування естетичної культури особистості. Особливості естетичного виховання в умовах сучасної освітньої системи.

Реалізація завдань естетичного виховання під час навчальної діяльності. Організація естетичного виховання в позаурочний час.

Естетизація життєдіяльності особистості як провідне завдання виховного процесу.Ключові поняття: естетика, почуття прекрасного, естетичне виховання, естетичний смак, творчість, художня діяльність, естетика побуту.
Тема 11. Формування екологічної культури у навчально-виховному

процесі.

Завдання екологічного виховання. Основні компоненти екологічної культури особистості. Педагогічні умови формування екологічної свідомості школярів. Зміст екологічного виховання в загальноосвітньому закладі.

Шляхи реалізації завдань екологічного виховання в освітньому процесі початкової, середньої і старшої школи.

Виховний потенціал позашкільної освіти в системі формування екологічної культури юнацтва.Ключові поняття: екологія, екологічне виховання, екологічна культура, екологічна свідомість, охорона природніх ресурсів, український народний календар.
Тема12. Організація трудового виховання та профорієнтації в умовах

загальноосвітнього закладу.

Місце трудового виховання в системі шкільної освіти. Провідні ознаки трудової культури особистості. Взаємозв’язок трудового навчання і виховання. Характеристика основних етапів процесу трудового виховання. Зміст, форми і методи трудового виховання.

Проблеми сучасного трудового виховання й профорієнтації. Зміст і завдання профорієнтації. Визначення основних форм, методів і засобів профорієнтації.

Ключові поняття: праця, трудове виховання,трудове навчання,трудова культура особистості, профорієнтація.
Тема 13. Специфіка фізичного виховання у процесі всебічного розвитку

особистості.

Характеристика фізичної культури особистості. Складові формування фізичної культури. Завдання фізичного виховання школярів. Реалізація завдань фізичного виховання в осередку загальноосвітньої школи. Форми організації фізичного виховання.

Проблеми прилучення до оздоровлення і фізичного розвитку сучасної учнівської молоді. Передумови здійснення заходів з фізичного виховання в позашкільних освітніх закладах. Значення дотримання режиму дня у фізичному розвитку молодшого школяра.

Ключові поняття: фізичний розвиток фізичне виховання, фізична культура, спорт, оздоровлення, режим дня.
Змістовний модуль № 4. Провідні чинники виховного процесу.
Тема 14. Особливості родинного виховання.

Родина – специфічна педагогічна система. Пріоритети родинного виховання у різні періоди розвитку суспільства. Виховні традиції української родини. Тенденції сучасного родинного виховання.

Мета і завдання родинного виховання. Методи і засоби виховання у родинному осередку.

Ключові поняття: сім’я, родина, родинне виховання, завдання родинного виховання, загальноусталені методи родинного виховання, виховні традиції, педагогічна культура.
Тема 15. Виховні функції соціального середовища.

Педагогічна характеристика соціального середовища. Специфіка суспільного виховання. Виховні функції соціального середовища. Поняття соціальної ролі особистості. Значення макросередовища і мікросередовища у формуванні особистості. Загальноосвітній заклад як соціальний інститут формування особистості. Особливості виховання в учнівської молоді активної громадянської позиції.Ключові поняття: соціальне середовище, суспільне виховання, соціальна роль, макросередовище, мікросередовище, активна громадянська позиція.
Тема 16. Основи національного виховання.

Сутність і особливості національного виховання. Значення національного виховання в процесі всебічного формування особистості. Основні шляхи реалізації національного виховання. Система безперервного національного виховання. Залучення народознавчого компоненту у процес національного виховання.

Національне виховання в історії становлення і розвитку українського шкільництва.

Ключові поняття: нація, націоналізм, патріотизм, національне виховання, патріотичне виховання, культура міжнаціональних відносин, націоналізація освітнього процесу,безперервна освіта, народознавство.
Тема 17. Сутність процесу самовиховання.

Самовиховання як визначальний чинник самосвідомості особистості. Сутнісна характеристика самовиховання. Особливості рушійних сил процесу самовиховання. Основні напрями самовиховання. Характеристика методів самовиховання.Ключові поняття: самовиховання, самоосвіта, самооцінка, самореалізація, самодисципліна, самоконтроль.
Тема 18. Діагностика виховності.

Предмет, сутність, зміст педагогічної діагностики. Проблема вимірювання результатів вихованості у педагогічній теорії й практиці. Критерії вихованості. Ступені вихованості.Характеристика методів діагностики вихованості. Вимоги до проведення педагогічної діагностики. Значення педагогічного діагностування у роботі класного керівника.

Ключові поняття: вихованість, діагностування, критерії вихованості, ступені вихованості, методи педагогічного діагностування.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал