Програма навчальної дисципліниСкачати 68.64 Kb.
Дата конвертації26.02.2017
Розмір68.64 Kb.
ТипУрок
Програма навчальної дисципліни
МОДУЛЬ 1.

Основи педагогіки
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи педагогіки.

Тема 1. Педагогіка в системі наук про людину.

Тема 2. Педагогіка як наука і навчальна дисципліна.

Тема 3. Методологія та методи науково-педагогічних досліджень.

Тема 4. Мета і завдання виховання.

Тема 5. Система освіти в Україні.
Змістовий модуль 2. Суб’єкти педагогічного процесу.

Тема 1. Особистість учня у педагогічному процесі.

Тема 2. Вікові аспекти розвитку та виховання особистості.

Тема 3. Педагог: професійна діяльність і особистість.

Тема 4. Взаємодія в педагогічному процесі.
МОДУЛЬ 2.

Дидактика (теорія навчання)
Змістовий модуль 1. Дидактика як галузь педагогічних знань.

Тема 1. Предмет дидактики, її завдання і досягнення на сучасному етапі.

Тема 2. Зміст освіти в сучасній школі.

Тема 3. Зміст початкової освіти.

Тема 4. Документи, що визначають зміст освіти..

Тема 5. Процес навчання як складова педагогічного процесу.

Тема 6.Види навчання.
Змістовий модуль 2. Складові процесу навчання.

Тема 1. Закони, закономірності та принципи навчання.

Тема 2. Методи і засоби навчання.

Тема 3. Форми організації навчального процесу в школі.

Тема 4. Урок – основна форма організації навчання в школі.

Тема 5. Організація самостійної роботи учнів на уроці.
Змістовий модуль 3. Перевірка і оцінка результатів навчання.

Тема 1. Суть контролю навчання як дидактичного поняття.

Тема 2. Методи контролю і самоконтролю в навчанні..

Тема 3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у сучасній школі..

Змістовий модуль 4. Актуальні проблеми сучасної дидактики.

Тема 1. Диференціація в освіті.

Тема 2. Проблема навчання обдарованих дітей.

Тема 3. Неуспішність учнів і шляхи її подолання.

Тема 4. Особливості навчання дітей з особливими потребами.
МОДУЛЬ 3

Теорія виховання
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи процесу виховання.

Тема 1. Суть і зміст процесу виховання.

Тема 2. Основи національного виховання.

Тема 3. Загальні закономірності і принципи виховання.

Тема4. Методи і засоби виховання.

Тема 5. Діагностика ефективності процесу виховання.
Змістовий модуль 2. Форми організації виховної роботи.

Тема 1. Колектив як форма виховання.

Тема 2. Робота класного керівника.

Тема 3. Основи сімейного виховання.

Тема4. Взаємозв’язок школи, сім’ї та громадськості у справі виховання.

Тема 5. Позакласна та позашкільна робота.
МОДУЛЬ 4

Основи школознавства
Змістовий модуль 1.

Тема 1. Система освіти в Україні.

Тема 2. Наукові засади внутрішкільного управління.

Тема 3. Методична робота в школі.

Тема4. Вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду. Втілення досягнень педагогічної науки у шкільну практику.

Тема 5. Актуальні проблеми управління освітою.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Аненкова І.П., Байдан М.А., Горчакова О.А., Руссол В.М. Педагогіка: модульний курс текст. Навчальний посібник / І.П. Аненкова, М.А. Байдан, О.А. Горчакова, В.М. Руссол:  Львів: «Новий Світ  2000», 2011.  567с.

 2. Боднар В.І. Дидактика: підручник / В.І.Боднар. – К., Либідь, 2005. – 264с.

 3. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2– ге, перерероб., доп.. – К.: Академвидав, 2007. – С. 20-35.

 4. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 2-е вид. – К., «Освіта України», «КНТ», 2008. – 528с.

 5. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник.  К.: Знання  Прес., 2003. – 418с.

 6. Левківський М.В. Історія педагогіка: Навч. - метод. посібник. Вид. 3-є, доп. Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 190с.

 7. Малафаїк І.В. Дидактика новітньої школи: Навчальний посібник / І.В. Малафаїк. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 632с.

 8. Мельничук С.Г. Педагогіка 9теорія виховання). Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 288с

 9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 5-е видання, доповнене і перероблене. – К., 2007. – 656с.

 10. Нісімчук А.І. Педагогіка: Підручник. – К.: Атіка, 2007. – 344с.

 11. Омельчук В.В. Загальні основи педагогіки: Навч. посіб. – Рівне:Волинські обереги, 2013. – 168с.

 12. Пащенко М.І. Педагогіка текст: навч. посіб./ М. І. Пащенко, І.В. Красноштап. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 228с.

 13. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К.: Генеза, 2002. – 368с

 14. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти.  К.: Академвидав. 2003. – 528с.

 15. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 358с

Додаткова

 1. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге, доопрацьоване і доповнене. Дрогобич: Коло, 2006. – 608с.

 2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. К.: Академвидав, 2004.  352 c.

 3. Козяюк Я.П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті:Підручник. – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2006. – 368с

 4. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття. – Тернопіль, 1996. – 290с.

 5. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навч.посіб. – К.: Знання,2006. – 311с.

 6. Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Осипова Т.Ю. Педагогіка:Навчальний посібник /2-е видання перероблене та доповнене. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 304с.

 7. Лозова В.І. Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посіб./ Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди.  2-е вид., випр.. доп. – Харків: « ОВС», 2002. – 400с.

 8. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: Навч. посіб. – Київ, Центр навчальної літератури, 2005. – 232с.

 9. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 176с.

 10. Народна педагогіка: світовий досвід / Укладач.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко.  К.:Знання  Прес, 2003. – 134с.

 11. Омеляненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. 391с.

 12. Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 496с.

 13. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навч. посіб./ Л.В.Кондрашова, О.А.Пермяков, Н.І.Зеленкова, Г.Ю. Лаврешина. – К.:Знання, 2006. – 252с.

 14. Педагогічна майстерність учителя: Навчальний посібник / За ред.. проф.. В.М. Гриньової, С.Т. Золотухуної. – Вид. 2-е, викл. і доп. – Харків: «ОВС, 2006. – 224с.

 15. Пихтіна Н.П. Основи педагогічної техніки текст: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 316с.

 16. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник. Видання 3 –тє, перероблене і доповнене / За заг. ред. О.А.Дубасенюк. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 464с.

 17. Родинна педагогіка: Навч.-метод.посіб./А.А.Марушкевич, В.Г.Постовий, Т.Ф.Алексєєнко та ін. – К.: Видавець ПАРАПАН,2002. – 216с.

 18. Чайка В. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю. Навч. посіб. – Тернопіль: Астон, 2002. – 244с.

 19. Чепіль М.М. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. / М.М.Чепіль. – К.:Академвидав, 2014. – 216с.

 20. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч. - метод. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 215с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал