Програма навчальної дисципліни "Теоретична граматика англійської мови" напрям: 035 "Філологія"Скачати 153.88 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.05.2017
Розмір153.88 Kb.
ТипПрограма

1
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра методики та практики викладання іноземної мови
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
Александров В.В.
______________________
“_____”_______________ 2015 р.
Програма навчальної дисципліни
“Теоретична граматика англійської мови” напрям:
035 “Філологія” спеціалізація: англійська мова факультет
іноземних мов
2015/2016 навчальний рік

2
Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України
“19” червня 2015 року, протокол № 6.
РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: доктор філологічних наук, професор, професор кафедри методики та практики викладання іноземної мови Шевченко Ірина Семенівна.
Програму схвалено на засіданні кафедри методики та практики викладання іноземної мови.
Протокол від “18” червня 2015 року № 11.
Завідувач кафедри методики та практики викладання іноземної мови
__________________ Пасинок В.Г.
(підпис)
(прізвище, ініціали)
Програму погоджено методичною комісією факультету іноземних мов
Протокол від “18” червня 2015 року № 10.
Голова методичної комісії факультету іноземних мов
__________________ Варенко Т.К.
(підпис)
(прізвище, ініціали)

3
ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Теоретична граматика англійської мови” складена відповідно до освітньо–професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалаврів наук з філології за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”. напрям:
035 “Філологія спеціалізація: англійська мова.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості лексичного складу сучасної англійської мови.
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1.
Тематичний блок № 1 (9 та 10 навчальні семестри).
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Теоретична граматика англійської мови”
є ознайомлення студентів з провідними досягненнями у галузі теорії граматики, формування необхідної лінгвістичної бази знань, висвітлення глибинних принципів мови та мовленнєвого функціонування, актуальних проблем сучасної науки про граматичну систему мови та мовлення.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Теоретична граматика англійської мови”
є ознайомлення студентів з основами теоретичної граматики, розвиток лінгвістичного мислення, створення необхідної бази науково-дослідної роботи студентів на засадах гуманізації освіти.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання: знати: загальну морфологію, її предмет та методи. Синтаксис як вчення про синтаксичні зв’язки та відношення між словами і реченнями, предмет і методи синтаксичних досліджень, розуміти актуальні проблеми прагмалінгвістики. вміти: застосовувати здобуті знання у своїй науково-дослідницькій роботі при виконанні дипломних робіт та у післядипломному навчанні та дослідницькій праці за фахом.

4
2. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань (
предметна область
), спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти
Характеристика навчальної дисципліни заочна форма навчання
Кількість кредитів –– 3,6.
9–й семестр –– 1,7 кредити;
10–й семестр –– 1,9 кредити.
Галузь знань (
предметна область
)
03 “Гуманітарні науки”
Напрям: 035 “Філологія”
Рівень вищої освіти (освітньо- кваліфікаційний рівень):
“бакалавр”.
Нормативна навчальна дисципліна
Тематичних блоків –– 1.
9,10–й семестри –– 1 тематичний блок.
Рік підготовки:
5–й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: написання рефератів.
Семестр
Загальна кількість годин –– 108:
9–й семестр –– 52 години;
10–й семестр –– 56 годин.
9–й
10–й
Тижневих годин для заочної форми навчання: 9–й семестр (10/52): аудиторних (лекційні заняття) ––
10 год. (впродовж зимової заліково–
екзаменаційної сесії); самостійної роботи студента––42 год. (впродовж зимової заліково–екзаменаційної сесії); 10–й семестр (10:(4/6)/56): аудиторних –– 10 год., з них:
(лекційні заняття) –– 4 год.; практичні заняття –– 6 год.
(впродовж літньої заліково–
екзаменаційної сесії); самостійної роботи студента––46 год., з них на виконання індивідуального науково–
дослідного завдання –– 24 год., на самостійну роботу –– 22 год.
(впродовж літньої заліково–
екзаменаційної сесії);
Лекції –– 14 год.
10 год.
4 год.
Практичні заняття –– 6 год.
––
6 год.
Самостійна робота –– 64 год.
42 год.
22 год.
Індивідуальні завдання –– 24 год.: написання рефератів.
Вид контролю:
–– екзамен
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для заочної форми навчання –– 23%.
** 1 кредит становить 30 годин.
3. Програма навчальної дисципліни
9 семестр
Тематичний блок № 1.
Тема 1: “Морфологія”.
Загальна характеристика граматичного строю сучасної англійської мови.
Співвідношення аналітичності і синтетичності в англійській мові.
Особливості англійської морфологічної і синтаксичних систем мови.
Основні етапи розвитку англійської теоретичної граматики. Провідні підходи та наукові школи теоретичної граматики. Функціонально-семантичні / лексико-граматичні поля. Основні поняття морфології.
Граматичне значення і способи його вираження. Частини мови та їхні категорії. Іменник, Займенник, Числівник,
Прикметник, Дієслово, Прислівник, Службові частини мови.

5
Тема 2: “Синтаксис”.
Синтагматичні зв’язки слів. Фраза. Сурядність та підрядність як типи синтаксичного зв’язку. Словосполучення як синтаксична одиниця.
Підрядні і сурядні зв’язки у фразах та реченнях. Синтаксичні ознаки речення: його комунікативна функція, граматичний центр, інтонаційна завершеність, співвідношення з дійсністю. Ядерне та поширене речення.
Процес граматичного ускладнення речення. Члени речення. Семантика речення. Актуальне членування речення. Складне речення. Складносурядне і складнопідрядне речення. Прагматична трансформація речення.
Класифікація мовленнєвих актів. Комунікативні постулати дискурсу.
4. Структура навчальної дисципліни:
Назви розділів і тем
Кількість годин
Заочна форма навчання
Усього у тому числі л п інд. с.р.
1 2
3 4
5 6
9 семестр
Тематичний блок № 1.
Тема 1: “Морфологія”:
Загальна характеристика граматичного строю сучасної англійської мови.
Співвідношення аналітичності і синтетичності в англійській мові.
Особливості англійської морфологічної і синтаксичних систем мови.
Основні етапи розвитку англійської теоретичної граматики. Провідні підходи та наукові школи теоретичної граматики. Функціонально-семантичні/ лексико-граматичні поля. Основні поняття морфології.
Граматичне значення і способи його вираження.
8 2
––
––
6
Частини мови та їхні категорії. Іменник, Займенник, Числівник, Прикметник.
10 2
––
––
8
Частини мови та їхні категорії. Дієслово, Прислівник, Службові частини мови.
10 2
––
––
8
Тема 2: “Синтаксис”. Синтагматичні зв’язки слів. Фраза. Сурядність та підрядність як типи синтаксичного зв’язку. Словосполучення як синтаксична одиниця.
12 2
––
––
10
Підрядні і сурядні зв’язки у фразах та реченнях. Синтаксичні ознаки речення: його комунікативна функція, граматичний центр, інтонаційна завершеність, співвідношення з дійсністю.
12 2
––
––
10
Усього годин за 9 семестр
52 10
––
––
42 10 семестр
Самостійна робота: виконання впродовж весняного семестру індивідуального завдання –– підготовка реферату. Тема лекційного заняття: “Ядерне та поширене речення. Процес граматичного ускладнення речення. Члени речення. Семантика речення. Актуальне членування речення”.
38 2
––
24 12
Складне речення. Складносурядне і складнопідрядне речення. Прагматична трансформація речення. Класифікація мовленнєвих актів. Комунікативні постулати дискурсу.
12 2
––
––
10
Усього годин за 10 семестр (**практичні заняття охоплюють всі теми навчальної дисципліни, які вивчалися протягом 9 та 10 семестрів).
56 4
6 24 22
Усього годин за тематичний блок 1 108 14 6
24 64
Усього годин за навчальний рік
108 14 6
24 64

6
5. Теми лекційних занять
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
9 семестр
Тематичний блок 1 1.
Тема 1: “Морфологія”:
Загальна характеристика граматичного строю сучасної англійської мови.
Співвідношення аналітичності і синтетичності в англійській мові.
Особливості англійської морфологічної і синтаксичних систем мови.
Основні етапи розвитку англійської теоретичної граматики. Провідні підходи та наукові школи теоретичної граматики. Функціонально-семантичні/лексико-граматичні поля. Основні поняття морфології.
Граматичне значення і способи його вираження.
2 2.
Частини мови та їхні категорії. Іменник, Займенник, Числівник, Прикметник.
2 3.
Частини мови та їхні категорії. Дієслово, Прислівник, Службові частини мови.
2 4.
Тема 2: “Синтаксис”. Синтагматичні зв’язки слів. Фраза. Сурядність та підрядність як типи синтаксичного зв’язку. Словосполучення як синтаксична одиниця.
2 5.
Підрядні і сурядні зв’язки у фразах та реченнях. Синтаксичні ознаки речення: його комунікативна функція, граматичний центр, інтонаційна завершеність, співвідношення з дійсністю.
2
Усього годин за 9 семестр
10 10 семестр
6.
Ядерне та поширене речення. Процес граматичного ускладнення речення. Члени речення.
Семантика речення. Актуальне членування речення.
2 7.
Складне речення. Складносурядне і складнопідрядне речення. Прагматична трансформація речення. Класифікація мовленнєвих актів. Комунікативні постулати дискурсу.
2
Усього годин за 10 семестр
4
Усього годин за тематичний блок 1 14
Усього годин за навчальний рік
14
5. Теми практичних занять
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
10 семестр
Тематичний блок 1 1.
Тема 1: “Морфологія”: Загальна характеристика граматичного строю сучасної англійської мови. Співвідношення аналітичності і синтетичності в англійській мові. Особливості англійської морфологічної і синтаксичних систем мови. Основні етапи розвитку англійської теоретичної граматики. Провідні підходи та наукові школи теоретичної граматики.
Функціонально-семантичні/ лексико-граматичні поля. Основні поняття морфології.
Граматичне значення і способи його вираження. Частини мови та їхні категорії. Іменник,
Займенник, Числівник, Прикметник. Частини мови та їхні категорії. Дієслово, Прислівник,
Службові частини мови.
2 2.
Тема 2: “Синтаксис”. Синтагматичні зв’язки слів. Фраза. Сурядність та підрядність як типи синтаксичного зв’язку. Словосполучення як синтаксична одиниця. Підрядні і сурядні зв’язки у фразах та реченнях. Синтаксичні ознаки речення: його комунікативна функція, граматичний центр, інтонаційна завершеність, співвідношення з дійсністю.
2 3.
Тема 2: “Синтаксис”. Ядерне та поширене речення. Процес граматичного ускладнення речення. Члени речення. Семантика речення. Актуальне членування речення. Складне речення.
Складносурядне і складнопідрядне речення. Прагматична трансформація речення.
Класифікація мовленнєвих актів. Комунікативні постулати дискурсу.
2

7
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
Усього годин за 10 семестр
6
Усього годин за тематичний блок 1 6
Усього годин за навчальний рік
6
6. Самостійна робота
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
Форма контролю
9 семестр
Тематичний блок 1 1.
Тема 1: “Морфологія”: Загальна характеристика граматичного строю сучасної англійської мови. Співвідношення аналітичності і синтетичності в англійській мові.
Особливості англійської морфологічної і синтаксичних систем мови. Основні етапи розвитку англійської теоретичної граматики. Провідні підходи та наукові школи теоретичної граматики. Функціонально-семантичні/лексико-граматичні поля.
Основні поняття морфології. Граматичне значення і способи його вираження.
6
Тему винесено на підсумковий контроль
2.
Частини мови та їхні категорії. Іменник, Займенник, Числівник, Прикметник.
8
Тему винесено на підсумковий контроль
3.
Частини мови та їхні категорії. Дієслово, Прислівник, Службові частини мови.
8
Тему винесено на підсумковий контроль
4.
Тема 2: “Синтаксис”. Синтагматичні зв’язки слів. Фраза. Сурядність та підрядність як типи синтаксичного зв’язку. Словосполучення як синтаксична одиниця.
10
Тему винесено на підсумковий контроль
5.
Підрядні і сурядні зв’язки у фразах та реченнях. Синтаксичні ознаки речення: його комунікативна функція, граматичний центр, інтонаційна завершеність, співвідношення з дійсністю.
10
Тему винесено на підсумковий контроль
Усього годин за 9 семестр та за навчальний рік
42 всі теми винесено на підсумковий контроль
10 семестр
6.
Тема 2: “Синтаксис”. Синтагматичні зв’язки слів. Фраза. Сурядність та підрядність як типи синтаксичного зв’язку. Словосполучення як синтаксична одиниця. Підрядні і сурядні зв’язки у фразах та реченнях. Синтаксичні ознаки речення: його комунікативна функція, граматичний центр, інтонаційна завершеність, співвідношення з дійсністю.
12
Тему винесено на підсумковий контроль
7.
Тема 2: “Синтаксис”. Ядерне та поширене речення. Процес граматичного ускладнення речення. Члени речення. Семантика речення. Актуальне членування речення. Складне речення. Складносурядне і складнопідрядне речення. Прагматична трансформація речення. Класифікація мовленнєвих актів. Комунікативні постулати дискурсу.
10
Тему винесено на підсумковий контроль
Усього годин за 10 семестр та за навчальний рік
22 всі теми включено до підсумкового контролю
Усього годин за тематичний блок 1 64 всі теми включено до підсумкового контролю
Всього годин за навчальний рік
64 всі теми включено до заліку
7. Індивідуальні завдання
Підготовка рефератів за темою “Частини мови та їхні категорії” із зазначенням власних прикладів
(для прикладів використовуються художні твори, наукові статті, наукова література тощо); обсяг реферату –– не менше 12 сторінок; загальна кількість часу на виконання цього індивідуального завдання –– 24 години.
1.
“Іменник”.
2.
“Займенник”.
3.
“Числівник”.
4.
“Прикметник”.
5.
“Дієслово”.
6.
“Прислівник”.
7.
“Службові частини мови”.

8
8. Методи навчання
1.
Вербальні методи: розповідь, бесіда, лекція.
2.
Практичні методи: конспектування, письмові вправи на множинний вибір, письмові розгорнуті відповіді на запитання.
3.
Робота з підручниками та науковими статтями.
4.
Наочні методи: демонстрація, ілюстрація.
9. Методи контролю
1.
Метод усного контролю: фронтальне опитування.
2.
Метод письмового контролю: контрольний множинний вибір; термінологічний диктант; заповнення пропусків; вибір відповідностей.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для екзамену
Поточне тестування та самостійна робота
Разом
екзамен
Сума балів
Тематичний блок № 1 60 40 100 30 балів (контрольна робота) + 30 балів (реферат)
Т1, Т2 ... Т5 – теми тематичного блоку.
Тема 1.
Контрольна робота. Кількість балів: максимальна –– 30, мінімальна –– 15.
Критерії оцінювання: повна й вичерпна відповідь на всі питання – відмінно, загалом правильна з окремими неточностями відповідь на всі питання – добре, правильна відповідь на половину запитань – задовільно.
Тема 2.
Реферат у письмовій формі. Кількість балів: максимальна –– 30, мінімальна –– 15.
Критерії оцінювання: повне й вичерпне розкриття теми з використанням різноманітних наукових джерел
–– відмінно, узагальнене розкриття теми без критичного переосмислення –– добре, часткове розкриття теми за одним науковим джерелом –– задовільно.
Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування тематичного блоку –– 30.
Студент допускається до підсумкового семестрового контролю за умови набирання мінімальної кількості
–– 30 балів.
Критерії оцінювання:
Залікова робота (множинний вибір)
Кількість питань у заліковій роботі
Кількість штрафних балів на “5”
Кількість штрафних балів на “4”
Кількість штрафних балів на “3”
Кількість штрафних балів на “2”
65 0–6 13 26 33 і більше
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру
Оцінка за національною шкалою для екзамену для заліку
90–100
відмінно зараховано
70–89 добре
50–69 задовільно
1–49 незадовільно не зараховано

9
11. Рекомендоване методичне забезпечення
Базова література,
яка видана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна або в Україні
(доступна у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна)
1.
Дородных А.И. Грамматика речевого общения / Дородных А.И. –– Харьков, Типография Харьковского ун–та, 1987. –– 109 с.
2.
Дородных А.И. Методические указания по курсу теоретической граматики / А.И.Дородных,
Т.М.Тимошенкова. –– Харьков, Изд-во ХГУ, 1986. –– 30 с.
3.
Почепцов Г.Г. Избранные труды по лингвистике / Почепцов Г.Г. –– Харьков, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2009. –– 554 с.
4.
Старикова Е.Н. Проблемы семантического синтаксиса / Старикова Е.Н. –– Київ : Вища школа, 1985. ––
123 с.
5.
Морозова О.І. Теоретична граматика сучасної англійської мови / Морозова О.І. –– Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2010. –– 60 с.
Базова література, видана за кордоном:
1.
Иванова И.П. Теоретическая грамматика современного английского языка / Иванова И.П., Бурлакова
В.В., Почепцов Г.Г. –– M.: Высшая школа,1981. –– 285 с.
2.
Хаймович Б.С. Теоретическая грамматика английского языка / Хаймович Б.С. –– М.: Высшая школа,
1967. –– 298 с.
3.
Khaimovich B.C., Rogovskaya B.I. A Course in English Grammar. –– M.: Высшая школа, 1967. –– 280 с.
4.
Ilyish. The Structure of Modern English. – М.: Высшая школа, 1967. –– 360 с. (1965. –– 360 с.).
5.
Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. –– М.: Высшая школа, 1982. –– 378 с.
Допоміжна література, видана в Україні та за кордоном:
1.
Quirk R. A University Grammar of English /[Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svatvik J.]. –– M., Прогресс,
1982. –– 390 с.
2.
Блох М.Я. Теоретические основы граматики / Блох М.Я. –– М.: Высшая школа, 2004. –– 239 с.
3.
Балашова С.П. и др. Теоретическая грамматика английского языка. –– Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. –– 253 с.
4.
Раєвська Н.М. Теоретична граматика сучасної англійської мови / Раєвська Н.М. –– К.: Вища школа,
1976. –– 303 с.
5.
Иофик Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике английского языка / Иофик Л.Л. –– Л.:
Просвещение, ЛО, 1981. –– 223 с.
Інформаційні ресурси
1.
Інтернет ресурси.
2.
Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. –– М.: УРСС, КомКнига, 2007. –– 578 с.
3.
Языкознание. Большой энциклопедический словарь / [гл. ред. В.Н. Ярцева]. –– 2-е изд. –– М. : Большая
Российская энциклопедия, 1998. –– 685 с.

10 12. Приклад контрольних завдань
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Кафедра методики та практики викладання іноземної мови
________________________________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців з галузі знань 03 –– “Гуманітарні науки”: _6.020303 “бакалавр”_.
Напрям підготовки: _______035 “ Філологія”___________________________________________________________
Спеціалізація: ___________“Мова і література (англійська)”.______________________________________________
Навчальна дисципліна: ____“Теоретична граматика англійської мови”. ____________________________________
Семестр: десятий.__________________________________________________________________________________
ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ № 1
GRAMMAR OF ENGLISH FOR DISTANT LEARNERS
Test questions:
Task1. Choose the necessary answer to the questions below.
1.
Which is the smallest unit capable of separate use? a. word b. sentence c. morpheme
2.
Which linguistic theory uses the notion of periphery? a. structural theory b. field theory c. generative theory
3.
Which is the main criterion for parts of speech? a. combinability b. linguistic categories c. general lexico-grammatical meaning
4.
Which is the nature of the category of gender in the English noun? a. grammatical b. lexico-grammatical c. lexical
5.
Which parts of speech are both characterized by relative and qualitative subclasses? a. adjectives and adverbs b. adjectives and pronouns c. pronouns and adverbs
6.
In which of the verb subclasses the category of mood can be found? a. finites b. infinitive c. gerund
7.
Name the verb classifications for “notional, auxiliary, link verbs’ a. semantic b. functional c. morphological
8.
Name the type of syntactic derivation in “The wind blew and blew”: a. extention b. representation c. substitution
9.
Name the type of syntactic derivation in “You could have helped me, couldn’t you?” a. representation b. extention c. substitution

11 10.
What kind of subject is there in “There is a vase on the table”? a. elementary b. indefinite c. introductory
11.
Which of these conjunctions are coordinative? a. neither... nor b. when c. which
12.
Which type of clause is this: "That he will return leaves no doubt"? a. subject clause b. object clause c. attributive clause
13.
Which role does the subject CAT plays in "The cat was eating her fish"? a. agent of the action b. instrument c. location
14.
Name the elements of the actual division of the sentence: a. nucleus and periphery b. theme and rheme c. subject and predicate
15.
How many criteria can usually be stated for the semi-notional parts of speech? a. five b. from one to three c. ten
16.
Which of these speech acts have their subdivisions? a. quesitives b. directives c. expressives
17.
Which of these parts of speech belong to the notional ones? a. Particles b. Articles c. Objects
18.
Which is the category of the adverb? a. tense b. number c. gradebility
19.
Which is the most typical way of expressing grammatical meaning in English? a. suppletivism b. suffixation c. conversion
20.
The study of the prase is called a. minor syntax b. major syntax c. conversion
Task 2. Are these statements true or false (T/F):
1. The morpheme is a minimal meaningful unit, unable of separate use.
2. Elementary sentence has one predication.
3. The Gerund is a part of of the nominal system.
4. Disjunctive conjunctions denote separation and choice.
5. “And” is a subordinate conjunction.
6. The Participle I has the categories of Voice, Order, Aspect.

12 7. The Infinitive has 3 categories – those of Voice, Order, Aspect.
8. The “girl” is a theme in “Yesterday I met a girl”.
9. “Pale” in “She turned pale” is a predicative.
10. “Day and night” is a phrase with subordination.
Task 3. Match the lettered words with these sentences.
a. reflexive verbs f. adverbial modifier b. linking verbs g. three-member c. tense h. conjoint d. clause i. person e. place j. parenthetic
1. The verb to become is called a …
2. The verb in “I wash myself” is …
3. The part of the sentence “When he came they had already gone” is a …
4. … elements are grammatically independent in the sentence.
5. Clauses introduced by “where” are clauses of …
6. As a member of the sentence “there” in “He sat there without moving” is an…
7. The category of … consists of Past, Present, Future.
8. The category of . . . in Modern English is presented by “first, second, third” members.
9. The category of gradebility is presented by … opposemes.
10. The pronouns “my, your, our” are called …
Task 4. Describe the English Noun and its categories. Supply examples. Write about 100 words.
Протокол №____ від “____” ________________ 20____ року
Завідувач кафедри методики та практики викладання іноземної мови факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України
___________
Пасинок Валентина Григорівна
(підпис)
(прізвище, ініціали)
Екзаменатор: доктор філологічних наук, професор, професор кафедри методики та практики викладання іноземної мови факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
Міністерства освіти і науки України, академік Академії наук вищої освіти України
___________
Шевченко Ірина Семенівна
(підпис)
(прізвище, ініціали)

13
Ключі:
Task 1.
1a;2b;3c;4b;5a;6a;7b;8a;9a;10c;
11a;12a;13a;14b;15b;16b;17c;18c;19c;20а;
Task 2.
T Т F –– T F F –– T F –– T F
Task 3. b a d –– j e f –– c i g h
Total score – 65
Task 1 – 20;
Task 2. – 10
Task 3. – 10
Task 4 – 25
Протокол №____ від “____” ________________ 20____ року
Завідувач кафедри методики та практики викладання іноземної мови факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України
___________
Пасинок Валентина Григорівна
(підпис)
(прізвище, ініціали)
Екзаменатор: доктор філологічних наук, професор, професор кафедри методики та практики викладання іноземної мови факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
Міністерства освіти і науки України, академік Академії наук вищої освіти України
___________
Шевченко Ірина Семенівна
(підпис)
(прізвище, ініціали)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал