Програма навчальної дисципліни редакторської майстерності напрям підготовки 0303 журналістика та інформаціяСкачати 434.83 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації14.12.2016
Розмір434.83 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80-89

В

добре

70-79

С

65-69

D

задовільно

60-64

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


14. Рекомендована література

Базова

 1. Абдуллин Р.Г. К определению понятия «редактирование» // Книга. Исслед. и м-лы. – 1978. – Сб.37. – С.39-41.

 2. Види книжок // Вісн. Кн. палати. – 2001. - №5. – С.12-14.

 3. ГОСТ 7.1-84 Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления: Официальное издание. – М., 1984.

 4. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования. – Введ.01.07.1997, в Украине 01.01.1999.

 5. ГОСТ 7.12-93 Межгосударственный стандарт. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. – Введ. 01.01.1986.

 6. ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чинний від 01.01.96. – К.: Держстандарт України, 1996. – 47 с.

 7. ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: Офіційне видання. – К.:Держстандарт України, 1998. – Чинний від 01.07.1998.

 8. Журналістський матеріал і психологія журналістської творчості // Різун В.В. Літературне редагування:Підруч. - К.: Либідь, 1996. – с.100 – 135.

 9. Зелінська Н.В. Наукова школа кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства: напрями, постаті, здобутки // Поліграфія і видавнича справа. – 2005. – № 42. – С. 3 –10.

 10. Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні. Історія та сучасний стан. – Львів: Світ, 2002. – 267 с.

 11. Зелінська Н.В. Розвиток типологічної схеми української наукової літератури у ХІХ ст. // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 1997. – Вип. 32. – С. 165 – 171.

 12. Іванченко Р. Літературне редагування: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Вища шк., 1983. – 248 с.

 13. Іванченко Р. Г. Рукопис у редактора.  Х.: Ред.-вид. вiд. Кн. палати УРСР, 1967.  216 с.

 14. Колегаева И. М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. — Одесса: Ред.-изд. отд. обл. упр. по печати, 1991. – 119 с.

 15. Общество и книга: от Гуттенберга до Интернета / Ин-т философии РАН; Под общ. ред.А.П.Королевой. – М.: Фонд «Традиция», 2000. – 280 с.

 16. От книги до интернета. Журналистика и литература на рубеже нового тысячелетия / Под ред. Я.Н.Засурского. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 256 с.

 17. Писатели советуются, негодуют, благодарят/Сост. А.С.Мильчин. – М.: Книга, 1990. – 487 с.

 18. Правові та нормативні документи з видавничої справи: Тематична добірка / Уклад. Г.М.Плиса. - К.: Кн. палата України, 1999. – 48 с.

 19. Прилюк Д.М. Теорія і практика журналістської творчості: Проблеми майстерності. – К.: Вища шк.,1983. – 280 с.

 20. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації / вiдп. ред. М. М. Пещак. — К.: НАН України; iн-т української мови, 1999. — 194 с.

 21. Різун В.В. Літературне редагування:Підруч. - К.: Либідь, 1996. – 237 с.

 22. Роменець В.А. Психологія творчості: Навч.посібник. – К.: Либідь,2001. – 228 с.

 23. Серажим К.С. Специфіка сприйняття і розуміння журналістського тексту // Редакційно-видавнича справа: Досвід, проблеми, майбутнє / Ю.П.Горго, Н.Ф.Непийвода, В.В.Різун та ін. – К., 1997. – С. 94 –111.

 24. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования текста. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1980. – 328 с.

 25. Составление библиографического описания : Крат.правила. – 2-е изд., доп. – М.: Кн.палата,1991. – 220 с.

 26. Теорія літературного редагування // Різун В.В. Літературне редагування:Підруч. – К.: Либідь, 1996. – с.57.

 27. Тимошик М.С. Видавнича продукція та її види. Книга як основний предмет видавничої діяльності // Друкарство. – 2001. - №5. – С. 84 – 86.

 28. Тимошик М. Видавнича справа та редагування: Навч.посіб. – К.: Наша культура і наука, 2004. – 224 с.

 29. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця. – 2-ге вид., стер. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 559 с.

 30. Уваги про термін // Іванченко Р.Г. Рукопис у редактора. – Харків, 1967. – Розд. 1.

 31. Уява і творчість//Психологія: Підруч. / За ред. Ю.Л.Трофімова. – 2-ге вид., стереотип. – С.315 – 336.

 32. Феллер М.Д. О литературном редактировании.[Специфика и основные понятия] // Книга. Исслед. и м-лы. – 1968. – Сб.16. – С.30– 45.

 33. феллер М. Д. Текст i зображення як модель комунiкативного акту.  К.: Київ. ун-т iм. Тараса Шевченка: Центр вiльної преси, 1998.  123 с.

 34. Хойнацький М.С. Основи стандартизації і використання стандартів у видавництві. – К.:Вища шк.,1993. – 151 с.

 35. Хоню В.В. Наукова спадщина Р.Г. Іванченка (1929 – 2004) у контексті становлення вітчизняного редагування і забезпечення спадкоємності фахового досвіду: Тези доповіді // Історія журналістики: навчально-методичне забезпечення, теоретичні та практичні знання і навички: Матеріали “круглого столу” Міжнародної наукової конференції “Методологічне забезпечення підготовки журналістських кадрів у процесі роздержавлення мас-медіа та створення суспільних і громадських ЗМІ”, Київ, 24-25 травня 2007 р. / За ред. Н.М. Сидоренко. – К., 2007. – С. 71 – 73.

 36. Хоню В.В. Структура видавничої галузі в Україні // Технологія і техніка друкарства. – 2004. – № 2 – 3 (4 – 5). – С.140 – 143.

 37. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф.Майсурадзе, А.Э.Мильчин, Э.П. Гаврилов и др. – М.: Юристъ, 1998. – 536с.
 1. Допоміжна

 2. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – М., 1979.

 3. Антонов А.В. Психология изобретательского творчества. – К., 1978. – 175 с.

 4. Арнаудов. Психология творчества. – М.: Сов.писатель, 1970.

 5. Бем Г., Вернер Й., Гардт Г., Шульц Г. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві. – К.: Основи,1994. – 176 с.

 6. Богин Г.И. Типология понимания текста. – Калинин, 1986.

 7. васильев С. А. Синтез смысла при создании и понимании текста: Филос. пробл./ АН УССР. Ин-т философии; Отв. ред. М. В. Попович.  К.: Наук. думка, 1988.  240 с.

 8. Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела: Навч.посіб. / За ред. Н.В. Зелінської. – Львів: Світ, 2003.

 9. Видання. Основні види: Кор. рос.-укр. анотов. словник / Складено на основі ДСТУ 3017-95. 22 с. // Палітра друку. – 1996. - №1. – С.35-40.

 10. Гречихин А.А., Здоров И.Г. Информационные издания. – М.: Книга, 1988. – 272 с.

 11. Гречихин А.А., Здоров И.Г., Соловьев В.И. Жанры информационной литературы: обзор, реферат. – М.: Книга, 1983. – 320 с.

 12. Гуревич С.М. Редакционный менеджмент. – М.,1997. – 256 с.

 13. Долинин К.А. Интерпретация текста. – М.: Просвещение, 1980.

 14. Западов А. О мастерстве редактора // От рукописи – к печатной странице. – М.: Сов. писатель, 1978.

 15. Истрина М.В. Аннотирование произведений печати: Методич.пособ. – М.: Книга, 1981. – 48 с.

 16. Мигонь К. Наука о книге. – К., 1992. – 288 с.

 17. Моисеев В. Журналистика и журналисты. – К.:Дакор, 2002.

 18. Організація роботи редакції: Навч. посіб. / Уклад. І.О.Вартанов. – К.,1986.

 19. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф.Майсурадзе, А.Э.Мильчин, Э.П. Гаврилов и др. – М.: Юристъ, 1998. – 536с.


15. Інформаційні ресурси
Використовувався інтернет-ресурс електронної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського nbuv.com.ua, а також електронні версії деяких видань.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал