Програма навчальної дисципліни редакторської майстерності напрям підготовки 0303 журналістика та інформаціяСкачати 434.83 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації14.12.2016
Розмір434.83 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4


5. Теми семінарських занять

(Не передбаченні навчальним планом)6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Фахові нюанси редакторської роботи

2

2

Редакторська майстерність крізь призму століть

2

3

Структура твору та друкованого видання крізь призму діалектики

2

4

Діалектична єдність змісту і форми у видавничій сфері

2

5

Мова – будівельний матеріал кожного тексту

4

6

Стиль як риса індивідуальності

2

7

Головред: світогляд – характер – майстерність

2

8

Диктат обмежень над автором: обєктивні та субєктивні чинники

4

9

Роль редактора у створенні нормальної психологічної атмосфери в колективі

2

10

Дотримання професійної етики – закон для журналіста і редактора

2

Усього

24


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Редактор видавництва і редактор газети: спільне та відмінне

2

2

Фахові нюанси редакторської роботи

2

3

Важливі деталі професіональної майстерності

2

4

Психологічна основа творчості

1

5

Фахові нюанси редакторської роботи

1

6

Організаторська роль редактора в редакційному колективі

2

7

Масова робота редакції: суть та форми

2

8

Редакційна акція: вдалий задум –успішний результат

2

9

Економічні засади самоокупності періодичного видання

2

10

Необхідність та особливості написання передовиці

2

11

Журналістський твір: діалектичний погляд

2

12

Заголовковий комплекс – путівник по номеру

2

13

Сенсація і „сенсація

2

Разом

26


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Написати твір за темою: „Як я уявляю свою майбутню професію”.

12

2

Редакторський почерк. Підготувати письмовий огляд газет „Україна молода” та „Факти і комєнтаріі” за минулий тиждень – що спільного і чим відрізняються ці часописи?


12

3

«Секрети” майстерності практичного редактора”. Інтерв’ю з редактором відділу щоденної газети (або редактором книжкового видавництва).


14

4

Запропонувати стиль, графіку та елементи оформлення: а) підручника для вищого навчального закладу; б) дитячого журналу; в)студентської газети.


18

5

Відрецензувати, визначаючи характерні риси стилю та майстерності, публіцистичний твір (на вибір): а)Степана Колесника („Сільські вісті”), б)Сергія Плачинди („Літературна Україна”), в)Юлії Мостової („Дзеркало тижня”), г)Тетяни Коробової (Інтернет-видання „Оглядач”, „Українська правда”), д)іншого відомого публіциста на власний вибір.

16

6

Написати твір за темою: Чому і чим саме мені подобаються репортажі Е.Гемінґвея”

8

Разом

80


9. Індивідуальні завдання

Індивідуальна робота зі студентами передбачає захист індивідуального практичного завдання.

Завдання:


 1. Написання творів на запропоновану тему;

 2. Написання рецензій;

 3. Написання інтерв’ю з редакторами газет та журналів:

 4. Написання огляду газет.


10. Методи навчання

Викладання дисципліни передбачає використання таких методів навчання: • Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності: словесні (лекції); (організація роботи на практичних заняттях – постановка завдання, опитування, контроль якості знань). На практичних заняттях студенти виконують репродуктивні, рецептивні та творчі завдання;

 • Методи стимулювання пізнавальної діяльності: навчальні дискусії під час обговорення винесених на практичні заняття завдань.


11. Методи контролю

Для перевіряння знань студентів використовуються такі методи як:

- усна відповідь на семінарському занятті;

- доповнення на семінарському занятті;

-письмові творчі роботи на задані теми;

- письмові роботи з виконання домашніх комплексних завдань (одна на вибір з переліку за кожною темою);

- комплексна підсумкова робота «Створюємо видання».

11.1. Завдання до контрольної роботи.Контрольні питання до тем першого модуля
Тема “ВСТУП. Мета і завдання курсу, особливості опанування”

 1. Назвіть праці видатних теоретиків і практиків видавничої справи та редагування

 2. Проаналізуйте внесок вітчизняних вчених у розвиток теорії і практики редагування

 3. Виділіть головні віхи історії редагування

 4. Дослідіть головні напрями вивчення професії редактора

 5. Проаналізуйте праці сучасних науковців, присвячені їхнім попередникам. Обґрунтуйте свій вибір

 6. Проаналізуйте фахові періодичні видання. Обґрунтуйте свій вибір

 7. Назвіть перспективні напрями майбутнії досліджень у царині видавничої справи та редагування


Тема: “Редагування у видавничо-поліграфічному комплексі. Редагування і книгознавство”

 1. Місце редагування у видавничо-поліграфічному комплексі.

 2. Система видавничої справи в Україні.

 3. Поняття макро- і мікросередовища по відношенню до видавничої справи.

 4. Вплив факторів макросередовища на ефективність і продуктивність книговидання.

 5. Фактори мікросередовища для видавничої справи.

 6. Державна підтримка видавничої справи: способи і дієвість.

 7. Редагування в комплексі книгознавчих дисциплін.

 8. Книгознавство як комплексна наука про книгу. Концепції книгознавства (функціональна, системно-типологічна, комплексності)

 9. Закон України “Про видавничу справу”: загальна характеристика

 10. Структура видавничої галузі в Україні.


Тема: “Роль редактора в координації руху “корисної інформації” в суспільстві. Проблеми типології у роботі літредактора”

 1. Структура інформаційного середовища: інституції, шляхи передачі, носії та споживачі.

 2. Роль редактора у збиранні й опрацюванні інформації.

 3. Джерела інформації для літературного редактора.

 4. Роль редактора в забезпеченні зворотнього зв’язку в системі “автор – видавництво – читач (споживач)”

 5. Роль книги у суспільстві. Книга і документ: визначення понять.

 6. Типологія книг та документів. Класифікація і типізація (типологія).

 7. Критерії типізації документів.

 8. Типізація літератури і типологія книжкових видань.

 9. Типологія книги. Принципи і завдання типологічного поділу.

 10. ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види: Терміни та визначення (загальна характеристика).


Тема: “Редагування у комплексі психо-фізіологічних і діяльністних мотивів фігурантів процесу створення друкованого видання”

 1. Суміжні дисципліни у роботі редактора.

 2. Поняття про творчість. Рівні творчості. Безпосередній і опосередкований творчий процес.

 3. Роль уяви в процесі творчості. Способи творчої уяви.

 4. Етапи творчого процесу науковця, письменника, журналіста, редактора: спільне і відмінне.

 5. Психологія творчості. Рівень обізнаності редактора у галузі психології творчості.

 6. Етика і психологія стосунків автора і редактора.

 7. Мотивація редакторського втручання в авторський текст з погляду психології сприймання.

 8. Творчий підхід у роботі редактора: індивідуальність фахівця супроти настанов і директив.

 9. Взаємодія редактора (суб’єкта) з текстом (об’єктом). Подвійна природа тексту.

 10. Адекватність розуміння читачем авторського тексту як результат співпраці автора і редактора


Тема: “Редакція як головна ланка видавничої справи. Місце, функції і завдання редактора в сучасному видавництві: організаційний аспект”

 1. Поняття про видавництво (видавничу організацію). Структура видавництва: класика і модифікації.

 2. Видавництва в Україні: статистика, класифікація і типізація.

 3. Спеціалізація видавництв в Україні. Видавництва універсальні й типізовані.

 4. Поняття редакційно-видавничого процесу. Етапи редакційно-видавничого процесу.

 5. Загальна схема редакційно-видавничого процесу. Роль редактора.

 6. Внутрішня і зовнішня сторони редакційно-видавничого процесу.

 7. Особливості здійснення редакційно-видавничого процесу на сучасному етапі.

 8. Роль редактора у редакційно-видавничому процесі. Підходи до визначення поняття «редактор» у сучасному видавництві.

 9. Поняття оригіналу в редакційно-видавничій практиці. Вимоги до авторського і видавничого оригіналів. Діючі стандарти і нормативи.

 10. Рецензування авторських оригіналів. Різновиди рецензій.


Тема: “Практичні основи редагування. Мотивація і методика редакторської праці”

 1. Складові професії редактора.

 2. Техніки і методи редагування.

 3. Різновиди редакторського читання.

 4. Методи редагування і виправлення. Формальний і творчий підхід у роботі редактора.

 5. Редакторський аналіз: предмет і завдання. Загальна схема редакторського аналізу.

 6. Оцінка авторського рукопису у видавництві. Редвисновок.

 7. Послідовність роботи редактора під час підготовки видавничого оригіналу.

 8. Коректурний процес і редактор. Особливості коректорського читання.

 9. Поняття коректури. Різновиди коректурних відбитків. Коректорські знаки.

 10. Редакторська правка: доцільність і головні завдання. Різновиди редакторських правок.


Контрольні питання до тем другого модуля
Тема “Збереження особливостей авторського стилю як надзавдання літредактора

 1. Підходи до визначення літературного редагування: вітчизняний і світовий досвід.

 2. Техніки і методики редагування: класика і модифікації.

 3. Участь літературного редактора в розмітці оригіналу.

 4. Потреба редакторського опрацювання авторського твору: погляд автора, редакційно-видавничих працівників, дослідників.

 5. Новітні концепції ролі і функцій літературного редактора, їх вплив на відповідну термінологію: редагування, опрацювання чи «доведення» авторського тексту.

 6. Види редагування: авторське саморедагування, авторське доопрацювання («доведення») тексту відповідно до зауважень редактора і рецензентів, фахове редагування (літературний, науковий і титульний редактори), коректура.

 7. Редакційне опрацювання авторського оригіналу в процесі його редакційно-видавничої підготовки: уточнення завдань і функцій літературного редактора.

 8. Поняття “індивідуально-авторського стилю” та редакторського опрацювання його складових.

 9. Методи редагування і виправлення. Формальний і творчий підхід у роботі редактора.

 10. Редакторська правка: доцільність і головні завдання. Різновиди правки.

 11. Редакторський аналіз: предмет і завдання. Загальна схема редакторського аналізу.


Тема “Композиція твору. Внутрішня структура викладу і розгортання композиції в тексті

 1. Структура і композиція твору. Складові структури. Аспекти редакторського аналізу структури тексту. Композиційні недоліки.

 2. Типи і методи викладу: вимоги й особливості.

 3. Класифікація типів викладу та особливості їх редагування.

 4. Методи, або способи викладу. Вибір методу викладу. Обсяг інформації у тексті та її засвоюваність. Підходи до редакторської оцінки інформаційної складової тексту.

 5. Текстова і нетекстова інформація у творі. Види і функції таблиць у тексті. Особливості редагування таблиць.

 6. Розробка композиції і фактичний матеріал. Поняття фактичного матеріалу. Функціональні групи фактів.

 7. Критерії та аспекти оцінки фактичного матеріалу. Причини фактичних помилок і способи їх усунення.

 8. Логічна складова структури тексту. Мовні формули і встановлення структурних зв’язків між компонентами структури викладу.

 9. Рубрикація твору як графічний вияв композиції. Вибір форми й оцінка конкретного змісту рубрик.

 10. “Приховані” рубрики і виділення в тексті.Тема: “Концептуальні засади роботи редактора над мовою і стилем оригіналу”


 1. Робота редактора над мовою і стилем: мета, завдання і напрями роботи.

 2. Мовно-стилістичні недоліки та їх виправлення.

 3. Літературна техніка твору: вимоги стрункості і послідовності, доступності і зрозумілості.

 4. Робота над мовою твору: вимоги точності і ясності, стислості і тональної витриманості.

 5. Причини виникнення мовних штампів та способи їх усунення.

 6. Поняття норми і відступів від неї. Принцип доцільністі у відборі мовно-стилістичних засобів.

 7. Авторська тональність. Межі редакторського втручання.

 8. Поняття “напруги” (цікавості) тексту.

 9. Напруженість тексту: причини і способи усунення.


Тема: “Елементи технічного і художнього редагування в роботі літературного редактора. Робота над композицією та елементами службової частини видань”

 1. Участь редактора у розробці концепції ілюстрування видання. Робота літературного редактора з художнім редактором.

 2. Види і функції ілюстрацій. Доцільність ілюстрацій та мета їх використання у виданні.

 3. Редагування ілюстрацій, підписів до них та супровідного тексту.

 4. Художнє оформлення книги та графічний дизайн. Психологічні і медичні вимоги до оформлення видання.

 5. Естетичне й утилітарне у створенні композиційної моделі книги.

 6. Принципи побудови композиції видання. Участь редактора у розробці композиції видання, досягненні гармонійності сприйняття друкованого видання в цілому.

 7. Редактор і службова частина книги. Структура службової частини видання.

 8. Створення та редакторське опрацювання елементів службової частини видання.

11.2. Питання до екзамену (заліку)Перелік запитань на залік

з “Редакторської майстерності”
 1. Назвіть праці видатних теоретиків і практиків видавничої справи та редагування

 2. Проаналізуйте внесок вітчизняних вчених у розвиток теорії і практики редагування

 3. Виділіть головні віхи історії редагування

 4. Дослідіть головні напрями вивчення професії редактора

 5. Проаналізуйте праці сучасних науковців, присвячені їхнім попередникам. Обґрунтуйте свій вибір

 6. Проаналізуйте фахові періодичні видання. Обґрунтуйте свій вибір

 7. Назвіть перспективні напрями майбутнії досліджень у царині видавничої справи та редагування

 8. Місце редагування у видавничо-поліграфічному комплексі.

 9. Система видавничої справи в Україні.

 10. Поняття макро- і мікросередовища по відношенню до видавничої справи.

 11. Вплив факторів макросередовища на ефективність і продуктивність книговидання.

 12. Фактори мікросередовища для видавничої справи.

 13. Державна підтримка видавничої справи: способи і дієвість.

 14. Редагування в комплексі книгознавчих дисциплін.

 15. Книгознавство як комплексна наука про книгу. Концепції книгознавства (функціональна, системно-типологічна, комплексності)

 16. Закон України “Про видавничу справу”: загальна характеристика

 17. Структура видавничої галузі в Україні.

 18. Структура інформаційного середовища: інституції, шляхи передачі, носії та споживачі.

 19. Роль редактора у збиранні й опрацюванні інформації.

 20. Джерела інформації для літературного редактора.

 21. Роль редактора в забезпеченні зворотнього зв’язку в системі “автор – видавництво – читач (споживач)”

 22. Роль книги у суспільстві. Книга і документ: визначення понять.

 23. Типологія книг та документів. Класифікація і типізація (типологія).

 24. Критерії типізації документів.

 25. Типізація літератури і типологія книжкових видань.

 26. Типологія книги. Принципи і завдання типологічного поділу.

 27. ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види: Терміни та визначення (загальна характеристика).

 28. Суміжні дисципліни у роботі редактора.

 29. Поняття про творчість. Рівні творчості. Безпосередній і опосередкований творчий процес.

 30. Роль уяви в процесі творчості. Способи творчої уяви.

 31. Етапи творчого процесу науковця, письменника, журналіста, редактора: спільне і відмінне.

 32. Психологія творчості. Рівень обізнаності редактора у галузі психології творчості.

 33. Етика і психологія стосунків автора і редактора.

 34. Мотивація редакторського втручання в авторський текст з погляду психології сприймання.

 35. Творчий підхід у роботі редактора: індивідуальність фахівця супроти настанов і директив.

 36. Взаємодія редактора (суб’єкта) з текстом (об’єктом). Подвійна природа тексту.

 37. Адекватність розуміння читачем авторського тексту як результат співпраці автора і редактора

 38. Поняття про видавництво (видавничу організацію). Структура видавництва: класика і модифікації.

 39. Видавництва в Україні: статистика, класифікація і типізація.

 40. Спеціалізація видавництв в Україні. Видавництва універсальні й типізовані.

 41. Поняття редакційно-видавничого процесу. Етапи редакційно-видавничого процесу.

 42. Загальна схема редакційно-видавничого процесу. Роль редактора.

 43. Внутрішня і зовнішня сторони редакційно-видавничого процесу.

 44. Особливості здійснення редакційно-видавничого процесу на сучасному етапі.

 45. Роль редактора у редакційно-видавничому процесі. Підходи до визначення поняття «редактор» у сучасному видавництві.

 46. Поняття оригіналу в редакційно-видавничій практиці. Вимоги до авторського і видавничого оригіналів. Діючі стандарти і нормативи.

 47. Рецензування авторських оригіналів. Різновиди рецензій.

 48. Складові професії редактора.

 49. Техніки і методи редагування.

 50. Різновиди редакторського читання.

 51. Методи редагування і виправлення. Формальний і творчий підхід у роботі редактора.

 52. Редакторський аналіз: предмет і завдання. Загальна схема редакторського аналізу.

 53. Оцінка авторського оригіналу у видавництві. Редвисновок.

 54. Послідовність роботи редактора під час підготовки видавничого оригіналу.

 55. Коректурний процес і редактор. Особливості коректорського читання.

 56. Поняття коректури. Різновиди коректурних відбитків. Коректорські знаки.

 57. Редакторська правка: доцільність і головні завдання. Різновиди редакторських правок.

 58. Підходи до визначення літературного редагування: вітчизняний і світовий досвід.

 59. Техніки і методики редагування: класика і модифікації.

 60. Участь літературного редактора у розмітці оригіналу.

 61. Потреба редакторського опрацювання авторського твору: погляд автора, редакційно-видавничих працівників, дослідників.

 62. Новітні концепції ролі і функцій літературного редактора, їх вплив на відповідну термінологію: редагування, опрацювання чи «доведення» авторського тексту.

 63. Види редагування: авторське саморедагування, авторське доопрацювання («доведення») тексту відповідно до зауважень редактора і рецензентів, фахове редагування (літературний, науковий і титульний редактори), коректура.

 64. Редакційне опрацювання авторського оригіналу в процесі його редакційно-видавничої підготовки: уточнення завдань і функцій літературного редактора.

 65. Поняття “індивідуально-авторського стилю” та редакторського опрацювання його складових.

 66. Методи редагування і виправлення. Формальний і творчий підхід у роботі редактора.

 67. Редакторська правка: доцільність і головні завдання. Різновиди правки.

 68. Редакторський аналіз: предмет і завдання. Загальна схема редакторського аналізу.

 69. Структура і композиція твору. Складові структури. Аспекти редакторського аналізу структури тексту. Композиційні недоліки.

 70. Типи і методи викладу: вимоги й особливості.

 71. Класифікація типів викладу та особливості їх редагування.

 72. Методи, або способи викладу. Вибір методу викладу. Обсяг інформації у тексті та її засвоюваність. Підходи до редакторської оцінки інформаційної складової тексту.

 73. Текстова і нетекстова інформація у творі. Види і функції таблиць у тексті. Особливості редагування таблиць.

 74. Розробка композиції і фактичний матеріал. Поняття фактичного матеріалу. Функціональні групи фактів.

 75. Критерії та аспекти оцінки фактичного матеріалу. Причини фактичних помилок і способи їх усунення.

 76. Логічна складова структури тексту. Мовні формули і встановлення структурних зв’язків між компонентами структури викладу.

 77. Рубрикація твору як графічний вияв композиції. Вибір форми й оцінка конкретного змісту рубрик.

 78. “Приховані” рубрики і виділення у тексті.

 79. Робота редактора над мовою і стилем: мета, завдання і напрями роботи.

 80. Мовно-стилістичні недоліки та їх виправлення.

 81. Літературна техніка твору: вимоги стрункості і послідовності, доступності і зрозумілості.

 82. Робота над мовою твору: вимоги точності і ясності, стислості і тональної витриманості.

 83. Причини виникнення мовних штампів та способи їх усунення.

 84. Поняття норми і відступів від неї. Принцип доцільністі у відборі мовно-стилістичних засобів.

 85. Авторська тональність. Межі редакторського втручання.

 86. Поняття “напруги” (цікавості) тексту.

 87. Напруженість тексту: причини і способи усунення.

 88. Участь редактора у розробці концепції ілюстрування видання. Робота літературного редактора з художнім редактором.

 89. Види і функції ілюстрацій. Доцільність ілюстрацій та мета їх використання у виданні.

 90. Редагування ілюстрацій, підписів до них та супровідного тексту.

 91. Художнє оформлення книги та графічний дизайн. Психологічні і медичні вимоги до оформлення видання.

 92. Принципи побудови композиції видання. Участь редактора у розробці композиції видання, досягненні гармонійності сприйняття друкованого видання в цілому.

 93. Редактор і службова частина книги. Структура службової частини видання.

 94. Створення та редакторське опрацювання елементів службової частини видання.

 95. Відбір фахових джерел за практичною цінністю інформації.

 96. Технологія внесення редакторських виправлень: настанови та їх творче переосмислення.

 97. Способи поширення видавничого продукту.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал