Програма навчальної дисципліни право Європейського Союзу опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка6/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.59 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
7.1 Теми рефератів

1. Передумови європейської інтеграції. Характерні особливості створення Європейських Співтовариств та ЄС.

2. Коротка характеристика Маастрихтського договору про заснування ЄС (1992 р.) та Амстердамського (1997 р.) і Ніццького (2001 р.) договорів.

3. Основні риси Договору про Конституцію для Європи (2004 р.).

4. Договір про Реформи (Лісабонський договір, 2007 р.).

5. Інститути ЄС та їх повноваження.

6. Загальна характеристика Суду ЄС.

7. Загальний суд ЄС.

8. Суд публічної служби ЄС.

9. Судді суду ЄС, їх склад, порядок обрання та повноваження.

10. Генеральні адвокати Суду ЄС та інші учасники процесу.

11. Характеристика права ЄС.

12. Загальні принципи права ЄС.

13. Джерела права ЄС.

14. Вплив права ЄС на правові системи держав-членів ЄС.

15. Пересування осіб у ЄС.

16. Спільна торговельна політика ЄС.

17. Спільна митна політика та митне право ЄС.

18. Етапи створення економічного та валютного союзу.

19. Аграрна політика ЄС.

20. Право інтелектуальної власності ЄС.

21. Загальна характеристика спільної політики щодо захисту прав споживачів.

22.Розв’язання спорів за участю споживачів у ЄС.

23. Захист прав людини в ЄС.

24. Взаємна правова допомога у ЄС.

25. Спільна соціальна політика та розвиток трудового права в ЄС.

26. Організаційно-правові форми співробітництва України з ЄС.

27. Характеристика Євроінтеграційного законодавства України.

28. Загальна характеристика Угоди про партнерство та Співробітництво, підписаної між ЄС та Україною в Люксембурзі 14 червня 1994 р.


8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ

 • лекційні заняття;

 • семінарські заняття;

 • самостійна підготовка;

 • індивідуальні та групові консультації.


Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання законодавства про працю, продемонстровані у виконаних (як правило, письмово) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).Проміжний контроль проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: курсова робота, контрольна робота, колоквіум.Семестровий контроль проводиться у формі екзамену та заліку.

На екзамен виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу».8.2. Питання для підготовки до екзамену
 1. Поняття, метод, система та предмет права Європейського Союзу.

 2. Джерела права Європейського Союзу.

 3. Установчі договори.

 4. Договори з міжнародними організаціями та третіми країнами.

 5. Вторинне законодавство Європейського Союзу. Законодавчі повноваження Ради та Європейської комісії.

 6. Рішення Суду Європейського Союзу.

 7. Загальні принципи права Європейського Союзу.

 8. Еволюція Європейського Союзу (передумови та етапи створення).

 9. План Роберта Шумана (1959р.), як передумова європейської інтеграції та створення Європейських Співтовариств.

 10. Договір про Європейське Співтовариство вугілля та сталі (1951р.) та його наслідки.

 11. Договір про Європейське Економічне Співтовариство (1957р.) та його мета.

 12. Створення Європейської асоціації вільної торгівлі (1960р.): мета та наслідки.

 13. Компетенція Європейського Союзу.

 14. Європейський Союз та його завдання.

 15. Інституційна система Європейського Союзу.

 16. Судова система Європейського Союзу.

 17. Загальний суд Європейського Союзу.

 18. Спеціалізовані суди Європейського Союзу.

 19. Органи та установи Європейського Союзу.

 20. Доктрина верховенства права Європейського Союзу над національним правом держав – членів.

 21. Доктрина прямої дії права Європейського Союзу.

 22. Відповідальність держав – членів перед індивідами за порушення права Європейського Союзу.

 23. Правовий статус людини і громадянина у Європейському Союзі.

 24. Хартія Європейського Союзу про основні права: значення та зміст.

 25. Вільний рух товарів у Європейському Союзі.

 26. Засади вільного пересування осіб у Європейському Союзі.

 27. Вільне пересування працівників у Європейському Союзі

 28. Обмеження вільного пересування громадян Європейського Союзу.

 29. Заборона дискримінаційного оподаткування у Європейському Союзі.

 30. Свобода ділового заснування компаній у Європейському Союзі.

 31. Взаємне визнання професійних кваліфікацій та дипломів у Європейському Союзі.

 32. Свобода надання та отримання послуг у Європейському Союзі.

 33. Транскордонний характер послуг у праві Європейського Союзу.

 34. Свобода руху капіталу в Європейському Союзі.

 35. Правове регулювання фінансових послуг у Європейському Союзі.

 36. Етапи створення економічного та валютного Союзу.

 37. Наслідки запровадження єдиної європейської валюти (євро).

 38. Правове забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу.

 39. Євроінтеграційне законодавство України.

 40. Загальна характеристика Угоди про партнерство та Співробітництво, підписаної між ЄС та Україною в Люксембурзі 14 червня 1994 р.

 41. Маастрихтський Договір про заснування ЄС (1992 р.).

 42. Амстердамський договір (1997 р.).

 43. Ніццький договір (2001 р.).

 44. Договір про Конституцію для Європи (2004 р.).

 45. Договір про Реформи (Лісабонський договір, 2007 р.).

 46. Спільна зовнішня політика та політика безпеки ЄС.

 47. Європейський Парламент: порядок обрання, структура, повноваження.

 48. Європейська Рада – міжурядовий орган в інституційній системі ЄС.

 49. Рада ЄС: статус, повноваження, порядок роботи і процедура прийняття рішень.

 50. Європейська Комісія: порядок формування, структура, повноваження, організація роботи та прийняття рішень.

 51. Європейський центральний банк.

 52. Рахункова палата – аудит ЄС.

 53. Дорадчі органи: Економіко-соціальний комітет та Комітет регіонів.

 54. Конституційна та інституційна база захисту прав споживачів у Європейському Союзі

 55. Правове регулювання трудової міграції у Європейському Союзі.

 56. Охорона праці у Європейському Союзі.

 57. Умови праці у Європейському Союзі

 58. Трудові відносини та виробнича демократія у Європейському Союзі.

 59. Соціальні умови членів сім’ї працівників держав-членів ЄС.

 60. Коло осіб, що можуть користуватися правом вільного пересування працівників.

 61. Право працівників та їх родин на постійне проживання після закінчення трудових відносин у державі-члені ЄС.

 62. Право інтелектуальної власності в ЄС та його гармонізація.

 63. Поняття споживач у праві ЄС.

 64. Заборона обмеження працевлаштування.

 65. Регулювання безпеки харчової та не харчової продукції.8.3. Питання для підготовки до заліку


 1. Європейська комісія: місце в системі органів Європейського Союзу, повноваження.

 2. Проекти створення економічного і політичного союзу європейських держав в роки першої світової війни і в період між війнами (1914-1939 рр.). "Європейська ідея" в період другої світової війни.

 3. Склад і порядок формування Європейської комісії. Правовий статус членів Комісії. Відставка Комісії.

 4. Економічна, політична і правова інтеграція західноєвропейських держав після закінчення другої світової війни (1945-1951 рр.).

 5. Структура, організація роботи і процедура ухвалення рішень Європейською комісією.

 6. Європейське Об'єднання Вугілля і Сталі (ЄОВС): причини створення, правовий статус. Основні риси Паризького договору про створення ЄОВС 1951 року.

 7. Суд Європейських співтовариств: місце в системі органів Європейського Союзу, юрисдикція.

 8. Європейське Співтовариство з Атомної Енергії (Евроатом): причини створення, правовий статус. Основні риси Римського договору про створення Евроатома 1957 року.

 9. Склад і порядок формування Європейського суду. Правовий статус суддів і юридичних радників.

 10. Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС): причини створення, правовий статус. Основні риси Римського договору про створення ЄЕС 1957 року.

 11. Структура, організація роботи і процедура ухвалення рішень Європейським судом.

 12. Правове положення Суду першої інстанції Європейського Союзу.

 13. Правове положення Палати аудиторів (Рахункової палати) Європейського Союзу

 14. Єдиний європейський акт 1986 року.

 15. Консультативні органи Європейського Союзу: Економічний і соціальний комітет, Комітет регіонів.

 16. Маастріхський договір про Європейський Союз 1992 року. Структура Європейського Союзу.

 17. Правовий статус Європейської ради.

 18. Правові джерела компетенції Європейського Союзу. Мета і сфера ведення Європейського Союзу.

 19. Поняття і класифікація принципів права Європейського Союзу. Загальні принципи права Європейського Союзу.

 20. Повноваження Європейського Співтовариства.

 21. Принцип верховенства права Європейського Союзу.

 22. Принцип субсидіарності в праві Європейського Союзу.

 23. Система права Європейського Союзу.

 24. Правові основи діяльності Європейського Співтовариства в економічній сфері: внутрішній ринок, торгова, аграрна, транспортна, науково-технічна, антимонопольна політика Співтовариства.

 25. Принцип прямої дії права Європейського Союзу.

 26. Правові основи діяльності Європейського Співтовариства в соціальній і духовно-культурній сферах: соціальна політика, політика в області культури і освіти, охорони здоров'я .

 27. Джерела права Європейського Союзу: загальна характеристика. Первинне і вторинне право Європейського Союзу.

 28. Правові основи загальної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу.

 29. Уніфікація як метод розвитку правової інтеграції в Європейському Союзі. Поняття і юридичні властивості регламенту.

 30. Правові основи співпраці поліції і судових органів в кримінально-правовій сфері.

 31. Гармонізація як метод розвитку правової інтеграції в Європейському Союзі. Поняття і юридичні властивості директив.

 32. Громадянство Європейського Союзу. Основи правового положення громадян Європейського Союзу.

 33. Індивідуальні і рекомендаційні акти Європейського Співтовариства.

 34. Порядок вступу нових держав-членів до Європейського Союзу.

 35. Амстердамський договір 1997 року: причини укладання, зміст.

 36. Ніццькій договір 2000 року - новий етап в розвитку права Європейського Союзу.

 37. Прецедентне право Європейського Союзу.

 38. Інститути Європейського Союзу: загальна характеристика. Класифікація інститутів Європейського Союзу.

 39. Елементи наднаціональності в правовому статусі інститутів Європейського Союзу.

 40. Принцип вільного руху працівників в праві Європейського Союзу: поняття, зміст, гарантії, обмеження.

 41. Рада Європейського Союзу: місце в системі органів Союзу, повноваження.

 42. Принципи вільної установи і вільного надання послуг в праві Європейського Союзу: поняття, зміст, гарантії, обмеження.

 43. Склад і порядок формування Ради Європейського Союзу. "Загальна" і "спеціальна" Рада.

 44. Принцип вільного руху капіталу в праві Європейського Союзу: поняття, зміст, гарантії, обмеження.

 45. Внутрішня структура, організація роботи і процедура ухвалення рішень Радою Європейського Союзу.

 46. Економічний і валютний союз: поняття, основні етапи формування.

 47. Європейський парламент: місце в системі органів Європейського Союзу, повноваження.

 48. Порядок введення до обігу єдиної валюти Європейського Союзу (євро).

 49. Склад і порядок формування Європейського парламенту. Правове положення депутатів Європейського парламенту.

 50. Гармонізація законодавства про компанії в рамках Європейського Співтовариства.

 51. Керівні і допоміжні органи Європейського парламенту. Організація роботи і процедура ухвалення рішень.

 52. Хартія Європейського Союзу про основні права і свободи.

 53. Законодавчий процес в Європейському Співтоваристві.

 54. Правовий статус Європейського господарського об'єднання і Європейської компанії.

 55. Бюджет Європейського Союзу: джерела формування, порядок ухвалення.

 56. Правове положення Європейської системи центральних банків і Європейського центрального банку.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал