Програма навчальної дисципліни екологічне право опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка1/7
Дата конвертації16.01.2017
Розмір1.98 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Екологічне право

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Форма

навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

(семінарські)

Всього ауд.

годин

Курсові роботи

Контрольні

роботи

Самостійна

робота

Всього годин

Кредити

Екзамени

Залік

Денна (ЦГЮ)

4

7

12

20

32

58

90

3+

Денна (ПС)

3

6

10

10

30

40

60

3

-

+

Заочна

5

9,10

10

2

12+

78

90

3

+
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами чинного екологічного законодавства, ознайомлення із науковими працями з екологічного права і надання майбутнім фахівцям-правознавцям необхідної суми знань щодо застосування положень природоохоронного законодавства в їхній практичній діяльності.

Завданням екологічного права як навчальної дисципліни є формування у студентів еколого-правової свідомості, вміння застосовувати отриманні знання на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  • історію становлення і розвитку екологічного права в Україні;

  • систему органів, що здійснюють контроль за охороною навколишнього природного середовища;

  • правові засади охорони та правового режиму використання кожного об’єкту екологічного права;

  • особливості юридичної відповідальності за екологічне правопорушення.

вміти:

  • робити аналіз нормативно-правових актів, які регулюють дане коло суспільних відносин;

  • розуміти механізм діяльності органів і установ які здійснюють управління і контроль за охороною навколишнього природного середовища;

  • вміти знайти і визначити недоліки і переваги, які існують в екологічному законодавстві;

  • вміти характеризувати особливості охорони та використання кожного об’єкту екологічного права.


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Поняття, предмет, метод, принципи і система екологічного права

Виникнення і історія розвитку екологічного права. Поняття екологічного права. Особливості предмету і методу екологічного права. Структура системи екологічного права.Тема 2. Джерела екологічного права

Поняття джерел екологічного права і особливості їх класифікації. Конституція як джерело екологічного права. Особливості взаємодії кодифікованих і некодифікованих Законів екологічного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права.Тема 3. Екологічні правовідносини

Поняття і види екологічних правовідносин. Суб’єкти і об’єкти екологічних правовідносин. Зміст екологічних правовідносин.Тема 4. Право природокористування

Витоки та формування права природокористування. Поняття і значення права природокористування. Види права природокористування. Класифікація права природокористування. Загальне і спеціальне природокористування.Тема 5. Правові засади управління в сфері охорони довкілля

Поняття і значення управління в сфері охорони довкілля. Органи державного управління і їх повноваження. Функції управління та їх значення для охорони та захисту довкілля.Тема 6. Правове забезпечення екологічної безпеки

Поняття і значення екологічної безпеки. Правове регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Особливості екологічної безпеки при поводженні з небезпечними хімічними речовинами. Біологічна безпека як особливий вид екологічної безпеки.Тема 7: Економіко-правовий механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища

Загальна характеристика економіко-правових заходів у сфері охорони довкілля. Фінансування екологічних заходів. Фонди охорони довкілля. Збори за спеціальне природокористування та забруднення довкілля. Екологічне страхування та екологічний аудит. Заходи економічного стимулювання природоохоронної діяльності.Тема 8: Правове забезпечення оцінки впливу на довкілля та проведення екологічної експертизи

Оцінка впливу на довкілля планової діяльності та порядок її проведення. Завдання та принципи екологічної експертизи. Об’єкти і суб’єкти екологічної експертизи. Загальний порядок проведення екологічної експертизи. Види екологічної експертизи.Тема 9. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства (загальні питання).

Поняття і значення юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства. Поняття екологічного правопорушення як єдиної підстави юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.Тема 10. Правові засади охорони та використання земель

Земля як об’єкт правового регулювання, використання та охорони. Види земель України та їх правовий режим. Право власності на землю в Україні. Право користування землею. Правова охорона земель. Захист прав громадян та юридичних осіб на землю. Вирішення земельних спорів. Відповідальність за порушення земельного законодавства.Тема 11. Правовий режим охорони та використання надр

Надра як об’єкт використання та охорони. Користування надрами. Особливості охорони і захисту надр. Відповідальність за порушення надрового законодавства.Тема 12. Правовий режим використання та охорони вод

Води як об’єкт екологічного права. Особливості водокористування. Правові заходи щодо охорони і захисту вод. Відповідальність за порушення водного законодавства.


Тема 13. Правовий режим використання та охорони лісів

Ліс як об’єкт правового регулювання. Особливості права власності і права лісокористування. Правові заходи щодо охорони і захисту лісів. Відповідальність за порушення лісового законодавства.


Тема 14. Правовий режим використання та охорони рослинного світу

Рослинний світ як об’єкт правового регулювання. Особливості використання рослинного світу. Зелена книга України. Червона книга України. Біла книга України. Правова охорона рослинного світу. Збереження ботанічних колекцій. Відповідальність за порушення флористичного законодавства.


Тема 15. Правовий режим використання та охорони тваринного світу

Тваринний світ як об’єкт правового регулювання. Право власності на тваринний світ. Особливості використання тваринного світу. Мисливство, полювання і рибальство як основні види використання тваринного світу. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України. Відповідальність за порушення фауністичного законодавства.


Тема 16. Правова охорона атмосферного повітря

Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання. Особливості охорони атмосферного повітря. Стандарти і нормативи в сфері охорони атмосферного повітря. Відповідальність за порушення атмосферо охоронного законодавства.


Тема 17. Правовий режим національної екологічної мережі України

Становлення національної екологічної мережі України, поняття екомережі. Природно-заповідний фонд як об’єкт екологічного права. Класифікація територій ПЗФ. Особливості оголошення території об’єктом ПЗФ. Курортні та лікувально-оздоровчі території як об’єкти екомережі. Підстави і порядок оголошення території курортом. Водно-болотні угіддя як складові екомережі України. Рекреаційні території як об’єкти екологічної мережі України. Буферні зони екомережі. Екокоридори.


Тема 18. Правові засади охорони та використання природних ресурсів Континентального шельфу та В(м)ЕЗ

Сучасний стан законодавства про морську економічну зону та континентальний шельф: визначення В(м)ЕЗ та континентального шельфу. Правове забезпечення охорони живих ресурсів В(м)ЕЗ: особливості охорони рибних ресурсів та морського середовища. Правова охорона В(м)ЕЗ та КШ при проведенні наукових досліджень та створенні штучних островів. Державні органи які забезпечують охорону суверенних прав України у В(м)ЕЗ та КШ. Особливості застосування юридичної відповідальності за порушення щодо охорони морської економічної зони та континентального шельфу.


Тема 19. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій

Поняття зони НЕС. Особливості оголошення території зоною НЕС. Надзвичайний стан. Заходи, що можуть здійснюватись в межах зони НЕС.


Тема 20. Правове регулювання поводження з відходами

Поняття відходів та їх класифікація. Правовий режим відходів і особливості поводження з ними. Юридична відповідальність за порушення законодавства про відходи.


Тема 21. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах, сільському господарстві, промисловості та на транспорті

Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах. Правова охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві. Особливості охорони довкілля в промисловості. Охорона довкілля на транспорті.Тема 22. Правові засади екологічного аудиту

Мета і основні завдання екологічного аудиту за чинним законодавством та його об’єкти і суб’єкти. Сфера проведення екологічного аудиту та основні форми й методи його здійснення. Порядок і умови проведення екологічного аудиту та правове положення організації еколого-аудиторської діяльності. Правові вимоги до матеріалів і документів екологічного аудиту та зміст і значення аудиторського висновку. Правовий статус замовників та вимоги до виконавців екологічного аудиту, їх основні права та обов’язки.Тема 23. Основні засади міжнародного права навколишнього середовища

Поняття і особливості міжнародного права навколишнього середовища. Джерела і принципи міжнародного права навколишнього середовища. Міжнародні і природоохоронні організації та міжнародні конференції. Основні вимоги міжнародно-правової охорони окремих об’єктів навколишнього середовища. Регіональне, субрегіональне та двостороннє співробітництво з охорони навколишнього середовища. Регіональні і субрегіональні угоди з охорони довкілля з участю України.Тема 24. Основи Європейського права навколишнього середовища

Становлення та розвиток європейської еколого-правової політики. Закономірності побудови права ЄС. Основні напрями та інструменти правового регулювання охорони навколишнього середовища в ЄС. Адаптація законодавства України до європейського права навколишнього середовища.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНазви тем

Кількість годин

Денна форма (ПС)

Денна форма (ЦГЮ)

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

с.р

л

п

с.р.
л

п

с.р

1.Поняття, предмет, метод, принципи і система екологічного права

2

1

1

0

4

1

1

2
2

0

2

2.Джерела екологічного права

2

0

0

2

4

1

1

2

4

0

0

4

3.Екологічні правовідносини

2

0

0

2

2

0

0

2

3

0

0

3

4.Право природокористування

2

1

1

0

4

1

1

2

5

2

0

3

5.Правові засади управління в сфері охорони довкілля

2

0

0

2

4

1

1

2

4

0

0

4

6.Правове забезпечення екологічної безпеки

2

0

0

2

6

0

2

4

4

0

0

4

7. Економіко-правовий механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища

2

0

0

2

2

0

0

2

4

0

0

4

8. Правове забезпечення оцінки впливу на довкілля та проведення екологічної експертизи

2

0

0

2

4

0

0

4

4

0

0

4

9.Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства (загальні питання)

4

0

0

4

2

0

0

2

5

0

0

5

10. Правові засади охорони та використання земель

2

0

0

2

2

0

0

2

4

0

0

4

11.Правовий режим охорони та використання надр

2

1

1

0

4

1

1

2

4

0

0

4

12.Правовий режим охорони та використання вод

2

1

1

0

4

1

1

2

4

0

0

4

13. Правовий режим використання та охорони лісів

2

0

0

2

5

0

1

4

4

0

0

4

14.Правовий режим використання та охорони рослинного світу

2

0

0

2

3

0

1

2

4

0

0

4

15. Правовий режим використання та охорони тваринного світу

4

2

0

2

5

2

1

2

5

2

1

2

16.Правова охорона атмосферного повітря

2

0

0

2

3

0

1

2

4

0

0

4

17. Правовий режим національної екологічної мережі України

6

2

2

2

8

2

4

2

6

2

0

4

18. Правові засади охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України

2

0

0

2

2

0

0

2

4

0

0

4

19. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій

2

0

0

2

5

0

1

4

2

0

1

1

20.Правове регулювання поводження з відходами

4

2

2

0

6

2

2

2

2

2

0

0

21.Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах сільському господарстві, промисловості та на транспорті

4

0

2

2

5

0

1

4

4

0

0

4

22. Правові засади екологічного аудиту

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

23. Основні засади міжнародного права навколишнього середовища

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

24. Основи європейського права навколишнього середовища

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

Усього годин

60

10

10

40

90

12

20

58

90

10

2

785. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

5.1. Для спеціалізації «Цивільна та господарська юстиція»
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал