Програма навчальної дисципліни друга іноземна мова (польська) Підготовки бакалавраСкачати 230.87 Kb.
Дата конвертації13.05.2017
Розмір230.87 Kb.
ТипПрограма
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра слов΄янської філології та загального мовознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри слов’янської філології

та загального мовознавства


_____________ С.Д. Абрамович

підпис

“______”_______________20___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ПОЛЬСЬКА)

Підготовки бакалавра

галузі знань 0203 «Гуманітарні науки»


спеціальності 6.020303 «Філологія* Мова і література (англійська)»
Факультету іноземної філології

2016 -2017 навчальний рік

Розробники програми: В.В.Ринда, асистент кафедри слов΄янської філології та загального мовознавства

Робочу програму ухвалено на засіданні кафедри слов΄янської філології та загального мовознавства

Протокол № 1 від «29»серпня 2016 року

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__ рік


 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Загальна характеристика

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 4,6

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський);


Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Назва галузі знань

0203«Гуманітарні науки»

Спеціальність

спеціальності

6.020303 «Філологія* Мова і література (англійська)»

Тип дисципліни:

Нормативна
Загальна

кількість годин – 152Рік підготовки:

1-й

Семестр

Змістових модулів – 4

1-й, 2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи здобувача вищої

освіти – 6


СемінарськіПрактичні

138

Лабораторні
Самостійна робота

195

Модульні контрольні роботи

2


Вид підсумкового контролю:

Екзамен – 2 семестр

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу: вдосконалення навичок зв’язного усного та письмового мовлення, вмінь перекладу, а також вмінь та навичок розуміння польських письмових текстів, сприйняття та розуміння усної польської мови, створення текстів діалогічного та монологічного характеру на різноманітні теми особистого та суспільного життя польською мовою.

Завдання курсу:

- методологічне:

засвоєння студентами способів вираження відомих мовних значень за допомогою іноземної – польської – мови.- пізнавальні:

1) вивчення спільних рис і основних відмінностей польської та української мов;

2) засвоєння основних засад перекладу з польської на українську мову та навпаки.

- практичні:

1) формування навичок монологічного та діалогічного усного й писемного мовлення польською мовою;

2) практичне засвоєння окремих специфічних правил граматики правил польської мови та вдосконалення граматичних умінь і навичок;

3) формування стилістичних умінь і навичок;

4) формування вмінь перекладу.

ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:


 • створити у студентів відповідну базу знань для вільного користування польською мовою у професійних, наукових та інших цілях;
 • забезпечити володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;
 • на базі синтаксичних, семантичних та фонетичних правил і закономірностей польської мови, та соціокультурних знань і вмінь здійснювати іншомовну комунікацію;
 • застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності та використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності;
 • удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів;

 • демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні польською мовою;
 • усвідомлювати важливість і необхідність оволодіння всіма чотирма видами мовленнєвої діяльності;

До програми додається орієнтовний план-схема складання екзаменаційних білетів, питання для самостійної роботи.
 1. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ відповідно до освітньої (освітньо-професійної / освітньо-наукової) програми: знання, уміння, навички, інші компетентності, набуті у процесі вивчення навчальної дисципліни.

Студенти мають розуміти та виявляти вміння комунікативно реагувати на загальні повідомлення та певні деталі інформації, які подано у наступних текстах:

 • коротких оповіданнях;

 • коротких розмовах;
 • радіо- та телепрограмах; оригінальних художніх адаптованих текстах.
 • в історіях та описах;
 • особистих листах;
 • газетних статтях;
 • у стандартному, чітко сформульованому та артикульованому тексті, що включає інформацію про суспільне життя;
 • сприймати на слух різностильові тексти у межах програмної тематики та рівня складності, аналізувати та коментувати прослуханий матеріал;

 • вести бесіду-діалог відповідно до програмної тематики та комунікативної функції;

 • робити самостійні усні монологічні повідомлення згідно з тематикою курсу;

 • читати й розуміти зміст текстів з пройденої тематики, нескладні уривки з художніх текстів;

здійснювати адекватний письмовий переклад текстів з польської мови на українську та навпаки, що відповідають тематиці та рівню складності курсу. 1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма
разом

у тому числі

лекції

сем. / практ.заняття

лабораторні заняття

самостійна робота

Змістовий модуль 1. Вступні відомості про польську мову. Побутова лексика. Автопрезентація.
Тема 1.Вступ. Загальні відомості про польську мову. Алфавіт. Правила читання. Орфографія. Форми ввічливості. Знайомство.
-

4

Тема 2.Орудний відмінок однини та множини. Назви національностей, професій та членів родини, друга.


-

4

Тема 3. Знахідний відмінок. Особисті речі. Прикметники. Назва та опис предмета. Опис зовнішнього вигляду людини.


-

2

Тема 4. Родовий відмінок. Конструкції-заперечення. Дієслова теперішнього часу. Щоденні заняття. Домашні справи.


-

2

Тема 5.Числівники 0-100. Хоббі, зацікавлення, вільний час.


-

2

Тема 6. Відпочинок. Вибір фільма для перегляду. Займенники.2

Тема 7. Покупки. В магазині, список покупок. Рід прикметників.


-

2

Тема 8. Плани на вихідні. Майбутній час дієслів. By

.
-

4

Тема 9. Орієнтування в місті. Схід-захід. Напрямки руху.


-

4

Тема10. Планую відпочинок. Резервування путівки, білетів. Відпочинок у селі. Минулий час дієслова. Подорож потягом.


-

4

Всього за Змістовим модулем І.

30

Змістовий модуль 2.Відміна та дієвідміна. Форми минулого та майбутнього часу дієслів. Форми множини іменників та прикметників. Висловлення власної думки. Висловлення негативної реакції.

Тема 1. Пошук помешкання. Оренда. Договір оренди. Інтер΄єр.4

Тема 2. Часові відношення: пори дня, року, тиждень, місяці, години тощо. Розклад дня. Планування.


-

4

Тема 3. Минулий та майбутній час дієслів. Канікули. Відпочинок. Спогади.


-

4

Тема 4. Місцевий відмінок. Просторові відношення: орієнтація в місті, на вулиці. Дім, квартира, кімната.


-

4

Тема 5. Особливості вживання доконаного – недоконаного виду дієслів. Покупки: магазини, супермаркет. Назви продуктів та страв.


-

6

Тема 6. Перетин кордону. Інформаційні написи. Безособові форми дієслів.4

Тема 7. Прогноз погоди. Майбутній час дієслів.4

Всього за ІІ ЗМ

30

Змістовий модуль 3. Відмінювання іменних частин мови. Форми дієслова. Типові схеми словосполучень. Форми іменних частин мови та дієслів. Культура та сфера послуг.
Складне речення. Дієслова руху. Сторони світу. Подорожі (авто, бусом, коралем, літаком), екскурсії, походи.
-

8

Ступені порівняння прикметників та прислівників. Мистецтво, музей, театр.


-

8

Умовний спосіб дієслів. Мрії та плани на майбутнє. Дійсний спосіб дієслова. Дієприкметник.


-

8

Давальний відмінок. Висловлення побажань, запитань, пропозицій. Послуги: пошта, перукарня, банк, СТО тощо.


-

10

Всього за за змістовим модулем ІІІ34

Змістовий модуль 4. Синтаксис. Функції частин мови. Освіта, наука, охорона здоров’я. Країнознавство.

Наказовий спосіб дієслів. Здоров’я, самопочуття. У лікарні.


-

6

Робота та безробіття. Співбесіда. Резюме. Автобіографія.


-

4

Література та книги. Преса. Новини.


-

8

Віддієслівні іменники. Написання листів (електронних), СМС тощо.


-

4

Польща. Свята і традиції. Привітання та побажання. Національна кухня.


-

4

Побутові послуги. Побут, ремонт домашніх приладів. Плани на літо.8

Всього за модулем ІV34 1. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 2. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання


Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Wprowadzenie. Alfabet polski. Dwuznaki.

4

2.

Podstawowe zwroty. Dni tygodnia. Liczebniki 1-10.

4

3.

Miejsce zamieszkania. Liczebniki 10-20, 30-100.

2

4.

Nazwy rzeczy, określenia, kolory.

Вживання особових займенників. Чоловічо-особова та нечоловічо-особова форма займенників.2

5.

Zawody i funkcje. Наголос у польській мові. Енклітика і проклітика.

2

6.

Polska kuchnia. Jedzenie. Owoce i warzywa. Правопис kie, gie,ke,ge.

2

7.

Zakupy. Правопис en-ę, em, ą-on,om.

2

8.

Czas wolny. Plan dnia. Liczebniki porządkowe.

2

9.

Dziś są urodziny. Odpoczynek i rutyna. Правопис і, y.

2

10.

Moje miasto. Wiadomości ogólne. Правопис суфіксів dzk(i), ck(i),sk(i).

4

11.

Wycieczka po Krakowie. Іменник.Поділ іменників на роди.

2

12.

Wejść czy wyjść? Kierunek ruchu. Прикметники. Категорія роду прикметника.

4

13.

Pory roku. Pogoda. Узгодження іменника з прикметником.

2

14.

Uczucia. Emocje. Opinia. Займенники. Відмінювання особових займенників.

2

15.

Pokój. Mieszkanie. Wystrój pokoju. Дієслово, категорії дієслова.

2

16.

Podróż. Правопис rz-ż, ch-h.

2

17.

Daty i wydarzenia. Числівники порядкові та кількісні.

4

18.

Planowanie weekendu. Ссинтаксичні зв΄язки числівників.

4

19.

Ubranie. Obuwie. Правопис префіксів.

2

20.

Wygląd zewnętrzny. Граматичні категорії прислівників.

4

21.

Zdrowie. W aptece. Прописна літера.

2

22.

Załatwianie problemów. Правопис u-ó.

2

23.

Prośba o pomoc. Правопис літери j.

2

24.

Przedstawianie siebie. Deklinacja zaimka siebie.


2

25.

Przedstawianie innych. Konjugacji czasowników.

2

26.

Biografia. Przyszły i przeszły czasy czasowników.

4

27.

Życiorys. Liczebniki złożone.

4

28.

Kino. Telewizja. Formy męskoosobowe i niemęskoosobowe czasowników.

4

29.

Internet – plusy i minusy. Strona czasownika.

4

30.

Film. Gatunki. Formy nieosobowe czasowników.

4

31.

Życie studenckie. Czasownik jak część zdania.

4

32.

Dwaj studenci – rzeczowniki m.os.

2

33.

.Negatywne cechy charakteru – wady. Przysłówek – samodzielna część mowy.

2

34.

Edukacja i wykształcenie. Tworzenie przysłówków.

4

35.

System edukacji w Polsce i Ukrainie. Stopniowanie przysłówków.

4

36.

Praca. Zarobki. Niesamodzielne części mowy.

4

37.

Poszukiwanie pracy. CV. Przyimek.

2

38.

Wywiad – pytania i odpowiedzi. Podział przyimków.

4

39.

Polecenie i zakaz. Spójnik. Podział spójników.

4

40.

Polska turystyczna. Partykuła. Rodzaje partykuł.

6

41.

Środki transportu. Droga. Pisownia partykuły.

2

42.

Los. Problemy życiowe. Wykrzyknik.

2

43.

Polskie tradycje.

Podział wykrzykników.2

44.

Zaduszki. Znaki interpunkcyjne.

2

45.

Boże Narodzenie.

Pisownia cząstek „-bym, -byś, -by”.2

46.

Wielkanoc. Zasady grzeczności.

2

47.

Sylwester. Pisownia „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami.

2

48.

Składanie życzeń. Pisownia przymiotników na –wski, -ski, -dzki, -cki.

2

49.

Polskie święta.

Pisownia zakńczeń „-i, -ii, -ji”-2

50.

Święto Niepodległości. Pisownia przwdrostków z –dyw, -wez, (ws-, wes-), roz-, bez.

2

51.

Dzień Konstytucji 3 maja. Składnia. Rodzaje zdań.

2

52.

Przygody i perypetie. Podział zdań ze względu na funkcję.

2

53.

Polityka i społeczeństwo. Podział zdań ze wzgłędu na ich budowe.

4

54.

Zoo i zwierzęta. Części mowy a części zdania.

2

55.

Ekologia w Polsce i na świecie. Podmiot.

4

56.

Reklama i reklamacja. Orzczenie.

2

57.

Piractwo i prawo autorskie. Przadawka.

2

58.

Sztuka i muzea.

Dopełnienie.4

59.

Powtórzenie wiadomości. Okolicznik

2

 1. САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п

Назва теми

Кількість

годин


Форми контролю

Література

1

Державний устрій країни, мова якої вивчається (Польщі).

10

реферат

2, 41-43

2

Географічне середовище країни, мова якої вивчається (Польщі).

11

конспект

2, 41-43

3

Особливості промислового розвитку країни, мова якої вивчається (Польщі). Природні чинники.

10

реферат

2, 41-43

4

Населення. Демографічні проблеми сучасної Польщі.

11

реферат

2, 41-43

5

Туризм у країні, країни, мова якої вивчається (Польщі).

10

реферат

2, 41-43

6

Звичаї, реалії та соціокультурні фактори.

10

конспект

2, 41-43

7

Архітектурні пам’ятки Польщі.

11

конспект

2, 41-43

8

Польські нобелівські лауреати.

11

конспект

2, 41-43

9

Українсько-польські взаємини крізь призму історії.

11

реферат

2, 41-43

10

Польська музика.

10

конспект

2, 41-43

11

Польська національна кухня.

9

реферат

2, 41-43

12

Польська державна символіка. Історія створення та значення.

10

реферат

2, 41-43

13

Відомі поляки.

12

реферат

2, 41-43

14

Видатні поляки України.

10

Презентація
15

Вплив релігії на розвиток польської культури.

11

Реферат
16

Туристичні центри України, що мали вплив на формування «польскості».

11

Реферат
17

Відомі літературні твори доби Середньовіччя

9

реферат 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (Мета, тематика, види)
 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ (Найпоширенішими методами контролю є: усний контроль, письмовий, тестовий, графічний, програмований контроль, практична перевірка, а також методи самоконтролю і самооцінки).

 2. РОЗПОДІЛ БАЛІВ за змістовими модулями (розділами)1, наприклад:

(для дисциплін, видом підсумкового контролю яких є екзамен)Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1 (25 балів)

Змістовий модуль 2 (35 балів)

40


100


Поточний контроль

МКР


Поточний контроль

МКР


10 балів

15 балів

15 балів

20 балів

(для дисциплін, видом підсумкового контролю яких є залік)Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

Змістовий модуль 1 (45 балів)2

Змістовий модуль 2 (55 балів)

100


Поточний контроль

МКР


Поточний контроль

МКР

20 балів

25 балів

25 балів

30 балівДалі детально описується, скільки балів і як вони будуть нараховуватися за модульні контрольні роботи, самостійну роботу, індивідуальні навчально-дослідні завдання, семестровий екзамен тощо.

Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до Таблиці відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти:

Таблиця відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти


Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни

Оцінка за шкалою ЕСТS

Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %)

Екзаменаційна оцінка за національною шкалою

Національна залікова оцінка

90-100 і більше

А (відмінно)

10

відмінно

зараховано82-89

В (дуже добре)

25

добре

75-81

С (добре)

30

67-74

D (задовільно)

25

задовільно

60-66

Е (достатньо)

10

35-59

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)незадовільноне зараховано

34 і менше

F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)


 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(конспект лекцій, плани практичних, семінарських, лабораторних занять, методичні посібники для проведення практичних, семінарських, лабораторних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи, контрольні завдання (тести) для проведення проміжного модульного контролю, післяатестаційного контролю).

 1. Методи навчання

Комплексно використовуються різноманітні методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методи стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування: пояснювально-ілюстративний, проблемний, репродуктивний, метод контролю.

З метою формування професійних компетенцій широко застосовуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод).
Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному та письмовому, програмованому, практичному і тестовому контролю.


 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. 1. Зайцева Н. Польский язык. Пособие по грамматике польского языка. – Минск. – 2002. – 107 с.

 2. Кротовская Я., Кашуркевич Л., Лесная Г., Селиванова Н. Практический курс польского языка. Базовый учебник. – М. : АСТ Восток-Запад, 2005. – 559 с.

 3. Лобас Н. Mów po polsku. Розмовляй польською мовою. Методичний посібник. – Тернопіль : «Крок», 2010. – 194 с.

 4. Лобас Н. Mów i czytaj po polsku. Konwersacja. Lektury. Розмовляй і читай польською мовою. Розмовні теми. Тексти для читання. – Тернопіль : «Крок», 2011. – 217 с.

 5. Могила О. Польська мова. Підручник для курсів за вибором і факультативів загальноосвітніх шкіл. – Київ : «Райдуга», 1994. – 269 с.

 6. Пучковський Ю.Я. Польська мова. Практичний курс. – Київ : «Чумацький шлях», 2013. – 263 с.

 7. Bąk P. Gramatyka Języka polskiego. – Lublin: Wiedza powszechna, 1997. – 883 s.

 8. Dąbrowska A., Łobodzińska R. Polski dla cudzoziemców. – Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. – 1995. – 303 s.

 9. Dubisz S. Nauka o języku dla polonistów. – Warszawa : Książka i wiedza. – 2002. – 453 s.

 10. Hącia A. Język polski. 365 ćwiczeń z gramatyki. – Warszawa: Langenschiedt, 2004. – 220 s.

 11. Garncarek P. Czas na czasownik. – Kraków: UNIVERSITAS, 2000. – 221 s.

 12. Jadacka H. Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. – Warszawa: Książka i wiedza, 2006. – 253 s.

 13. Janowska A., Pastuchowa M. Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. – Katowice: Śląsk, 1999. – 207 s.

 14. Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. – Warszawa: Wilga, 2003. – 256 s.

 15. Mędak S. Liczebnik też się liczy. – Kraków: UNIVERSITAS, 2004. –

249 s.

 1. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, PWN, Warszawa, 2005.

 2. Pasieka M., Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. – Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. – 193 s.

 3. Pelc T., Teraz polski!, Wing, Łodź, 1997.

 4. Pyzik J. Przygoda z gramatyką. – Kraków: UNIVERSITAS, 1999. –

462 s.

 1. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A.Markowski. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2003. – 1786 s.


Аудіовізуальні джерела
1.Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurrra po polsku! (Учебник с CD).

2.Miodunka W. Uczmy się polskiego. Warszawa, 1996. (Видеокурс польского языка) 1. Polish Lessons. Polish alphabet. Unit 1-45.

Допоміжна:

1. Jadwiga Kowalikowa, Urszula Żydek-Bednarczuk Współczesna polszyzna. Podręcznik języka polskiego... Kraków, 2010r.

2. Magdalena Foland-Kugler Uczymy polskiego na wshodzie. Poradnik metodyczny. Wydawnictwa GODN Warszawa, 2001.

3. Czesław Miłosz.- podręcznik literatury polskiej.. 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ (КНМЗД або його елементи із зазначенням електронної адреси, корисні ресурси Інтернету із зазначенням адрес сайтів тощо).

Eлектронні ресурси:
1. Grzegorz Jagodziński, Gramatyka języka polskiego - http://www.grzegorj.jzn.pl/gram/gram00.html

2. Maciej Malinowski, Obcy język polski - http://www.obcyjezykpolski.interia.pl


Пошукові системи:

1.www.wp.pl

2.www.interia.pl

3.www.onet.pl4.http://e-polish.eu/


1 Див. Тимчасове положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів
Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка.

2
 Якщо на самостійну роботу виділяються окремі бали, то це зазначається в таблиці.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал