Програма навчальних дисциплін для спеціальних курсівСкачати 318.59 Kb.
Дата конвертації18.12.2016
Розмір318.59 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна


Програма навчальних дисциплін

для спеціальних курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, за напрямом «Українська мова та література»

Інститут післядипломної освіти та заочного

(дистанційного)навчання

2016 рік


Програму обговорено та рекомендовано до затвердження вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
«24» червня 2016 року, протокол № 8

Розробники програм:

Матушек О. Ю., доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури;

Нелюба А. М., доктор філологічних наук, професор кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Губарева Г. А., Калашник Ю. І., Хомік О. Є., кандидати філологічних наук, доценти кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Програму схвалено на засіданні Вченої ради Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання


Протокол від «31» травня 2016 року № 11

Директор Інституту В. Г. ЛевчукСпеціальні курси (за вибором)

для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


Назва

блоку

Змiст навчального блоку

Розподiл годин

вс.

л.

сем.

Професiйний

А

Прізвиська українських школярів

(проф. Нелюба А.М.)12

8

4

Основи мови шкільної документації

(проф. Нелюба А.М.)12

8

4

Науково-дослідницька робота учнів у системі Малої академії наук України

(доц. Губарева Г.А.)12

8

4

Українська лінгвокультурологія. Особливості вивчення лінгвокультурології в школі

(доц. Хомік О. Є.)12

8

4

Етимологія української мови. Особливості вивчення етимології в школі

(доц. Хомік О. Є.)12

8

4

Біблія і українська література

(проф. Матушек О.Ю.)12

8

4

Художній текст: стилістико-синтаксична організація

(доц. Калашник Ю.І.)12

8

4

Риторика як компонент фахової

майстерності вчителя

(доц. Калашник Ю.І.)


12

8

4

Передбачено за планом:

12

8

4

ВСЬОГО :

12

8

4Тематичний план


Назва

блоку

Змiст навчального блоку

Розподiл годин

вс.

л.

сем.

Професiйний

А

Прізвиська українських школярів
Ономастика як галузь мовознавства. Українська антропонімія. Прізвисько в контексті українського неофіційного іменування осіб. Школярські прізвиська як складник (вияв) соціальних і територіальних діалектів. Типи і способи творення школярських прізвиськ. Школярські прізвиська як предмет досліджень у МАН


12

8

4

Основи мови шкільної документації
Мова шкільної документації в контексті українського офіційно-ділового стилю. Засоби творення мови документа. Граматичні особливості мови документа.

Основні складники документа. Укладання й редагування документів12

8

4

Науково-дослідницька робота учнів у системі Малої академії наук України

Науково-дослідницька робота учнів: основні вимоги до структури та змісту. Методологія і методика наукової роботи в МАН. Методичні поради щодо вибору теми дослідження, формулювання мети й завдань. Сучасні напрями лінгвістичних студій. Методика збирання й опрацювання фактичного матеріалу. Робота з науковою літературою: конспектування, реферування, цитування. Мовностилістичні вимоги до наукового тексту. Правила оформлення посилань, бібліографічного опису наукових джерел. Підготовка до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт: виступ, презентація.12

8

4

Українська лінгвокультурологія. Особливості вивчення лінгвокультурології в школі

Теоретичні основи лінгвокультурології. Проблема розширення предмета лінгвокультурології на сучасному етапі. Методологічні основи лінгвокультурології. Лінгвокультурологічні концепти. Основні поняття та категорії лінгвокультурології: міф і символ. Менталітетознавство. Фразеологія української мови в аспекті лінгвокультурології. Соматичний код культури. Лексика з національно-культурним компонентом. Фонова лексика і слова-реалії. Мовний етикет – компонент культури української мови. Етнолінгвістичний аналіз тексту. Оосбливості вивчення лінгвокультурології в школі. Укладання етнолінгвістичних словників.12

8

4

Етимологія української мови. Особливості вивчення етимології в школі

Українська етимологія як наука і навчальна дисципліна. Історико-теоретичні засади етимології української мови. Значення семантики для етимології. Теоретичні основи народної етимології. Етнолінгвістичний аспект української етимології. Відбиття в етимології народних звичаїв, вірувань, обрядів, традицій українців. Етимологія фразеологізмів української мови. Особливості вивчення етимології в школі.12

8

4

Біблія і українська література
Загальні поняття про Святе Письмо. Структура Біблії. Мови Біблії. Старозавітний та Новозавітний союзи. Історія Спасіння людства: від створення світу до Авраама, від Авраама до Ісуса, від Ісуса до сьогодні. Книга Старий Заповіт. Буття: Адам і Єва, Каїн і Авель, патріархи, єгипетська неволя. Вихід: Мойсей, скрижалі заповіту. Новий Заповіт: події Різдва та Воскресіння Ісусового. Притча як форма повчання. Чуда Ісуса Христа: тематичний поділ. Перформатив. Картини кінця світу в «Апокаліпсисі» Івана Богослова. Переклади Біблії. Поняття про апокрифи. Біблія в українській літературі Х-ХVIII століть. Основні підходи до тлумачення Святого Письма в українській літературі ХІХ століття. Шевченко і Святе Письмо. Біблія в наукових та творчих пошуках Івана Франка.

Рецепція біблійних образів у творчості Лесі Українки. Святе Письмо в українській літературі зламу століть.

Біблія в українській літературі першої половини ХХ століття. Біблійні мотиви в літературі другої пол. ХХ століття. Образи Святого Письма в постмодерній літературі


12

8

4

Художній текст: стилістико-синтаксична організація

Текст як об’єкт лінгвістичного аналізу.

Художній текст: його категорії. Синтаксис художнього тексту.

Стилістико-синтаксичні засоби художньої мови.

Художня оповідність та її форми.

Діалогічне мовлення.

Функції стилістичних фігур та прийомів в організації текстів української художньої літератури.


12

8

4

Риторика як компонент фахової

майстерності вчителя
Риторика як комплексна наука про ефективну розумово-мовленнєву діяльність.

Складники ораторської майстерності.

Риторика й культура мовлення.

Риторика та її застосування в різних сферах спілкування.

Форми спілкування. Публічний виступ.

Риторичні прийоми й фігури.12

8

4

Передбачено за планом:

12

8

4

Захист iндивiдуальних і колективних наукових проектiв

-

-

-

В С Ь О Г О :

12

8

4

П Р О Г Р А М А
спеціальних курсiв для проведення пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв


української мови та літератури

СПЕЦКУРСИ ЗА ВИБОРОМ
І. ПРІЗВИСЬКА УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ (лектор – проф. Нелюба А. М.)

Тема 1. Ономастика як галузь мовознавства 1. Основні поняття і терміни.

 2. Розділи ономастики.

 3. Історія і сучасний стан досліджень

Тема 2. Українська антропонімія 1. Українські особові імена: історія й сучасні особливості використання.

 2. Українські імена по батькові.

 3. Українські прізвища: історія становлення й сучасний стан.

 4. Особові назви як засіб юридичної ідентифікації особи.

Тема 3. Прізвисько в контексті українського неофіційного іменування осіб 1. Різновиди українських неофіційних назв осіб.

 2. Прізвисько: термінологічне визначення, властивості й різновиди.

 3. Риси загальнонаціонального прізвиськотворення й прізвиськовикористання.

Тема 4. Школярські прізвиська як складник (вияв) соціальних і територіальних діалектів 1. Загальні риси мови сучасного українського школяра.

 2. Роль, функції і властивості прізвиська в школярському товаристві.

 3. Мотиви, прецеденти й причини появи школярських прізвиськ.

 4. Школярське прізвисько в загальнонаціональному прізвиськовому контексті.

 5. Школярські прізвиська як культурологічне й психолого-педагогічне явище

Тема 5. Типи і способи творення школярських прізвиськ 1. Семантичний тип прізвиськотворення, його способи й моделі.

 2. Словотвірний тип появи прізвиськ, його способи і засоби.

 3. Синтаксичні засоби творення школярських прізвиськ.

 4. Породжувальні властивості школярських прізвиськ.

Тема 6. Школярські прізвиська як предмет досліджень у МАН 1. Способи збирання й паспортизації прізвиськ.

 2. Основні принципи й критерії класифікації прізвиськ.

 3. Способи аналізу, класифікації й опису прізвиськ.


Список рекомендованої літератури

 1. Герасимчук В.А, Нечипоренко А.Ф. Антропоніми: історія і сучасність. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. – 151 с.

 2. Глинський І.В. Твоє ім’я – твій друг. – К.: Веселка, 1985. – 238 с.

 3. Данилевська О. типи мовної поведінки київських школярів // Українська мова. – 2013. –№ 2. – С. 56–67.

 4. Демчук М.О. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців ХІV–ХVІІ ст. – К., 1988. – 169 с.

 5. Етимологічний словник української мови: в 7 т. – Т. 1–6. – К.: Наукова думка, 1983–2013.

 6. Керста Р.Й. Українська антропонімія ХVІ ст.: Чоловічі іменування. – К.: Наукова думка, 1984. – 152 с.

 7. Коваль А.П. Життя і пригоди імен. – К.: Вища школа,1988. – 240 с.

 8. Масенко Л.Т. Українські імена і прізвища. – К., 1990. – 48 с.

 9. Муромцев І.В. Прізвисько і назвисько та навколо них (науково-публіцистичні нотатки). – Х.: ХІФТ, 2015. – 112 с.

 10. Наливайко М.Я. Неофіційна антропонімія Львівщини: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук. – К., 2011.

 11. Нелюба А. Прізвиська моїх однокашників: Науково-популярний нарис. –Х.: ХІФТ, 2015. –100 с.

 12. Німчук В.В. Українська ономастична термінологія (Проект) // Повідомлення Української ономастичної комісії. – К.: Наукова думка, 1966. – Вип. 1. – С. 24–43.

 13. Редько Ю.К. Сучасні українські прізвища. – К.: Наукова думка, 1966. – 216 с.

 14. Сухомлин І.Д. Питання антропоніміки в українській мові: навчальний посібник. –Дніпропетровськ, 1975. – 110 с.

 15. Торчинський М.М. Структура онімного простору української мови. – Хмельницький: Авіст, 2008. – 546 с.

 16. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2007.

 17. Фаріон І.Д. Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини ХVІІІ – початку ХІХ століття. – Львів: Літопис, 2001. – 371 с.

 18. Худаш М.Л. З історії української антропонімії. – К.: Наукова думка, 1977. –236 с.

 19. Чучка П. Антропонімія Закарпаття. Монографія. – Ужгород, 2008. – 671 с.

 20. Шумарова Н.П. Мовна поведінка як форма вираження ціннісних орєнтацій // Мова тоталітарного суспільства. –К., 1995. – С. 100-106

Словники

 1. Берында П. Лексиконъ славєноросскій і іменъ толкованіє / Відп. ред. К.К. Цілуйко. – К., 1961. – 272 с.

 2. Глуховцева К.Д., Глуховцева І.Я., Лєснова В.В. Словник прізвищ жителів Луганщини. У 2-х т. / За ред. К.Г. Глуховцевої. – Луганськ, 2010.

 3. Горпинич В.О. Прізвища степової України. Словник. – Дніпропетровськ, 2000. – 408 с.

 4. Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ. – К. 1969. – 256 с.  

 5. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 1996. – 336 с.

 6. Словник прізвиськ Північно-Західної України. У 3-х т. – Т.1: А-И / Упор. Г. Аркушин. –Луцьк: Вежа, 2009.– 412 с.

 7. Чабаненко В. Словник прізвиськ нижньої Наддніпрянщини. Словник. – Кн. 1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 262 с.

 8. Чабаненко В. Словник прізвиськ нижньої Наддніпрянщини. Словник. – Кн. 2. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 232 с.

 9. Чучка П. Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник. – Львів: Світ, 2005. – 702 с.

 10. Шульська Н. Словник прізвиськ жителів межиріччя Стиру та Горині. – Луцьк, 2008. –164 с.


ІІ. ОСНОВИ МОВИ ШКІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (лектор – проф. Нелюба А.М.)
Тема 1. Мова шкільної документації в контексті українського офіційно-ділового стилю

 1. Основні риси офіційно-ділового стилю.

 2. Державні стандарти документації.

 3. Галузеві (освітянські) стандарти документації.

Тема 2. Засоби творення мови документа 1. Особливості слововибору.

 2. Принципи скорочування слів і словочполучень.

 3. Особливості переносу слів і словосполучень (можливі технічні й орфографічні помилки).

Тема 3. Граматичні особливості мови документа 1. Частиномовні особливості.

 2. Специфічні ознаки словосполучень і речень.

Тема 4. Основні складники документа 1. Реквізити як вияв стандартизації й регламентації: особливості офрмлення й розташування.

 2. Способи оформлення тексту

 3. Бланк документа.

Тема 5,6. Укладання й редагування документів


Список рекомендованої літератури

 1. Антисуржик / За ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К., 1994.

 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д. Бабич. Львів : Світ, 1990. – 231 с.

 4. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник.– К., 2000.

 5. Діденко А. Сучасне діловодство. – К., 2000.

 6. Доценко О. Історія мови українського справочинства. К., 2005.

 7. Дудик П.С. Стилістика української мови : Навч. посіб. – К. : Академія, 2005. – 368с.

 8. Караванський С. Секрети української мови. – К.: Кобза, 1994.

 9. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992

 10. Культура фахового мовлення [Текст] : навч. посіб. / За ред. Н.Д. Бабич.-Чернівці: Книги-XXI, 2005.

 11. Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2011. –135 с.

 12. Муромцева О., Жовтобрюх В., Культура мови вчителя. – Х., 1998.

 13. Нелюба А.Теорія і практика ділової мови. – Х., 1999

 14. Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К., 1998.


Словники й довідники

 1. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К., 1995

 2. Гринчишин Д. Словник-довідник з культури української мови. / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К. : Знання, 2006. – 368 с.

 3. Новий орфографічний словник української мови. – К., 1997.

 4. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К., 1992.

 5. Словник української мови: В 11-ти т. – К., 1970 – 1980.

 6. Сучасний словник іншомовних слів / Укл. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2006.

 7. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2007. – 288 с.

 8. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / АН України. Інститут мовознавства ім. О. Потебні; Інститут української мови; за ред. Л.О. Пустовіт. – К., 1999.

 9. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації: Вимоги до оформлення документів. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 24 с.


ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА УЧНІВ У СИСТЕМІ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (лектор – доц. Губарева Г.А.)

 1. Науково-дослідницька робота учнів: основні вимоги до структури та змісту.

 2. Методологія і методика наукової роботи в МАН. Методичні поради щодо вибору теми дослідження, формулювання мети й завдань.

 3. Сучасні напрями лінгвістичних студій. Методика збирання й опрацювання фактичного матеріалу.

 4. Робота з науковою літературою: конспектування, реферування, цитування.

 5. Мовностилістичні вимоги до наукового тексту. Правила оформлення посилань, бібліографічного опису наукових джерел.

 6. Підготовка до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт: виступ, презентація.

Список рекомендованої літератури

 1. Богдан С. Наукова робота в МАН: десять порад юному мовознавцю / Світлана Богдан. – К., 2013.

 2. Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посібн. / Т. А.Єшенко. – К., 2009.

 3. Кочан І. Лінгвістичний аналіз тексту / Ірина Кочан. – К., 2008.

 4. Кочан І. Українська лінгводидактика в іменах : словник-довідник / Ірина Кочан, Ніна Захлюпана. – Львів, 2011.

 5. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту / М. Крупа. – Тернопіль, 2005.

 6. Кулібаба О. А. Наукова робота з фольклористики / О. А. Кулібаба. – Луцьк, 2013.

 7. Левчук Ю. О. Запитання як складова успішного захисту науково-дослідницької роботи слухача МАН / Ю. О. Левчук. – Луцьк, 2013.

 8. Мала академія наук України, 2015 : тези наукових робіт / упоряд. О. П. Пономаренко, Т. В. Пещеріна, А. М. Малиш, Л. М. Гайдай, А. А. Шинкарук, М. В. Павленко. – К., 2015.

 9. Організація навчально-дослідницької роботи школярів із використанням українського національного лінгвістичного корпусу (на матеріалах вивчення функціональних можливостей сполучника та дослідження концептів «праця», «робота» у текстах творів Тараса Шевченка) (методичні рекомендації) / за ред. С. О. Довгого. – К., 2012.


IV. УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ В ШКОЛІ (лектор – доц. Хомік О.Є.)
Тема 1. Теоретичні основи лінгвокультурології

 1. Об’єкт, предмет і завдання лінгвокультурології ХХІ століття.

 2. Проблема розширення предмета лінгвокультурологічних студій на сучасному етапі.

 3. Історія становлення лінгвокультурології як нової лінгвістичної науки.

 4. Аксіологічні, ціннісно-смислові аспекти лінгвокультурології.

 5. Лінгвокультурологія та духовністість.

 6. Культурологічне розуміння феномену мови.

Тема 2. Концепт як головний квант культури

 1. Проблема концепту як лінгвокультурологічного поняття.

 2. Основні лінгвокультурні концепти.

Тема 3. Основні поняття та категорії лінгвокультурології

 1. Міф та символ у системі лінгвокультурології.

 2. Проблема категорії дискурсу, тексту та наративу в лінгвокультурології.

 3. Менталітетознавство.

Тема 4. Фразеологія української мови в аспекті лінгвокультурології.

Тема 5. Лексика з національно-культурним компонентом

 1. Ідеї про зв’язки мови і культури у лінгвістичній літературі.

 2. Поняття про національно-культурний компонент у значенні слова.

 3. Поняття безеквівалентної лексики. Фонова лексика і слова-реалії.

Тема 6. Мовний етикет – компонент культури української мови

 1. Етикетні формули як способи вираження мовної культури.

 2. Мовне вираження звертання як структурного елемента мовного етикету українців.

 3. Особливості вивчення лінгвокультурології в школі. Укладання етнолінгвістичного словника.


Список рекомендованої літератури

 1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология: ценностносмысловое пространство языка [Текст]: учебное пособие / Николай Федорович Алефиренко. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 288 с.

 2. Воробьев В. В. Лингвокультурология [Текст] / Владимир Васильевич Воробьев. – М. : ИздвоРУДН, 2008.

 3. Воробьев В. В. Лингвокультурология: теория и методы [Текст] / Владимир Васильевич Воробьев. – М. : ИздвоРУДН, 1997. – 331 с.

 4. Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: Нариси: навч. пос. [Текст] / Віталій Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – 454 с.

 5. Карасик В. И. Лингвокультурная концептология: Учебное пособие к спецкурсу / В. И. Карасик, Н. А. Красавский, Г. Г. Слышкин. – Волгоград:Парадигма, 2009. – 116 с.

 6. Коваль В. И. Восточнославянская этнофразеология: деривация, семантика, происхож дение [Текст] / Владимир Иванович Коваль. – Гомель : ИздвоГГУ им. Ф. Скорины, 1998. – 213 с.

 7. Кононенко В. Українська лінгвокультурологія. Навч.посібн.

 8. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: курс лекций [Текст]/Виктория Владимировна Красных. – М.т: Гнозис, 2002.

 9. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика [Текст]: учебное пособие / Валентина Авраамовна Маслова. – Минск : ТетраСистемс, 2005. – 256 с.

 10. Маслова В. А. Лингвокультурология [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Валентина Авраамовна Маслова. – М. : Наука, 2001. – 122 с.


V. ЕТИМОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЕТИМОЛОГІЇ В ШКОЛІ (лектор – доц. Хомік О.Є.)
Тема 1. Українська етимологія як наука і навчальна дисципліна.

 1. Поняття про етимологію.

 2. Становлення етимології як науки.

 3. Характеристика етимологічних словників і довідників.

Тема 2. Історико-теоретичні засади етимології української мови.

 1. Методи і принципи етимології.

 2. Значення семантики для етимології.

Тема 3,4. Теоретичні основи народної етимології.

 1. Поняття про народну етимологію.

 2. Класифікація типів народної етимології.

 3. Способи творення народної етимології.

 4. Відбиття народної етимології фольклорних творах.

Тема 5,6. Етнолінгвістичний аспект української етимології.

 1. Звʼязок етимології та етнолінгвістики.

 2. Відбиття в етимології народних звичаїв, вірувань, обрядів, традицій українців.

 3. Етимологія фразеологізмів української мови.

 4. Особливості вивчення етимології в школі.


Список рекомендованої літератури

 1. Гридина Т.А. Проблемы изучения народной этимологии. Пособие к спецкурсу / Т.А. Гридина. – Свердловск, 1989.

 2. Івченко А. Українська народна фразеологія: ареали, етимологія / А. Івченко. – Х. : Око, 1996.

 3. Кононенко В.І. Рідне слово / В.І.Кононенко. – К. : Богдана, 2001.

 4. Навчально-виховна концепція вивчення рідної (державної) мови// Дивослово. – 1994. - № 7. – С. 11 – 27.


VI. БІБЛІЯ І УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (лектор – проф. Матушек О.Ю.).
Тема 1. Загальні поняття про Святе Письмо. Структура Біблії. Мови Біблії. Старозавітний та Новозавітний союзи. Історія Спасіння людства: від створення світу до Авраама, від Авраама до Ісуса, від Ісуса до сьогодні. Книга

Тема 2. Старий Заповіт. Буття: Адам і Єва, Каїн і Авель, патріархи, єгипетська неволя. Вихід: Мойсей, скрижалі заповіту.

Тема 3. Новий Заповіт: події Різдва та Воскресіння Ісусового. Притча як форма повчання. Чуда Ісуса Христа: тематичний поділ. Перформатив. Картини кінця світу в «Апокаліпсисі» Івана Богослова. Переклади Біблії.

Тема 4. Поняття про апокрифи.

Тема 5. Біблія в українській літературі Х-ХVIII століть.

Тема 6. Основні підходи до тлумачення Святого Письма в українській літературі ХІХ століття. Шевченко і Святе Письмо. Біблія в наукових та творчих пошуках Івана Франка. Рецепція біблійних образів у творчості Лесі Українки. Святе Письмо в українській літературі зламу століть. Біблія в українській літературі першої половини ХХ століття. Біблійні мотиви в літературі другої пол. ХХ століття. Образи Святого Письма в постмодерній літературі.Список рекомендованої літератури

 1. Аверинцев С.С. Софія – Логос. Словник. – К.: Дух і літера, 1999. – 464 с.

 2. Антофійчук В.І. Євангельські образи в українській літературі ХХ століття. Монографія. – Чернівці: Рута, 2001. –336 с.

 3. Антофійчук В.І. Образ Іуди Іскаріота в українській літературі. – Чернівці: Рута, 1999. –104 с.

 4. Антофійчук В.І., Нямцу А.Є. Євангельські мотиви в українській літеатурі кінця ХІХ – ХХ ст. – Чернівці: Рута, 1996. – 208 с.

 5. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту /Переклад І.Огієнка. –Видання Українського біблійного товариства, 1993.

 6. Геллей Г. Біблійний довідник. – Торонто,1985.

 7. Головащенко С. Біблієзнавство. –К .: Либідь, 2001. – 496 с.

 8. Закон Божий (будь-яке видання).

 9. Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия. –М., 1891. – 902 с.

 10. Кудасевич Й. Богословсько-практичне введення до Святого Письма. – Львів: Свічадо,1994. –135 с.

 11. Мень А. История религии. В поисках пути, истины и жизни: В 7 т. –Т.1-7. –М.: Слово.

 12. Мифы народов мира. Энциклопедия: 2-е изд. –М., 1988. –Т. 1-2.

 13. Полный православный богословский энциклопедический словарь: В 2 т. –М.: Концерн “Возрождение”, 1992. – Т.1 – 2.

 14. Православная богословская энциклопедия: В 10 т. –СПб., 1906.

 15. Святе Письмо Старого й Нового Заповіту / Переклад І.Хоменка. – Рим: вид-во о.Василиян, 1963.

 16. Словник біблійного богослов’я. – Львів: Місіонер, 1996.

 17. Сулима В. Біблія і українська література. Навчальний посібник. –К.: Освіта, 1998. –400 с.


VII. ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ: СТИЛІСТИКО-СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ (лектор – доц. Калашник Ю.І.)
Тема 1. Текст як об’єкт лінгвістичного аналізу.

1. Теоретичні засади дослідження стилістико-синтаксичної організації тексту.

2. Ознаки та одиниці тексту.
Тема 2. Художній текст: його категорії. Синтаксис художнього тексту.


 1. Основні категорії художнього тексту.

 2. Синтаксична організація художнього тексту.


Тема 3. Стилістико-синтаксичні засоби художньої мови.

 1. Стилістичні функції різних структурних типів речень.

 2. Засоби та прийоми стилістичного синтаксису.


Тема 4. Художня оповідність та її форми.

 1. Діалог і монолог як форми оповідності.

 2. Власне монологи. Внутрішні монологи.


Тема 5. Діалогічне мовлення.

 1. Власне діалоги.

 2. Взаємодія монологічної та діалогічної форм оповіді.


Тема 6. Функції стилістичних фігур та прийомів в організації текстів української художньої літератури.

 1. Стилістико-синтаксична організація поетичних творів письменників різних стильових напрямів.

 2. Стилістичний синтаксис прозових творів.


Рекомендоване методичне забезпечення
1. Александрова О. В. Проблемы экспрессивного синтаксиса. На материале английского язика : учеб. пособие / О. В. Александрова. — М. : Высш. шк., 1984. — 211 с.

2. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык : Учебник для вузов / И. В. Арнольд. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Флинта : Наука, 2002. — 384 с.

3. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. — М. : Искусство, 1979. — 423 с.

4. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. — К., 2004. — 342 с.

5. Безкровна І. О. Комунікативна структура поетичного тексту (семантичний та прагматичний аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.02 „Російська мова” / І.О. Безкровна. — К., 1999. — 20 с.

6. Бибик С. П. Оповідність в українській художній прозі : монографія / С. П. Бибик; за наук. ред. С. Я. Єрмоленко. — К. : Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. — 288 с.

7. Бистров Я. Модальні маркери у контексті теорії можливих світів біографічного наративу (на матеріалі англомовної художньої прози) / Я. Бистров // Наукові записки. — Випуск 128. — Серія: Філологічні науки (мовознавство) — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. — С. 45—50.

8. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста : словарь-тезаурус / Н. С. Болотнова. — М. : Флинта : Наука, 2009. — 384 с.

9. Валгина Н. С. Теория текста / Н. С. Валгина. — М. : Логос, 2003. — 280 с.

10. Виноградов В. В. О теории художественной речи / акад. В. В. Виноградов ; [послесл. ак. Д.С. Лихачева]. — М. : Высшая школа, 1971. — 239 с.

11. Волобуєва О. О. Парцельовані складнопідрядні речення з підрядним компонентом причини як одиниця художнього синтаксису в українській прозі кінця ХХ — початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / О. О. Волобуєва. — Режим доступу : http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/viewFile/1038/913

12. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. — М : КомКнига, 2006. — 144 с.

13. Дудик П. С. Стилістика української мови : навч. посібник / П. С. Дудик. — К. : Вид. центр «Академія», 2005. — 368 с.

14. Дымарский М. Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX-XX вв.) / М. Я. Дымарский. — М. : УРСС Эдиториал, 2006. — 296 с.

15. Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика / С. Я. Єрмоленко. — К. : Наукова думка, 1982. — 210 с.

16. Залевская А. А. Понимание текста : психолингвистический подход [Текст] / А. А. Залевская. — Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1988. — 95 с.

17. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса / Г. А. Золотова. — М. : КомКнига, 2007. — 368 с.

18. Ионова Н. Д. Смыслообразующий потенциал презентации прямой речи в художественном тексте: дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Ионова Надежда Дмитриевна. — Тверь, 2011. — 153 с.

19. Колокольцева Т. Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи / Т. Н. Колокольцева. — Волгоград : Перемена, 2001. — 258 с.

20. Кондратенко Н. В. Український модерністський і постмодерністський дискурс: комунікативно-прагматичний та текстово-синтаксичний аспекти: дис. … доктора філол. наук : 10.02.01 / Н. В. Кондратенко. — К., 2012. — 400 с.

21. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 423 с.

22. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : Посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Крупа. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 432 с.

23. Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения / Е. С. Кубрякова // Текст. Структура и семантика. Т. 1. — М., 2001. — С. 72—81.

24. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту / В. А. Кухаренко. — Вінниця : Нова книга, 2004. — 272 с.

25. Лещишин З. І. Внутрішній монолог як форма літературного викладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / З. І. Лещишин. — Львів, 2009. — 21 с.

26. Маслова В. А. Лингвистический анализ экспрессивности художественного текста : учеб. пособие для студ. вузов / В. А. Маслова. — Мн. : Высшая школа, 1997. — 156 с.

27. Мацько Л.І. Стилістика української мови. Підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. — К.: Вища шк., 2003. — 462 с.

28. Палійчук А. Л. Суб’єктивна авторська модальність як складова інтимізації / А. Л. Палійчук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — № 5. — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. — С. 432—437.

29. Папина А. Ф. Текст: его единицы и глобальне категории / А. Ф. Папина. — М. : Эдиториал УРСС, 2010. — 368 с.

30. Плотникова А. В. Средства связи компонентов диалогических единств / А. В. Плотникова // Филологические науки в России и за рубежом: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). — СПб. : Реноме, 2012. — С. 157—159.

31. Сидорова М. Ю. Грамматическое единство художественного текста : Проза и поэзия: дисс. ... доктора филол. наук : 10.02.01 / М. Ю. Сидорова. — М., 2000. — 485 с.

32. Солганик Г. Я. Очерки модального синтаксиса : монографія / Г. Я. Солганик. — М. : Флинта : Наука, 2010. — 136 с.33. Солганик Г. Я. Стилистика текста : Учеб. пособие / Г. Я. Солганик . — М. : Флинта : Наука, 1997. — 256 с.
Допоміжна

 1. Алєксєєва О. О. Експресивний синтаксис оповідання Миколи Вінграновського «Не дивись мені в спину» / О. О. Алєксєєва // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. — Кн. 1. — С. 169—174.

 2. Алєксєєва О. О. Експресивний потенціал односкладних конструкцій (на матеріалі оповідання Миколи Вінграновського «Гусенятко») / О. О. Алєксєєва // Вісник Харк. ун-ту. — № 1048. — Вип. 67. — Серія Філологія. — Х., 2013. — С. 39—44.

 3. Алєксєєва О. О. Синтаксична організація мови оповідачів у новелі Миколи Вінграновського «Наш батько» / О. О. Алєксєєва // Linguamobilis. Научный журнал. — Вып. 5 (44). — Челябинск, 2013. — С. 7—16.

 4. Алєксєєва О. О. Синтаксична організація ключових словообразів оповідання М. Вінграновського «Скриня / О. О. Алєксєєва // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — Вип. 38. — С. 75—82.

 5. Алєксєєва О. О. Часопросторовий вимір в оповіданні М. Вінграновського «Не дивись мені в спину…» : особливості синтаксичної організації / О. О. Алєксєєва // Вісник Харк. ун-ту. — № 1127. — Вип. 71. — Серія Філологія. — Х., 2014. — С. 11—16.

 6. Калашник В., Калашник Ю. Експресивний синтаксис як стильова домінанта мови щоденника Костянтина Москальця «Келія чайної троянди. 1989–1999» / Володимир Калашник, Юлія Калашник // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 475–477. Слов’янська філологія. – С. 75–80.

 7. Калашник Ю. І. Синтаксична організація речень із ключовими словообразами в прозових творах Аркадія Любченка / Ю. І. Калашник // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – № 989. Серія : Філологія. – Вип. 63. – Х., 2011. – С. 104–108.

 8. Калашник Ю. І. Структурно-семантична організація рефренів у повісті Аркадія Любченка «Вертеп» / Юлія Калашник // Наукові записки. – Вип.105 (2) – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 79–82.

 9. Калашник Ю. І.  Синтаксична організація роздумів науковця в мові роману Ю. Щербака «Причини і наслідки» / Калашник Ю. І. // Наук. зап. Серія «Філол. науки» (Ніжин. держ. ун-т. Гоголя); відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Кн.1 – С. 51-57.

 10. Калашник Ю. І. Вставлені конструкції в щоденнику Костянтина Москальця «Келія чайної троянди» / Юлія Калашник, Роман Трифонов // Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи : зб. наук. праць. — Вип. 15. — Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. — С. 109–120.

 11. Калашник Ю. І.  Особливості поетичного синтаксису творів Миколи Вінграновського. – Вісник ХНУ, 2013. – № 1080. – Вип. 69. – С. 209–213.

 12. Калашник Ю.І. Вербальне і невербальне в стилістико-синтаксичній організації оповідання Майка Йогансена «Списана спина» / Вісник ХНУ. – 2014. – № 1127 Серія «Філологія». – Вип. 71. – С. 7–11.


VIII.РИТОРИКА ЯК КОМПОНЕНТ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ (лектор – доц. Калашник Ю.І.)
Тема 1. Риторика як комплексна наука про ефективну розумово-мовленнєву діяльність.

1. Зв’язок риторики з іншими науками та педагогічною діяльністю.

2. Вироблення навичок публічної мовленнєвої діяльності.
Тема 2. Складники ораторської майстерності.


 1. Поставлення голосу, дихання, дикції. Розвиток артикуляційного апарату.

2. Вироблення навичок публічної мовленнєвої діяльності.
Тема 3. Риторика й культура мовлення.

 1. Комунікативно-риторичні якості мови.

 2. Вироблення навичок публічної мовленнєвої діяльності.


Тема 4. Риторика та її застосування в різних сферах спілкування.

 1. Закони риторики.

 2. Стиль і тональність спілкування. Усне й писемне спілкування.


Тема 5. Форми спілкування. Публічний виступ.

1. Форми усного спілкування: монолог, діалог, полілог та їх взаємодія.

2. Особливості побудови й ведення діалогу.

3. Структура, підготовка й проведення публічного виступу.


Тема 6. Риторичні прийоми й фігури.

1. Засоби образності (тропи) та їх роль у створенні екпресії висловлення.

2. Функції стилістичних фігур в ораторському мистецтві.
Література

1. Абрамович С. Д. Риторика та гомілетика. — Чернівці, 1995.

2. Абрамович С. Д., Гураль М. И., Чикарькова М. Ю. Риторика. Ч. 1. История развития риторики. — Черновцы, 2000.

3. Адамов Е. А. Личность лектора. — М., 1985.

4. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990.

5. Муромцева О. Г., Жовтобрюх В. Ф. Культура мови вчителя. —Харьків, 1998.

6. Сагач Г. М. Похвальне красномовство. — К., 1996.

7. Сагач Г. М. Живе слово полеміста. — К., 1991.

8. Сагач Г. М. Золотослів. — К., 1993.

9. Сагач Г. М., Юнина Е. А. Риторика в интеллектуальных играх. — К., 1991.10. Сагач Г. М. Риторика. — К., 2000.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал