Програма Курсу екологіяСкачати 141.5 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір141.5 Kb.
ТипПрограма
ЕКОЛОГІЯ

ПРОГРАМА КУРСУ “ЕКОЛОГІЯ”

(30 год)
1. Мета та завдання курсу
Проблеми раціонального природокористування і охорони навколишнього природного середовища в наш час є найактуальнішими. Забруднення навколишнього середовища призводить до порушення нормальних умов існування живих організмів, до зростання економічних збитків та до виникнення інших негативних наслідків, що вимагає перегляду відносин між людиною та довкіллям.

З метою розв'язання суперечностей, що виникли між суспільством і природою в умовах прискореного руйнування біосфери нашої планети, необхідно побудувати господарську діяльність на принципах, які б передбачали узгодження соціальних і економічних потреб людини, а також біосфери задовольнити ці потреби без загрози для свого власного існування. Вирішення цих і багатьох інших питань та проблем, пов'язаних із стосунками між людьми, між суспільством і навколишнім середовищем в процесі господарської діяльності дає необхідний об'єм знань вивчення курсу "Екологія”.

Мета дисципліни - отримання студентами знань і навичок для прийняття рішень і здійснення господарської діяльності, здійснення аналізу та визначення економічної ефективності природоохоронних заходів.

Основні завдання курсу:

- формування відповідального та соціально активного відношення до охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки в умовах глобалізації економіки і формування інформаційного суспільства;

- визначення існуючих взаємозв'язків між вимогами соціально-економічного розвитку, станом навколишнього середовища й умовами життєдіяльності людини;

- вивчення економічних аспектів взаємодії суспільства і природи;

- визначення економічної цінності компонентів навколишнього середовища і включення еколого-економічних оцінок в систему економічних розрахунків;

- формування системи керування, адекватної завданням раціонального використання факторів довкілля;

- розвиток навичок вивчення поряд із вітчизняними основних зарубіжних джерел з проблем охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування;

- розкриття основних напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та міжнародної співпраці.
2. Зміст курсу
Тема 1. Вступ до курсу “Екологія”. Теоретичні основи екології та економіки природокористування.

Основні поняття екології. Природне середовище. Природні умови і природні ресурси. Екологічні основи економіки природокористування. Проблеми взаємовідносин суспільства та природи. Природні ресурси та їх класифікація. Роль природних ресурсів та умов в суспільному розвитку на різних історичних етапах. Антропогенний вплив на природу і його результати. Забруднення та його види. Поняття та види природокористування. Аспекти раціоналізації природокористування.


Тема 2. Вплив екологічних факторів на розвиток суспільства. Економічний розвиток та екологічний фактор. Сталий розвиток.

Екологічні фактори та глобальні екологічні проблеми. Фактори економічного розвитку: трудові ресурси, штучно створені засоби виробництва. Техногенний тип економічного розвитку, його особливості та обмеження. Виникнення глобальних екологічних проблем: опустелювання, зміщення лісів, парниковий ефект, азоновий шар, кислотні опади, сировинна проблема, дефіцит прісної води, забруднення Світового океану, зникнення видів рослин та тварин. Зв‘язок цих проблем з іншими глобальними проблемами: демографічною, продовольчою та ін.

Поняття сталого розвитку. Урахування інтересів майбутніх поколінь. Соціальні аспекти сталого розвирку. Критерії сталого розвитку. Урахування потреб та обмежень в сталому розвитку. Необхідність урахування довгострокових наслідків прийняття рішень.

Поняття зовнішніх ефектів (екстерналій), їх урахування в економічному розвитку. Позитивні та негативні зовнішні ефекти. Види зовнішніх ефектів: тимчасові, глобальні, секторальні, міжрегіональні, локальні.


Тема 3. Економічна цінність природи та основи економіки природокористування.

Необхідність визначення економічної цінності природи. Функції навколишнього середовища: забезпечення природними ресурсами; асиміляція відходів та забруднень; забезпечення людей природними послугами. Національне багатство. Урахування екологічного фактору в основних показниках економічного розвитку. Економічна оцінка природних ресурсів: ринкова оцінка, рента, затратний підход, альтернативна вартість, загальна економічна вартість.

Поняття економічного збитку від деградації навколишнього середовища. Екологічні витрати: екологічні збитки, витрати на запобігання забруднення. Економічна ефективність природоохоронних витрат. Екстернальні витрати. Економічна оцінка ассиміляційного потенціалу природного середовища.
Тема 4. Науково-технічний прогрес та природокористування.

Напрямки екологізації науково-технічного прогресу. Перехід до безвідходних технологій. Енергетика і природокористування. НТП в с/г і цого екологізація. Проблеми урбанізації. Прямі природоохоронні заходи (очисні споруди, фільтри, території, що охороняються і т. д.) Природоохоронна діяльність підприємств. Види та принципи роботи очисного обладнання та споруд.


Тема 5. Екологізація розвитку комплексів (секторів економіки).Використання та охорона відновних природних ресурсів.

Земельні ресурси і агропромисловий комплекс. Структура і динаміка земельних ресурсів. Фактори деградації земельних ресурсів. Екологізація агропромислового комплексу (АПК): екологізація с/г, розвиток інфраструктури та переробнох промисловості. Заходи по підвищенню родючості грунтів. Ерозія грунтів та боротьба з нею. Меліорація. Відчуження аграрних угідь для несільськогосподарських потреб. Збитки від віткритих розробок корисних копалин, рекультивація грунтів. Можливості скорочення використання природних ресурсів в с/г.

Водні ресурси. Нроблеми раціонального використання води. Динаміка використання, структура водоспоживання та водовідведення. Проблеми забруднення. Океани і моря, їх роль в біосфері. Шельфи та їх ресурси.Забруднення океанів. Рибний промисел. Основні економічні основи збереження біорізноманіття. Особливо охоронні природні території: державні природні заповідники, заказники, пам‘ятники природи, ботанічні сади, лікувально-оздоровчі місцевості та курорти.
Тема 6. Використання та охорона невідновних природних ресурсів.

Паливно-енергетичні ресурси та паливно-енергетичний комплекс. Вичерпані енергетичні ресурси: нафта, газ, вугілля. Оцінка запасів енергетичних ресурсів, їх видобуток і використання. Атомна енергетика. Проблеми безпеки ядерної енергетики, захоронення відходів. Відновні енергетичні ресурси. Ефективність виробництва різних видів енергії. Системний підхід до вирішення енергетичних проблем, орієнтація на кінцеві результати.

Металургійний комплекс. Ефективність комплексного використання родовищ. Використання вторинної сировини.
Тема 7. Основи управління природокористуванням.

Поняття управління природокористуванням. Екологічна політика. Правові основи природокористування. Державний механізм управління природокористуванням. Адміністративне регулювання. Інформаціне забезпечення. Сучасний екологічний менеджмент.


Тема 8. Держава і ринок в охороні навколишнього середовища.

Механізм реалізації еколого-економічної політики: пряме регулювання (державний вплив) економічне стимулювання (ринкові механізми). Неефективність державної політики. Унституційна неефективність. Дифференціація економічних заходів по їх впливу на навколишнє середовище: макроекономічна політика та компенсуючі екологічні заходи. Права власності і природа. Монополізм, його екологічні аспекти.


Тема 9. Економічний механізм екологізації економіки.

Типи економічних механізмів природокористування: м‘який, стимулюючий, жорсткий.

Формування економічного механізму природокористування в умовах переходу до ринку: платність природокористування; система економічного стимулювання природоохоронної діяльності; плата за забруднення навколишнього природного середовища; створення ринку природних ресурсів; удосконалення ціноутворення з урахуванням екологічного фактору; екологічні програми; продажа прав на забруднення;екологічне страхування; фінансування прироохоронної діяльності; система екологічних фондів. Екологічний аудит.
Тема 10. Екологізація економіки та вихід із екологічних криз.

Типи екологічних криз. Основні негативні наслідки екологічних криз: екологічні, соціальні, економічні, політичні. Критерії виходу із екологічних криз: екологічні наслідки, величина інвестицій та їх ефективність, соціальні наслідки. Соціальні аспекти запобігання екологічних криз, проблеми компромісу поколінь та сталий розвиток. Альтернативні варіанти виходу із екологічних криз.


Тема 11. Міжнародний досвід та співробітництво в вирішенні екологічних проблем.

Форми міжнародного співробітництва. Національні програми по охороні навколишнього середовища. Регулювання природокористування в країнах з перехідною економікою. Загострення екологічних проблем в країнах, що розвиваються. Міжнародні організації в області охорони навколишнього середовища. Діяльність міжнародних фінансових інститутів в області охорони навколишнього середовища.


Література
1. Конституція України та закони України про охорону навколишнього середовища

2. Бабжиков А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы.- М.: Агропромиздат, 1985.

3. Балацький О.Ф., Вакулюк В.М., Власенко В.М. Экология и экономика.- Киев: Политиздат Украины, 1988.

4. Быстряков Ю.И., Колосов А.В. Экология и экономика.- М. Агропромиздат., 1988.

5. Дорогунцов С.И., Борщевский П.П., Данилишин Б.М. Удосконалення управління природокористуванням в АПК.- Київ.: Урожай.

7. Даниленко О.В. Стимулирование охраны природы в народном хозяйстве.- М.: Наука, 1989.

8. Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений.- М.: Наука, 1988.

9. Киселев Н.Н. Экологическое воспитание трудящихся.- Киев: Наукова думка,1988.

10. Меренюк Г.В. Загрязнение окружающей Среды и здоровье населения.- Кишинев: ШТИНИЦА, 1984.

11. Мельник Л.Г. Экологические проблемы воспроизводства природной Среды.- Харьков: Высшая школа, изд-во при Львовском университете, 1988.

12. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая Среда и человек.- М.: Высшая школа, 1986.

13. Немеченко В.В. Хозяйственный механизм и природропользование.- М.: Агропромиздат,1988.

14. Неверов А.В. Экономика природопользования.- Минск: Высшая школа, 1990.

15. Пастернак В.С., Приходько М.М. Ліс і охорона водвід забруднення.- Ужгород: Карпати, 1988.

16. Руснак П.П. Економіка природокористування.- К.: Вища школа,1992.

17. Сахаев В.Г., Щербицкий Г.В. Экономика природопользования и охрана окружающей Среды.- К.: Вища школа,1987.

18. Хачатуров Т.С. Экономика природопользования.- М, Наука,1991.

20. Кравцыв В., Жук П.- Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах // Економіка України, 1993, №12.

21. Кузін В., Новик., Корх М.- Зв‘язок екологічної ренти з регіональною основою відтворення робочої сили // Економіка України, 1993,№11.

22. Міщенко В. Коцепція платного природокористування в Україні. // Економіка України, 1993, №11.

23. Трегобчук В., Сабо Ю., Тютюнник Ю.- Організаційно-економічні механізми раціонального використання і охорони земель в умовах ринку // Економіка України, 1993, №11.

24. Падун М.М. та ін. Загальна екологія.- Київ: Либідь, 1994.

25. Альфред Ендрес «Економіка навколишнього середовища»

Пер. з нім. – К.: Либідь. 1995 – 168 с.

ПРОГРАМА КУРСУ “ЕКОЛОГІЯ”

(30 год)
1. Мета та завдання курсу


Проблеми раціонального природокористування і охорони навколишнього природного середовища в наш час є найактуальнішими. Забруднення навколишнього середовища призводить до порушення нормальних умов існування живих організмів, до зростання економічних збитків та до виникнення інших негативних наслідків, що вимагає перегляду відносин між людиною та довкіллям.

З метою розв'язання суперечностей, що виникли між суспільством і природою в умовах прискореного руйнування біосфери нашої планети, необхідно побудувати господарську діяльність на принципах, які б передбачали узгодження соціальних і економічних потреб людини, а також біосфери задовольнити ці потреби без загрози для свого власного існування. Вирішення цих і багатьох інших питань та проблем, пов'язаних із стосунками між людьми, між суспільством і навколишнім середовищем в процесі господарської діяльності дає необхідний об'єм знань вивчення курсу "Екологія”.

Мета дисципліни - отримання студентами знань і навичок для прийняття рішень і здійснення господарської діяльності, здійснення аналізу та визначення економічної ефективності природоохоронних заходів.

Основні завдання курсу:

- формування відповідального та соціально активного відношення до охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки в умовах глобалізації економіки і формування інформаційного суспільства;

- визначення існуючих взаємозв'язків між вимогами соціально-економічного розвитку, станом навколишнього середовища й умовами життєдіяльності людини;

- вивчення економічних аспектів взаємодії суспільства і природи;

- визначення економічної цінності компонентів навколишнього середовища і включення еколого-економічних оцінок в систему економічних розрахунків;

- формування системи керування, адекватної завданням раціонального використання факторів довкілля;

- розвиток навичок вивчення поряд із вітчизняними основних зарубіжних джерел з проблем охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування;

- розкриття основних напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та міжнародної співпраці.
2. Зміст курсу
Тема 1. Вступ до курсу “Екологія”. Теоретичні основи екології та економіки природокористування.

Основні поняття екології. Природне середовище. Природні умови і природні ресурси. Екологічні основи економіки природокористування. Проблеми взаємовідносин суспільства та природи. Природні ресурси та їх класифікація. Роль природних ресурсів та умов в суспільному розвитку на різних історичних етапах. Антропогенний вплив на природу і його результати. Забруднення та його види. Поняття та види природокористування. Аспекти раціоналізації природокористування.


Тема 2. Вплив екологічних факторів на розвиток суспільства. Економічний розвиток та екологічний фактор. Сталий розвиток.

Екологічні фактори та глобальні екологічні проблеми. Фактори економічного розвитку: трудові ресурси, штучно створені засоби виробництва. Техногенний тип економічного розвитку, його особливості та обмеження. Виникнення глобальних екологічних проблем: опустелювання, зміщення лісів, парниковий ефект, азоновий шар, кислотні опади, сировинна проблема, дефіцит прісної води, забруднення Світового океану, зникнення видів рослин та тварин. Зв‘язок цих проблем з іншими глобальними проблемами: демографічною, продовольчою та ін.

Поняття сталого розвитку. Урахування інтересів майбутніх поколінь. Соціальні аспекти сталого розвирку. Критерії сталого розвитку. Урахування потреб та обмежень в сталому розвитку. Необхідність урахування довгострокових наслідків прийняття рішень.

Поняття зовнішніх ефектів (екстерналій), їх урахування в економічному розвитку. Позитивні та негативні зовнішні ефекти. Види зовнішніх ефектів: тимчасові, глобальні, секторальні, міжрегіональні, локальні.


Тема 3. Економічна цінність природи та основи економіки природокористування.

Необхідність визначення економічної цінності природи. Функції навколишнього середовища: забезпечення природними ресурсами; асиміляція відходів та забруднень; забезпечення людей природними послугами. Національне багатство. Урахування екологічного фактору в основних показниках економічного розвитку. Економічна оцінка природних ресурсів: ринкова оцінка, рента, затратний підход, альтернативна вартість, загальна економічна вартість.

Поняття економічного збитку від деградації навколишнього середовища. Екологічні витрати: екологічні збитки, витрати на запобігання забруднення. Економічна ефективність природоохоронних витрат. Екстернальні витрати. Економічна оцінка ассиміляційного потенціалу природного середовища.
Тема 4. Науково-технічний прогрес та природокористування.

Напрямки екологізації науково-технічного прогресу. Перехід до безвідходних технологій. Енергетика і природокористування. НТП в с/г і цого екологізація. Проблеми урбанізації. Прямі природоохоронні заходи (очисні споруди, фільтри, території, що охороняються і т. д.) Природоохоронна діяльність підприємств. Види та принципи роботи очисного обладнання та споруд.


Тема 5. Екологізація розвитку комплексів (секторів економіки).Використання та охорона відновних природних ресурсів.

Земельні ресурси і агропромисловий комплекс. Структура і динаміка земельних ресурсів. Фактори деградації земельних ресурсів. Екологізація агропромислового комплексу (АПК): екологізація с/г, розвиток інфраструктури та переробнох промисловості. Заходи по підвищенню родючості грунтів. Ерозія грунтів та боротьба з нею. Меліорація. Відчуження аграрних угідь для несільськогосподарських потреб. Збитки від віткритих розробок корисних копалин, рекультивація грунтів. Можливості скорочення використання природних ресурсів в с/г.

Водні ресурси. Нроблеми раціонального використання води. Динаміка використання, структура водоспоживання та водовідведення. Проблеми забруднення. Океани і моря, їх роль в біосфері. Шельфи та їх ресурси.Забруднення океанів. Рибний промисел. Основні економічні основи збереження біорізноманіття. Особливо охоронні природні території: державні природні заповідники, заказники, пам‘ятники природи, ботанічні сади, лікувально-оздоровчі місцевості та курорти.
Тема 6. Використання та охорона невідновних природних ресурсів.

Паливно-енергетичні ресурси та паливно-енергетичний комплекс. Вичерпані енергетичні ресурси: нафта, газ, вугілля. Оцінка запасів енергетичних ресурсів, їх видобуток і використання. Атомна енергетика. Проблеми безпеки ядерної енергетики, захоронення відходів. Відновні енергетичні ресурси. Ефективність виробництва різних видів енергії. Системний підхід до вирішення енергетичних проблем, орієнтація на кінцеві результати.

Металургійний комплекс. Ефективність комплексного використання родовищ. Використання вторинної сировини.
Тема 7. Основи управління природокористуванням.

Поняття управління природокористуванням. Екологічна політика. Правові основи природокористування. Державний механізм управління природокористуванням. Адміністративне регулювання. Інформаціне забезпечення. Сучасний екологічний менеджмент.


Тема 8. Держава і ринок в охороні навколишнього середовища.

Механізм реалізації еколого-економічної політики: пряме регулювання (державний вплив) економічне стимулювання (ринкові механізми). Неефективність державної політики. Унституційна неефективність. Дифференціація економічних заходів по їх впливу на навколишнє середовище: макроекономічна політика та компенсуючі екологічні заходи. Права власності і природа. Монополізм, його екологічні аспекти.


Тема 9. Економічний механізм екологізації економіки.

Типи економічних механізмів природокористування: м‘який, стимулюючий, жорсткий.

Формування економічного механізму природокористування в умовах переходу до ринку: платність природокористування; система економічного стимулювання природоохоронної діяльності; плата за забруднення навколишнього природного середовища; створення ринку природних ресурсів; удосконалення ціноутворення з урахуванням екологічного фактору; екологічні програми; продажа прав на забруднення;екологічне страхування; фінансування прироохоронної діяльності; система екологічних фондів. Екологічний аудит.
Тема 10. Екологізація економіки та вихід із екологічних криз.

Типи екологічних криз. Основні негативні наслідки екологічних криз: екологічні, соціальні, економічні, політичні. Критерії виходу із екологічних криз: екологічні наслідки, величина інвестицій та їх ефективність, соціальні наслідки. Соціальні аспекти запобігання екологічних криз, проблеми компромісу поколінь та сталий розвиток. Альтернативні варіанти виходу із екологічних криз.


Тема 11. Міжнародний досвід та співробітництво в вирішенні екологічних проблем.

Форми міжнародного співробітництва. Національні програми по охороні навколишнього середовища. Регулювання природокористування в країнах з перехідною економікою. Загострення екологічних проблем в країнах, що розвиваються. Міжнародні організації в області охорони навколишнього середовища. Діяльність міжнародних фінансових інститутів в області охорони навколишнього середовища.


Література
1. Конституція України та закони України про охорону навколишнього середовища

2. Бабжиков А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы.- М.: Агропромиздат, 1985.

3. Балацький О.Ф., Вакулюк В.М., Власенко В.М. Экология и экономика.- Киев: Политиздат Украины, 1988.

4. Быстряков Ю.И., Колосов А.В. Экология и экономика.- М. Агропромиздат., 1988.

5. Дорогунцов С.И., Борщевский П.П., Данилишин Б.М. Удосконалення управління природокористуванням в АПК.- Київ.: Урожай.

7. Даниленко О.В. Стимулирование охраны природы в народном хозяйстве.- М.: Наука, 1989.

8. Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений.- М.: Наука, 1988.

9. Киселев Н.Н. Экологическое воспитание трудящихся.- Киев: Наукова думка,1988.

10. Меренюк Г.В. Загрязнение окружающей Среды и здоровье населения.- Кишинев: ШТИНИЦА, 1984.

11. Мельник Л.Г. Экологические проблемы воспроизводства природной Среды.- Харьков: Высшая школа, изд-во при Львовском университете, 1988.

12. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая Среда и человек.- М.: Высшая школа, 1986.

13. Немеченко В.В. Хозяйственный механизм и природропользование.- М.: Агропромиздат,1988.

14. Неверов А.В. Экономика природопользования.- Минск: Высшая школа, 1990.

15. Пастернак В.С., Приходько М.М. Ліс і охорона водвід забруднення.- Ужгород: Карпати, 1988.

16. Руснак П.П. Економіка природокористування.- К.: Вища школа,1992.

17. Сахаев В.Г., Щербицкий Г.В. Экономика природопользования и охрана окружающей Среды.- К.: Вища школа,1987.

18. Хачатуров Т.С. Экономика природопользования.- М, Наука,1991.

20. Кравцыв В., Жук П.- Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах // Економіка України, 1993, №12.

21. Кузін В., Новик., Корх М.- Зв‘язок екологічної ренти з регіональною основою відтворення робочої сили // Економіка України, 1993,№11.

22. Міщенко В. Коцепція платного природокористування в Україні. // Економіка України, 1993, №11.

23. Трегобчук В., Сабо Ю., Тютюнник Ю.- Організаційно-економічні механізми раціонального використання і охорони земель в умовах ринку // Економіка України, 1993, №11.

24. Падун М.М. та ін. Загальна екологія.- Київ: Либідь, 1994.25. Альфред Ендрес «Економіка навколишнього середовища»

Пер. з нім. – К.: Либідь. 1995 – 168 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал