Програма курсу "безпека життєдіяльності"Скачати 105.86 Kb.
Дата конвертації19.12.2016
Розмір105.86 Kb.
ТипПрограма
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПРОГРАМА КУРСУ “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

(30 год)
1. Мета та завдання курсу
Основний Закон України проголошує, що найвищою соціальною цінністю в Україні визнаються людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека.

Безпека життєдіяльності – це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків їх впливу на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних заходів і засобів щодо створення та підтримки здорових і безпечних умов життя і діяльності людини.

Нормативна навчальна дисципліна “Безпека життєдіяльності” є інтегрованою дисципліною гуманітарно-технічного спрямування, що узагальнює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує понятійно-категоріальний, теоретичний і методологічний апарат, який необхідний для вивчення в подальшому охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільної оборони та інших дисциплін, що вивчають конкретні небезпеки та способи захисту від них.

Мета вивчення дисципліни – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення та розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини та сформувати необхідні у майбутній практичній діяльності спеціаліста вміння і навички для їх запобігання та ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища.

Головні завдання курсу полягають в тому, щоб навчити студентів:

- ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, визначати просторові та часові координати, величину та ймовірність їх прояву;

- визначати небезпечні, шкідливі фактори та фактори ураження, що породжуються джерелами цих небезпек;

- прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих чинників на організм людини, а також чинників, що впливають на безпеку системи “людина – життєве середовище”;

- використовувати нормативно-правову базу захисту особи та навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, захист у надзвичайних ситуаціях тощо;

- розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

- запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення приймати адекватні рішення та виконувати дії щодо їх ліквідації;

- використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі;

- планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов життя та діяльності в системі “людина – життєве середовище”.

Навчально-методичні матеріали складено виходячи з того, що курс розрахований на один семестр навчального року.


Програма курсу

Тема 1. Основні положення безпеки життєдіяльності

Визначення понять: життя, діяльність, життєдіяльність, безпека, небезпека.

Основні положення дисципліни безпека життєдіяльності: мета, завдання, ознаки, проблеми.

Безпека абсолютна та відносна. Класифікація, ідентифікація, номенклатура небезпек. Небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори. Системний аналіз як методологічна база безпеки життєдіяльності. Система “людина – життєве середовище”, її компоненти та рівні.

Ризик як фактор потенційної небезпеки. Категорії небезпек. Рівні ймовірності небезпек. Види ризику: знехтуваний, прийнятний, гранично допустимий, надмірний. Методи визначення ризику: інженерний, модельний, експертний, соціологічний.

Концепція допустимого ризику. Керування ризиком. Прогнозування і моделювання умов виникнення небезпечних ситуацій.
Тема 2. Фізіологічні та психологічні фактори в проблемі безпеки

Поняття “життя”. Соціальні та біологічні ознаки людини. Потреби людини. Техносфера. Соціально-політичне середовище. Соціальні відносини. Діяльність як специфічний спосіб ставлення людини до світу. Фізична та розумова діяльність людини, їх особливості. Різні типи діяльності. Праця як специфічна форма діяльності.

Середовище життєдіяльності людини. Поняття “навколишнє середовище” та “біосфера”. В.І.Вернадський – основоположник сучасного вчення про біосферу. Забруднення атмосфери і гідросфери. Ергономіка як наука.

Фізіологічні особливості організму людини. Поняття про аналізатори. Види аналізаторів, їх структура та спільні властивості. Зоровий, слуховий, тактильний (шкірний), смаковий, нюховий руховий та вісцеральний аналізатори.

Значення нервової системи в життєдіяльності людини. Функції нервової системи. Психіка. Психологія безпеки. Психологічна надійність людини. Психічні процеси. Психічні стани. Психічні властивості. Пам’ять, її види. Увага. Мислення, його характеристики. Атрибути та риси людини. Емоційні якості людини.
Тема 3. Фактори зниження та шляхи підвищення життєдіяльності людини

Основні фактори зниження життєдіяльності людини. Психологічні травми. Конфлікти, їх типи, шляхи вирішення.

Тютюнопаління. Алкоголь. Наркоманія. Вплив наркотичних речовин, алкоголю та нікотину на організм людини. Токсикоманія. Формування психологічної та фізіологічної залежності. Соціальні наслідки наркоманії. Наркоманія в Україні.

Втома, її види та ознаки. Перевтома, хворобливі стани, їх вплив на працездатність людини. Вплив біологічних ритмів на життєдіяльність людини. Види біоритмів.

Основні визначення здоров’я, його ознаки. Оздоровча фізична культура як чинник підвищення життєдіяльності. Аеробна здатність організму. Різні види дихальної гімнастики. Атлетичну гімнастика. Спортивна гімнастика. Медико-біологічні засоби в системі підвищення життєдіяльності. Принципи раціонального харчування. Фармакологічні засоби. Фітотерапія. Система охорони здоров’я України, її підсистеми: санітарно-профілактична, лікувально-профілактична, фізкультурно-оздоровча, санітарно-курортна, науково-медична, санітарно-епідеміологічна.

Психологічні засоби відновлення працездатності. Профвідбір та профорієнтація.

Психофізіологічні особливості праці жінок, підлітків, людей похилого віку.
Тема 4. Джерела небезпеки життєдіяльності людини

Класифікація небезпек за таксономією. Поняття аварії, катастрофи.

Природні небезпеки: закономірності виникнення, класифікація. Абіотичні небезпеки: літосферні, гідросферні, атмосферні, космічні. Рекомендації щодо правил поведінки при землетрусах, повенях. Біотичні небезпеки: небезпечні рослини, тварини, бактерії, віруси.

Техногенні небезпеки: класифікація, загальні закономірності їх виникнення. Небезпеки, пов’язані з: використанням транспортних засобів; експлуатацією підіймально-транспортного обладнання; використанням горючих, легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин і матеріалів; використанням процесів, що відбуваються при підвищених температурах та підвищеному тиску. Вплив техногенних небезпек на природне середовище та на системи забезпечення життєдіяльності людини.

Соціальні джерела небезпеки, викликані незадовільним станом та умовами проживання: страйки, повстання, революції. Екстремальні ситуації криміногенного характеру.

Політичні небезпеки: конфлікти на міжнародному та міждержавному рівні, духовне гноблення, політичний тероризм, війни.

Комбіновані небезпеки: класифікація, закономірності виникнення. Природно-техногенні небезпеки. Природно-соціальні небезпеки. Соціальні хвороби. Епідемії. Соціально-техногенні небезпеки. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.
Тема 5. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

Визначення поняття “надзвичайна ситуація”. Причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій, їх загальна характеристика та класифікація. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру. Завдання, координуючі органи та режими функціонування Єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР).

Рівні надзвичайних ситуацій: об’єктовий, місцевий, регіональний, загальнодержавний, планетарний. Класифікаційні ознаки та карти надзвичайних ситуацій.

Специфіка поведінки людей при виникненні надзвичайних ситуацій (явище психогенії).

Вимоги до систем оповіщення, зв’язку, медичного та санітарно-епідемічного нагляду. Загальні правила виживання у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Надзвичайний стан, мета та умови його введення.

Принципи та засоби захисту населення. Заходи протирадіаційного та протихімічного захисту. Проведення евакуаційних заходів.

Принципи надання першої допомоги. Послідовність дій у випадку надання першої допомоги. Організація та засоби долікарської допомоги. Аптечка першої допомоги.
Тема 6. Радіація та життєдіяльність людини

Поняття радіоактивності. Основні характеристики іонізуючих випромінювань, їх класифікація. Електромагнітні та корпускулярні випромінювання. Джерела виникнення радіоактивного випромінення: природні та штучні. Зовнішнє та внутрішнє випромінювання.

Дія радіації на організм людини. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Біологічні порушення в залежності від сумарної поглинутої дози випромінювання.

Одиниці виміру радіації. Дози випромінювання – експозиційна, поглинута, еквівалентна. Форми радіаційної безпеки. Основні принципи захисту від закритих та відкритих джерел випромінювання. Форми променевої хвороби. Особливості харчування в умовах радіаційного забруднення навколишнього середовища.

Закон України “Про захист людини від іонізуючих випромінювань”.
Тема 7. Електрична та пожежна безпека населення. Основи техніки безпеки

Загальна характеристика електричної енергії. Електричний струм. Дія електричного струму на людину. Види дії електричного струму. Класифікація електротравм. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

Заходи безпеки при використанні електроустаткування. Електробезпека в побуті. Перша долі карська допомога при ураженні струмом.

Причини та види горіння. Поняття пожежі. Причини виникнення пожеж у побуті. Дії людини під час пожежі. Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами.

Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів. Система попередження пожеж. Пожежна безпека будівель і споруд. Евакуація людей. Способи й засоби пожежегасіння. Державний пожежний нагляд. Завдання та види пожежної охорони.

Науково-технічний прогрес і безпека праці. Поняття і завдання техніки безпеки. Вплив санітарно-гігієнічних чинників виробництва на безпеку праці. Загальні умови безпеки виробничих процесів. Основні вимоги безпеки до виробничого устаткування.

Відповідність технологічного процесу, будівель, споруд і обладнання до нормативно-технічної документації, характеру й обсягу робіт, що виконуються, та оптимальних технологічних режимів.

Оцінка технологічної оснащеності робочого місця. Відповідність технологічного процесу, обладнання, оснастки, інструментів до вимог стандартів безпеки й норм охорони праці.

Система захисту працівника на виробництві. Забезпеченість робітників спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту відповідно до стандартів безпеки праці і встановлених санітарних норм.
Тема 8. Законодавча та нормативно-правова база безпеки життєдіяльності

Правові, нормативні та організаційні основи безпеки життєдіяльності: Конституція України, законодавство України про охорону здоров’я, праці, навколишнього природного середовища, кримінальне законодавство. Закони України: “Про цивільну оборону”, “Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, “Про державне соціальне страхування”, “Про охорону праці”. Принципи державної політики в галузі охорони праці. Концепція організації роботи з профілактики невиробничого травматизму (постанова КМУ від 22 січня 1996 р. №114).

Нормативні документи та основні їх вимоги щодо забезпечення безпеки життєдіяльності населення: норми, правила, інструкції тощо.

Управління по нагляду за безпекою життєдіяльності: система державних органів (Кабінет Міністрів України, Національна Рада, Комітет з нагляду за охороною праці, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров’я, органи державного пожежного нагляду, інші центральні органи державної виконавчої влади), служби охорони громадського порядку.


Література
1. Антинаркотичне законодавство України. – К.: Юрінком, 1999.

2. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини: Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995. – 284с.

3. Барабаш В.И., Шкрабак В.С. Психология безопасности труда. – С-Пб, 1996.

4. Бедрій Я. Безпека життєдіяльності. – Львів, 1997. – 275 с.

5. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): Учеб. пособие для вузов. / П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Е.А,Подгорных и др. – М.: Высш. школа, 1999. – 421 с.

6. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / под ред. Арустамова Э.А.. – М.: Издательский дом «Дашков и К», 2000.

7. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): Навч. посібник. / В.В.Бєгун, І.М.Науменко. – К., 2004. – 328 с.

8. Безпека життєдіяльності: Навч. пос. для студ. ВЗО III-IV рівнів акредитації. – Кам’янець-Подільський, 2003. – 303 с.

9. Безпека життя і діяльності людини: Навчальний посібник / Сусло С.Т. – К.: НТУ, 2001. – 288 с.

10. Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.

11. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. – К.: Основа, 1998.

12. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 1999. – 303с.

13. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2004. – 328 с.

14. Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. – К.: Комерційний коледж, 1998. – 212 с.

15. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища. – К.: Парламентське видавництво, 2000.

16. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності в умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. – К.: ІЗМО, 1996.

17. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К, 2000. – 890 с.

18. Класифікатор надзвичайних ситуацій в Україні: Затверджений міністром з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 24 грудня 1998р.

19. Кобевнік В.Ф. та ін. Безпека життєдіяльності. В 2-х ч. Ч.1. – Вінниця: ВДТУ, 1999. – 119 с.

20. Кобевнік В.Ф. та ін. Безпека життєдіяльності. В 2-х ч. Ч.2. – Вінниця: ВДТУ, 1999. – 167 с.

21. Конституція України. – К.: Юрінком, 1996.

22. Коржик Б.М. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. – К.: ІСДО, 1995. – 245 с.

23. Кривошей Д.А. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Недра, 2000.

24. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. – К., 2000.

25. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 303 с.

26. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): Державні гігієнічні нормативи. – К.: Відділ поліграфії УЦДСЕН МОЗ України, 1997.

27. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 301 с.

28. Положення про класифікація надзвичайних ситуацій. Затверджено постановою КМУ № 1099 від 15 липня 1998р.

29. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Затверджено постановою КМУ № 623 від 10 серпня 1993р. (в редакції постанови КМУ № 923 від 17 червня 1998р.)

30. Про аварійно-рятувальні служби: Закон України від 14 грудня 1999р.

31. Про захист людей від іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998р.

32. Про надзвичайний стан: Закон України від 26 червня 1992р.

33. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991р.

34. Про охорону праці: Закон України від 21 листопада 2002р.

35. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993р.

36. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000р.

37. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України (в ред. від 19 грудня 1991р.)

38. Про цивільну оборону: Закон України від 3 лютого 1993р.

39. Регламент подання інформації (повідомлення) про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації: Затверджений в.о. міністра з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 5 січня 1999 р.

40. Термінологічний словник з безпеки життєдіяльності. / В.А.Лущенков, Д.А.Бутко, О.В.Гранкін та ін. – К.: Техніка, 1995.

41. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2001. – 304 с.

42. Экология города: Учебн. для вузов. / Под ред. Ф.В.Стольберга. – К.: Т-во “Знання”, 2000.43. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов. /Под ред. Л.А.Муравья. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

44. Ярошевський М.М. Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності: Навч. посіб. – Рівне, 2002. – 216 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал