Програма комплексного фахового іспиту (педагогіка та психологія) для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівеньСкачати 214.31 Kb.
Дата конвертації06.02.2017
Розмір214.31 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Затверджую

Ректор ___________С.В. Мельничук

«____» _______________ 2014р.
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ

(педагогіка та психологія)
для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

(скорочена форма навчання)

галузь знань – 0101 «Педагогічна освіта»

напрям підготовки – 6.010102 «Початкова освіта»

Схвалено Вченою радою факультету

педагогіки, психології та соціальної роботи

Протокол № 6 від «5» лютого 2014р.


Голова ради Зварич І.М.

Чернівці – 2014

Програма

вступних фахових випробувань

для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень

«Бакалавр»

Напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)


Педагогіка

Загальні основи педагогіки. Педагогіка як наука та навчальний предмет. Предмет, завдання та категорії педагогіки національної школи. Джерела, структура та галузі педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками.


Сутність та основні види наукових досліджень, їх завдання та можливості. Методи науково-педагогічних досліджень. Вимоги до їх застосування.

Вимоги до вчителя на сучасному етапі. Шляхи удосконалення педагогічної діяльності.

Процес зародження та формування ідеї про всебічний розвиток особистості. Мета виховання в сучасній педагогіці.

Система освіти, її структура. Принципи побудови освіти України. Основні нормативні документи, що відображають національну систему освіти. Загальна середня освіта як основна ланка всебічного розвитку особистості. Основні типи навчально-виховних закладів для розвитку дітей та молоді в системі освіти.

Історичні передумови розуміння педагогічного процесу як цілісного явища. Сутність, мета та рушійні сили педагогічного процесу. Педагогічний процес як система. Етапи педагогічного процесу. Закономірності педагогічного процесу.

Теорія виховання. Сутність, специфіка, структурні елементи процесу виховання. Виховання як спеціально організований і свідомо здійснюваний педагогічний процес. Етапи виховного процесу, його суб’єкти та об’єкти. Загальні закономірності і принципи виховання, їх сутність та можливості реалізації на практиці.

Методи виховання та їх класифікація. Взаємозв’язок методів і засобів виховання.


Форми організації виховання, їх основні види (масові, групові, індивідуальні). Позакласна та позашкільна виховна робота. Взаємоємозв’язок позакласної та позашкільної роботи.

Основні напрями виховання. Сутність, мета, зміст, методи та форми: розумового, морального, фізичного, естетичного, трудового, економічного, екологічного, правового, превентивного, статевого та санітарно-гігієнічного, громадянського, патріотичного, сімейного виховання школярів. Використання методів народної педагогіки в моральному вихованні.

Зміст та методи професійної орієнтації школярів.

Спільна діяльність школи, сім’ї та громадськості у вихованні дітей та молоді. Особливості роботи вчителя з батьками. Основні шляхи підвищення педагогічних знань батьків. Види й форми роботи з батьками у взаємодії школи і сім’ї щодо виховання підростаючого покоління. А.С.Макаренко про батьківський авторитет. В.О.Сухомлинський – поради батькам.

Дитячі громадські об’єднання, організації та рухи у виховному процесі дітей і молоді.

Процес виховання особистості в колективі. Поняття “колектив”, його сутність, ознаки, функції як форми виховання. Процес формування та розвитку колективу за А.С.Макаренком (стадії колективу, перспективні лінії колективу). Шляхи згуртування колективу та роль педагога в цьому процесі. Вплив учнівського колективу на формування особистості школяра.

Сутність, мета та завдання особистісно-орієнтованого виховання як нової парадигми освіти.

Роль вчителя у виховній системі школи. Завдання, функції класного керівника, класовода.

Планування та організації виховної роботи в школі.

Дидактика: Дидактика як теорія освіти і навчання. Історія розвитку дидактики, її предмет і завдання на сучасному етапі. Внесок видатних вчених у розвиток дидактики. Зв’язок дидактики з іншими науками.

Зміст освіти як основа базової культури особистості. Напрями реформування змісту освіти. Принципи та критерії відбору змісту загальноосвітньої школи. Поняття про зміст загальної середньої (початкової) освіти. Наукові вимоги до його формування. Основні нормативні документи, що відображають зміст початкової освіти (державний стандарт, навчальний план, програми, підручники).

Процес навчання як система та двосторонній процес, його структурні компоненти. Психолого-педагогічні основи процесу засвоєння знань учнями, його основні функції (освітня, розвивальна, виховна) та їх реалізація.

Закономірності та принципи навчального процесу. Сутність та реалізацію принципів навчання на уроках початкової школи.

Види та стилі навчання в історичні епохи (догматичне, пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, розвивальне). Сутність, принципи та ознаки особистісно-орієнтованого навчання.

Методи та прийоми навчання. Класифікація методів навчання та характеристика їх груп: методи організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності учнів; методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів; методи контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Засоби навчання, їх основні групи. Процес інформатизації загальної середньої освіти та використання комп’ютерної техніки у навчанні.

Форми організації навчання. Історія розвитку основних організаційних форм навчання та їх характеристика. Класно-урочна система організації навчального процесу за Я.А.Коменським. Урок як основна форма організації навчання. Основні ознаки уроку за Я.А.Коменським, вимоги до нього (організаційні, дидактичні, психологічні, виховні, санітарно-гігієнічні). Класифікація уроків за основною дидактичною метою (за В.О.Онищуком). Особливості уроків різних типів, їх спільні та відмінні ознаки, основні шляхи удосконалення уроків на сучасному етапі. Основні структурні етапи і елементи уроку, вимоги до складання плану-конспекту уроку. Види та особливості нестандартних уроків. Вимоги до їх організації.

Особливості організації навчальної діяльності учнів на уроці (фронтальна, індивідуальна, групова). Самостійна робота учнів та її види.

Допоміжні форми організації навчання учнів (семінарські заняття, практичні заняття, практикуми, факультативні заняття, предметні гуртки тощо).

Сутність контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів, основні функції перевірки та оцінки досягнень знань школярів. Поняття “оцінка”, “оцінювання”, “норми оцінок”. Основні види, форми та методи контролю. 12–бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів у сучасній школі.

Педагогічні технології організації навчального процесу в сучасній школі (диференціація, індивідуалізація, інтеграція): сутність, мета та особливості. Розвивальне навчання в сучасній початковій школі.

Організація навчання шестирічних першокласників; специфіка методів і форм навчання в 1 класі чотирирічної початкової школи.

Робота з обдарованими дітьми та школярами з низьким рівнем успішності.Школознавство.

Державні органи управління системою освіти, їх функції та структура.

Внутрішкільне управління та контроль.

Функції та повноваження органів управління школою (рада школи, загальні збори, конференція, педагогічна рада, нарада).

Методична робота в школі, її сутність, напрями та зміст, форми, традиційні та інноваційні методи методичної роботи.

Передовий педагогічний досвід та можливості його використання у роботі з молодшими школярами.ПСИХОЛОГІЯ

Загальні основи психології.

Предмет психології, її завдання на сучасному етапі. Галузі психології.

Методи психологічного дослідження: спостереження, бесіда, анкета, експеримент, вимоги до їх організації і проведення.

Психологічна служба. Значення психологічних знань для педагогічної діяльності.

Поняття про психіку. Психічні явища: процеси, стани, властивості. Мозок і психіка. Виникнення та розвиток психіки в процесі еволюції. Свідомість як найвища форма психіки людини.

Поняття про діяльність. Роль діяльності в розвитку психіки. Оволодіння діяльністю. Поняття про знання, вміння, навички та звички, їх формування та взаємодія. Види діяльності (гра, навчання, праця), їх взаємозв'язок та вплив на психічний розвиток дитини. Творча діяльність.Пізнавальні психічні процеси


Поняття про відчуття та їх значення у діяльності людини. Аналізатори як органи відчуттів. Види та властивості відчуттів. Відчуття і пізнавальна діяльність. Відчуття і професія. Розвиток відчуттів у дітей.

Поняття про сприймання. Взаємодія аналізаторів у процесі спостереження. Роль спостереження у навчальній діяльності дитини.

Поняття про увагу. Роль уваги у діяльності дітей та в професійній діяльності дорослих. Види уваги та їх психологічна характеристика. Властивості уваги. Організація уваги вчителем на уроці.

Визначення та роль пам'яті у житті людини, в навчанні дитини. Процеси пам'яті та їх взаємозв'язок. Види пам'яті, їх характеристика. Розвиток пам'яті у дітей молодшого шкільного віку. Умови продуктивного запам'ятовування навчального матеріалу учнями. Індивідуальні особливості пам’яті. Організація різних видів пам'яті на уроках у початковій школі.

Поняття про мислення. Зв'язок мислення з іншими пізнавальними процесами. Мислення і мовлення. Види мислення, їх характеристика та взаємозв’язок. Операції мислення. Особливості розвитку мислення молодшого школяра.

Поняття про уяву та її значення в діяльності людини. Уява і навчання. Уява і діяльність. Прийоми створення образів уяви. Види уяви. Розвиток творчої уяви у дітей молодшого шкільного віку.

Поняття про особистість, індивід, індивідуальність. Психологічна структура особистості. Біологічне і соціальне в структурі особистості. Основні властивості особистості. Характеристика особливостей особистості (активність, єдність психіки, стійкість, динамічність, соціальна роль, життєва позиція). Характеристика спрямованості особистості. Формування і розвиток особистості. Рушійні сили психічного розвитку. Поняття про потреби. Види потреб. Джерела індивідуальності, індивідуальні відмінності свідомості. Взаємозв’язок потреб та інтересів з мотивами поведінки особистості.

Поняття про емоції. Основні види емоційних проявів.

Почуття та їх види. Формування та розвиток вищих почуттів у молодшого школяра.

Поняття про волю. Розвиток та виховання вольових рис характеру дитини в сім'ї та школі.

Здібності та задатки. Умови формування та розвитку здібностей у дітей. Здібності і діяльність особистості. Види та рівні розвитку здібностей. Педагогічні здібності вчителя, їх розвиток і формування.

Темперамент: сутність та види. Характер, самовиховання характеру.

Спілкування як обмін інформацією. Засоби і функції спілкування. Вербальна та невербальна комунікація. Спілкування як міжособистісна взаємодія людей. Поняття "психологічний бар'єр" у спілкуванні. Причини виникнення "психологічних бар'єрів" в роботі вчителя. "Соціальний контроль" і "соціальні норми", "соціальна роль" та "соціальне очікування".

Мова та її механізми. Види мовлення, їх психологічна характеристика та роль у навчально-виховному процесі. Педагогічний такт і педагогічна культура вчителя.

Поняття про групи і колективи. класифікація груп, їх роль у житті дітей різного шкільного віку. Структура міжособистісних відносин в групі. Лідерство як психологічний феномен, типи лідерів.

Закономірності психічного розвитку дитини та характеристики вікових періодів. Поняття про психічний розвиток та його характеристика. фактори, що впливають на розвиток особистості: поняття про вік, вікові та індивідуальні особливості особистості. Критерії вікової періодизації.

Загальна характеристика психічного розвитку немовлят та малюків. Розвиток дитини раннього дитячого віку. Психологічна характеристика дошкільника. Гра як провідна діяльність в дошкільному віці. Особливості психічного розвитку дошкільників. Готовність дошкільника до навчання в школі. Психологія молодшого школяра. Зміна соціальної ситуації в зв'язку з переходом до школи. Розвиток пізнавальних процесів в дітей б-річного віку. Психологічні новоутворення молодшого школяра. Особливості організації навчального процесу з дітьми б-річного віку.

Психологічні особливості підліткового віку. Анатомо-фізіологічна перебудова організму та соціальна ситуація розвитку підлітка. Взаємини підлітка з дорослими та ровесниками. Формування особистості підлітка.

Загальна характеристика юнацького віку. Формування особистості в період ранньої юності. Взаємини з дорослими та однолітками в ранній юності.

Провідна діяльність та її роль у розвитку дитини.Основна література


 1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Навч. посіб. / О. Вишневський. – 3-тє вд., доопрац. і доп. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

 2. Галузинський В. М., Евтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. / В. М. Галузинський, М. Б. Евтух. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.

 3. Загальна психологія. / За загальною редакцією академіка С.Д. Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. І доп.- Вінниця: Нова Книга, 2004, - 704 с.

 4. Зайченко І. В. Педагогіка. / І. В. Зайченко. – Чернігів, 2003. – 528 с.

 5. Кузьмінський А. І., Вовк Л. П., Омеляненко В. Л. Педагогіка. / А. І. Кузьмінський, Л. П. Вовк, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання – Прес, 2003.

 6. Майерс Д. Психология. – Мн.: ООО “Поппури”, 2001. – 848 с.

 7. Маклаков А.Г. Общая психология: Ученбник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 592 с.

 8. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. / Н. Є. Мойсею. – К., 2001.–608 с.

 9. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця.-К.:Либідь,1995.

 10. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навч.посіб. / С. С. Пальчевський. – К.: Каравела, 2007. – 576с.

 11. Педагогіка: Навчальний посібник. – Харків. ТОВ «Одісей», 2003. – 352 с.

 12. Подласый И. П. Педагогика начальной школы. / И. П. Подласый. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 400 с.

 13. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене / За заг. ред.. О. А. Дубасенюк, А. В. Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. у-т, 2002. – 483с.

 14. Психологія / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2000. – 558 с.

 15. Психологія6 Навч. Посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-кузнецов, В.Л. Зливков та ін.: За наук. Ред.. О.В. Винославської.- Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. – 352 с.

 16. Роменець В.А. Історія психології. – К.: «Либідь», 2006, 1000 с..

 17. Селиванов В. С. Основы общей педагогики. Теория и методика воспитания. / В. С. Селиванов – М.: Изд.центр «Академия», 2000. – 336 с.

 18. Сластенин В. А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. – М.: Академия, 2002. – 576 с.

 19. Фіцула М. М. Педагогіка. / М. М. Фіцула – К.: Академія, 2000. – 543 с.

 20. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560с.Додаткова література


 1. Авдусенко Л. Виховання екологічної культури на уроках / Людмила Авдусенко // Початкова школа. – 2008. – №5. – С.33-35.

 2. Ампілогова Л. Модульна організація уроку / Л. Ампологова. – К.: Шк. світ, 2008. – 128с.

 3. Аналіз уроку / упоряд. Н. Мурашко. – К.: Шк. світ, 2008. – 128с.

 4. Аналіз уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 144с.

 5. Анісімова Г. Забезпечення повноцінної початкової освіти – наш першочерговий обов’язок / Галина Анісімова // Початкова школа. – 2005. – №10. – С.4-5.

 6. Бабенко В. Еколого-натуралістичне виховання школярів // Валентина Бабенко // Початкова школа. – 2007. – №6. – С. 42-45.

 7. Башинська Т. Взаємодія вчителя й учнів у навчально-виховному процесі як педагогічна проблема / Тетяна Башинська // Початкова школа. – 2004. – №12. – С.55-58.

 8. Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії вчителя та учнів / Тетяна Башинська // Початкова школа. – 2003. – №6. – С.58-59.

 9. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитания. / Р. Бернс. – М., 1996.

 10. Бех І. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології / Іван Бех // Педагогіка і психологія. – 1999. - № 3.

 11. Бех І. Від волі до особистості. / Іван Бех. – К., 1995.

 12. Бех І. Вчинок у морально-духовному розвитку особистості / Іван Бех // Початкова школа. – 2006. – №6. – С.11-13.

 13. Бех І. Педагогічне умовляння: концептуальні засади методу / Іван Бех // Початкова школа. – 2007. – №12. – С.14-16.

 14. Божович О.Д. Нетрадиционные способы оценки качества знаний. – М., 2003. – 160с.

 15. Вавіна Л. Врахування зору у дітей під час навчання в школі /Людмила Вавіна // Початкова школа. – 2006. – №11. – С.58-60.

 16. Ващенко Г. Виховний ідеал. / Григорій Ващенко. – К., 1992.

 17. Виховання в школі / Упоряд. В. Варава, В. Зоц. – К.: Ред. загальнопед.газ., 2003. – 128с.

 18. Вишневський О. Сучасне українське виховання. / О. Вишневський. – Львів, 1996.

 19. Воронка М. Мотивація навчальної діяльності як засіб підвищення якості знань учнів / Майя Воронка // Початкова школа. – 2008. – №4. – С.21-24.

 20. Выготский Л.С. История развития высших психических функций.- Собр.соч. – Т.3. – М.: Педагогика, 1983.

 21. Выготский Л.С. Мышление и речь / Избр. психол. исследования. – М., 1968.

 22. Гагарін М. Критерії добору української народної казки для виховання морально-естетичних почуттів / Микола Гагарін // Початкова школа. – 2006. – №1. – С.55-58.

 23. Галузинский В. М. Индивидуальный подход в воспитании учащихся. / В. М. Галузинский – К., 1992.

 24. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. / Ю. З. Гиль бух. – М.: Знание, 1991.

 25. Гончарова О. Екологічна освіта учнів у позашкільному закладі / Оксана Гончарова // Початкова школа. – 2007. – №6. – С. 28-31.

 26. Гудзь О. Науково-методичні основи гуманної педагогіки / Олена Гудзь // Початкова школа. – 2010. – №7. – С.1-3.

 27. Гуменникова Т. Підготовка вчителя до особистісно орієнтованого виховання молодшого школяра / Тамара Гуменникова // Початкова школа. – 2009. – №4. – С.47-49.

 28. Гуржій А. Н. Засоби навчання. / А. Н. Гуржій. – К., 2002. – 230с.

 29. Гутник І. Козацька педагогіка як складова системи національного виховання молоді / Ірина Гутник // Початкова школа. – 2003. – №10. – С.47-49.

 30. Гуцан Л. Автентична основа трудового виховання молодших школярів / Леся Гуцан // Початкова школа. – 2004. – №7. – С.53-55.

 31. Гуцан Л. Гра як засіб пропедевтичної профорієнтаційної роботи / Леся Гуцан // Початкова школа. – 2005. – №9. – С.51-53.

 32. Давидов В. В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. / В. В. Давидов. – М., 1996.

 33. Державна національна програма «Освіта» – К., 1994.

 34. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.). – К., 1997.

 35. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.). – К.: Райдуга, 1994.

 36. Державні стандарти загальної початкової освіти. – К., 2000.

 37. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. – К., 1997.

 38. Деркач В. Актуальні питання наступності в організації та змісті дошкільної й початкової освіти / Валентина Деркач // Початкова школа. – 2005. – №10. – С.6-8.

 39. Доктрина розвитку національної освіти ХХІ ст. – К., 2002.

 40. Драчевська Р. Особливості взаємодії початкової й основної школи / Раїса Драчевська // Початкова школа. – 2006. – №1. – С.35-36.

 41. Древаль Г. Навчання як цілісний творчий процес / Галина Древаль // Початкова школа. – 2006. – №2. – С.56-57.

 42. Єрмаков І. Г. Педагогіка життєтворчості. / І. Г. Єрмаков // Школа життєтворчості особистості. – К., 1995.

 43. Єрмолова В., Іванова Л. Виховання фізично здорових дітей природними засобами загартування / Валентина Єрмолова, Людмила Іванова // Початкова школа. – 2004. – №5. – С.56-57.

 44. Жигайло О., Шаран О. Розвиток особистості молодшого школяра в умовах модернізації навчально-виховного процесу / Оксана Жигайло, Олександра Шаран // Початкова школа. – 2009. – №10. – С.23-24.

 45. Житник Б. О., Крижко В. В., Павлютенков Є. М. Методична робота в школі. / Б. О. Житник, В. В. Крижко, Є. М. Павлютенков. – Х.: Вид.група «Основа», 2008. – 192с.

 46. Забродська Л. М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект / Л. М. Забродська. – Х.: Видав.група «Основа», 2003. – 240с.

 47. Загальні основи педагогіки

 48. Загвязинский В. И. Методология и методика дидактического исследования. / В. И. Загвязинский – М., 1982.

 49. Зайченко А. Якщо ваша дитина обере «СПОК»… / Аліна Зайченко // Початкова школа. – 2003. – №10. – С.51-53.

 50. Закон України «Про вищу освіту». – К., 2000.

 51. Закон України «Про загальну середню освіту» //Інф.збірник МО України. - 1999. - № 15.

 52. Закон України «Про загальну середню освіту». – К., 1999.

 53. Закон України «Про освіту» – К., 1996.

 54. Закон України «Про позашкільну освіту» (проект) //Освіта України. – 29 вересня 1999.

 55. Замашкіна О. Ідеї розвивального навчання молодших школярів у педагогічних дослідженнях 70-80-х років / Ольга Замашкіна // Початкова школа. – 2003. – №6. – С.49-50.

 56. Занков Л. В. Обучение и развитие. / Л. В. Занков. – М., 1990.

 57. Золотухіна С. Т., Онипченко О. І. Педагогічна рада: історія і досвід / С. Т. Золотухіна, О. І. Онипченко. – Х.: Видав.група «Основа», 2008. – 175с.

 58. Іванчук М. Інтегрований підхід у навчанні і вихованні молодших школярів / Марія Іванчук // Початкова школа. – 2004. – №9. – С.1-4.

 59. Інноваційні технології в початковій школі. – К.: Шк. світ, 2008. – 112с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 60. Кириленко В. Формування та корекція мотивації учіння молодших школярів / Валентина Кириленко // Початкова школа. – 2008. – №1. – С.56-59.

 61. Кловак Г. Педагогічне дослідження як важлива складова діяльності вчителя у творчій спадщині В. Сухомлинського / Галина Кловак // Початкова школа. – 2003. – №6. – С.52-55.

 62. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти. /Ін.зб. МО України. – 1996. - № 13.

 63. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності //Ін.зб.МО України.–2000.-№22.

 64. Корнієнко С. Батьківські збори / Софія Корнієнко // Початкова школа. – 2005. – №10. – С.48-52.

 65. Кузьменко Н. Покликання підручника – виховувати національну самосвідомість учнів / Надія Кузьменко // Початкова школа. – 2008. – №6. – С.55-57.

 66. Кутняк І. Шляхи наукового і методичного зростання / Іван Кутняк // Початкова школа. – 2009. – №10. – С.2-3.

 67. Лавриченко Н. Сучасна початкова шкільна освіта у європейському вимірі / Наталія Лавриченко // Початкова школа. – 2006. – №12. – С.51-54.

 68. Лоуэн Александр. Физическая динамика структуры характера. - М.: ПАНИ, 1997.

 69. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти. / В. С. Лутай. – К., 1996.

 70. Макаренко А. С. Виховання у праці / Антон Семенович Макаренко / Твори у 7 томах. - Т. 4. – К., 1987.

 71. Макаренко А.С. Книга для батьків. / Антон Семенович Макаренко. – К., 1987.

 72. Макаренко А.С. Методи виховання / Антон Семенович Макаренко / Твори в 7 т. – Т. 5. – К.: Рад. школа, 1954.

 73. Макаренко А.С. Методика організації виховного процесу / Антон Семенович Макаренко / Вибрані твори в 7 томах. – Т. 5. – К.: Рад. школа, 1954.

 74. Мартиненко С. Зміст, форми і методи педагогічної діагностики вчителя початкових класів / Світлана Мартиненко // Початкова школа. – 2008. – №3. – С.50-53.

 75. Мартиненко С. Особливості співпраці вчителя початкових класів з родинами учнів / С. Мартиненко // Початкова школа. – 2010. - №3. – С.59-61.

 76. Мартиненко С. Педагогічна взаємодія вчителя початкових класів і батьків першокласників: у запитаннях і відповідях / Світлана Мартиненко // Початкова школа. – 2010. – №1. – С.20-22.

 77. Мартинюк І. В. Національне виховання: Теорія і методологія. / І. В. Мартинюк – К., 1995.

 78. Матюша І. К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі. / І. К. Матюша. – К.: Вища школа, 1995.

 79. Митник О. Технологія побудови уроку як цілісного творчого процесу / Олександр Митник // Початкова школа. – 2009. – №10. – С.53-57.

 80. Мозгова П. Специфіка роботи вчителя з учнями, які мають заїкання / Парасковія Мозгова // Початкова школа. – 2009. – №1. – С.54-55.

 81. Мудрик А.В. Время поисков и решений или старшеклассникам о них самих. - М.: Просвещение, 1990.

 82. Мудрік В. Фізичне виховання у початкових класах зарубіжних країн в Україні / Вікторія Мудрік // Початкова школа. – 2005. – №11. – С.62-63.

 83. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. / В. С. Мухина – М.: Академия, 2000.

 84. Науменко Т. Морально-естетичне виховання школярів засобами дитячого фольклору / Тетяна Науменко // Початкова школа. – 2008. – №6. – С.19-21.

 85. Нечволод Л. І. Виховна робота в школі. / Любов Іванівна Нечволод. – Х.: Вид.група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 112с.

 86. Організація науково-методичної роботи в школі: педагогічне проектування; робота шкільних методичних об’єднань; освітній моніторинг. – Х.: Вид.група «Основа», 2009. – 256с.

 87. Організація роботи з батьками. / Автори та упорядники: Юзефик Л. О., Купина Н. М. – Тернопіль: Астон, 2008. – 264с.

 88. Основи педагогіки: Навч. посібник / І. В. Распопов, Н. П. Волкова, О. І. Переворська та ін. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999.

 89. Остапенко О. Фізичне виховання молодших школярів під час позакласної роботи / Олександр Остапенко // Початкова школа. – 2006. – №1. – С.62-63.

 90. Охрімчук Р. Дитячі громадські об’єднання в Україні: їх виховні можливості та пропозиції школі / Раїса Охрімчук // Початкова школа. – 2005. – №7. – С.47-50.

 91. Охрімчук Р. Новий життєвий простір дитячого руху / Раїса Охрімчук // Початкова школа. – 2009. – №8. – С.14-16.

 92. Охрімчук Р. Якщо ваша дитина обере Гайдинг… / Раїса Охрімчук // Початкова школа. – 2004. – №4. – С.51-52.

 93. Павленчик В. Любов педагога до дітей як важлива умова духовно-морального виховання / Валентина Павленчик // Початкова школа. – 2004. – №6. – С.10-11.

 94. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / Под ред. С. А. Смирнова. – М., 2000.

 95. Петровский А., Петровский В. «Я» в «других» и «другие» во «мне».// Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В.В. Мироненко.- М.: Просвещение, 1990.

 96. Погрібна Н. Управляти школою по-новому… / Нелля Погрібна. – К.: Шк.світ, 2009. – 112с.

 97. Положення про загальноосвітній навчальний заклад //Інф. збірник МО України. - 2000. - № 7.

 98. Прийменко В. Вплив сім’ї на успішне навчання дитини / Вікторія Прийменко // Початкова школа. – 2006. – №3. – С.52-55.

 99. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия. - Самара, Бахрах, 1997.-640 с.

 100. Психология личности в трудах отечественных психологов/ Составитель Куликов Л.В.-СПб: Питер,2000

 101. Психология развития личности / Под ред. А.В. Петровского. - М.: Пед., 1987.

 102. Рибальченко І. М. Супутник класного керівника. – 1-4 класи. / Ірина Миколаївна Рибальченко. – Х.: Вид.група «Основа», 2009. – 176с.

 103. Рувинский Л.И., Хохлов С.И. Как воспитать волю и характер.- М.: Просвещение, 1986.

 104. Сум І. До питань антиалкогольного виховання молодших школярів / Ірина Сум // Початкова школа. – 2010. – №7. – С.58-60с.

 105. Сухомлинский В. Народження громадянина / Олександр Сухомлинський. // Вибр.тв. в 5 т. – К., 1976. – Т. 3.

 106. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором школи / Василь Олександрович Сухомлинський // Вибр. твори: в 5 томах. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 4.

 107. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / Василь Олександрович Сухомлинський / Вибрані твори: В 5 томах. – К.: Рад. школа, 1976.– Т. 5.

 108. Сухомлинський В.О. Виховання підлітків / Василь Олександрович Сухомлинський / Вибрані твори: В 5 томах. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 5.

 109. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу / Василь Олександрович Сухомлинський / Вибрані твори: В 5 томах. – К.: Рад. школа, 1976.

 110. Сухомлинський В.О. Народження громадянина / Василь Олександрович Сухомлинський / Вибрані твори: В 5 томах. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 3.

 111. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / Василь Олександрович Сухомлинський / Вибрані твори: В 5 томах. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 1.

 112. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителеві / Василь Олександрович Сухомлинський / Вибрані твори: В 5 томах. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 2.

 113. Сучасні форми роботи з педрадами / упоряд. М. К. Голубченко. – К. Шк. світ, 2010. – 128с.

 114. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України //Інф. збірник МО України. – 1994. - № 5-6.

 115. Ткачова Н. І. Формування особистості учня у навчально-виховному процесі. / Н. І. Ткачова. – Х.: Вид.група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 208 с.

 116. Туріщева Л. В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. / Л. В. Туріщева. – Х.: Вид.група «Основа», 2007. – 128с.

 117. Турчин Т. Естетичне виховання молодших школярів у позакласній роботі / Тамара Турчин // Початкова школа. – 2008. – №5. – С.16-17.

 118. Уфімцева С. Наступність у творчому розвитку дошкільників і учнів початкових класів / Світлана Уфімцева // Початкова школа. – 2005. – №12. – С.39-42.

 119. Ушинський К.Д. Человек как предмет воспитания. / Константин Дмитриевич Ушинский. – Т. 2. – М., 1974.

 120. Філіпова В. Виховання екологічної культури / Вікторія Філіпова // Початкова школа. – 2010. – №7. – С.62.

 121. Фрейд Зигмунд. Я и Оно. - М.: Метгэм, 1990.- 54 с.

 122. Шиянов Е.Н. Котова И.Б. Идея гуманизации образования в контексте отечественных теорий личности. – Ростов на Дону, 1995.

 123. Школа та батьки. Навчаємо співпраці / упоряд. М. К. Голубченко. – К.: Шк.світ, 2009. – 128с.

Критерії оцінювання відповідей на усному комплексному фаховому іспиті

з педагогіки та психології для абітурієнтів, які здобули базову освіту

за ОКР «молодший спеціаліст», що відповідає напряму підготовки «Початкова освіта» ОКР «бакалавр»


1

2

3

Питання з педагогіки

Питання з психології

Педагогічна задача

40 балів

40 балів

20 балів


Питання з педагогіки та психології:

174-200 балів виставляється за повну, ґрунтовну, аргументовану відповідь, глибокі знання змісту предмета: уміння розкрити і науково обґрунтувати теоретичні положення, уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне; висловлювати власні судження і особисте ставлення до проблеми, відповідь відзначається системністю, послідовністю, логічністю викладу думок і творчим вирішенням педагогічних ситуацій, якісно сформовані практичні навички, програмовий матеріал пов’язує із профілем вищого навчального закладу.

149-173 бали виставляється за повну, аргументовану відповідь, абітурієнт досконало володіє практичними навичками; аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психолого-педагогічні феномени, але допускає незначні неточності у розкритті змісту і логіці викладу навчального матеріалу.

124-148 балів виставляється за повну, аргументовану відповідь на два питання, а решта – відповіді поверхневі; абітурієнт плутає поняття, невпевнено виконує практичні завдання, допускає неточності у теоретичних знаннях; відсутня здатність аналізувати; не вміє встановлювати взаємозв’язок теорії та практики.1-123 бали виставляється за неповну, не аргументовану відповідь на одне-два питання, а решта – відповіді відсутні, абітурієнт не володіє теоретичними знаннями, не знає наукових фактів, визначень; відсутня здатність аналізувати; не вміє оцінювати психолого-педагогічні факти та явища, встановлювати взаємозв’язок теорії та практики.
В.о. завідувача кафедри педагогіки

та методики початкової освіти проф. Іванчук М.Г.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал