Програма комплексного державного екзаменуСкачати 118.64 Kb.
Дата конвертації19.06.2017
Розмір118.64 Kb.
ТипУрок
ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО державного екзамену

(ПЕДАГОГІКА, методика навчання української мови, математики, природознавства, предметів ,,я у світі та ,,основи здоров’я”, образотворчого мистецтва, трудового навчання з практикумом, фізичного та музичного виховання)ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0101 ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 5.01010201 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Кваліфікація: ВЧИТЕЛЬ з ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

для студентів 404-П, 405-п, 302-З груп

Педагогіка

 1. Педагогіка як наука про навчання, виховання, розвиток підростаючих поколінь.

 2. Основні педагогічні поняття: виховання, навчання, освіта, самоосвіта, самовиховання.

 3. Сучасний педагог, його особистісні та професійні риси і якості. Закон України «Про освіту» про права і обов’язки педагогічних працівників.

 4. Поняття про систему освіти. Основні ланки системи освіти, їх характеристика відповідно до Закону України «Про освіту».

 5. Реформування системи освіти на сучасному етапі.

 6. Проблеми розвитку особистості та її значення у вихованні.

 7. Поняття про дидактику, її категорії.

 8. Дидактичні принципи навчання в початковій школі, їх роль в результативності навчального процесу.

 9. Нормативні документи про зміст освіти.

 10. Характеристика дидактичних методів навчання за джерелом знань.

 11. Урок як основна форма організації навчання. Вимоги до сучасного уроку.

 12. Типи і структура уроків у початковій школі.

 13. Основні етапи підготовки учителя до уроку.

 14. Позаурочні форми навчання учнів молодшого шкільного віку.

 15. Види та специфіка домашніх завдань, їх дозування.

 16. Сутність і основні види контролю успішності учнів.

 17. Зміст, завдання, засоби морального виховання учнів молодшого шкільного віку. Використання ІКТ у виховному процесі школи з метою реалізації завдань морального виховання учнів молодшого шкільного віку.

 18. Виховання свідомої дисципліни, почуття обов’язку і відповідальності в учнів молодшого шкільного віку.

 19. Патріотичне виховання учнів молодшого шкільного віку. Використання ІКТ у виховному процесі школи з метою реалізації завдань патріотичного виховання.

 20. Зміст естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку, його завдання та засоби реалізації. Використання ІКТ у виховному процесі школи з метою реалізації завдань естетичного виховання.

 21. Зміст, мета, завдання трудового виховання учнів молодшого шкільного віку. Народна педагогіка про трудове виховання.

 22. Фізичне виховання і здоров’я нації. Напрями, засоби і форми фізичного виховання учнів початкової школи.

 23. Сучасні проблеми сімейного виховання. Форми і методи роботи класного керівника з батьками учнів початкових класів.

 24. Поняття про колектив, його основні характеристики. Стадії розвитку учнівського колективу.

 25. Напрями і форми роботи класного керівника з учнями початкових класів. Вимоги до сучасного класного керівника.

 26. Особливості виховної роботи у групах продовженого дня.

 27. Організація виховної роботи у пришкільному оздоровчому таборі.

 28. Педагогічна майстерність та її структурні компоненти. Сучасні вимоги до особистості вчителя початкових класів.

 29. Стилі педагогічного спілкування, їх характеристика. Значення педагогічного спілкування для формування особистості молодшого школяра.

 30. Нетрадиційні форми організації уроків для молодших школярів.

 31. Зміст екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку, його завдання та засоби реалізації.

 32. Характеристика форм організації виховної роботи в ЗОШ І ступеня.

 33. Внутрішкільне керівництво та контроль. Функції керівників школи.


Методика навчання української мови

Теоретичний аспект

 1. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці. Нестандартні уроки української мови в початковій школі.

 2. Методичні прийоми організації позакласного читання з учнями початкових класів. Форми контролю за позакласним читанням.

 3. Основні вимоги до сучасного уроку рідної мови. Типи уроків. Характеристика структурних елементів одного з сучасних уроків рідної мови.

 4. Періоди навчання грамоти. Основні завдання добукварного періоду.

 5. Система роботи над синонімами, антонімами, багатозначними словами, словами з прямим і переносним значенням.

 6. Методика формування в молодших школярів уявлень про частини мови на основі встановлення їх семантики, граматичних ознак, синтаксичної ролі в реченні.

 7. Характеристика сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти.

 8. Методика ознайомлення учнів початкових класів з текстом, видами тексту та його будовою. Вимоги навчальної програми до обсягу знань та умінь учнів щодо побудови зв’язного тексту.

Практичні завдання:

 1. Методичні прийоми проведення фізкультхвилинок на уроках читання. Змоделювати проведення фізкультхвилинки на уроці читання для учнів першого класу.

 2. Методичні прийоми вивчення нової літери на уроках письма. Змоделювати фрагмент уроку ознайомлення учнів з літерою «З».

 3. Види переказів і методика роботи над ними. Змоделювати фрагмент уроку розвитку зв’язного мовлення, присвяченого написанню переказу.

 4. Методичні прийоми використання на уроках читання і письма різних жанрів усної народної творчості. Змоделювати один із структурних елементів уроку читання чи письма.

 5. Методичні прийоми поповнення словникового запасу слів учнів першого класу. Змоделювати фрагмент заняття, користуючись одним із текстів букваря.

 6. Особливості вивчення морфемної будови слів. Проілюструвати прийоми вивчення основних понять морфеміки в 1-4 класах.

 7. Основні прийоми звукового аналізу і синтезу. Змоделювати фрагмент заняття на виділення звука зі слова на основі словесного опису та спостереження.

 8. Методичні прийоми формування умінь встановлювати зв’язки між реченнями у зв’язних висловлюваннях. Змоделювати фрагмент уроку роботи над текстом у третьому класі.

Методика навчання математики

 1. Роль позакласної роботи у підвищенні якості математичних знань учнів. Види позакласної роботи з математики у початковій школі.

 2. Методика ознайомлення молодших школярів з частинами і дробами на уроках математики в початковій школі.

 3. Особливості застосування проблемного навчання на уроках математики в початковій ланці освіти.

 4. Пропедевтична робота з вивчення геометричного матеріалу на уроках математики в початковій школі.

 5. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел в початковому курсі математики.

 6. Методика вивчення арифметичних дій в початковому курсі математики. Усні та письмові обчислення.

 7. Методика роботи над простими задачами в початковому курсі математики.

 8. Особливості навчання молодших школярів розв’язування складених задач на уроках математики. Види творчої роботи над задачею.

 9. Спланувати і змоделювати фрагмент уроку з математики в 2 класі на тему «Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8».

 10. Спланувати і змоделювати фрагмент уроку математики в 3 класі на тему «Письмове додавання у межах 1000».

 11. Розробити і змоделювати роботу з учнями 2 класу з ознайомлення молодших школярів з позатабличними випадками множення.

 12. Спланувати урок математики з учнями 3 класу з ознайомлення учнів з позатабличними випадками ділення. Змоделювати фрагмент уроку.

 13. Спланувати і змоделювати фрагмент уроку математики в 1 класі з використанням дидактичної гри

 14. Спланувати урок математики з учнями 4 класу, використовуючи логічні вправи. Змоделювати фрагмент уроку.

 15. Спланувати урок математики до числового періоду вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел для учнів 1 класу на тему «Взаємне розміщення предметів (зліва, справа, посередині, зверху, знизу). Напрям (вгору, вниз).» Змоделювати фрагмент.

 16. Спланувати урок математики для учнів 4 класу на тему «Множення багатоцифрового числа на одноцифрове». Змоделювати фрагмент уроку.

Методика навчання природознавства

 1. Методика навчання природознавства, її предмет та завдання. Етапи становлення методики природознавства.

 2. Формування елементарних природознавчих понять та уявлень у молодших школярів на уроках природознавства.

 3. Методи і прийоми навчання природознавства.

 4. Урок – основна форма організації навчального процесу з природознавства. Типи уроків з природознавства.

 5. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з природознавства. Функції та значення контролю.

 6. Засоби наочності у процесі навчання природознавства.

Методика їх використання.

 1. Предметний урок з природознавства. Змоделювати фрагмент уроку для учнів 3 класу на тему «Вода. Властивості води».

 2. Методика проведення комбінованого уроку з природознавства. Змоделювати фрагмент уроку для учнів 3 класу (тема за вибором студента).

 3. Спостереження - провідний метод ознайомлення учнів із природою. Розробити схему проведення фенологічного спостереження.

 4. Екскурсія як одназ форм ознайомлення дітей з природою.

Змоделювати фрагмент екскурсії (тема за вибором студента).

 1. Дослідницька робота з природознавства. Розробити фрагмент роботи для учнів 3 класу.

 2. Розповідь. Вимоги до розповіді учителя. Скласти розповідь для учнів 2 класу на тему «Перелітні птахи».


Методика навчання предмета «Я у світі»


 1. Розкрийте мету і завдання екологічного виховання в процесі формування екологічної культури учнів початкової школи під час вивчення курсу «Я у світі».

 2. Охарактеризуйте особливості організації позакласної та позаурочної роботи учнів початкової школи.

 3. Визначіть та розкрийте виховні та розвивальні можливості змісту уроків «Я у світі» в курсі початкової школи.

 4. Спланувати і змоделювати етапи організації проекту з учнями 4 класу по темі: «Рід, рідня, родина».

 5. Спланувати і змоделювати інтегрований урок з учнями 3 класу по темі: «Рідний край, де я живу».

 6. Визначити особливості організації уроку-екскурсії. Змоделювати фрагмент уроку по темі: «Моє рідне місто».


Методика навчання предмета «Основи здоровя»


 1. Зміст, мета і завдання інтегрованого навчального курсу «Основи здоров’я».

 2. Просвітницька робота з батьками як умова виховання здорової дитини.

 3. Організація та проведення оздоровчого навчання і виховання учнів у групах продовженого дня.

 4. Метод проектів у навчанні молодших школярів «Основам здоров’я». Види проектів.

 5. Форми, методи та засоби формування здорового способу життя у молодших школярів.

 6. Розробити та змоделювати орієнтований сценарій тренінгового заняття для батьків «Як виховати дитину фізично здоровою».

 7. Навести приклад орієнтованої бесіди для батьків «Режим дня школяра».

 8. Навести приклад проектної діяльності учнів з «Основ здоров’я» - «Чарівна сила усмішки» (до розділу курсу «Психічна і духовна складові здоров’я». 1 клас).

 9. Розробити конспект вступної бесіди з курсу «Основи здоров’я» для учнів 1 класу. Тема «Гігієна школяра».

 10. Спланувати та змоделювати фрагмент уроку з курсу «Основи здоров’я» для учнів 2 класу з теми «Безпека у школі. Ситуації можливої небезпеки для здоров’я у школі».

Образотворче мистецтво з методикою навчання
1. Види та жанри образотворчого мистецтва, їх особливості та засоби виразності.

2. Поняття про перспективи. Види лінійної перспективи. Поняття про точку зору, картинну площину, лінію горизонту, точку сходу.

3. Хроматичні та ахроматичні кольори. Основні та похідні кольори. Тепла і холодна гами кольорів. Кольоровий контраст.

4. Декоративна робота в початкових класах, її значення в естетичному вихованні дітей і розвитку їх творчих здібностей.

5. Продемонструвати проведення бесіди з теми "Золота осінь" за картиною І.І. Левітана.

6. Змоделювати фрагмент уроку з образотворчого мистецтва з теми «Петриківський розпис».


Методика трудового навчання

Теоретичні питання.

1. Роль і місце інструктажів із трудового навчання та специфіка їх проведення на уроках трудового навчання в початковій школі.

2. Особливості роботи з текстильними матеріалами. Методика організації індивідуальної та колективної роботи з виготовлення виробів із текстильних матеріалів із учнями початкової школи.

3. Специфіка та особливості проведення уроків трудового навчання в початковій школі. Вимоги щодо планування уроків із трудового навчання.

4. Організація позакласної роботи з трудового навчання. Особливості планування гурткової роботи з учнями в початковій школі.
Практичні завдання.

5. Спланувати уроки із трудового навчання в початковій школі з використанням техніки «орігамі» для виготовлення різних виробів. Змоделювати фрагмент роботи.

6. Спланувати урок із трудового навчання в початковій школі з використання техніки «квілінг» для виготовлення різних виробів. Змоделювати фрагмент роботи.

7. Спланувати урок трудового навчання з використання природного матеріалу на уроках трудового навчання в початковій школі. Змоделювати фрагмент роботи.8. Спланувати урок з трудового навчання в початковій школі з використання техніки «пап’є-маше» для виготовлення різних виробів. Змоделювати фрагмент роботи.

Методика фізичного виховання


 1. Засоби фізичного виховання молодших школярів. Природні сили та гігієнічні фактори як засоби фізичного виховання.

 2. Позаурочні форми фізичного виховання молодших школярів.

 3. Методики удосконалення фізичних якостей молодших школярів. Засоби удосконалення швидкості.

 4. Принципи побудови процесу фізичного виховання. Принцип доступності й індивідуалізації.

 5. Скласти комплекс загальнорозвиваючих вправ для учнів 1 класу та промоделювати його фрагмент.

 6. Скласти комплекс вправ гімнастики перед заняттями для учнів 2 класу та промоделювати його фрагмент.

 7. Спланувати рухливу гру для розвитку швидкості у дітей молодшого шкільного віку для учнів 3 класу та промоделювати фрагмент.

 8. Cкласти план основної частини уроку фізичної культури для учнів 3 класу та промоделювати фрагмент.Музичне виховання з методикою навчання


 1. Види діяльності на уроках музичного мистецтва, їх завдання та взаємозв’язок.

 2. Характерні особливості особистості вчителя музичного мистецтва.

 3. Організація позакласної роботи учнів з музичного виховання. Хоровий гурток як одна із форм позаурочної роботи з учнями початкових класів.

 4. Розкрити зміси виду музичної діяльності «Слухання музики» на уроках музичного мистецтва в початковій школі. Промоделювати фрагмент уроку зі слухання музики.

 5. Спланувати урок музичного мистецтва в початковій школі з використанням гри на дитячих музичних інструментах. Промоделювати фрагмент роботи.

 6. Творчість школярів на уроках музичного мистецтва як важлива умова розвитку музичних здібностей дитини. Продемонструвати творчі завдання для дітей молодшого шкільного віку.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал