Програма фахового вступного випробування «Комп’ютерні науки»Скачати 165.98 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір165.98 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор А.І. Українець

" 17 " листопада 2016 р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування «Комп’ютерні науки»


для зарахування на навчання за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»Схвалено Вченою радою факультету Автоматизації і комп`ютерних систем

Протокол № __від «__»________2016р.

Голова Вченої ради факультету,

декан ___________Л.Ю.МанохаКиїв - 2016

Загальні положення

Ця програма розроблена для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» для вступників на основі ОКР «Молодший спеціаліст» відповідної спеціальності.


Бакалавр за напрямом «Комп’ютерні науки» готується як фахівець широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, фізики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Фахівець орієнтований на вирішення проблем аналізу та синтезу складних систем на основі новітніх інформаційних технологій, із застосуванням сучасних досягнень фундаментальних та інженерних наук.

Програма включає питання з дисциплін: «Програмування та алгоритмічні мови», «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій».Програмування та алгоритмічні мови

Алгоритм як центральне поняття програмування. Типові алгоритмічні конструкції. Поняття алгоритму. Способи зображення, властивості алгоритмів. Розроблення алгоритмів методом покрокового уточнення, вибір, повторювання, доведення коректності алгоритму.

Алгоритмічні мови. Інструментальне програмне забезпечення. Інтегроване середовище програмування Turbo Pascal, С+, Java.

Структура програми. Заголовок та розділи програми. Основні елементи даних: константи, змінні, вирази. Типи даних. Призначення та використання типів даних. Класифікація типів даних, оголошення їх в програмі. Прості типи даних

Оператори мови Turbo Pascal, С+, Java. Призначення та використання операторів. Оператори присвоєння та введення-виведення даних. Управління курсором при введенні та виведенні даних.

Алгоритми розгалуженої структури та їх реалізація. Оператори вибору та умови. Алгоритми циклічної структури та їх реалізація. Оператори циклу з параметром, передумовою та післяумовою.

Структуровані типи даних. Масиви. Оголошення та використання структурованих даних типу масив. Розмір та розмірність масиву.

Алгоритми роботи з числовими масивами. Пошук, заміна та перестановка елементів, визначення екстремальних значень та упорядкування масивів.

Рядки та символи. Оголошення й використання рядків та символьних масивів. Алгоритми роботи з рядками та символами. Стандартні процедури та функції для роботи з символьними даними.

Записи. Оголошення та використання структурованих неоднорідних даних типу запис. Оголошення полів запису. Записи з варіантами. Оператор приєднання.

Організація підпрограм. Формальні та фактичні параметри. Механізми передачі до підпрограм параметрів-значень, параметрів-змінних та параметрів-констант. Процедури та функції. Розроблення й використання процедур та функцій. Рекурсивні підпрограми. Рекурсивні алгоритми та особливості їх використання.Організація введення та виведення даних. Засоби створення та оброблення файлів. Відкриття та закриття файлів. Методи доступу до файлів. Типовані, нетиповані та текстові файли.

Множини. Оголошення й використання множин. Операції над множинами.

Динамічні структури даних. Принципи використання динамічної пам’яті. Вказівники. Зв’язані та незв’язані динамічні дані. Зв’язані лінійні структури даних. Алгоритми роботи зі списками, чергами, стеками.

Графічний режим роботи. Ініціалізація графічного режиму. Вибір графічних драйверів та режимів. Використання стандартних процедур та функцій для побудови графічних зображень. Створення ефекту руху зображення в графічному режимі. Засоби звукогенерації.

Елементи технології програмування. Огляд та загальна характеристика методологій розроблення програм. Створення та використання бібліотеки модулів.


Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій


Інформація і її класифікація. Інформаційні технології. Програмне забезпечення ЕОМ. Класифікація програмного забезпечення. Базове та прикладне програмне забезпечення. Операційні системи, їх місце та роль у програмному забезпеченні комп’ютерів. Класифікація операційних систем. Операційні системи MS DOS, WINDOWS. Операційні оболонки (Norton Commander, Volcov Commander) та текстові редактори, їх призначення. Можливості щодо оформлення економічних текстів. Текстовий редактор Microsoft Word. Видавничі можливості Microsoft Word. Електронні таблиці Microsoft Excel. Створення та обробка електронних таблиць. Застосування діаграм для аналізу даних. Системи управління базами даних, їх призначення. Властивості систем управління базами даних (СУБД) та технологія їх використання. Класифікація сучасних СУБД. Алгоритмізація та програмування задач типових структур. Класифікації задач та характеристика їх компонент. Правила побудови схем алгоритмів. Алгоритмізація і програмування обчислень лінійної, розгалуженої, циклічної структур. Види циклічних структур. Масиви. Універсальна система економіко - математичних розрахунків MathCAD PLUS 7.0 PRO. Оптимізація обчислень і програмування. Параметрична тривимірна графіка. Програми стиснення інформації. Антивірусні програми. Комп’ютерні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа Internet.

Перелік питань для проведення фахового вступного випробування ”Комп`ютерні науки” (в тому числі для проведення співбесіди)


 1. Призначення комп’ютера. Апаратне забезпечення комп’ютера.

 2. Прикладне програмне забезпечення комп’ютера.

 3. Системне програмне забезпечення комп’ютера, його склад та функції.

 4. Поняття файлу і папки. Присвоєння імен файлам і папкам. Повні та групові імена файлів. Приклад.

 5. Пошук файлів та папок на диску за іменем, типом, датою, фрагментом тексту. Приклад.

 6. Виконання дій над файлами та папками (створення, переіменування, копіювання, переміщення, знищення, збереження, друкування) з допомогою операційної системи Windows. Приклад.

 7. Призначення програми Word. Форматування символів, абзаців та сторінок документу за допомогою програми Word. Приклад.

 8. Створення малюнків та елементів WordArt за допомогою програми Word. Приклад.

 9. Створення колонтитулів, закладок, елементів автотексту за допомогою програми Word. Приклад.

 10. Робота з таблицями та діаграмами за допомогою програми Word. Приклад.

 11. Виконання обчислень у таблицях, створених у Word. Введення формул у таблицю. Приклад.

 12. Створення власного стилю та короткого змісту за допомогою програми Word. Приклад.

 13. Призначення і функції програми Excel. Поняття клітини, області, робочої сторінки, робочої книжки.

 14. Додання рядків, стовпчиків, клітин, областей електронної таблиці та їх вилучення. Приклад.

 15. Виконання обчислень, використання абсолютних та відносних посилань у електронних таблицях. Приклад.

 16. Використання вбудованих функцій Excel. Приклад.

 17. Виконання копіювання та автозаповнення за допомогою програми Excel. Приклад.

 18. Побудова діаграм і графіків за допомогою програми Excel. Приклад.

 19. Сортування, фільтрація даних у таблицях Excel. Приклад.

 20. Обчислення підсумків за допомогою програми Excel. Приклад.

 21. Робота з кількома таблицями Excel. Приклад.

 22. Консолідація даних у Excel. Приклад.

 23. Створення зведених таблиць у Excel. Приклад.

 24. Збереження робочої книжки Excel на диску. Друкування робочої сторінки. Перегляд змісту сторінки перед друкуванням. Приклад.

 25. Призначення і функції програми Mathcad. Вікна програми.

 26. Виконання символьних перетворень за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 27. Розв’язок рівнянь за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 28. Табулювання функцій і побудова графіків за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 29. Обчислення похідних, інтегралів, сум, добутків, границь за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 30. Робота з матрицями за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 31. Розв’язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 32. Призначення програми PowerPoint. Способи створення слайдів. Приклад.

 33. Застосування оформлення і анімації слайдів у програмі PowerPoint. Приклад.

 34. Робота над слайдами в режимі сортувальника у програмі PowerPoint. Приклад.

 35. Створення підсумкового слайду у презентації. Приклад.

 36. Демонстрація презентації. Приклад.

 37. Способи передачі інформації між програмами-додатками Windows. Приклад.

 38. Копіювання інформації з однієї програми у іншу. Характеристика початкового файлу та файлу-копії. Приклад.

 39. Впровадження інформації з однієї програми у іншу. Характеристика початкового файлу та впровадженого. Приклад.

40.Передача інформації з однієї програми у іншу шляхом зв’язування. Характеристика початкового файлу та зв’язаного. Приклад.

41.Структура Паскаль-програми. Призначення розділів.

42.Поняття та класифікація типів даних.

43.Константи. Види та типи даних констант.

44.Оголошення та використання змінних в Паскаль-програмі.

45.Прості типи даних.

46.Дійсні типи даних.

47.Цілі типи даних.

48.Логічні типи даних.

49.Символьні типи даних.

50.Структуровані типи даних.

51.Тип даних ARRAY.

52.Тип даних STRING.

53.Записи. Тип даних RECORD.

54.Алгоритм. Властивості алгоритму.

55.Алгоритм. Типові структури алгоритмів.

56.Реалізація алгоритмів розгалуженої структури мовою Турбо-Паскаль.

57.Алгоритми циклічної структури. Цикл з параметром.

58.Алгоритми циклічної структури. Цикл з передумовою.

59.Алгоритми циклічної структури. Цикл з післяумовою.

60.Введення та виведення даних. Управління курсором.

61.Алгоритм пошуку екстремальних значень в одновимірному числовому масиві.

62.Алгоритм пошуку екстремальних значень у двовимірному числовому масиві.

63.Алгоритм сортування одновимірного числового масиву.

64.Призначення та використання підпрограм.

65.Порівняльна характеристика функцій та процедур.

66.Формальні та фактичні параметри.

67.Розроблення та використання функцій.

68.Розроблення та використання процедур.

69.Порядок створення та використання файлів даних.

70.Класифікація файлів даних та особливості їх використання.

71.Відкриття та закриття файлів, підготовка їх до роботи.

72.Методи доступу до файлів та особливості їх застосування.

73.Використання послідовного методу доступу при роботі з файлами.

74.Використання прямого методу доступу при роботі з файлами.

75.Створення та обробка типованих файлів.

76.Створення та обробка текстових файлів.

77.Множини. Тип даних SET.

78.Призначення та використання динамічних структур даних.

79.Ініціалізація графічного режиму та його основні можливості.

80.Призначення та використання модулів у програмах користувача.

КРИТЕРІЇ


оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні «Комп`ютерні науки» для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

Вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою. Воно складається з двох теоретичних завдань і однієї задачі. Кожне теоретичне завдання оцінюється до 25 балів. Задача оцінюється до 50 балів (містить дві складові: побудова алгоритму (блок-схеми) до 25 балів, написання коду програми – до 25 балів). Результуючий бал вступного випробування визначається як сума балів, отриманих за кожне завдання та задачі.Оцінювання теоретичного питання

25 балів за завдання виставляється, якщо вступник виявив повні і глибокі знання програмного матеріалу, достатній рівень умінь і навичок, вміння вільно виконувати завдання, чітко та вичерпно відповідати на поставлені в завданні питання, правильно і обґрунтовано формулювати практичні висновки, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою.

20 балів за завдання виставляється вступнику, який виявив необхідні, проте дещо обмежені знання, допустив окремі несуттєві помилки та неточності.

15 балів заслуговує вступник, який засвоїв основний програмний матеріал, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте, при цьому допускає неточності.

10 балів за завдання виставляється вступнику, який слабо володіє основним навчальним програмним матеріалом, питання розкрив частково, не завжди послідовно; володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте допускає суттєві неточності.

5 балів за завдання виставляється вступнику, який слабо володіє основним навчальним програмним матеріалом, не може послідовно викласти хід думок; частково володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань та допускає суттєві неточності.

0 балів за завдання виставляється коли вступник виявив обмежені знання з основного навчального програмного матеріалу, допустив суттєві неточності та принципові помилки під час виконання завдань, передбачених програмою; не надав відповідь на завдання, не володіє необхідними знаннями, вміннями, термінами.

Оцінювання задачі

Оцінка побудови алгоритму (блок-схеми)

25 балів виставляється за правильно побудований алгоритм (блок-схему) послідовності виконання дій зі зверненням до підпрограми. Алгоритм побудований у відповідності до стандарту: ГОСТ 19.701-90. Єдина система програмної документації. Схеми алгоритмів, програм, даних і систем. Умовні позначення і правила використання (IСО 5807-85).

20 балів виставляється за правильно побудований алгоритм (блок-схему) послідовності виконання дій зі зверненням до підпрограми. Не всі блоки представлені у відповідності до стандарту.

15 балів виставляється за правильно побудований алгоритм (блок-схему) послідовності виконання дій без зверненням до підпрограми. Не всі блоки представлені у відповідності до стандарту.

10 балів виставляється за неправильно побудований алгоритм (блок-схему) послідовності виконання дій зі зверненням до підпрограми, але з обґрунтованим і правильним поясненням виконання. Всі блоки представлені у відповідності до стандарту.

5 балів виставляється за неправильно побудований алгоритм (блок-схему) послідовності виконання дій без зверненням до підпрограми, але з обґрунтованим і правильним поясненням виконання. Не всі блоки представлені у відповідності до стандарту.

0 балів виставляється за неправильно побудований алгоритм (блок-схему) із помилками у поясненнях послідовності виконання, без використання підпрограми, або за не представлений алгоритм (блок-схему).

Оцінка коду програми

25 балів виставляється за правильно представлений код програми з оптимізацією дій, зверненням до підпрограми, з повним поясненням послідовності розв’язання, і результатами виконання.

20 балів виставляється за правильно представлений код програми без оптимізації дій, зверненням до підпрограми, з повним поясненням послідовності розв’язання, і результатами виконання.

15 балів виставляється за правильно представлений код програми без звернення до підпрограми, з повним поясненням послідовності розв’язання, і результатами виконання.

10 балів виставляється за неправильно представлений код програми зі зверненням до підпрограми, з повним поясненням послідовності розв’язання, і результатами виконання.

5 балів виставляється за неправильно представлений код програми без зверненням до підпрограми, без результатів виконання.

0 балів виставляється за неправильний код програми, або відсутність коду.
Особи, рівень знань яких оцінений нижче 25 балів, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.

Програма фахового вступного випробування та критерії оцінювання знань розроблені фаховою атестаційною комісією.

Голова фахової атестаційної комісії, доцент О.В.Харкянен

КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні «Комп`ютерні науки» для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2016 році

Мета випробування: • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста.

На випробуванні, яке проходить у формі співбесіди, вступнику пропонується ряд питань. Рівень знань оцінюється за якістю відповідей на поставлені питання за наступною шкалою:

Оцінку «П’ять» отримує вступник, що відповів на всі питання в повному обсязі, проявив вміння застосовувати економічні знання для вирішення економічних задач, повністю розкрив питання чи проблему, чітко уявляє зміст і вільно володіє економічною термінологією, послідовно викладає матеріал. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Оцінку «Чотири» отримує вступник, що за умови додержання вище названих вимог, менш повно і ґрунтовно відповів на питання, допустив у відповідях непринципові неточності, одиничні незначні помилки. Можливі незначні одна-дві помилки в економічній термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях.

Оцінку «Три» отримує вступник, що за умови додержання вище названих вимог, не досить ґрунтовно відповів на питання, допустив у відповідях неточності, незначні помилки. Можливі помилки в термінології, помилки у висновках, узагальненнях.

Оцінку «Два» отримує вступник, який у своїх відповідях допускає принципові помилки, основний зміст питання не розкритий, допущенні грубі помилки в кінцевих висновках, економічною термінологією володіє погано.
Особи, які отримали оцінку Два”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
Голова фахової атестаційної комісії, доцент О.В.Харкянен

ЛІТЕРАТУРА

Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – 7-е изд. перер. и дополн. –М.: Инфа, 1997. -640 с.Информатика. Базовый курс/ С.В. Симонович и др. – СПб.: Издательство Питер, 1999. – 640 с.Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібник, 5-е видання. – Л.: Деол, 2002. – 224 с.Куперштейн В.И. MS Office и Project в управлении и делопроизводстве. – Спб.: 2001, - 400с.Стогний А.А.,Ананьевский С.А.,Барсук Я.К. Программное обеспечение персональних ЭВМГлушков В М и др. Алгебра. Языки. Программирование -Киев Наукова думка 1986-328сГурський Д.А. Вычисления в Mathcad. Минск, ООО «Новое знание», 2003, -814 с.Береза А.М. Основи створення інформаційних систем / Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1998. – 140 с.Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си: Учебное пособие. — М: Финансы и статистика, 1998. — 600 с.Дейтел X., Дейтел П. Как программировать на С: Третье издание. Пер. с англ. — М.: Бином-Пресс, 2002 г. — 1168 с.Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. — 3-є изд., дораб. М.:Финансы и статистика, 1998.- 560 с.Шилдт Г. Полный справочник по С, — М.: Издательский дом “ Вильямс”, 2002. — 704 с.Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. —СПб.: Питер, 2001. — 464 с.Стивен Прата. Язык программирования С. Лекции и упражнения. Учебник. — СПб:”ДиаСофтЮП”, 2002. — 896 с.Проценко В.С. та ін. Техніка програмування мовою Сі:Навч.посібник. — К.: Либідь, 1993. — 224 с.Д.М.Дайитбегов, Е.А. Черноусов. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки. — Н.: Финансы и статистика, 1992 — 360с.М.Уейт., С.Прата., Д.Мартин. Язык С. Руководство для начинающих. М.: Мир, 1988. — 512 с.Бахвалов Н.С. Численные методы. — М.: Наука, 1978. — Т.1. — 632 с.Березин И.С., Жидков Н.Л. Методы вычислений. — М.:Физматгиз, 1962 -1966. — Т.1. — 464 с.Воеводин В.В. Вычислительные основы линейной алгебры. — М.:Наука,1977. — 303 с.Годунов С.К. Решение систем линейных уравнений. — Новосибирск: Наука, 1980.Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Кваша О.П. Численные методы. — М.: Высш.шк., 1976.Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. — М.: Наука, 1970. — 72 с.Калиткин П.Н. Численные методы. — М.: Наука, 1978. — 512 с.Краскевич В.Е., Зеленский К.Х., Гречко В.И. Численные методы в инженерных исследованиях. — К.:Вища шк., 1986. — 263 с.Крьшов В.И., Бобков В.А., Монастырский А.И. Вычислительные методы. — Т.1. — М.: Наука, 1976. — 302 с. —Т.2. — 1977. — 399 с.Петренко А.И. Основы автоматизации проектирования. — К.:Техника, 1982. — 294 с.Ортега Д., Пул У. Введение в численные методы решения дифференциальных равнений. — М.: Наука, 1986. — 288 с.Форсайд Д., Малькольм Н., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. — М.: Мир, 1980.ЮрчишинВ.М., Клим Б.В. Програмування мовою Сі. Навчальний

посібник – Івано-Франківськ: “Факел”, 2009 – 132 с.

Скляров В.А. Язык С++ и ООП. – Минск: Высшая школа, 1997.Фейсон Т. Объектно-ориентированное програмирование на С++. – Киев: Диалектика, 1996.Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. 2-е издание. – М.: Бином, 1998.Пол Айра Объектно-ориентированное программирование на С++. 2-е узд. – М.: Бином, 1999.Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование в действии. – СПб: Питер, 1997Васкевич Д. Стратегии клиент/сервер. – Киев: Диалектика, 1997.Грабер М. Введение в SQL. – М.: Лори, 1996. – 379 с.Бакаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Microsoft Access 2000. – Санкт-Петербург: СПб. БХВ, 1999Прокурин Г.С., Булыга К.Б. Компютерная техника и программирование. Часть 3. Системы управления базами данных. – К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1998Нейлор К. Як побудувати свою експертну систему. – М.: Енерго-атоміздат, 1991.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал