Програма фахового іспиту з «Основ менеджменту»Скачати 56.72 Kb.
Дата конвертації11.06.2017
Розмір56.72 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ________ С.В. Мельничук
ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ

З «Основ менеджменту»

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»

(скорочена форма навчання)
Напрям підготовки: «Менеджмент організацій».

Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 6 від «3» лютого 2014р.
Голова ради Руденко В.П.


Чернівці - 2014
Формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту; формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Загальні закономірності мнеджменту, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

Цілі спільної діяльності, суб'єкт та об'єкт управління, управлінські відносини. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. Рівні та сфери менеджменту.

Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди. Закони організації, організаційні процеси. Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу.

Принципи та функції менеджменту. Функція планування. Місія та цілі, дерево цілей. Процес стратегічного планування. Мотивація та її основні компоненти. Сутність, елементи та процес управлінського контролю, його різновиди.

Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур, макро- і мікроструктури. Класифікація організаційних структур управління. Принципи та процес побудови структур управління.

Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, економічні, соціально-психологічні.

Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що впливають на процес. Методи та моделі приймання рішень. Ризик. Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, організація комунікаційного процесу.

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. Стилі управління. Адаптивне керівництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Модель і стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на конфлікт.

Управління змінами, подолання опору. Організаційний розвиток. Природа стресу та управління ним.

Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. Культура організації. Ефективність управління.
Голова фахової комісії доц. К.П. Наконечний

Критерії


оцінювання відповідей на усному фаховому іспиті з основ менеджменту для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», скорочена форма навчання.
Відповідь оцінюється предметною комісією географічного факультету за 200-і бальною шкалою.

Відповідь на 176-200 балів (рекомендовано) оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може змістовно викласти основні закони та закономірності організації та управління взаємодії, поняття менеджменту, його види і напрямки, вільно володіє теорією менеджменту, користується методами наукового аналізу систем менеджменту організацій, характеризує їх риси та форми виявлення. Висловлює та аргументує своє ставлення до альтернативних поглядів на більшість питань. Аналізує чинники видів менеджменту, робить відповідні висновки і узагальнення. Може запропонувати ідею оптимізації менеджменту, чи змоделювати ситуацію, здатен передбачати, прогнозувати і розв’язувати проблемні завдання. Вільно володіє технологією менеджменту та творчо її використовує. При цьому допускає незначні похибки при викладі причинно-наслідкових чи структурних зв’язків, аналізі регіональних проблем менеджменту України, загальній характеристиці різних видів управління.

Відповідь на 150-175 балів (рекомендовано) оцінюється, коли абітурієнт на базі наукових даних здійснює операційний менеджмент. Пояснює прикладне значення управління, дає яскраву розгорнуту відповідь, пояснюючи логіку суджень і відбір необхідних прикладів. Разом з тим, абітурієнт виявляє в процесі викладу недостатнє володіння знаннями функції менеджменту; не застосовує ресурсооцінкового підходу; не дає характеристики типологічних особливостей, рис та ознак в технології менеджменту та знань в послідовності етапів вироблення рішень; не висвітлює власний підхід, не розкриває авторське бачення проблем.

Відповідь на 124-149 балів (рекомендовано) оцінюється, коли абітурієнт лише згадує про основні поняття управлінських відносин та суміжних наук: географії економіки та соціології, має певне уявлення про компоненти планування, його просторову організацію. Пояснює в загальних рисах зв’язки між теорією та практикою менеджменту. Знає обов’язковий перелік термінології, проте проявляє необізнаність з основними управлінськими інструментами.

Відповідь за критерієм 100-123 балів (не рекомендовано) оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює цілі спільної управлінської діяльності, не розуміє основних законів та закономірностей в менеджменті, дає нечіткі визначення основних понять і термінів, лише частково володіє номенклатурою з управлінських рішень .


Голова фахової комісії доц. К.П. Наконечний

Основна література 1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посібник. — К.: КОННДОР, 2002. — 654 с.

 2. Ермаков В.В. Менеджмент организации: Учеб. пособие. — М.: Изд-во МПСИ, 2005. — 208 с.

 3. Менеджмент организации: Учеб. пособ. / Под ред. д.з.н., проф. З.П. Румянцевой и д.з.н., проф. Н.А. Саламатина. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.

 4. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. — К.: Либідь, 2004. — 448 с.

 5. Монастирський Г.Л. Навчально-методичний комплекс з вивченнядисципліни „Менеджмент організації"". — Тернопіль: Економічна думка, 2005. — 120 с.

 6. 6.Нємцов В. Менеджмент організацій: Навч. посіб. для студ. вузів / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань, Г.Ф. Сініок. - К.: ТОВ "УВПК" ЕксОб, 2002. — 392 с. 7.Новиков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основиадміністративного менеджменту: Навч. посібник. — К.: Центр навчальноїлітератури, 2004. — 560 с.

 7. 8.Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность: Учеб.пособие. — М.: Изд-во «Зкзамен», 2004. — 320 с.

 8. 9.Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2005. — 860 с.

 9. Румянцева З.П. Общее управление организацией: Теория и практика. — М.:ИНФРА-М, 2005. — 304 с.

 10. Ситник Й.С. Менеджмент організацій. Навчальнийпосібник – Львів: «Тріада плюс», 2008. – 456 с.

Додаткова література

 1. Андрушків Б.М., Кузмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995. — 293с.

 2. Антикризисноеуправление: Учебник / Под ред. З.М.Короткова. — М.: Инфра-М, 2003. — 432 с.

 3. Антонова О.В. Управлениекризисньшсостояниеморганизации. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. —141 с.

 4. Албастова Л.Н. Технологиизффективногоменеджмента: Учеб.-практ. пособ. / Под. ред. Л.Н. Албастова. — М.: Изд-во "ПРИОР", 1998. — 288 с.

 5. Бідняк М.Н. Організація управління: Навч. посібник. — К.: А.С.К., 2003. — 176с.


Голова фахової комісії доц. К.П. Наконечний

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал