Програма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнемСкачати 242.07 Kb.
Дата конвертації20.06.2017
Розмір242.07 Kb.
ТипПрограма
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор КНТУ

______________ М.І. Черновол

"___"________ 2017 р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ

«БАКАЛАВР»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "Публічне управління та адміністрування"
Тестові випробування складаються з 50 питань, правильна відповідь оцінюється в 1 бал
МАКРОЕКОНОМІКА
Тема 1. Макроекономіка як наука. Предмет макроекономіки. Методи макроекономічного аналізу

Зміст і структура макроекономіки. Економічна система її агреговані параметри як об'єкт макроекономіки. Основні елементи і типи економічних систем. Основні суб'єкти макроаналізу. Предмет макроекономіки.

Методи макроекономічних досліджень. Макроекономічні моделі: суть та роль у макроекономічному аналізі й прогнозуванні. Основні функції макроекономіки. Місце курсу в системі дисципліни. Мета макроекономіки як науки і навчальної дисципліни.
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Поняття про Систему національних рахунків (СНР). Загальна характеристика валового національного продукту (ВНП) і методи його обчислення. Інші показники СНР. Взаємозв’язок між ними. Реальні та номінальні величини. Цінові індекси.


Тема 3. Сукупний попит і сукупне пропонування

Структура сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупний попит. Крива сукупного попиту. Поняття сукупної пропозиції. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію. Крива сукупної пропозиції.


Тема 4. Споживання, заощадження і інвестиції

Споживання і особистий доход. Кейнсіанська функція споживання, її графічне зображення. Співвідношення між споживанням і заощадженням в складі доходів.Тема 5. Сукупні видатки і валовий внутрішній продукт країни

Поняття видатків, фактори, які їх визначають. Вплив видатків на розміри валового внутрішнього продукту країни. Поняття акселератораТема 6. Основи макроекономічного регулювання

Форми державного регулювання економіки. Співвідношення державного регулювання економіки з ринковим регулюванням. Механізми державного впливу на економіку, інструменти державного регулювання економіки.


Тема 7. Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки

Цикли ділової активності: фази циклу та причини коливань. Відхилення реального ВВП від потенційного рівня. Класифікація основних макроекономічних показників відносно їх циклічних властивостей. Економічні теорії циклів. Концепції державного


Тема 8. Інфляція як причина макроекономічної нестабільності

Інфляція як економічне явище. Причини виникнення інфляції. Інфляція і процентні ставки. Ефект Фішера. Взаємозв’язок інфляції і безробіття. Крива Філіпа. Інфляційний податок та сеньйораж. Крива Лафера для інфляційного податку. Концепції антициклічного регулювання економіки. Державна антиінфляційна політика, її вплив на економічну динаміку. Подолання наслідків інфляції


Тема 9. Ринок праці і соціальна політика

Зайнятість як економічна проблема. Особливості формування, функціонування і регулювання ринку праці. Фактори, які визначають сучасний стан ринку робочої сили. Безробіття: суть, види, значення, наслідки. Класичний і кейнсіанський підходи до пояснення причин безробіття. Природний рівень безробіття. Концепція NAIRU. Закон Оукена. Державне регулювання ринку робочої сили і державна система забезпечення зайнятості. Система соціального захисту населення в умовах ринку. Основні принципи соціального захисту населення.


Тема 10. Економічне зростання

Поняття, вимірники і фактори економічного зростання. Типи економічного зростання і його джерела. Темпи економічного росту. Загальна логіка та схема макроекономічної моделі зростання. Державне регулювання економічного зростання.


Література

1. Агапова Т. А. Макроэкономика : учебник / Т. А. Агапова, С. Ф. Се- регина ; под. общ. ред. А. В. Сидоровича ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М. : Изд. "Дело и Сервис", 2007. – 496 с.

2. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 743 с.

3. Базилевич В. Д. Макроекономіка: практикум : навч. посібн. / В. Д. Ба- зилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик : за ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2010. – 550 с.

4. Вечканов Г. C. Макроэкономика : учебн. пособ. / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. – СПб. : Изд. "Питер", 2008. – 240 с.

5. Кучерявенко І. А. Макроекономіка: практикум : навч. посібн. / І. А. Ку- черявенко. – К. : Вікар, 2008. – 239 с.

6. Макроекономіка : навч. посібн. / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, В. М. Філатов та ін. ; під заг. ред. О. М. Кліменко. – Х. : ВД "Инжэк", 2011. – 250 с.

7. Макроэкономика : учебн. пособ. / Е. Н. Клименко, О. Н. Крюкова, М. А. Мащенко и др. : – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2011. – 200 с. 219

8. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики : пособие для вузов / Н. Г. Мэнкью. – 4-е изд. – СПб. : Изд. "Питер" , 2010. – 576 с.

9. Савченко А. Г. Макроекономіка : навч. посібн. / А. Г. Савченко. – К. : КНЕУ, 2006. – 441 с.

10. Савченко А. Г. Макроекономіка : навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / А. Г.Савченко, О. В. Пасічник – К. : КНЕУ, 2006. – 176 с.

11. Селищев А. С. Макроэкономика / А. С. Селищев. – СПб. : Изд. "Питер", 2000 – 448 с. Дополнительная

12. Долан Э. Дж. Макроэкономика / Э. Дж. Долан : пер. с англ. ; под. общ. ред. Б. Лисовика. – СПб. : АО "С-Пб оркестр" ; АОЗТ "Литера плюс", 1994. – 404 с.

13. Дорнбуш Р. Макроэкономика / Р. Дорнбуш, С. Фишер. – М. : На- учная книга, 2004. – 632 с.

14. История экономики и экономической мысли : учебн. пособ. ; под ред. В. М. Филатова. – Х. : ИД "ИНЖЕК", 2012. –328 с.

15. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1978 – 488 с.

16. Макконнел К. Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнел, С. Л. Брю. – 16-е изд. – М. : Инфра-М, 2007. – 960 с.

17. Марець О. Р. Домогосподарство в умовах ринкової трансфор- мації економіки України : рукопис. дис.. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 Економічна теорія / О. Р. Марець. – Львів : Львівський національний університет, 2004.

18. Олійник О. В. Зовнішнє оцінювання (підготовка). Основи еконо- міки : репетитор / О. В. Олійник. – Х. : Факт, 2008. – 256 с.

19. Олійник О. В. Олімпіадні завдання з економіки : збірник / О. В. Олій- ник, І. Є. Тимченко. – Х. : Веста ; Вид. "Ранок", 2007. – 400 с.

20. Панчишин С. Макроекономіка : тести і задачі / С. Панчишин. – К. : Либідь, 2002. – 216 с. 220

МІКРОЕКОНОМІКА

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

Економічна теорія і мікроекономіка як її складова частина. Місце мікроекономіки в системі економічних наук. Історія зародження мікроекономіки, періодизація її розвитку. Роль класичної політичної економії у формуванні теоретичних основ мікроекономіки. Маржиналізм. Неокласична школа і становлення мікроекономіки як самостійного розділу економічної теорії. Об’єкт і предмет мікроекономіки та її наукова проблематика. Завдання мікроекономіки та її функції. Сучасні напрями розвитку мікроекономіки: теорія ігор, теорія суспільного вибору, теорія вибору в умовах невизначеності та ризиків.

Суб’єкти й об’єкти економічних відносин на мікрорівні та їх взаємодія. Мета й особливості функціонування типових суб’єктів мікроекономіки. Модель кругообігу товарів і платежів. Крива виробничих можливостей. Обмеженість економічних ресурсів та альтернативність способів їх використання.

Методологія мікроекономічного аналізу. Літературний, табличний, алгебраїчний та графічний способи відображення економічної інформації. Економічні моделі. Граничний і функціональний аналіз. Позитивна та нормативна мікроекономіка.

Завдання і структура навчальної дисципліни. Огляд навчально-методичної літератури. Перелік вимог до мікроекономічних знань та вмінь студентів.

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача

Поняття потреби, класифікації потреб людини та мотивацій її поведінки. Ієрархія потреб Маслова. Економічні та неекономічні блага, їх властивості та критерії класифікації.

Корисність як економічна категорія. Кардиналістський підхід до аналізу корисності. Загальна і гранична корисність. Відображення корисності за допомогою математичних функцій та способи її обчислення. Перший закон Госсена. Зв’язок корисності блага з його ціною та обсягом споживчого попиту.

Поняття оптимізації споживчого вибору (рівноваги споживача). Кардиналістський підхід до оптимізації споживчого вибору. Еквімаржинальний принцип та його універсальне значення для економічної теорії. Другий закон Госсена.Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

Уподобання як відправний фактор споживчого вибору. Система уподобань споживача та її основні елементи: здатність до ранжування доступних альтернатив; транзитивність уподобань; ненасичуваність благами. Зовнішні умови здійснення раціонального вибору: різноманітність благ і повна інформованість споживача.

Крива байдужості як модель споживчих уподобань. Карта кривих байдужості та їх властивості. Нахил кривої байдужості. Гранична норма заміщення благ (MRS) та способи її обчислення. ДинамікаMRS у поясненні форми кривих байдужості.

Поняття бюджетного обмеження. Рівняння бюджетного обмеження і бюджетної лінії. Бюджетна лінія як модель споживчих можливостей. Карта бюджетних ліній та їх властивості. Нахил бюджетної лінії. Ординалістський підхід до оптимізації споживчого вибору. Графічна модель внутрішньої і кутової оптимізації.Тема 4. Аналіз поведінки споживача

Реакція споживача на зміну його доходу. Побудова лінії «дохід-споживання». Побудова лінії розширеного бюджетного обмеження. Графічний аналіз розподілу споживчих витрат і виявлення споживчих уподобань. Розташування і нахил лінії «дохід-споживання» як критерій класифікації споживчих благ. Форма кривих «дохід-споживання» для різних груп благ. Нормальні та неякісні блага. Криві Енгеля, закони Енгеля, функції Торнквіста.

Реакція споживача на зміну цін товарів. Побудова кривої «ціна-споживання». Динаміка траєкторії кривої «ціна-споживання». Побудова кривої індивідуального попиту.

Загальний ефект від зміни ціни блага. Зміна структури або рівня споживання: ефект заміщення та ефект доходу. Моделювання ефектів доходу і заміщення за версією Гікса та Слуцького. Компенсуюча бюджетна лінія. Особливості взаємного впливу ефектів доходу та заміщення на попит споживача.Тема 5. Попит і пропозиція, їх взаємодія

Поняття ринкового попиту. Попит на блага в умовах ринку досконалої конкуренції. Способи моделювання попиту: табличний, аналітичний та графічний. Закон попиту. Функція попиту від ціни. Зміна величини попиту: переміщення вздовж кривої попиту. Нецінові фактори ринкового попиту. Зміна попиту під впливом нецінових факторів, її графічна інтерпретація. Парадокси закону попиту: ефекти Гіффена, сноба, Веблена.

Поняття ринкової пропозиції. Пропозиція благ в умовах ринку досконалої конкуренції. Способи моделювання пропозиції: табличний, аналітичний та графічний. Закон пропозиції. Функція пропозиції від ціни. Зміна величини пропозиції: переміщення вздовж кривої пропозиції. Нецінові фактори ринкової пропозиції. Зміна пропозиції під впливом нецінових факторів, її графічна інтерпретація. Виключення із закону пропозиції.

Взаємодія попиту і пропозиції: ринкова рівновага. Поняття рівноважної ціни, рівноважного обсягу, надлишку, дефіциту. Зміна стану рівноваги: павутиноподібна модель. Надлишок покупця, надлишок продавця, суспільні вигоди. Прикладні аспекти застосування аналізу рівноваги: вплив державних податків та дотацій на механізм ціноутворення.

Поняття еластичності функції. Цінова еластичність попиту на благо. Коефіцієнт цінової еластичності попиту, способи його обчислення та діапазон значень. Типи цінової еластичності попиту. Вплив цінової еластичності попиту на виручку продавця. Фактори цінової еластичності попиту. Поняття про групи благ еластичного і нееластичного попиту.

Перехресна еластичність попиту на блага. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту. Кількісні параметри перехресної еластичності для благ-субститутів та комплементарних благ. Практичне використання концепції перехресної еластичності попиту.

Еластичність попиту за доходом. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом, методи його обрахунку і параметри значень для нормальних та малоцінних благ.

Цінова еластичність пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції, способи його обчислення та діапазон значень. Типи цінової еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.Тема 6. Мікроекономічна модель фірми

Фірма як виробничо-ринкова система. Основні припущення про умови діяльності та мотивацію поведінки фірми. Економічні ресурси (фактори виробництва) та їх класифікація. Властивості факторів виробництва: рідкісність, комплементарність, субституційність. Виробнича функція фірми, її аналітичні характеристики. Класифікація виробничих функцій: Кобба-Дугласа, Леонтьєва, лінійна. Короткотерміновий і довготерміновий періоди діяльності. Витрати (вартість) виробництва, дохід і прибуток. Бухгалтерський та економічний прибуток.

Аналіз виробництва у короткотерміновому періоді: однофакторна виробнича функція. Поняття продуктивності факторів. Загальна, гранична і середня продуктивність фактора та їх графічне моделювання. Закон спадної граничної продуктивності. Еластичність виробництва: поняття, методика обчислення показників, діапазон змін. Критерій технологічної ефективності виробництва. Обґрунтування управлінських рішень щодо розширення чи згортання виробництва в короткотерміновому періоді.

Аналіз виробництва у довготерміновому періоді: двофакторна виробнича функція. Виробнича сітка та ізокванта. Карта ізоквант, їх форми і властивості. Заміщення факторів виробництва. Гранична норма технологічного заміщення факторів (MRTS) і способи її обчислення. Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування затрат усіх факторів. Ефект масштабу виробництва. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу, її алгебраїчна й графічна інтерпретація. Зв’язок масштабу виробництва з сумарною еластичністю виробничої функції: теорема Вікселя-Джонсона.Тема 7. Витрати і результати виробництва

Бюджетні обмеження виробника. Ізокоста. Карта ізокост. Оптимум виробника: графічний та аналітичний підходи. Ізокліналь. Виведення функції витрат виробництва.

Аналіз витрат фірми у короткотерміновому періоді. Постійні, змінні, загальні, середні та граничні витрати, їх алгебраїчна та графічна інтерпретація. Економічна взаємозумовленість показників витрат у короткотерміновому періоді. Закон зростання граничних витрат. Задача мінімізації витрат у короткотерміновому періоді.

Аналіз витрат фірми у довготерміновому періоді. Задача мінімізації витрат у довготерміновому періоді. Довготермінові загальні, середні та граничні витрати, їх алгебраїчна та графічна інтерпретація. Економічна взаємозумовленість показників витрат.Тема 8. Ринок досконалої конкуренції

Поняття економічної конкуренції і монополії. Ринкова структура та її характерні ознаки. Типи ринкових структур: досконала конкуренція, монополія, монополістична конкуренція, олігополія. Модель ринку досконалої конкуренції та її типові ознаки.

Ринкова стратегія конкурентної фірми у короткотерміновому періоді: пристосування до ціни і максимізація прибутку. Ринковий попит і крива попиту на продукт окремої конкурентної фірми. Економічна взаємозумовленість ціни і показників середнього та граничного доходу конкурентної фірми. Два підходи до проблеми вибору обсягу виробництва: загальний і граничний аналіз прибутковості. Універсальне правило визначення обсягу виробництва (MR = MC). Основні випадки оптимізації становища конкурентної фірми у короткому періоді: прибутковість, незбитковість, мінімізація збитків, припинення виробництва. Криві індивідуальної та галузевої пропозиції у короткому періоді.

Ринкова стратегія конкурентної фірми у довготерміновому періоді: пристосування до ціни з метою самоокупності. Графічна модель оптимізації конкурентної фірми у довгому періоді. Криві індивідуальної та галузевої пропозиції у довгому періоді.

Ефективність ринку досконалої конкуренції.

Тема 9. Монопольний ринок

Модель ринку чистої монополії та її типові ознаки.

Ринкова стратегія фірми-монополіста у короткотерміновому періоді: призначення ціни та максимізація прибутку. Крива ринкового попиту за монополії як крива попиту на продукт єдиної фірми. Економічна взаємозумовленість ціни монополіста та показника його середнього доходу. Крива граничного доходу за монополії. Правило визначення ціни та обсягу виробництва фірмою-монополістом (MR = MC). Випадки оптимізації фірми-монополіста у короткотерміновому періоді. Причини, що зумовлюють неможливість побудови кривої пропозиції фірми-монополіста.

Ринкова стратегія фірми-монополіста у довготерміновому періоді: призначення ціни та максимізація прибутку. Графічна модель оптимізації фірми у довготерміновому періоді.

Економічна ефективність монополії. Цінова дискримінація. Монопольна влада, методи її виміру й регулювання: індекси Лернера та Герфіндаля-Гіршмана.

Тема 10. Олігополія та монополістична конкуренція

Модель олігопольного ринку та її ознаки. Стратегічна взаємодія фірм. Оптимізація обсягу випуску олігополістом: модель дуополії Курно. Функції і криві реагування. Олігопольне ціноутворення: модель «ламаної» кривої попиту, модель Бертрана, ціноутворення за принципом «витрати плюс прибуток», модель картельного ціноутворення «лідерство в цінах». Цінові війни та їх руйнівні наслідки.

Ефективність олігопольної конкуренції та можливості її державного регулювання.

Модель ринку монополістичної конкуренції та її ознаки.

Ринкова стратегія монополістичного конкурента у короткотерміновому періоді: призначення ціни та максимізація прибутку. Крива попиту на продукт монополістичного конкурента. Економічна взаємозумовленість ціни монополістичного конкурента та показника його середнього доходу. Крива граничного доходу за монополістичної конкуренції. Правило визначення ціни й обсягу випуску монополістичним конкурентом (MR = MC). Поведінка монополістичного конкурента у короткотерміновому періоді.

Ринкова стратегія монополістичного конкурента у довготерміновому періоді: пристосування до ціни з метою самоокупності. Графічна модель оптимізації фірми монополістичного конкурента у довготерміновому періоді.

Ефективність нецінової конкуренції. Вплив рекламної діяльності на обсяг продажу.

 

Тема 11. Загальна характеристика факторних ринків. Ринок праці

Характерні особливості ринків факторів виробництва. Гранична продуктивність факторів та зумовленість виробничого попиту на них. Принцип оплати факторів: порівняння граничної доходності фактора (MRP) з граничними витратами на нього (MRC). Оптимізація індивідуального виробничого попиту на фактор за правиломMRP = MRC. Рівновага на ринку факторів виробництва: чотири випадки взаємодії товарного і факторного ринків. Еластичність попиту на фактори. Поняття економічної ренти.

Попит на трудові послуги в умовах конкурентного ринку праці. Заробітна плата як ціна праці. Конкурентний механізм формування заробітної плати. Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю в умовах вільної конкуренції. Індивідуальна функція пропозиції праці. Ринкова пропозиція трудових послуг на конкурентному ринку праці.

Ринки трудових послуг з недосконалою конкуренцією. Попит на працю та формування заробітної плати в умовах монопсонії та монополії. Вплив профспілок на встановлення рівня заробітної плати. Механізм формування заробітної плати в умовах двосторонньої монополії. Роль держави у встановленні мінімального рівня заробітної плати.

Тема 12. Ринок капіталу

Виробничий капітал як ресурс тривалого використання. Вартісне оцінювання виробничого капіталу, кредитний механізм розширення його запасу. Позичковий процент як прокатна ціна кредитних ресурсів. Номінальна і реальна ставка позичкового процента. Вплив ставки процента на інвестиційні рішення господарюючих суб’єктів.

Індивідуальна функція пропозиції заощаджень: модель міжчасового вибору домогосподарства. Гранична норма часової переваги (MRTP). Міжчасове бюджетне обмеження, міжчасова рівновага. Ефекти доходу і заміщення в результаті зміни ставки процента.

Індивідуальна функція попиту фірми на позичковий капітал. Вплив норми прибутку на міжчасовий вибір фірми. Аналіз вигідності інвестицій в основний капітал: порівняння показників теперішньої (PV) та майбутньої (FV) вартості грошей.Рівновага на ринку капіталу. Процентна ставка як рівноважна ціна капіталу.

Література:


 1.  Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посібник: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – К.: Знання, 2006. – 437 с.

 2. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібник / За редакцією З. Ватаманюка і С.Панчишина. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2003. – 606 с.

 3. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

 4. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник: У 2 ч. / За заг. ред.. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003. – 517 с.

 5. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 677 с.

 6. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2007. – 579 с.

 1. Кілієвич О., Мертенс О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: Підручник. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2005. – 655 с.

 2. Микроэкономика / Под ред. Е.Б. Яковлевой. – М.: Поиск, 2002. – 358 с.

 3. Микроэкономика. 2-е изд. / А.С. Селищев. – СПб.: Питер, 2003. – 448 с.

 4. Мініна О.В., Базілінська О.Я. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 351 с.

 5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 572 с.

 6. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика / Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. – 808 с.

 7. Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 102 с.

 8. Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуреева / Гл. ред. Р.М. Нуреев. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 432 с.

 9. Селищев А.С. Практикум по микроэкономике. – СПб.: Питер, 2006. – 208 с.

 10. Симкина Л.Г., Корнейчук Б.В. Микроэкономика / 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.

 11. Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА / Пер. з англ. – К.: «АртЕк», 2000. – 640 с.

 12. Сломан Дж. Экономикс. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.В. Лукина. – СПб.: Питер, 2005. – 832 с.

 13. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. – К.: Лібра, 1998. – 256 с.

 14. Цены и ценообразование / Под ред. В.Е. Есипова. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 1. Теоретичні основи менеджменту
Менеджмент як раціональний феномен та як мистецтво. Сучасне поняття менеджменту. Предмет, мета і головна задача менеджменту. Науковий та традиційний менеджмент. Еволюція поглядів та сутність менеджменту. Перші праці з управління У. Тейлора, наукові праці Ф. Гілберта та Л. Гілберт, Г. Форда, А. Файоля. Вчення М. Вебера про ідеальну бюрократичну організацію управління. Підходи до науки управління: на основі виділення різноманітних шкіл (науковий напрямок, адміністративна школа, школа людських відносин), кількісний підхід, системний підхід, ситуаційний підхід. Вітчизняні вчені та практики-управлінці. Специфічні характеристики українського та закордонного менеджменту.

Тема 2. Принципи та методи управління


Поняття і сутність принципів менеджменту. Історична ретроспектива принципів менеджменту У. Тейлора та його “Принципи наукового управління”. Теорія “Х”, “У” та теорія “S” Д. МакГрегора. Корпорація IBM та принципи, що вона проповідує. Принципи управління А. Файоля та його визначення необхідних якостей менеджера. Принципи управління Володимира Довганя. Принципи адміністративно-командної економіки. Економічні методи управління. Організаційно-розпорядчі методи. Соціально-психологічні методи.

Тема 3. Організації та ефективне управління ними

Організації та їх загальні характеристики. Система організації як єдність динамічних та структурних компонентів менеджменту. Організація як соціотехнічна система. Складні організації. Основна характеристика організацій. Керівництво організацією та рівні управління. Принципи успішного управління організацією. Місія організації. Різновиди організаційних цілей. Співвідношення цілей організації та її культури. Рухливість організаційних цілей. Стратегічні альтернативи організації: обмежений ріст, ріст, скорочення, сполучення попередніх альтернатив.Тема 4. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації

Внутрішнє середовище організації. Значення зовнішнього середовища організації та його характеристики. Фактори зовнішнього середовища прямої та непрямої дії. Фактори прямої дії: постачальники, трудові ресурси, законодавство, державне регулювання, споживачі та конкуренти . Фактори непрямої дії на організацію: стан економіки, науково-технічний прогрес, соціокультурні й політичні зміни та вплив групових інтересів.Тема 5. Основи формування організаційних структур управління.

Поняття про організаційну структуру. Основні принципи розробки структури. Фактори, що визначають формування структур управління виробництвом. Основні схеми побудови структур: лінійна, змішана, функціональна. Їх переваги і недоліки. Дівізіональна організаційна структура та її типи: дівізіонально-продуктова, дівізіональна орієнтована на споживача, дівізіонально-регіональна. Структури проектного управління, впровадження нововведень, матрична. Централізовані і децентралізовані організації, їх характеристики, переваги, недоліки. Комунікації в організаційних структурах.Тема 6. Функції управління організацією

Процесний підхід до управління організацією. Принципи управління: науковість, цільовий підхід, системність, єдиноначальність і колегіальність, сполучення галузевого і територіального управління та ін. Основні функції менеджменту, їх взаємозв'язок (планування, організація, мотивація, контроль). Планування як формування цілей і виробіток рішень. Стратегічне і тактичне планування. Політика, процедура, правила. Організація як процес створення структури підприємства. Взаємовідносини повноважень і їхнє делегування. Лінійні і штабні повноваження. Мотивація як процес спонукання себе й інших до діяльності по досягненню цілей. Спрощена модель мотивації через потреби. Спонукання, винагорода. Теорії мотивації. Контроль як процес забезпечення досягнення організацією своїх цілей. Настанова стандартів, зміна результатів і коригування діяльності. Необхідність контролю, його види. Сполучні управлінські процеси (комунікації та прийняття рішень).Тема 7. Влада, вплив та лідерство. Стилі керівництва

Феномен влади у менеджменті. Співвідношення влади та авторитету в організації. Поняття балансу влади. Недолік та надлишок влади керівника. Принципи управління, лідерство, керівництво. Влада керівника та влада підлеглого. Джерела особистої влади в організації. Основні різновиди влади менеджера: примус, винагорода, традиції, приклад та компетентність. Механізми реалізації влади. Залучення підлеглих до глобальних цілей організації за допомогою методу переконання. Формальні і неформальні організації. Поняття керівництва та лідерства у менеджменті: подібність та розходження. Формальне та неформальне лідерство. Поняття про стиль керівництва. Автократичні, ліберальні і демократичні керівники. Визначення стилю керівництва за решіткою ГРІД.Тема 8. Технологія прийняття управлінських рішень

Поняття про організаційне управлінське рішення. Огляд задач, при рішенні яких можуть бути використані моделі і методи. Моделювання як складова частина наукового підходу до ухвалення рішення. Прогнозування результатів ухвалення рішення. Необхідність моделювання. Типи моделей: фізична, аналогова, математична. Етапи побудови моделі: постановка задачі, визначення інформаційних обмежень; перевірка на вірогідність, реалізація висновків і відновлення моделі. Основні моделі, застосовувані в менеджменті: теорія ігор, теорія черг, модель управління запасами, моделі лінійного програмування, імітаційні моделі, економічний аналіз та ін.Тема 9. Управління організацією на основі ситуаційного підходу

Сутність ситуаційного підходу до управління організацією. Перемінні, що визначають конкретні ситуації, поділяються на фактори внутрішнього та зовнішнього середовища організації. Взаємозв'язок внутрішніх перемінних організації, їх інтегрований вплив на її функціонування. Фактори зовнішнього середовища організації.Тема 10. Управління конфліктами

Конфлікти в сучасному менеджменті: моделі та концепції. Поняття конфлікту. Природа конфлікту в організації. Конфлікт в організації як соціально-психологічний процес: фази та механізми протікання. Стадії конфлікту: виникнення, предконфліктне становище, визрівання, розростання й хід, загасання та залишковий вплив. Теорія втручання у конфліктні ситуації. Об’єктивні та суб’єктивні фактори конфлікту. Різні рівні напруженості в організаційному конфлікті. Конкуренція та змагання як потенційні джерела конфлікту. Функціональний та дисфункціональний конфлікти. Управління конфліктною ситуацією. Структурні методи вирішення конфліктів. Управління змінами в організації. Картографія конфліктних ситуацій, виробітку альтернатив. Переговори про ефективне планування і варіанти стратегії для досягнення згоди. Компроміс та співробітництво у вирішенні конфліктних ситуацій. Ділові переговори та посередництво: як допомогти іншим досягти порозуміння у пошуку спільних рішень. Страйк як вид масового виробничого конфлікту.


Тема 11 Інформація та комунікаційні процеси в організаціях

Інформація: поняття та класифікація. Комунікація. Система організаційних комунікацій. Соціальні функції комунікацій у менеджменті. Різновид комунікацій в організації: вертикальні та горизонтальні, односторонні та двосторонні. Поняття про внутрішню та зовнішню комунікацію. Формальні та неформальні організаційні комунікації. Етапи комунікаційного процесу. Джерело, одержувач та лінія зв’язку в організації. Надійність та актуальність управлінської інформації. Проблема вибору каналу передачі інформації. Зворотний зв’язок у менеджменті. Вибірковість людського сприйняття. Поняття комунікаційної мережі в організації. Проблеми “фільтрів” та “шуму” у процесі комунікацій. Перевантаженість каналів управлінською інформацією.ЛІТЕРАТУРА

 1. Адаптивне планування фінансово-господарської діяльності підприємства [Текст] : монографія / С. Я. Єлецьких, Н. М. Михайличенко ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : [ДДМА], 2010. - 188 с.

 2. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : [ДДМА], 2010. - 199 с.

 3. Багатокритеріальна оптимізація на графах [Текст] : [монографія] / Вісс. Гр. Клименко. - Х. : Майдан, 2011. - 547 с.

 4. Використання комп'ютерних технологій для розв'язання оптимізаційних задач в економіці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Васильєва, І. А. Гетьман ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : ДДМА, 2011. - 199 с.

 5. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні [Текст] : монографія / О. Б. Саліхова ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування". - К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2012. - 621 с.

 6. Граничний аналіз задач векторної оптимізації [Текст] : [монографія] / Тетяна Рудянова ; Дніпропетр. держ. фін. акад. - Д. : [ДДФА], 2011. - 147 с.

 7. Економіко-математичне моделювання процесів соціально-економічного розвитку України [Текст] / О. С. Власюк ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". - К. : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2011. - 519 с.

 8. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. М. Куліков, Г. А. Іващенко ; Харків. нац. екон. ун-т. - Х. : Інжек, 2009. - 152 с.

 9. Економічна теорія [Текст] / А. А. Чухно ; Акад. фін. упр. - К. : ДННУ АФУ, 2010 . - Т. 1. - 2010. - 512 с.

 10. Економічне оцінювання та моделювання системи управління збутовою діяльністю підприємств [Текст] : монографія / Хрупович Світлана Євгенівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. - Т. : Вид-во ТНТУ, 2011. - 160 с.

 11. Задачі, методи і алгоритми оптимізації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Бейко, П. М. Зінько, О. Г. Наконечний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 623 с.

 12. Інформаційна технологія прийняття рішень на основі прогнозування часових рядів з подвійною довгою пам'яттю [Текст] : монографія / [Р. Н. Квєтний та ін.] ; за заг. ред. Р. Н. Квєтного ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 139 с.

 13. Комплекс маркетингу промислового підприємства (діагностика стану і прогнозування) [Текст] : монографія / Т. С. Максимова, О. Є. Шапран ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : [Вид-во СНУ], 2010. - 248 с.

 14. Курс теорії статистики для підготовки спеціалістів фінансово-економічного профілю [Текст] : навч. посіб. / ]Заєць С. В., Ганах Н. І., Остапенко Я. О., Прокопенко В. В.] ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : [Нац. ун-т ДПС України], 2010. - 374 с.

 15. Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень [Текст] : наук.-навч. вид. / Довгий С. О. [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. - К. : Азимут-Україна, 2011. - 608 с.

 16. Методологія аналізу реальних і фінансових інвестицій підприємства [Текст] : монографія / [Гаркуша Н. М. та ін. ; за ред. Н. М. Гаркуші] ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : [ХДУХТ], 2010. - 324 с.

 17. Моделювання бізнес-процесів у логістиці [Текст] : конспект лекцій / Таньков К. М., Бахурець О. В. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. - 83 с.

 18. Моделювання економічних процесів підприємства [Текст] : монографія / В. М. Вовк, Н. І. Камінська, С. С. Прийма ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. ; Дрогобич : Коло, 2011. - 446 с.

 19. Моделювання управлінських рішень щодо розвитку малого підприємництва [Текст] : монографія / О. В. Піскунова ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 334 с.

 20. Оптимізація в мікроекономіці [Текст] : навч. посіб. / А. О. Сігайов, Б. М. Сердюк ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 92 с.

 21. Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / А. М. Журлов [та ін.] ; Одес. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі. - О. : Фенікс, 2009. - 317 с.

 22. Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. П. Клочан, О. М. Вишневська, Н. І. Костаневич ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв : [Вид. центр Миколаїв. держ. аграр. ун-ту], 2010. - 194 с.

 23. Посібник з вибору методів фінансово-економічного аналізу підприємств [Текст] : для студ. спец.: "‎Менеджмент організацій" для самост. роботи студ. ден. та заоч. форм навч. / У. Л. Гилка, Ю. О. Клочко ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. - К. : ДУІКТ, 2009. - 56 с.

 24. Статистичні методи аналізу фінансово-економічних процесів [Текст] : навч. посіб. / Ю. Ю. Гусєва, О. В. Гребенікова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 2010. - 35 с.

 25. Теорія фінансово-економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Маглаперідзе, А. М. Хімченко, В. В. Храпкіна ; Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. - Донецьк : [Дмитренко Л. Р.], 2010. - 210 с.

 26. Управління фінансовими потоками підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, О. В. Майборода, І. П. Косарєва . - Х. : Компанія СМІТ, 2010. - 274 с.

 27. Управління фінансовими ризиками [Текст] : опорний конспект лекцій / Р. В. Пікус, Н. В. Приказюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 227 с.

 28. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Яценко, О. М. Шинкаренко, Н. М. Бразілій ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2010. - 267 с.


Голова фахової комісії Т.І.Грінка

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал